Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 16.03.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23641

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Dayanak ve Kapsam 
Madde 1– Bu yönetmelik Afyon Kocatepe Üniversitesinin tüm birimlerinin eğitim, öğretim araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsamak üzere 5/71983 tarihli ve 18098 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak  Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 2 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı 
Madde 2-Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri  hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.
b) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile muayene, tedavi, araştırma, uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonu hizmetlerini yapmak ve bunlara ilişkin raporlar  düzenlemek.
c) Model deneyleri, ölçme, tamir, ölçü ayarı, analiz, plan uygulama, istatistiksel ve sosyolojik araştırmalar  yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.
d) Klinikler, poliklinikler  ameliyathaneler ve laboratuarda  yapılacak her çeşit  muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak.
e) Açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek.
f) Mevcut fiziki kapasite değerlendirilerek, hizmet sahası yaratılması; faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmetler üretmek, önceden rektörün onayı alınmak suretiyle elde edilen ürünleri pazarlamak, değerlendirilmesi ve satışı için gerekli hallerde teşhir ve satış yerleri açmak.
Döner sermaye, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

Yönetim Organları 
MADDE 3 – (Değişik:RG-14/3/2015-29295) 
Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversitenin Yönetim Kuruludur. Harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma ve uygulama merkezi müdürleri ile Rektörlük Bölüm Başkanlarına devredebilir.

Sermaye Limiti 
MADDE 4 – (Değişik:RG-14/2/2008-26787) 
Döner sermaye işletmesinin sermaye limiti 2.000.000,00.- YTL. (ikimilyon Yeni Türk Lirası)’dir.

Uyulacak Hükümler 
Madde – 5  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1’ncimaddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler 
Madde – 6 28 Mart 1991 tarihli ve 20828 tarihli sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Anadolu Üniversitesi İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi  Yönetmeliği” ve değişiklikleri, 20 Mayıs 1987 tarihli ve  19465 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Bolvadin Meslek Yüksekokulu  Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ve değişiklikleri, 3 Kasım 1995 tarihli ve 22452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ve değişiklikleri, 16 Aralık 1986 tarihli ve 19313 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan “ Anadolu Üniversitesi  Afyon Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ve değişiklikleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden  itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu yönetmeliğin 6.ncı maddesine göre yürürlükten kaldırılan adı geçen; Döner sermaye işletmelerinin bütün mal varlığı, personeli başkaca bir işleme gerek duymaksızın Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesine devrolunur.

Geçici Madde 2 – Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut döner sermaye yönetmeliklerine göre başlamış bulunan sözleşmeler ve diğer  işlemler sonuçlanıncaya değin eski mevzuatın uygulanmasında devam olunur.

Yürürlük 
Madde 7 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 
Madde 8 – Bu Yönetmelik  hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.