İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011
 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK, YÖNEYLEM VE AKTÜERYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

             d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Üniversitede yürütülen çalışmalarda istatistiksel verilerin değerlendirilmesine danışmanlık yapmak,

             b) Araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmek, öğrenci ve araştırmacıların istatistikle ilgili lisans ve lisansüstü çalışmalarında uygulama alanı sağlamak,

             c) İstatistik, yöneylem araştırması, aktüerya, risk analizi ve ilgili konularda yayın, eğitim ve projelerin yürütülmesini yapmak ve uygulamak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

             a) Araştırmacıların topladığı verilerin istatistiksel değerlendirilmesini yapmak,

             b) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan eğitim, araştırma, etüt, proje ve yayın faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             c) Araştırma ve uygulama projeleri planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

             ç) İstatistiksel veri tabanları oluşturarak araştırmacılara destek sağlamak,

             d) İstatistik konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulama ve çalışma imkanı sağlamak,

             e) Yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversiteler, araştırma ve uygulama merkezleri ve benzeri birimlerle işbirliği yaparak ortak çalışmalar düzenlemek,

             f) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz kursları ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara katılım belgesi vermek,

             g) İlgili mevzuatla verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

             b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

             c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

             ç) Yıl sonu faaliyet raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

             d) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             (3) Merkez Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

             (4) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Müdürü tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

             b) Merkezin her türlü faaliyetlerini planlamak ve yönetmek,

             c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

             ç) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve talepte bulunmak,

             d) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 11 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.