Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26175
 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  KOCATEPE BÜYÜK TAARRUZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı YükseköğretimKanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesi,

                b) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

                c) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezini,

                ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

                d) Genel Kurul: Merkezin Genel Kurulunu,

                e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

                ifade eder. 

                Merkezin amaç ve görevleri

                MADDE 5 – (1)  Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

                a) Her yönüyle Büyük Taarruzu, sonuçlarını, etkilerini, savaşın gidişatına etki eden şahsiyetleri, savaşın geçtiği coğrafyayı açığa çıkaran bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmak,

                b) Büyük Taarruzla ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak bilgi birikimini artırmak. Bu bilgi birikimini kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir hale getirmek. Fotoğraf, slayt, film, belge ve benzeri bilgi kaynaklarından arşiv oluşturmak,

                c) Büyük Taarruzla ilgili kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,

                ç) Büyük Taarruzla ilgili konferans, panel ve sempozyum düzenlemek,

                d) Yukarıda belirtilen konularda, yurt dışında ve yurt içinde yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek,

                e)  Büyük Taarruzu geniş kitlelere daha iyi anlatabilmek amacıyla belgeseller hazırlamak,

                f) Büyük Taarruzun, Atatürk’ün liderlik ve kumandanlık vasıfları açısından yeri ve önemini ortaya çıkarmak,

                g) Büyük Taarruz sırasında bölge halkının silahlı kuvvetlerle dayanışması ve gösterdiği fedakarlıkları ortaya çıkarmak,

                ğ) Kocatepe ve Büyük Taarruzun ülkenin birlik ve beraberliğine katkıda bulunacak şekilde kutlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

                Merkezin organları

                MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır;

                a) Merkez Müdürü,

                b) Merkez Yönetim Kurulu,

                c) Merkez Genel Kurulu.

                Merkez müdürü ve görevleri

                MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine üç yıl için en fazla iki yardımcı görevlendirmesi için Rektöre öneride bulunabilir. Merkez Müdürünün görevi sona erince, yardımcılarının da görevi  kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi, müdür yardımcıları yoksa Rektör tarafından görevlendirilen bir kişi görevi yürütür. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmama süresi altı ayı aşamaz.

                (2) Merkez Müdürünün görevleri; Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim ve Genel Kuruluna başkanlık etmek, çalışmaların düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Merkez Müdürü  Merkez faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden, izlenmesi ve kontrolünden Rektöre karşı sorumludur.

                Merkez yönetim kurulu ve görevleri

                MADDE 8 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Genel Kurulun  kendi içinden önereceği altı aday arasından Rektörün görevlendireceği üç üyeden oluşur.

                (2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Yönetim Kurulunun görevleri; Merkez Müdürü tarafından sunulan işleri görüşmek, karara bağlamak ve diğer çalışmalarda Merkez Müdürüne yardımcı olmaktır. Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                Merkez genel kurulu ve görevleri

                MADDE 9 – (1) Merkez Genel Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilen sekiz kişiden oluşur. Merkez Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                (2) Merkez Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Merkez Yönetim Kuruluna üye seçmek,

                b) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık faaliyet raporu, çalışma planı, araştırma projeleri, personelin yetki ve sorumlulukları, çalışma zamanları, uygulama esasları ve eğitim faaliyetlerine ait çalışmalarla ilgili görüş bildirmek,

                c) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

                Personel ihtiyacı

                MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari  personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yürürlük

                MADDE 11 –  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

   MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.