Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25551
 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNETMELİĞİ

 

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Merkezin amacı, üniversiteye bağlı fakülte/enstitü/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkanı sunmak, öğretim elemanlarını bilgilendirmek, kurslar ve seminerler düzenlemek, sanayinin ihtiyacına uygun araştırmalar düzenlemek, kamu ve/veya özel kuruluşlara ileri teknolojide test ölçüm imkanları sunmak, üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak ve bir uygunluk değerleme kuruluşu görevi yapmaktır.

Tanımlar

Madde 2 — Yönetmelikte Üniversite sözcüğü Afyon Kocatepe Üniversitesini, Merkez sözcüğü ise Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini ifade eder.

Kuruluş ve Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) kurulmuştur.

Görevleri

Madde 4 — Merkez, ikinci maddede belirtilen amaca ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir.

a) Teknoloji eğitimi verme konusunda araştırmalar yapmak, endüstriyel ar-ge projeleri yürüterek bilgi tabanının geliştirilmesini sağlamak ve bu alandaki araştırma faaliyetlerini yönetmek, bu tür faaliyetlerde yer almak ve bunlara destek vermek,

b) Öğretim elemanlarının sürekli eğitimi konusunda danışmanlık görevini yerine getirmek, ileri düzeyde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri için laboratuvar tesis etmek, uygulama alanları oluşturmak,

c) Sanayiden ve üniversitenin çeşitli birimlerinden gelen ortak proje tekliflerini değerleyip karşılıklı koordinasyonu sağlamak ve çeşitli sanayi dallarında çalışan personel için, kısa dönemli kurslar açmak, seminerler düzenlemek,

d) Üniversitenin çeşitli birimleri ile ulusal ve uluslar arası araştırma merkezleri arasında bilimsel ve teknik bilgi alış verişi sağlamak,

e) Üniversitedeki bölümlerin amaçladığı mesleklere yönelik eğitim faaliyetleri yürütmek ve bunun için gerekli olan video, CD ve benzeri araç, gereç ve dokümanları hazır bulundurmak,

f) Lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama, pratik çalışma ve staj için imkanlar sağlamak,

g) Bölgedeki kamu ve/veya özel kuruluşlara ileri teknolojilerde analiz imkanları sunmak.

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) Merkez Müdürü

c) Merkez Birimleri ve Proje Gurupları

Yönetim Kurulu

Madde 6 — (Değişik fıkra:RG-3/12/2015-29551) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen Merkez Müdürü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ile merkezin çalışma alanı ile ilgili fakülteleri temsilen birer üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine süreyi tamamlamak için aynı birimden üye seçilir. Süresi biten üye, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Merkez müdürü gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

Yönetim kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 — Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Merkez müdürünün önerilerini değerlendirmek,

c) Proje guruplarının kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,

d) Disiplinler arası çalışmalar için protokoller düzenlemek,

e)Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak çalışmalar için protokoller hazırlamak,

f) Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez Müdürü

Madde 8 — Merkez müdürü, merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

Merkez müdürü, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyeleri arasından birini, üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, aynı yöntemle müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi, merkez müdürü değişince biter.

Müdür yardımcısı, merkez müdürünün verdiği işleri yapar ve müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 9 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim kurulu kararlarını yürütmek,

d) Merkezin ve bağlı birimlerinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

e) Merkez birimleri ve proje guruplarının da görüşünü alarak, gerekli fiziksel olanaklar (laboratuvar, binalar, araç-gereçler v.b.) ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

f) Yıl sonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları yönetim kuruluna sunmak.

Merkez Birimleri ve Proje Gurupları

Madde 10 — Merkez birimleri ve proje gurupları, ar-ge ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek amacıyla, merkez müdürünün önerisi ve yönetim kurulu kararıyla kurulabilirler. Kuruluş ve çalışmaları yönetim kurulu kararının belirlediği esaslara göre yürütülür.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.