Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28627

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Bir Anabilim/Anasanat dalında lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması yöneten, Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

c) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan Anabilim/Anasanat Dalı başkanını,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: EABD/EASD Başkanı başkanlığında, Akademik Kurul üyesi olma şartıyla varsa yardımcıları ve EABD/EASD’ni oluşturan bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

d) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Kredisi: Bir dersten başarılı olunabilmesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (EABD/EASD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan Anabilim/Anasanat dalını,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan Anabilim/Anasanat dalı başkanlarından oluşan ve Enstitü öğrenci temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabileceği kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardımcıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu, ı) Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,

i) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması,

j) GMAT: Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Management Admission Testi,

k) GRE: Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination Sınavını,

l) Kredi: EK kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamı ile bulunan değeri,

m) Müdür: İlgili Enstitünün Müdürünü,

n) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ö) Sanatta Yeterlik eseri: Sanatta, yüksek lisans programları öğrencilerinin sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,

p) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

r) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

s) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

ş) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

t) Uzaktan Öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimini,

u) Uzaktan Öğretim dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kullanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

ü) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

v) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

y) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

z) YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalamasını,

aa) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Giriş Sınavları, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 –

(1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD Kurulu tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar Enstitü Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.

 

Lisansüstü programlara başvuru esasları

MADDE 6 –

(1) Lisansüstü programlara başvurular EABD/EASD Kurulunun önerisi, EYK kararındaki niteliklere göre yapılır. Başvurular sırasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların ilgili alanda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Lisans diplomasına sahip olmaları,

2) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

3) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almancadan ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından birisine girmiş olmaları, gerekir.

4) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

2) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

3) ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları,

4) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almancadan ÜDS’ye girmiş olup bu sınavdan en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları, gerekir.

ç) Sanatta Yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları,

2) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’in sözel kısmından 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 80) puan almaları ve bu koşulların yanı sıra portfolyö sunmaları,

3) ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

4) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almancadan ÜDS’ye girmiş olup bu sınavdan en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları, gerekir.

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

1) Tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları, lisans diplomasına ve TUS’un temel tıp bilimleri birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0.70, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.30 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen temel tıp puanından 55 puana sahip olmaları veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almaları,

2) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların tezli yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almaları, ÜDS’den en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

3) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almancadan ÜDS’ye girmiş olup bu sınavdan en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları, gerekir.

e) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

1) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları,

2) Lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları, gerekir. Ayrıca kontenjanlar dahilinde ve altıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen değerlendirme ilkeleri çerçevesinde birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına başvurabilirler.

 

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 7 –

(1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için;

1) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; varsa ALES puanının %20’si, lisans not ortalamasının %80’i alınarak elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.

2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; varsa ALES puanının %20’si, lisans not ortalamasının `’ı ve mülakat puanının %20’si alınarak elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için;

1) EABD/EASD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakata katılmış olmaları,

2) Sosyal Bilimler Enstitüsünde mülakata katılabilmeleri için; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %’i, ÜAK Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınav puanının %’inin toplamı, 100 üzerinden en az 50 puana sahip olmaları, (Başarı değerlendirilmesinde mülakatta alınan puanla beraber yedinci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendindeki oranlar uygulanır.),

3) Başarı değerlendirmesinde; ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan (Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 100 üzerinden en az 50 puan almaları),

4) Güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında başarı değerlendirmesinde; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının %20’si, mülakat ve yetenek sınavlarının %50’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

c) Doktora programlarına başvuran adayların;

1) Doktora programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları,

2) EABD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakata katılmış olmaları,

3) ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar için;

1) Sanatta yeterlik programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları,

2) EASD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakata katılmış olmaları,

3) Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunu olan adayların başarı değerlendirilmesinde yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30 u, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının %20’si, mülakat ve yetenek sınavlarının %50’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

4) Güzel sanatlar ile konservatuvar mezunu olmayan adayların başarı değerlendirilmesinde ALES’in %50’si, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının %10’u, yüksek lisans ortalamasının %10’u, mülakat, veya yetenek sınavı ya da portfolyö sonuçlarının %30’unun toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması (Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 100 üzerinden en az 60 puan olması) gerekir,

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adaylar için;

1) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları,

2) EABD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakata katılmış olmaları,

3) ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

4) Tıp Fakültesi mezunları için ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si veya temel tıp puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

e) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvuran adaylar için;

1) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvuracaklar için ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmaları,

2) EABD Kurulunun önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakata katılmış olmaları,

3) ALES’in (GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puanın) %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınav puanının %15’i ve mülakat puanının %20’sinin toplamı, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında başarı sıralaması, kontenjan sayısı kadar en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. İlan edilen kontenjan dahilinde başarılı olan asıl adayların sayısı kadar yedek öğrenci listeleri Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(3) Yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programları için yapılan mülakata girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

 

Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavları

MADDE 8 –

(1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavları; EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK tarafından belirlenen en az üç kişilik bir sınav jürisi tarafından yapılır. Giriş sınav sonuçları ve belgeleri, sınav gününü izleyen günün sonuna kadar jüri başkanlığınca bir yazı ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonuçları Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu adaylardan Yükseköğretim Kurulu tarafından diploma denkliği onaylanmış olanlar, lisansüstü eğitime başvurabilirler.

c) Yeni kurulan veya gelişmekte olan yükseköğretim kurumlarında, lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla alınan araştırma görevlileri; yükseköğretim kurumlarının teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun da kararı ile sınavsız olarak lisansüstü programlarına kabul edilirler.

ç) Rektörlük; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, EYK kararı doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

 

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 –

(1) Yükseköğretim lisans mezunları veya öğrencileri, belirli konuda bilgisini artırmak için EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. EABD/EASD’leri için özel öğrenci kontenjanları, Enstitünün öğrenci alımları için en son ilana çıkılan/çıkılacak kontenjan sayısının %20’sini geçmemek kaydıyla yükseköğretim veya mezuniyet belgesine sahip olması ve öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt yenileme döneminde ödemesi koşuluyla, özel öğrenciliğe kabul edilir. %20’lik kontenjan EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararıyla artırılabilir. Lisans programının son sınıfında bulunan öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edilebilmeleri için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.

(2) Özel öğrenciler, kabul edildiği programlardaki derslerin toplam sayısının en çok %50’sini alabilirler. Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilere öğrenci kimliği ve öğrenci belgesi verilmez, askerlik tehir işlemleri yapılmaz. Ancak bu öğrencilere; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurusu halinde aldığı dersleri veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.

 

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 10 –

(1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci kabulü, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir. Öğrenci, normal öğrenci katkı payını ödemekle yükümlüdür. Ancak Türkiye Cumhuriyetinden veya kendi devletinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenci katkı payını ödemekle yükümlü değildir.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD/EASD Başkanlığının görüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Yabancı uyruklu öğrenci adaylar için ALES ya da bu sınava eşdeğer sayılan sınavlardan alınan puan şartı aranmaz. Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.00, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2.50 olması gerekir.

(4) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen Enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi,

b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,

c) Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizeli Pasaport Örneği (transkript) ve onaylı tercümesi.

(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD/EASD Başkanlığının görüşü doğrultusunda, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde Türkçe bilgisine sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda Türkçe Hazırlık Sınıfına alınırlar. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı süresine dahil edilmez.

(6) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD/EASD Başkanlığının görüşü doğrultusunda, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde Bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz olmaları durumunda Bilimsel Hazırlık Programına alınırlar. Bilimsel hazırlık programı uygulamalarında, 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.

 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11 –

(1) Enstitü dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına EABD/EASD Kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler EABD/EASD Kurulunun uygun görüşü ve EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) Aynı programda olmak koşulu ile diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programda kayıtlı olması,

b) Yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış ve en çok dört yarıyılı tamamlamamış olması,

c) Doktora/sanatta yeterlik programı için en az bir yarıyılı tamamlamış ve en çok yedi yarıyılı tamamlamamış olması,

ç) Başarısız dersi bulunmaması,

d) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı için öngörülen ALES ve ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavı şartlarını taşıması,

e) Disiplin cezası almamış olması, gerekir.

(2) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez. Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programlara EYK kararı gerekir.

b) Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisansüstü programlara program amaç ve içerikleri aynı olması koşuluyla yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

c) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilebilir, ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul edilmez.

ç) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

d) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

e) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler, EYK kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

f) Bulundukları EABD/EASD’da Lisansüstü Programı olmadığı için başka bir yükseköğretim kurumunda veya Enstitülerin bir başka programında öğrenim gören ve Üniversitenin Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları EABD/EASD’da lisansüstü program açılması durumunda, ilgili EABD/EASD Kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay geçiş yapabilir.

g) Araştırma görevlisi kadrosunda olanlar hariç yatay geçişi kabul edilen öğrenci, kabul edildiği öğrenci katkı payını ödemek zorundadır.

ğ) Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapılabilir.

 

Yatay geçiş başvurusu için gerekli evraklar

MADDE 12 –

(1) Noter veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından onaylanmış olmak koşulu ile aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:

a) Diploma sureti,

b) ALES belgesi sureti,

c) ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından birisinin sonuç belgesi,

ç) Not döküm belgesinin (Transkript) aslı ya da sureti,

d) Disiplin cezası alınmadığına dair belge,

e) Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuru olması halinde Denklik Belgesi.

 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 13 –

(1) Adayların eksiklerini gidermek amacıyla EABD/EASD Başkanlığı tarafından bilimsel hazırlık programı açılabilir. Bilimsel hazırlık programının uygulama esasları, beşinci madde gereğince Rektörlük tarafından ilan edilen kontenjanların diğer açıklayıcı bilgiler kısmında açıkça belirtilir. Hangi adaylara bilimsel Hazırlık Programı uygulanacağı ve alınacak olan dersler ile toplam AKTS kredi miktarı, EADB/EASD Kurulunun teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisans programlarından alınır. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, lisansüstü programdaki ağırlıklı not ortalamasına etki etmez. Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenci; programı başarı ile tamamlamadan lisansüstü programlardan ders alamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam durumu dersler ve sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme gibi konularda ilgili lisansüstü programların esasları uygulanır.

(4) Öğrencinin bilimsel hazırlıkta aldığı ders notu, lisansüstü yönetmeliğine göre değerlendirilerek başarı notu belirlenir.

(5) Öğrenci, bilimsel hazırlık süresi içerisinde Üniversite bünyesinde açılmayan lisans derslerini EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile başka yükseköğretim kurumlarından alabilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı süresine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında başarılı olan adaylar EABD/EASD Kurul kararıyla Enstitüye bildirilir.

 

Lisansüstü eğitim programlarına kesin kayıt

MADDE 14 –

(1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday, kayıt hakkı kazanır.

(2) Yerleştirilmeye hak kazanmış adaylar kesin kayıt yaptırabilirler. Ancak, birden fazla lisansüstü eğitim yapanlar için öğrenci olduklarını belirten dilekçelerini Enstitüye vermeleri gerekir. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile tespit edilmesi durumunda kaydı iptal edilir.

(3) Aynı Enstitüde tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıramaz.

(4) Kesin kayıt sırasında öğrenci katkı payı veya öğrenim harcı ödemesi gereken öğrencilerin, bu ödemeleri yapmamaları durumunda kesin kaydı yapılmaz.

 

Kayıt yenileme

MADDE 15 –

(1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçerek ders kaydını yenilemek zorundadır. Uzaktan öğretim öğrencileri kayıt yenileyebilmesi için öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Lisansüstü programların azami süresini dolduran öğrencilerin kayıt yenileme sırasında, öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödememesi durumunda kaydı yenilenmez.

(2) Süresi içinde öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödeyen, sorumlu olduğu ders seçimlerini yapmayan öğrencilere, mazeretleri uygun görüldüğü takdirde, açılmış olan derslerden seçme hakkı verilir. Ancak kayıt yenileme süresi içerisinde olmak kaydıyla, ilgili dönemin öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödeyen fakat derse/teze kayıt talebi bulunmayan öğrencilerin, öğrenim süresi devam eder. Programa kaydını yenileyen öğrenciler, programlarıyla ilişkili azami süreyi geçirmemesi şartıyla öğrenci statüsünde olup her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

(3) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkumiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirmeye alınır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde danışmanının onayı ile ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

(5) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programların asgari şartı olan ders sayılarının %50’sini aşmayacak şekilde ve EADB/EASD Kurulunun önerisi, EYK tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan ders/dersler alabilir. Bu derslerin değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(6) Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

 

Danışman atanması

MADDE 16 –

(1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları; EABD/EASD Kurulunun görüşüne istinaden öğrenci talepleri de dikkate alınarak EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile danışman atanır. Danışman atanıncaya kadar görevi EABD/EASD Başkanı yürütür. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanın gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Danışman değişikliği teklifleri için de bu usul uygulanır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, tez çalışmaları, atanan danışman tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirler. Öğrenci tarafından doldurulan ders seçim formlarını EABD/EASD Başkanlığınca her yarıyılın akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri içerisinde Enstitüye bildirilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD Başkanı yürütür. Danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi durumunda EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(3) Lisansüstü programlarda en fazla; profesör on, doçent yedi, yardımcı doçent beş, doktoralı öğretim görevlisi iki danışmanlık yürütebilir. Azami süresini geçen ya da Tez Savunma Sınavında başarısız olan öğrenciler, ilgili mevzuattan faydalanarak Enstitüye yeniden kayıt yaptıran öğrenciler ile uzaktan öğretim programı öğrencilerinin danışmanlıkları belirtilen toplam danışmanlık sayılarını aşması durumunda, söz konusu öğrencilerin danışmanlıkları bu kısıtlamalara dahil edilmez.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarında toplam sayıyı aşmamak şartıyla en fazla; profesör beş, doçent dört, doktorasını tamamladıktan sonra fiili olarak en az iki yıl görev yapan ve en az bir yüksek lisans tezini yönetip tamamlayan yardımcı doçent iki doktora/sanatta yeterlik öğrencisine danışman olarak atanabilir. Ancak doktora/sanatta yeterlik programın azami süresini geçen ya da Tez Savunma Sınavında başarısız olan öğrenciler, ilgili mevzuattan faydalanarak Enstitüye yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin danışmanlıklarının belirtilen toplam danışmanlık sayılarını aşması durumunda, söz konusu öğrencilerin danışmanlıkları bu kısıtlamalara dahil edilmez.

 

Uzmanlık alan dersi

MADDE 17 –

(1) Uzmanlık alan dersi, danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri süresince bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak amacıyla açılan Uzmanlık alan dersinin içeriği, lisansüstü programda öğrencinin aldığı zorunlu ve seçmeli derslerin içeriğinden farklıdır. Teorik derslerin okutulması sırasında verilmeyen ve sonradan ihtiyaç duyulan bilgi ve tecrübelerin tez hazırlama aşamasında öğrenciye aktarılmasına yönelik teorik ve kredisiz bir derstir. Bu ders, öğrenci sayılarına ve hangi Enstitüde olduğuna bakılmaksınız tezli lisansüstü programlarda haftada sekiz saat olmak üzere teorik, kredisiz ve 9 AKTS olarak açılır.

(2) Uzmanlık alan dersi; EYK’nın danışman olarak atadığı tarihte başlayarak danışmanlık görevi süresince ve güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(3) Öğrenci, uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan Yeterli (YT) veya Yetersiz (YZ) olarak değerlendirerek Enstitüye bildirir.

(4) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır. Öğrencinin birinci danışmanının başka bir yükseköğretim kurumundan olması durumunda uzmanlık alan dersi, Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanan Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden birisi tarafından yürütülür.

(5) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

 

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 18 –

(1) Tezli yüksek lisans programlarında, EABD/EASD Kurulu her öğrenci için tez konusunu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye teklif eder. EABD/EASD Kurulunun teklifi EYK’da karara bağlanır.

 

Tez konusu değiştirilmesi

MADDE 19 –

(1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tez konusu değişikliği yapılabilir.

a) Tezli yüksek lisans programlarında;

1) Azami sürenin dolmasına en az iki yarıyıl kalıncaya kadar,

2) Adayın tez hazırlık çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması gibi derslerde üst üste iki, aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) bulunması durumunda,

3) Tez savunma sınavında jüri tarafından tezi reddedilen ya da tez savunma sınavında üç ay düzeltme alıp ilgili sürenin sonundaki tez savunma sınavında da adayın başarısız sayılması durumunda,

4) Tez aşamasındaki öğrenciye tanınan dört yarıyıl sonunda tezini bitirememesi durumunda,

a) EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılır. Ayrıca tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, zorunlu haller dışında, EYK karar tarihinden itibaren bir yılı geçmeden ve iki yarıyıl kayıt yenileme şartını sağlamadan tez savunma sınavına giremez. Kayıt dondurduğu ve izinli sayıldığı yarıyıllar bu süreye ilave edilir. Kayıt yenilemediği yarıyıllarla birlikte bu süre tez konusunu aldığı tarihten itibaren dört yarıyılı geçemez.

b) Doktora/Sanatta yeterlik programlarında, öğrencinin tez izleme komitesine sunduğu yeni tez önerisinin komite tarafından kabul edilmesi şartıyla ve ayrıca;

1) Azami sürenin dolmasına en az üç yarıyıl kalıncaya kadar,

2) Adayın tez hazırlık çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması gibi derslerde üst üste iki, aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) bulunması durumunda,

3) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki, aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) bulunması durumunda,

4) Tez savunma sınavında jüri tarafından tezi reddedilen ya da tez savunma sınavında altı ay düzeltme alıp ilgili sürenin sonundaki tez savunma sınavında da adayın başarısız sayılması durumunda,

c) EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılır. Ayrıca tez izleme komitesince ve EYK kararı ile tez önerisi kabul edilen öğrenci, zorunlu haller dışında, EYK karar tarihinden itibaren onsekiz ay geçmeden Tez Savunma Sınavına giremez ve 50 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki hükümler uygulanır.

 

Tez başlığının değiştirilmesi

MADDE 20 –

(1) Tez başlığı değişikliği önerisi, lisansüstü programlarda tez çalışmasının her aşamasında Tez Başlığı Değiştirme Formu doldurulmak suretiyle verilebilir. Ayrıca tez savunması sırasında jüri üyelerinin ortak kararıyla tez başlığı değişikliği önerilebilir.

(2) EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez başlığında değişiklik yapılabilir.

 

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 21 –

(1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrencilerin ilgili kurulların kararı ile teorik derslere %70, uygulamalara %80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve EABD/EASD Başkanı aracılığıyla ilgili Yarıyıl Sonu Genel (Final) Sınavlarından önce Enstitüye bildirilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ile Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle bir dersten devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, o dersin Yarıyıl Sonu Genel (Final) ve Bütünleme Sınavlarına giremez.

(3) Dersi başarısızlık nedeniyle ikinci kez alanlar; dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse devam etme zorunluluğu aranmaz, ancak devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler için derslere devam zorunluluğu aranır.

(4) Devamsızlık nedeniyle dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edilir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak Devamsız (DZ) notu verilir.

(5) Uygulaması olan derslerden kalan öğrenci, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olsa bile kaldığı dersin uygulamasına devam etmek zorundadır.

(6) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programına enstitülerde/ilgili anabilim dallarında yerinde devam etme zorunluluğu yoktur.

(7) Uzaktan öğretim programında dersin sorumlusu öğretim elemanı, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, danışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile ilgili her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

 

Ders tekrarı

MADDE 22 –

(1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu veya seçmeli dersleri öncelikle tekrarlamak ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Dersin herhangi bir nedenle açılamaması durumunda;

a) Başarısız olunan ders zorunlu ise; danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda EABD/EASD Kurulu kararı ve EYK’nın onayı ile eşdeğer tutulan başka bir dersi ya da başka bir lisansüstü programdaki eşdeğer olan dersi,

b) Başarısız olunan ders seçmeli ise; danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda EABD/EASD Kurulu kararı ve EYK’nın onayı ile eşdeğer tutulan ve açılan başka bir seçmeli dersi alabilir.

 

Ders saydırma

MADDE 23 –

(1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydı silinen öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programındaki derslerin toplam sayısının %50’sini geçmemek şartıyla başarılı oldukları dersler ile tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde dersleri sayılan öğrencilerin notlarıyla birlikte ders intibakları yapılır.

(2) 11 inci madde gereği EABD/EASD programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersi/dersleri EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararıyla yatay geçiş yaptığı programındaki dersin/derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde dersi/dersleri kodları, adları ile AKTS kredileri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki Harf Notu uygulanır.

(3) 15 inci maddenin beşinci fıkrası gereği EADB/EASD Kurulunun önerisi, EYK tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS kredileri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki Harf Notu uygulanır.

(4) Başarısız olunan dersin/derslerin hiçbir şekilde ders intibakları ve yerine sayma işlemleri yapılmaz.

(5) Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme, Notlara İtiraz, Ortalama, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme Sınavlar

MADDE 24 –

(1) Sınav türleri, ödev, ara sınav (vize), yarıyıl sonu (final) sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar, ders programlarında belirtildiği gibi, yazılı, sözlü, sözlü ve yazılı ya da uygulamalı olarak yapılır. EABD/EASD Başkanlığı yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavları, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir ve ölçmenin hangi sınav türü ile yapılacağına dersi yürüten öğretim üyesi karar vererek, yarıyıl başında Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

a) Ara (Vize) Sınav: Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınavı yapılır.

b) Mazeret Sınavı: Sadece Ara Sınavlarından herhangi birine, Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler; o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihini takip eden yedi iş günü içerisinde, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Enstitüye başvurmak zorundadır.

c) Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: Her yarıyıl sonunda final sınavı yapılır. ç) Bütünleme Sınavı: Lisansüstü programlar için her yarıyıl sonunda final sınavı neticesinde başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

d) Tek Ders Sınavı: Seminer, uzmanlık alan dersleri, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç lisansüstü öğrencilerinin ders aşamasındaki ve programındaki tüm dersleri alan, derslere devam şartını yerine getiren, ders tekrarlarında en az bir yarıyıl devam şartını yerine getiren ve tek dersten başarısız olan öğrencileri kapsar. Bu durumdaki öğrenciler Enstitü’ye dilekçe ile müracaat ederler. Durumlarının incelenmesi ve uygun bulunması halinde, EYK’nın belirlediği tarihlerde sınava girerler. Tek Ders Sınavlarında ders başarı notu yüksek lisans programları için 65-CC, doktora/sanatta yeterlik programları için 70-CB’dir. Tek Ders Sınavı neticesinde başarısız olan öğrencilerin bu sınavdan aldıkları not geçersiz sayılır ve traskriptlerine işlenmez. Tek Ders Sınavlarının not değerlendirmesinde yarıyıl içerisinde alınan diğer notlar dikkate alınmaz.

(2) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili anabilim dalında yapılabileceği gibi, öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri dersi veren öğretim elemanı tarafından internet üzerinden sınavların başlangıç tarihinden en az yedi iş günü öncesinden duyurulur.

(3) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını yedi iş günü içerisinde Üniversitenin not sistemine girer ve ilan eder. Bir nüshası Enstitüye teslim edilir. Sınav tutanağının bir nüshası, sınav evrakları, ödev dosyaları ve notların teslim edildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.

 

Değerlendirme

MADDE 25 –

(1) Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı puanı yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının katkı oranlarına bağlı olarak yine 100 puan üzerinden hesaplanır.

(2) Öğrencinin bir dersten başarı notu dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yöntemlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kullanılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Başarı Notu AA BA BB CB CC DC FF DZ Katsayısı 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 0.0 Yüzde Karşılığı 90-100 85-89 75-84 70-74 65-69 50-64 49 ve altı

(3) Diğer harf notları şunlardır:

a) YT (Yeterli-Başarılı): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje, tez çalışmaları ve benzeri başarılı olduğunu gösterir.

b) YZ (Yetersiz-Başarısız): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje, tez çalışmaları gibi çalışmalarda başarısız olduğunu gösterir.

c) DZ (Devamsız): Kredili derslerde devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve başarı ortalamasına katılır.

 

Sınavlarda kopya

MADDE 26 –

(1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren; ödev, rapor, bitirme tezi ve benzeri çalışmalarda referans vermeden alıntı yapan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ayrıca, öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

 

Disiplin

MADDE 27 –

(1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidirler.

 

Notlara itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca incelenir. Öğretim elemanının raporu EYK tarafından karara bağlanır.

 

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi

MADDE 29 –

(1) Öğretim üyesinin sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne gerekçesini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi EYK kararı ile kesinleşir.

 

Not ortalaması

MADDE 30 –

(1) Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu YANO ve GANO ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisinin değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa YANO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa GANO elde edilir.

(2) Not ortalaması, tamsayıdan sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

 

Ortalamanın yükseltilmesi

MADDE 31 – (1) Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere, lisansüstü öğrenimi süresi içinde tekrarlayabilirler. Tekrarlanacak ders/derslerin, bu dersten geçer not aldıkları yarıyıldan sonraki yarıyıl içinde alınması gerekir. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

 

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 32 –

(1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sayılmaları ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından kabul edilmesiyle kayıt dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz. Kayıt dondurma, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar.

b) Doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri öngörülemeyen durumlarda; öğrencinin mazeretli veya izinli sayılabilmesi için olayın vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 15 gün içinde dilekçe ve mazeretini kanıtlayan belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne başvurması durumunda EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli-izinli sayılacağına karar verir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı dondurulmuş sayılmaz. Öğrencinin mazeretli veya izinli olduğu günlerde girmesi gerekli olduğu ders/dersler, öğretim elemanına yazılı olarak bildirilir.

c) Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, EABD/EASD Başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, toplam öğrenim süresi dahilinde izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde uzmanlık alan dersinden muaf tutulur.

 

İlişik kesme nedenleri

MADDE 33 –

(1) Öğrencinin Enstitüyle ilişiğinin kesilmesi sadece öğrencinin kendi isteği doğrultusunda gerçekleşir. Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitüye başvurur. Bu takdirde ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarıyla İlgili Esaslar Yüksek lisans

MADDE 34 –

(1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü tezli veya tezsiz lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 35 –

(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim şeklinde yapılabilir.

 

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü

MADDE 36 –

(1) Tezli yüksek lisans programı, toplam en az yedi dersten (uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç), 21 krediden ve uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması toplamı en az 60 AKTS’den oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olanlisans derslerinden, danışman ve EABD/EASD Kurulunun önerisi, EYK kararı ile seçilebilir.

(3) Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü programlarının derslerinden, danışman ve EABD/EASD Kurulunun önerisi, EYK kararı ile seçebilir. Ancak seçilen ders sayısı kabul edildiği yüksek lisans programlardaki derslerin toplam sayısının %50’sini geçemez. Kapatılan ya da öğretim elemanı şartını sağlayamayan lisansüstü programlarda bu şart aranmaz.

(4) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS kredisi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

 

Tezli yüksek lisans programlarının süresi

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programını normal tamamlama süresi, en az bir yıl (iki yarıyıl) ders ve en az bir yıl (iki yarıyıl) da tez olmak üzere dört yarıyıldır. Azami süre üç yıl (altı yarıyıl) dır. Ancak öğrenci, kayıtlı olduğu programdaki alması gerekli tüm dersleri alarak başarılı olması, kayıt yaptırarak tez aşamasında en az bir yarıyıl süre kullanması ve tezinden bir makalenin hakemli uluslararası ya da ulusal dergilerden birisinde yayımlanması ya da kabul edilmesi şartı ile üçüncü yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması gerekir.

(3) Azami süresinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemek koşuluyla kaydını yenileyebilirler. Ancak azami süreyi aşması durumunda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 38 –

(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini Enstitülerde mevcut yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat çalışması yapan bir öğrenci ise bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile oluşur. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir Anabilim/Anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişilik asıl, iki kişilik yedek üyeden oluşur. İki danışmanlı tezlerde ise yüksek lisans tez jürisi beş kişilik asıl, iki kişilik yedek üyeden oluşabilir. Öğrenci danışmanı tarafından önerilen ve ilgili ABDB/ASDB tarafından belirlenen öğretim elemanları arasından EYK kararıyla savunma jürisi oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren en erken 10 gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi belirlendikten sonra ilgili ABDB/ASDB internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve tarihini ilan eder. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce ABDB/ASDB aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

(4) Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika süreli olup, tezin sunum kısmı dinleyicilere açıktır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD/EASD Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen aday, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye teslim etmesinin ardından tez teslim tutanağını danışmanı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Üç ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan adayın tezi reddedilmiş sayılır. Aday tezini ilk savunma sınavında kararlaştırılan düzeltme sınav tarihinde veya danışman tarafından önerilen üç aylık süre şartına aykırı olmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen aday hakkında bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekirse EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder.

(7) Tezi ilk savunma sınavında reddedilen veya kayıt tarihinden itibaren (kayıt yenilemediği dönemler dahil) azami sürenin sonunda tezini teslim etmeyen öğrencinin, EYK kararı ile tez konusu, gerekirse EABD/EASD Kurulunun önerisi ile EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ancak azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(8) Tezi ilk savunmada reddedilen veya düzeltme sonrası tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

 

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 39 –

(1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, Enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi halinde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir dosyayı Enstitüye teslim eder.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı

MADDE 40 –

(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

 

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders yükü

MADDE 41 –

(1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup Yeterli (YT) veya Yetersiz (YZ) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda ilgili EABD/EASD’ye yazılı bir rapor vermek zorundadır. EABD/EASD Başkanlığının önerisi ile EYK, tezsiz yüksek lisans programının sonunda, yeterlik sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü programlarının derslerinden, danışman ve EABD/EASD Kurulunun önerisi, EYK kararı ile seçilebilir. Ancak seçilen ders sayısı kabul edildiği yüksek lisans programlarındaki derslerin toplam sayısının %50’sini geçemez. Kapatılan lisansüstü programlarda bu şart aranmaz.

(4) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS kredisi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

 

Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi

MADDE 42 –

(1) Tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi en az bir buçuk yıl (3 yarıyıl), azami süre üç yıl (altı yarıyıl)dır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden Yeterli (YT) notu alması gerekir.

(3) Dönem projesi üçüncü yarıyılda başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir. (4) Dönem projesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ) notu alan öğrencinin, EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile dönem projesi, gerekirse EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ayrıca azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve dönem projesi hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

 

Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı

MADDE 43 –

(1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve yüksek lisans çalışmasıyla ilgili konularda bilgi-beceri düzeyinin ölçülmesidir.

(2) Yeterlik sınavı; derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere, EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK’nın onayıyla seçilen üç kişilik yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır.

(3) Proje danışmanı; bu jürinin doğal üyesidir. Üyelerden biri, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden veya ilgili Enstitünün farklı bir anabilim dalından tayin edilir.

(4) Bu sınav, öğrencinin derslerinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde sözlü olarak yapılır. Jürinin kararı, çoğunlukla alınır ve bir tutanakla Enstitüye bildirilir.

(5) Başarısız olma halinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Aynı durum tekrar ederse öğrencinin, EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile dönem projesi, gerekirse EABD/EASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilerek, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ayrıca azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

 

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarıyla İlgili Esaslar Doktora programının amacı

MADDE 45 –

(1) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

 

Doktora programlarında ders yükü

MADDE 46 –

(1) Doktora programı, toplam en az 10 dersten uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması, tez çalışması hariç 30 krediden ve uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması, tez çalışması, yeterlilik sınavı ve toplam en az 90 AKTS kredisinden oluşur. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlilik aşamasına geçebilir.

(2) Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora programı ise, toplam en az 17 dersten (uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) 51 krediden ve uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması toplam 150 AKTS’den oluşur.

(3) Dersler; danışmanın görüşü, EABD Kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak seçilen ders sayısı kabul edildiği yüksek lisans programlarındaki derslerin toplam sayısının %50’sini geçemez. Kapatılan ya da öğretim elemanı şartını sağlayamayan lisansüstü programlarda bu şart aranmaz.

(4) Danışman önerisi ve EYK’nın onayı ile lisans dersleri alınabilir, ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim kurumlarının teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

 

Doktora programlarının süresi

MADDE 47 –

(1) Doktora programlarını tamamlama süresi en az dört yıl (8 yarıyıl), azami süresi altı yıl (12 yarıyıl)dır. Ancak öğrenci, kayıtlı olduğu programdaki alması gerekli tüm dersleri alarak başarılı olan, kayıt yaptırarak tez aşamasında en az üç yarıyıl süre kullanan ve uluslararası indekslerde taranan yayınlarda tezinden bir makalenin yayımlanması ya da kabul edilmesi şartı ile altıncı yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir.

(2) Doktora programını belirtilen süre içinde tamamlayabilmek için, tez önerisi kabulünden altı ay sonra, altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi ara toplantısından başarılı olunması gerekir.

(3) Doktora programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, CB veya bunun üzerinde bir not alması gerekir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Birleştirilmiş Yüksek Lisans-Doktora programlarını tamamlama süresi azami dokuz yıl (18 yarıyıl) dır. Bu programda gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu programdaki öğrenciler için, süreler dışında diğer doktora öğrencilerine uygulanan bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 48 –

(1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenci, yeterlik sınavına; doktora için gerekli olan yabancı dil puan şartını ve 46 ncı ve 47 nci maddede belirtilen şartları sağlaması koşuluyla yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, kayıt yenileme dönemlerinde bu isteğini yazılı olarak ilgili EABD aracılığıyla Enstitüye bildirir.

(3) Doktora yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır ve sınav tarihleri EYK tarafından belirlenir.

(4) Doktora yeterlik sınavı; Enstitünün her anabilim dalı için EABD kurulu görüşüne istinaden EABD Başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenciye, biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beşer kişilik Doktora Yeterlilik Sınav Jürileri kurabilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi; sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(7) İki defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak Doktora Yeterlik Komitesinin önereceği en az üç ders daha almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(8) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

 

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 49 –

(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EABD Kurulunun görüşüne istinaden, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi (TİK) üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az birisi ilgili EABD dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam üç üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılır, ancak Tez İzleme Komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak üyelerde değişiklik yapılabilir.

 

Doktora tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi

MADDE 50 –

(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci, yeni bir tez konusu önermek koşuluyla üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin danışmanı ve tez konusu EABD Kurulunun önerisi ve EYK onayı ile değiştirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi ilk toplantısını tez önerisinin kabul edildiği EYK tarihinden itibaren ve en az altı ay sonra olacak şekilde, biri Ocak-Haziran ve biri de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere altı ay arayla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından Yeterli (YT/Başarılı) veya Yetersiz (YZ/Başarısız) olarak belirlenir ve en geç üç gün içerisinde Enstitüye bir tutanakla teslim edilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ/ Başarısız) bulunan öğrenciye 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekli hallerde danışmanı ve tez izleme komitesi EABD Kurulunun önerisi ve EYK onayı ile değiştirilerek ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder.

 

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 51 –

(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, Enstitülerde mevcut yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, EABD Kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere en az beş kişilik asıl, iki kişilik yedek üyeden oluşur. İki danışmanlı tezlerde ise doktora tez jürisi, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri, biri ikinci danışman ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumu içindeki EABD’na ait öğretim üyesi olmak üzere yedi kişilik asıl, iki kişilik yedek üyeden oluşur.

(3) Doktora tez jürisi, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi belirlendikten sonra ilgili ABDB/ASDB internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve tarihini ilan eder. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce ABDB/ASDB aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 60-120 dakika süreli olup, tezin sunum kısmı dinleyicilere açıktır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla Kabul, Ret veya Düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye teslim etmesinin ardından tez teslim tutanağını danışmanı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Öğrenci tezini ilk savunma sınavında kararlaştırılan düzeltme sınav tarihinde veya danışman tarafından önerilen altı aylık süre şartına aykırı olmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde yeniden savunur. Altı ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

(9) Tezi ilk savunma sınavında reddedilen veya altı ay içinde yapılan düzeltmeden sonraki savunmada da tezi yetersiz görülen öğrencinin, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi olan hükümler uygulanır. Gerekli hallerde EABD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı ve Tez İzleme Komitesi değiştirilerek yeni tez konusu için 50 nci madde hükümleri uygulanır.

(10) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami sürenin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve ilgili EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(11) Azami süreyi dolduran öğrenciler ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ancak, derse devam ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

 

Doktora diploması

MADDE 52 –

(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi halinde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı bulunur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programıyla İlgili Esaslar Sanatta yeterlik programının amacı

MADDE 53 –

(1) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

 

Sanatta yeterlik programlarında ders yükü

MADDE 54 –

(1) Sanatta yeterlik programı, toplam en az 10 dersten ve uygulamalardan uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç 30 krediden ve uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve yeterlilik sınavı, tez çalışması, sergi, tez, proje, resital-konser, temsil gibi çalışmalardan ve toplam en az 90 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Dersler; danışmanın görüşü EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak seçilen ders sayısı kabul edildiği yüksek lisans programlarındaki derslerin toplam sayısının %50’sini geçemez. Kapatılan ya da öğretim elemanı şartını sağlayamayan lisansüstü programlarda bu şart aranmaz.

(3) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim kurumlarının teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

 

Sanatta yeterlik programlarının süresi

MADDE 55 –

(1) Sanatta yeterlik programını normal tamamlama süresi ders ve tez aşaması dahil en az dört yıl (8 yarıyıl) dır. Azami süre altı yıl (12 yarıyıl) dır. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programdaki alması gerekli tüm dersleri alarak başarılı olan, kayıt yaptırarak tez aşamasında en az üç yarıyıl süre kullanan, uluslararası hakemli bir dergide tezinden bir makalenin yayımlanması veya kabul edilmesi ya da EASD Kurulunca kabul edilen konser ve benzeri çalışmaların sergilenmesi şartı ile altıncı yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir.

(2) Sanatta yeterlik programını belirtilen süre içinde tamamlayabilmek için, tez önerisi kabulünden altı ay sonra, altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi ara toplantısından başarılı olunması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT, CB veya bunun üzerinde bir not alması gerekir.

 

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi

MADDE 56 –

(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EASD Kurulunun görüşüne istinaden, EASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi (TİK) üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az birisi ilgili ASDB dışından olmak üzere toplam üç üye yer alır. EASD’ında öğretim üyesinin bulunmaması halinde EASD dışından iki üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılır, ancak Tez İzleme Komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak üyeliklerde değişiklik yapılabilir.

 

Sanatta yeterlik tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EASD Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci, yeni bir tez konusu önermek koşuluyla üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin danışmanı ve tez konusu EASD Kurulunun önerisi ve EYK onayı ile değiştirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi ilk toplantısını sanatta yeterlik sınavının kabul edildiği EYK tarihinden itibaren ve en az altı ay sonra olacak şekilde, biri Ocak-Haziran ve biri de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere altı ay arayla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, komite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından Yeterli (YT/Başarılı) veya Yetersiz (YZ/Başarısız) olarak belirlenir ve en geç üç gün içerisinde Enstitüye bir tutanakla teslim edilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yetersiz (YZ/ Başarısız) bulunan öğrenciye 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekirse danışmanı ve tez izleme komitesi EASD Kurulunun önerisi ve EYK onayı ile değiştirilerek ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder.

 

Sanatta yeterlik programının sonuçlanması

MADDE 58 –

(1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi veya proje, resital-konser, temsil gibi çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir metni belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta Yeterlik tez jürisi, EASD Kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere en az beş kişilik asıl, iki kişilik yedek üyeden oluşur. İki danışmanlı tezlerde ise sanatta yeterlik tez jürisi, tez jürisi, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri, biri ikinci danışman ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumu içindeki EASD’na ait öğretim üyesi olmak üzere yedi kişilik asıl, iki kişilik yedek üyeden oluşur.

(3) Sanatta Yeterlik tez jürisi, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi belirlendikten sonra ilgili EASD internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla sınav yeri ve tarihini ilan eder. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce ABDB/ASDB aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 60-120 dakika süreli olup, tezin sunum kısmı dinleyicilere açıktır.

(6) Tez Savunma Sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla Kabul, Ret veya Düzeltme kararı verir. Bu karar, EASD Başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye teslim etmesinin ardından tez teslim tutanağını danışmanı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Öğrenci tezini ilk savunma sınavında kararlaştırılan düzeltme sınav tarihinde veya danışman tarafından önerilen altı aylık süre şartına aykırı olmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde yeniden savunur. Altı ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

(9) Tezi ilk savunma sınavında reddedilen veya altı ay içinde yapılan düzeltmeden sonraki savunmada da tezi yetersiz görülen öğrenci hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Gerekli hallerde, EASD’nın önerisi ve EYK kararı ile danışmanı ve Tez İzleme Komitesi değiştirilerek, yeni tez konusu için 57 nci madde hükümleri uygulanır.

(10) Öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrencilik statüsü devam eder. Ancak azami süreyi dolduran öğrenciler, derse devam ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(11) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını azami sürenin altı yıl (12 yarıyıl) sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl (18 yarıyıl) sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili EASD Kurulunun önerisi ve ilgili EYK onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(12) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 59 –

(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin en az üç adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi halinde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı bulunur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Uzaktan öğretime ilişkin uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 60 –

(1) Bu Yönetmelikte uzaktan öğretimle ilgili yer almayan hükümlere ilişkin uygulamalarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları

MADDE 61 –

(1) Enstitülerde disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

(2) Disiplinler arası EABD/EASD Kurulları, disiplinler arası EABD/EASD öğretim elemanları arasından en az üç kişinin EABD/EASD tarafından seçilerek EYK’ya sunulur. EYK kararı ile üç yıllığına kabul edilen EABD/EASD Kurul üyeleri, sürelerinin dolması sonucunda yeniden aynı yolla seçilebilir.

 

Öğrenci değişimi

MADDE 62 –

(1) Yurt dışı ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders alma ile ilgili olarak, Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumu/ileri teknoloji enstitüsü arasında yapılan anlaşmalar uyarınca; öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, okuduğu Üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, EABD/EASD Başkanının teklifi ve EYK’nın onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS kredi sistemine göre değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine, aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

 

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 63 –

(1) Öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini öder.

(2) Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme esnasında ikinci taksit ise diğer yarıyıl başında kayıt yenilerken ödenir.

(3) Öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kayıtlarını kayıt yenileme döneminden önce donduran öğrencilerden dondurma süresini kapsayan yarıyıl/yarıyıllar için öğrenci katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili daha önce ödenmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti varsa iade edilmez.

(5) Öğrenci katkı paylarıyla ilgili diğer hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Öğrencilere yapılacak genel duyurular

MADDE 64 –

(1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki duyuru panoları veya Enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir. Şahsi tebligatlar ise öğrencinin kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya Enstitüde ilan edilmek suretiyle duyurulmuş sayılır.

(2) Uzaktan öğretim programında eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmi duyurular, internet üzerinden yapılır. Danışmanlara ait özel duyurular, internet üzerinde, danışman bilgilendirme platformları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır. Uzaktan öğretim programında öğrencilerin eğitim için yönetime bildirdikleri e-posta adresi aynı zamanda tebligat adresidir. Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır.

 

Adres değişiklikleri

MADDE 65 –

(1) Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Enstitüye bildirmemiş, yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, bildirdiği adrese tebligat yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır ve öğrenci aksini iddia edemez.

 

Doktora/sanatta yeterlik yayın koşulu

MADDE 66 –

(1) 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kayıt yaptıran;

a) Doktora öğrencilerinde, Enstitüye doktora tezini teslim edebilmesi için, doktora tezi konusu ile ilgili olmak koşuluyla, uluslararası indekslerde taranan dergilerde en az bir makale yayınlama veya yayına kabul edilme,

b) Sanatta Yeterlik öğrencilerinde, Enstitüye sanatta yeterlik tezini teslim edebilmesi için eğitim-öğretim süresince tez-proje, konser-resital ile ilgili en az bir makale yazma, ulusal/uluslararası sempozyum ve kongrelere katılma veya çalışması ile ilgili konser/resital verme şartı aranır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 67 –

(1) 17/1/2012 tarihli ve 28176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimlerine 2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce başlamış ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde mezun olamayanlar ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun geçici 58 inci maddesi hükümleri uyarınca başvuruda bulunup Üniversitedeki eğitimlerine yeniden başlayanlara ilişkin olarak yapılacak işlemler şunlardır;

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler ve diğer eğitim-öğretim esasları bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans hükümlerine tabidir.

b) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ilkeler doğrultusunda yapılır.

c) Mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

 

İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

 

Yürürlük

MADDE 68 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 69 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.