Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28293
 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin, amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AKÜ TÖMER): Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcılarını,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak; bu çalışmaları başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, bu çalışmaların yapılmasını özendirmek, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek; gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile tüm yabancı dillerde kurslar açmak, bu tür çalışmalara rehberlik etmek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açıp çalışmalar yapmak.

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yapmak, yabancı dil öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri inceleyip programlar geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları desteklemek, teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak veya paylaşmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Yabancılara Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü eksiksiz ve doğru tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek.

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak.

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak.

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hâle getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek.

ı) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek amacıyla çalışmalar yapmak.

i) Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar oluşturmak.

j) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları ve dil sınavları düzenlemek.

k) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

l) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.

m) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, öğrenci kulüplerinin kurulmasını desteklemek, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ve grup çalışmalarına destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Merkez Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından atanır. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçerse Rektör, yeni bir Müdür görevlendirir.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

ç) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından teklif edeceği dört adaydan ikisi Rektör tarafından merkez müdür yardımcıları olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün belirlediği işlerde ona yardımcı olurlar. Müdür görev başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür, merkez müdür yardımcıları ve Üniversitede merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından atanır. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üç ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanmak.

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

ç) Proje konularını tespit etmek.

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek.

e) Merkeze bağlı bu birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip karara bağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

g) Merkez Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

ğ) Merkeze bağlı yeni şubelerin açılması, gerekli görüldüğünde mevcut şubelerin kapatılması ve bu şubelere atanacak idari ve akademik personelin görevlendirilmesi konularında kararlar almak.

h) Merkezde ve şubelerinde uygulanacak ücret politikaları ve açılacak gruplarla ilgili ücret indirimleri konusunda kararlar almak.

ı) Merkezde ve şubelerde her türlü öğrenci işlerini yürütecek, sınav sonuçlarını ilan edecek, öğrenci işleri birimlerini oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını gerektiğinde Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.