İscehisar Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 04.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26424
 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İSCEHİSAR MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin  yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

                b) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

                c) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

                ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

                d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

                Merkezin amacı

                MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Afyonkarahisar İli İscehisar İlçesinde bulunan ve ihracatta önemli payı olan mermer ve doğaltaş rezervinin işlenmesini ve kullanılmasını sağlayacak bilimsel, teknolojik çalışmaları ve Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek ve geliştirmektir.

                Merkezin faaliyet alanları

                MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

                a) Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, maden mühendisliği bölümü içinde yapılacak çalışma ve düzenlemeler doğrultusunda, mermer mühendisliği ağırlıklı uygulamalarda ihtisaslaşmaya gitmek, maden mühendisliği bölümüne alınan öğrencilerin ortaklaşa çalışmalarını sağlamak,

                b) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi maden mühendisliği bölümü ile Teknik Eğitim Fakültesi yapı eğitimi bölümünün lisans ve lisansüstü programlarında, İscehisar ve Afyonkarahisarda eğitim-öğretimini sürdüren  mermer teknolojisi, doğaltaş dekorasyonu, inşaat ön lisans programlarında ve araştırmalarda, konuya ilişkin olarak yapılacak projelerde, yürütülecek olan lisans ve lisansüstü çalışmalarda akademik destek; mermer ve doğaltaş sektörü ile ilgili olarak Türkiye’nin ve bölgenin ihtiyacı olan deney ve araştırmalarda bilimsel ve teknik destek sağlamak ve diğer üniversiteler ve bilimsel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

                c) Üniversite bünyesinde yer alan bölüm, program ve diğer araştırma merkezlerine, konuyla ilgili bilimsel amaçlı destek sağlamak; bölüm ve programlara uygulanan eğitim-öğretim programlarının, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,

                ç) Sektörün talebi üzerine günün koşullarına uygun olabilecek programları önererek, uygulama boyutunda özellikle detay ocak araştırmaları ve blok verimi, işletme sahasındaki yapısal kontrollerin detay araştırması, mermer ve doğaltaş ocak işletmeciliği, mermerlerin kesilebilirliği ve kesme parametreleri, parlatılabilirliği, yüzey pürüzlülüğü, fabrika dizaynı ve uygun koşullarda işletilebilirliği, finans-pazarlama- piyasa araştırması çalışmaları yapmak,

                d) Üniversitede halen yürütülmekte olan madencilik ile ilgili faaliyetlere, mermer ve doğaltaş konusunda dinamizm kazandırmak, mermer ve doğaltaş sektöründe araştırma, işletme, işleme (fabrika), finansman dış-iç ticaret ve pazarlama konusunda farklı bir uygulama boyutunun getirilmesini ve mermer sektörünün ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sağlamak,

                e) Teknolojik bilgi birikimlerini; makale, kitap, dergi şeklinde yayınlamak ya da  panel, sempozyum, festival ve fuar şeklinde etkinliklerle ilgili sektörlere aktarmak,

                f) Mermer sektöründe özellikle atık ve artıkların değerlendirilmesi konusunda, fakülte-yüksekokul-sanayi arasında deneysel (pilot) ve sanayi ölçeğinde üretime yönelik özel programlar uygulamak ve bunları yatırıma yönlendirerek iş sahası ve ekonomik değer kazanmalarını sağlamak,

                g) Konuyla ilgili projelerin yanı sıra, çalışma alanları işin gerekli olan bina, laboratuvar ve fiziki alt yapı imkanlarının arttırılıp, geliştirilmelerini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin yönetim organları

                MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

                a) Merkez Müdürü,

                b) Merkez Yönetim Kurulu.

                Merkez müdürü ve görevleri

                MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda  müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

                (2) Merkez Müdürünün görevleri; Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez  çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

                Merkez yönetim kurulu ve görevleri

                MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşur.  Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                (2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Yönetim Kurulunun görevleri; Merkez Müdürü tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Merkez Müdürüne yardımcı olmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Personel ihtiyacı

                MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre  Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 11 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

                Yürürlük

                MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.