Tuğla ve Kiremit Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 21.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28979
 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TUĞLA VE KİREMİT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Tuğla ve Kiremit Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tuğla ve Kiremit Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TUKMER): Afyon Kocatepe Üniversitesi Tuğla ve Kiremit Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez birimleri ve proje grupları: Merkezde Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak üzere düzenlenmiş birimleri ve proje çalışmalarına katılan kişi ve grupları,

c) Müdür: Merkezi yönetmek üzere Rektör tarafından atanmış öğretim üyesini,

ç) İdari Müdür: Merkezin idari işlerini yürütmede Müdüre bağlı olarak çalışması için görevlendirilen Merkezin İdari İşler Müdürünü,

d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Afyonkarahisar ili başta olmak üzere tüm Ege Bölgesi ve Türkiye’de tuğlacılık sektöründe faaliyet gösteren kişi, kuruluş, dernek veya birliklerin hammadde, üretim ve ürün kalitelerini iyileştirmek amacı ile ulusal veya uluslararası alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, ulusal ve uluslararası standartlara uygun analizler ve testler yapmak, şahıs veya tüzel kuruluşları ile ayrı ayrı veya birlikte Ar-Ge desteği sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunulmak üzere projeler hazırlamak ve/veya birlikte yürütmek, sektörün ihtiyacı olan konularda bilgilendirme toplantıları, kurslar, seminerler, bilimsel toplantılar ile bunlara benzer faaliyetleri düzenlemek, ilgili alanda çalışan her düzeydeki öğrenciler ile öğretim elemanlarına araştırma ve uygulama imkânı sunmak, Üniversite-Sanayi ilişkilerini geliştirmek, ilgili paydaşlar ile işbirliği imkânlarını iyileştirmek için çalışmaları organize etmek ve yapmaktır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu veya özel sektör temsilcileriyle ayrı ayrı veya birlikte tuğla ve benzeri yapı malzemesi ürünlerini kapsayan her alanda ortak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

b) Kişi veya kuruluşlar ile ortak projeler hazırlamak, yürütmek veya bu konularda danışmanlık hizmetleri sunmak.

c) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun analiz ve testler gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak.

ç) İlgili alanlarda Üniversite ile sanayi ilişkilerini geliştirmek.

d) İlgili sektörde çalışan her kademedeki personeli eğitici kurslar ve seminerler vermek ve/veya bu organizasyonları düzenlemek.

e) İlgili alanlarda eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile bilimsel çalışmalar yapan öğretim elemanlarına araştırma ve uygulama imkânları kazandırmak.

f) Merkezin amacına yönelik her türlü sektörel, bilimsel araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası zeminde ve akademik düzeyde gerçekleştirmek, literatür araştırmalarını yapmak, yapılan çalışmaları ilgili toplantılarda sunmak, yayımlamak veya duyurmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Müdür,

c) İdari Müdür,

ç) Merkez birimleri ve proje grupları.

Yönetim Kurulu

MADDE 7 – (1) Yönetim kurulu, Rektör tarafından görevlendirilecek Mühendislik Fakültesini temsilen bir öğretim üyesi, Teknoloji Fakültesini temsilen bir öğretim üyesi, Müdür, İdari Müdür ve Merkez ile işbirliği içerisinde olan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu iki ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin önerisi üzerine Yönetim Kurulunu toplayabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin görevi sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Müdürün önerileri doğrultusunda gereken cihaz ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak,

c) Merkez personelinin çalışma esaslarını belirlemek,

ç) Merkezin yurt içi ve yurt dışındaki diğer kişi veya kuruluşlar ile ilişkilerini düzenlemek,

d) İlgili mevzuat çerçevesinde Merkezin yönetimiyle ilgili diğer işleri yürütmek.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin teknik açıdan yapılması ve yürütülmesi gereken konulardaki görevleri yerine getirmek üzere Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için iki müdür yardımcısını görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı yöntemle Rektör tarafından yeni bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görevinin sona ermesi ile birlikte biter.

(3) Müdür yardımcısı, Müdüre bağlı olarak çalışır ve gerekli durumlarda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezde yürütülen her türlü bilimsel ve teknik araştırma geliştirme çalışmalarını planlamak ve yürütmek, ayrıca, bu çalışmalara katılacak teknik personelin belirlenmesini ve kişiler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Gerekli olması durumunda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, teknik çalışmaların raporlarını onaylamak, yayınlamak veya duyurmak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Merkezin ve bağlı birimlerinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

f) Merkez birimleri ile Merkeze bağlı olarak çalışan proje guruplarının da görüşünü alarak laboratuvar, binalar, araç ve gereçler gibi gerekli fiziksel olanaklar ile personel ihtiyaçlarını Yönetim Kuruluna bildirmek.

g) Yıl sonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

İdari Müdür

MADDE 11 – (1) İdari Müdür, Merkezin idari açıdan yürütülmesi gereken konulardaki görevleri yerine getirmek üzere Merkezle işbirliği içerisinde olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri tarafından belirlenip Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. İdari Müdür, Müdüre bağlı olarak çalışır. Görev süresi dolmadan kendi isteğiyle veya Rektör ve Yönetim Kurulu kararıyla görevden ayrılan İdari Müdürün yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi sona eren İdari Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

İdari Müdürün görevleri

MADDE 12 – (1) İdari Müdürün görevleri şunlardır:

a) Müdüre bağlı olarak çalışmak.

b) Merkezde görev yapan idari personelin çalışma şartlarını ve görev tanımlarını ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlemek.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Merkez birimleri ve proje grupları; Ar-Ge faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Merkez bünyesinde geçici bir süre için oluşturulur. Birim ve proje grupları Müdüre bağlı olarak çalışır. Proje gruplarında görevlendirilecek teknik veya idari personelin seçilmesi ve görev tanımının belirlenmesini Müdür sağlar. Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir veya daha fazla merkez birimi veya proje grubu kurulabilir. Bu birim ve grupların çalışmaları Yönetim Kurulunun belirlediği ve Müdürün yürüttüğü esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.