Kariyer Danışmanlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28033
 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KARİYER DANIŞMANLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Kariyer Danışmanlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Kariyer Danışmanlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KADEM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Kariyer Danışmanlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,

b) Üniversite sanayi işbirliği imkânlarını geliştirmek,

c) Yerel ve bölgesel halkın istihdamını artırmak amacıyla mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,

ç) Bölgedeki işletmelerin verimlilik ve sürdürülebilirlik çabalarına destek olmak,

d) Yerel ve bölgesel kalkınma çalışmalarına destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Öğrencilerin mesleki donanımlarını artırmak ve istihdam edilebilecekleri sektörlerde istenen nitelikleri kazandırmak amacıyla eğitimler düzenlemek,

b) Öğrencilere mezuniyet aşamasına gelmeden önce kariyer seçimi ve mesleki yönlendirme çalışmaları ve kariyer danışmanlığı yapmak,

c) Öğrencilerin staj, ödev, araştırma ve uygulamalı çalışmalarına destek olmak, sektörleri daha yakından tanıma imkânı bulmaları amacıyla işletmelerle işbirliği yapmak suretiyle öğrencileri yönlendirmek,

ç) Çeşitli sektörler ile üniversite arasında ortak projeler yürütmek,

d) Bölgedeki işletmelerin üniversiteden daha fazla faydalanmasını sağlamak amacıyla toplantı, eğitim ve çalıştay gibi faaliyetler düzenlemek suretiyle iş birliği ve karşılıklı bilgi paylaşımı platformu oluşturmak,

e) İşletmelere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmetleri vermek, proje desteği sağlayan kuruluşlar nezdinde şirketlere proje desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamak,

f) Yerel iş gücünün mesleki gelişim ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla kurslar ve sertifika programları düzenlemek,

g) Yerel ve bölgesel kalkınmaya destek olmak amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve projeler yürütmek,

ğ) Kamu ve özel kurumlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

h) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında resmi veya özel çeşitli kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirmek,

ı) Rektör tarafından önerilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez proje koordinatörlükleri.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkez Müdürünün görevleri; Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ile Merkez Müdürünün önereceği ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Yönetim Kurulunun görevleri; Merkez Müdürü tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Merkez Müdürüne yardımcı olmaktır.

Merkez proje koordinatörlükleri ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması için her bir faaliyet için o faaliyetle ilgili uzmanlık alanlarında bulunan Üniversite öğretim elemanlarından bir kişi proje koordinatörü olarak belirlenir. Yapılan çalışmalar proje koordinatörünün sorumluluğunda yürütülür. Proje koordinatörü Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca proje koordinatörü olarak da görev alabilirler. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sona erdiğinde koordinatörlük görevi bitmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.