Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28308
 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEPREM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim ve organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM)’ni,

b) Merkez Müdürü: Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ç) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Deprem mühendisliği, mühendislik sismolojisi, geoteknik ve coğrafi bilgi sistemleri konularında, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, çalışmaları teşvik ve koordine etmek,

b) Merkezin amacı doğrultusunda bilimsel ve eğitsel yayınlar yapmak, uzun ve kısa süreli kurslar ile sempozyum, kongre ve benzeri toplantılar düzenlemek,

c) Afyonkarahisar ili ve çevresi başta olmak üzere deprem riski bulunan bölge ve yerleşimlerin;

1) Jeolojik, jeofizik, geoteknik, coğrafya ve benzeri açılardan bilimsel ve teknik yönden incelemeler yapmak,

2) Mevcut yapı stokunun deprem güvenliği konusunda değerlendirmelerde bulunmak,

3) Yapı stoku envanter çalışmalarına coğrafi bilgi sistemleri destekli katkı sağlamak.

ç) Deprem konusunda farklı disiplinlere bağlı araştırma ve uygulama projeleri planlamak, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamak, danışmanlık hizmetleri sunmak,

d) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi konularında projelendirme hizmeti vermek,

e) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda öğrenci ve araştırmacıların lisans ve lisansüstü çalışmalarında uygulama alanı sağlamak ve laboratuvar çalışmaları ile yeni gelişmeleri modellemek, bilimsel konulardaki faaliyetleri teşvik etmek, desteklemek ve yaygınlaştırmak,

f) Türkiye'de depremlerin can kayıplarına yol açmasını önlemek amacıyla, toplumu bu konuda bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri almalarını sağlamak,

g) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek ve bu şekilde nitelikli insan gücü yetiştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak,

ğ) Bölgede olabilecek yıkıcı bir depremin ardından hızla yardım sağlayacak bir kurtarma ekibinin yetiştirilmesi, toplumun eğitilmesi, deprem sonrası organizasyonun kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak,

h) Kamu personeline çeşitli kurslar kanalıyla deprem sonrası sağlık hizmetleri, çevre sağlığı önlemleri, beslenme ve ilk yardım konusunda eğitimler vermek, bu konularda gerekli doküman hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Deprem konusunda farklı disiplinler içerisinde bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

b) Depreme karşı yetersiz yapıların deprem öncesinde güçlendirilmesi ve deprem sonrasında iyileştirme konularında uygulama, teknoloji geliştirme ve araştırma faaliyetleri düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek, tasarım ve kontrol çalışmalarını yürütmek,

c) Mevcut yapı stokunun deprem etkisi altında risk gruplandırması konusunda bilimsel araştırma ve çözüm geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Depreme dayanıklı yapı tasarımı ile ilgili teknolojik araştırmalar yapmak, bu amaçla kullanılacak yapı mekaniği laboratuvarı ile araştırma ve eğitim alt yapısını geliştirmek,

d) Afyonkarahisar bölgesinin sismik durumu, yerel zemin koşulları ve yapı-zemin etkileşimi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

e) Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması ile acil yardım ve kurtarma faaliyetlerinin planlama ve yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

f) Deprem sonrası yaşanabilecek sağlık sorunları konusunda bilgilendirme yapmak ve eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak,

g) Eğitim, araştırma, etüt ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde ilgili bakanlıklar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, merkezde çalışacak ekibi oluşturarak yetiştirmek,

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar organize etmek ve bu tür faaliyetlere katılmak, eğitim, araştırma, etüt, proje ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

ı) Kamu ve özel teşebbüslerin sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde proje çalışmalarını yürütmek,

i) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

ç) Yılsonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yönetmek,

c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.