Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini, 
b) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü, 
c) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü, 
d) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
f) Müdürlük birimleri: Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri, 
g) Program koordinatörü: Merkez bünyesinde oluşturulacak program koordinatörlerini, 
ğ) Program rehberleri: Merkez  bünyesinde oluşturulacak program rehberlerini 
h) (Ek:RG-2/9/2015-29463) Birim: Erasmus Hareketliliğinden yararlanan ya da mensuplarının yararlanıcı olarak katıldığı akademik ya da idari birimleri 
ı) (Ek:RG-2/9/2015-29463) Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığını 
i) (Ek:RG-2/9/2015-29463) Yararlanıcı: AB Programlarının alt faaliyetlerinin herhangi birinden yararlanan gerçek kişileri 
j) (Ek:RG-2/9/2015-29463) Seçim Komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen ve Programından yararlanacak yararlanıcı adaylarının seçimini gerçekleştirilen komisyonu 
ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 
Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;  Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entellektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmektir. 
Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur; 
a) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü program ve projelerin Üniversite adına yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olmak, 
b) (Değişik:RG-2/9/2015-29463) Eğitim programları ve projelerin (Erasmus+, Leonardo da Vinci, Gençlik, Grundtvig, Mevlana) Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak, 
c) Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde proje üretmek ve öğretim elemanlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak, 
ç) Kültürel, bilimsel ve eğitim ilişkilerinin ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek suretiyle her iki ülkenin halklarının yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi anlamalarını sağlamak, 
d) Ortak menfaatler çerçevesinde etkinlikler yürütmek ve ikili değişim ve işbirliği protokol ve anlaşmalarını imzalamak, 
e) Ortak bilimsel toplantılar düzenlemeyi ve bu amaçla belli zamanlarda bilim adamı değişimini koordine etmek, 
f) Eğitim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı değişimini teşvik etmek, 
g) Diplomalar ve eğitim çalışmalarının karşılıklı tanınması konusunda çalışmalar yapmak, 
ğ) Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak, 
h) Üniversite öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları hakkında bilgilendirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak, 
ı) Avrupa Birliği projelerinden yararlanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için oryantasyon programı hazırlamak ve uygulamak, 
i) (Değişik:RG-2/9/2015-29463) Erasmus öğrenci değişimi ve projelerinde yer alacak öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu ile birlikte yabancı dil kursları düzenlemek, 
j) (Değişik:RG-2/9/2015-29463) Erasmus öğrenci değişiminden ve projelerinden yararlanacak öğrenciler için başvuru duyuruları, yabancı dil sınavı, mülakat sınavını ve gidecek öğrencilerin seçimini yapmak, 
k) Yurtdışından Üniversiteye gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonunu sağlamak, 
l) Yabancı üniversiteler ile yapılan irtibat seminerlerine ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının düzenlediği toplantılara katılmak, 
m) Üniversite adına bazı meslek dallarına ilişkin özel projeler geliştirmek, 
n) İl genelinde resmi ve özel kurumları eğitim programları ve projeler hakkında bilgilendirmek, 
o) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları ve projeleri kapsamında yeni programların tanıtılması, hazırlanması, yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek, 
ö) Yurtdışı üniversiteler ve kuruluşlardan gelen yazıları inceleyip gerekli  işlemleri koordine etmek, 
p) Yurtdışı üniversiteler ve kuruluşlar ile koordinasyon için resmi yazışmaları yürütmek, 
r) (Değişik:RG-2/9/2015-29463) Erasmus+ kapsamında yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversiteleri ve kuruluşları ziyaret edecek heyetlerin gezi programlarını koordine etmek, 
s) (Değişik:RG-2/9/2015-29463) Erasmus+ kapsamında yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversite ve kuruluşların heyetlerinin Üniversiteye düzenledikleri gezi programlarını koordine etmek, 
ş) Programlara katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması konularını düzenlemek, 
t) Üniversitede programlardan yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, rapor istemek ve değerlendirmek, 
u) Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli sistemi kurmak ve işletmek. 
ü) (Ek:RG-2/9/2015-29463) Programları Üniversite genelinde, Üniversite stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda akademik ve idari faaliyetleri yürütmek, Ulusal Ajans ile koordinasyonu sağlamak, Programa ilişkin hedef bütçeyi planlamak, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bulunmak ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen  yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanarak mümkün olan en fazla sayıda hareketliliği gerçekleştirmek, hareketlilikte kaliteyi sağlamak için gerekli önlemleri almak, 
v) (Ek:RG-2/9/2015-29463) Mevlana programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanlarının başvurularını almak, seçimlerinin yapmak ve gerekli işlemleri takip etmek, 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 
Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Merkez Müdürü, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Müdürlük birimleri, program koordinatörü ve program rehberleri. 
Merkez müdürü ve görevleri 
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Müdürlüğün çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite  öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Merkez Müdürünün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır. 
(2) (Değişik:RG-2/9/2015-29463) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erince müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. 
(3) (Değişik:RG-2/9/2015-29463) Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlerini müdür yardımcıları yürütür. 
(4) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek, 
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek, 
c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek, 
ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, 
d) Müdürlük birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak gerekli fiziksel olanaklar (binalar, araç- gereçler ve benzeri) ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek, 
e) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak. 
f) (Ek:RG-2/9/2015-29463) Üniversite adına, birimlerin kurumlar arası anlaşmalarını imzalamak. Yılda en az iki kez olmak üzere tüm Birim Rehberlerini toplantıya çağırmak ve programın işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunmak. 
Yönetim kurulu ve görevleri 
MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-2/9/2015-29463) Yönetim Kurulu; Rektör / Rektör Yardımcısı, Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek toplam dokuz üyeden oluşur. 
(2)Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 
(3)Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. 
(4)Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. 
(5)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Müdürlük çalışması ve yönetimi ile ilgili kararları almak, 
b) Merkez Müdürünün önerilerini değerlemek, 
c) Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek, 
ç) Merkez Müdürlüğü eleman ihtiyacını belirlemek ve talepte bulunmak. 
Müdürlük birimleri, program koordinatörleri ve program rehberleri 
MADDE 10 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla; Merkez bünyesinde müdürlük birimleri, program koordinatörleri veya program rehberleri şeklinde alt birimler oluşturabilir. 
(2) Müdürlük birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Personel ihtiyacı 
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 
İta amiri 
MADDE 11/A – (Ek:RG-2/9/2015-29463) 
Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir. 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 
Programın uygulanmasında görev ve sorumluluklar 
EK MADDE 1 – (Ek:RG-2/9/2015-29463) 
(1) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik birimlerden, öğretim elemanlarından görevlendirilecek Akademik Birim Rehberleri, kendi akademik birimlerinde programının yürütülmesinden sorumludur. Birim Rehberleri, birimleri için imzalanması öngörülen kurumlar arası anlaşma taslaklarını hazırlar, kendilerine iletilen anlaşma önerileri için görüş bildirir, birimlerinden programa katılmak için başvuracak yararlanıcı adaylarının ön başvuru evrakını alır, programa katılma hakkı kazanan yararlanıcı adaylarının sunacakları form ve belgelerde kendileriyle ilgili bölümleri onaylarlar. Birimlerine değişim amacıyla gelmek üzere başvuruda bulunan öğrenci ve personelin başvuruları hakkında görüş bildirir ve gerekli form ve belgelerini onaylarlar. Birimlerinde programın tanıtımını yapar, uyum faaliyetleri düzenler. 
(2) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Ulusal Ajans nezdinde yapılacak ilgili yılın hareketlilik başvurusunu onaylar, sözleşmeleri ve buna bağlı diğer belgeleri imzalar, devam etmekte olan faaliyet dönemine ilişkin ara raporu ve biten faaliyet dönemine ilişkin Üniversite nihai raporunu onaylar. 
Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/3/2007

26453

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

14/4/2010

27552

2.       

2/9/2015

29463