Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25803
 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen ve yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 14 üncü maddesi ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı

Madde 4 — Öğrencilere, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin (okuma, anlama, yazma, konuşma gibi) temel kurallarını öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini kazandırmak, seminer ve tartışmalara etkin olarak katılabilme ve sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeteneğini kazandırmaktır.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

Madde 5 — (Değişik:RG-15/08/2005-25907)

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğretimi; iki yarıyıl süreli hazırlık sınıfı ile öğrencilerin isteğine bağlı yaz okulu kapsamında uygulanacak olan yabancı dil destek sınıfı adı altında uygulanır.

Hazırlık sınıfı öğretimi ile ilgili konular; Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından atanacak koordinatörler ile hazırlık sınıfı öğretim elemanlarının katılacağı Akademik Genel Kurulda görüşülerek belirlenir.

Hazırlık öğretimi boyunca dersler, öğrencilerin düzey belirleme sınavlarındaki başarı düzeylerine göre; başlangıç, orta ve ileri düzeylerde ve haftada en az yirmi saat olacak şekilde düzenlenir ve yürütülür.

Öğrencinin hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıtlı olduğu bölüm için 2547 sayılı Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen sürelerin dışındadır.

Yeterlik ve seviye belirleme sınavları

Madde 6 — (Değişik:RG-15/08/2005-25907)

Hazırlık sınıfına ilk kez kayıt yaptıran, daha önceki yıllarda hazırlık sınıfında başarısız olan, Üniversite içi veya dışından hazırlık programı uygulanan bölümlere yatay geçiş yapan, dikey geçiş yapan veya ikinci ana dal, yan dal programına başvuran öğrenciler için yeterlik sınavı, akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(Değişik:R.G.-18/7/2008-26940)(1) Yeterlik sınavında başarı notu 100 puan üzerinden en az 60 puandır. Sınavda 60 puan ve üzeri not alan öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavı  başarı belgesini almaya hak kazanır.

Yeterlik sınavından sonra başarısız olan öğrencilerin seviyelerini belirlemek üzere ayrıca seviye belirleme sınavı yapılır. Bu sınava girmeyen öğrenciler hazırlık sınıfında en düşük seviyeden başlarlar.

Muafiyet

Madde 7 — (Değişik:RG-07/07/2006-26221)

Ulusal ve uluslar arası nitelikte yapılan ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS gibi yabancı dil sınavlarından; KPDS ve ÜDS’den 70, TOEFL İBT 85 ve İELTS’den 6,5 ve üzeri puan alanlar, bununla ilgili belgelerini eklemek suretiyle hazırlık sınıfından muaf tutulmalarını talep edebilir. Bu talepleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca yeterli görülen öğrenciler birinci sınıftan eğitimlerine başlar.

Kayıt

Madde 8 — Hazırlık sınıfı ile ilgili Senatoca belirlenen akademik takvime göre öğrenciler, her yarıyıl başında kayıtlı olduğu bölümün katkı paylarını yatırarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.

Devam zorunluluğu

Madde 9 — (Değişik:RG-18/7/2008-26940)(1)

Hazırlık sınıfında derslerin % 85’inden az olmamak koşuluyla devam zorunludur. Devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık oranı  % 15’i aşan öğrenciler başarısız sayılır ve kendilerine  yıl sonu genel değerlendirme (YSGD) harf notu  olarak DZ  verilir. DZ harf notu alan öğrenciler takip eden yeni öğretim yılı başında açılan yeterlik sınavına girer. Başarısız olmaları halinde Yabancı Diller Yüksekokuluna tekrar kayıt yaptırarak hazırlık sınıfını bir yıl süreyle tekrar ederler. Tekrar edilen öğretim yılının sonunda YSGD harf notu  DZ  olan öğrenciler hazırlık sınıfı sonunda YZ harf notu alan öğrencilerle aynı koşullara tabi tutulur.

Sınavlar

Madde 10 — (Değişik:RG-15/08/2005-25907)

Hazırlık sınıfı boyunca her yarıyılda en az iki ara sınav, öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için ara sınavlara ek olarak kısa süreli bilgi yoklama sınavları, birinci ve ikinci yarıyılın sonunda yarıyıl sonu sınavları yapılır. Bütünleme sınavı yapılmaz.

Bilgi yoklama sınavları haberli veya habersiz şekilde derse giren öğretim elemanı tarafından uygulanır. Ara sınavların ve yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri öğrencilere öğretim yılının başında bildirilir.

Sınavlar sadece yazılı, sadece sözlü veya yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Bunların dışında, öğretim elemanları kanaat notlarını verirken ödev, proje, sunum gibi ölçme araçlarıyla öğrenciyi değerlendirebilir.

Sınavı yapan öğretim elemanı, yedi iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilgili öğretim birimine teslim etmek zorundadır. Sınav sonuçları ilgili birim yönetimince ilan edilir. Sınavlara itiraz, ilgili öğretim birimi yönetimine, sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak, maddi hata yönünden yapılır. Maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz.

Mazeret sınavı

Madde 11 — (Değişik:RG-15/08/2005-25907)

Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınavlarına katılamayan ve sınavdan sonraki on gün içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin kabulü halinde, öğrencinin katılamadığı ara sınavlar için ilgili öğretim biriminin yönetim kurulunca yarıyıl sonu sınavlarından önce belirlenecek bir günde mazeret sınavı yapılır.

Yeterlik, seviye belirleme, yarıyıl sonu, bilgi yoklama sınavları için mazeret sınavı açılmaz, ancak sınav hakları saklı tutulur.

Başarının belirlenmesi

Madde 12 —(Değişik:RG-18/7/2008-26940)(1)  

Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin güz ve bahar yarıyılı için yarıyıl sonu değerlendirme (YSD) notu, o yarıyıl içinde verilen bilgi yoklama sınavlarının ortalamasının % 20’si, ara sınavların ortalamasının % 40’ı, yarıyıl sonu sınavının % 20’si ve kanaat notlarının ortalamasının % 20’si toplanarak hesaplanır. Kanaat notu, o sınıfa giren öğretim elemanlarının her ay sonunda öğrencinin derslere devamını, derslerdeki etkinliğini, ödev ve projelerdeki başarılarını dikkate alarak verdikleri notlardır. Hazırlık sınıfı YSGD notu hesaplanırken, öğrencinin güz ve bahar yarıyıllarının sonunda almış olduğu YSD notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Çıkan sonuç 0-59 puan arasında ise öğrenciye YZ harf notu, 60-100 puan arası ise YT harf notu verilir. YSGD notu YZ harf notu olan öğrenciler, isteklerine bağlı olarak yaz okulu kapsamındaki yabancı dil destek sınıfına devam eder ve bir sonraki öğretim yılının başında yapılacak yeterlik sınavına yeni kayıt olacak öğrencilerle birlikte girebilir. YSGD notu YT harf notu olan öğrenciler ise, öğretim yılı sonundaki yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Hazırlık sınıfına devam edip, yeterlik sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin sadece bir defaya mahsus olmak üzere hazırlık programı sonrası yapılan ilk yeterlik sınavında notları hesaplanırken, YSGD notlarının % 30’u ile yeterlik sınavından aldığı notun %70’i toplanır ve çıkan sonuç yeterlik sınavı notu olarak belirlenir. Yeterlik sınavına giren öğrencilerin başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. Buna göre 60 puanın altındaki notlar başarısız kabul edilir. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

 

               Başarı Notu          Katsayı Karşlığı         Yüzde Karşılığı

                      AA                            4.00                            90-100

                      BA                            3.50                             85-89

                      BB                             3.00                             75-84

                      CB                             2.50                             70-74

                      CC                             2.00                              60-69

Başarı ve başarısızlık durumu

MADDE 13 – (Değişik:RG-11/10/2009-27373)

Hazırlık sınıfı yıl sonu yeterlik sınavından 60 ve üstü puan alan öğrenciler, kaydoldukları bölümlerinde öğrenimlerine başlar. Kendilerine yabancı dil yeterlik sınavı başarı belgeleri verilir.

             Hazırlık sınıfı sonunda YZ harf notu alıp hazırlık sınıfı  yıl sonu yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayan öğrenciler ise, isteklerine bağlı olarak yabancı dil seviyelerini geliştirmek için yaz okulu kapsamında açılacak yabancı dil destek sınıfına devam edebilir. Yabancı dil destek sınıfı süresince yapılacak ölçme değerlendirme faaliyetleri öğrencinin bir sonraki öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilerle birlikte gireceği yeterlik sınavı başarı puanını etkilemez. Bir sonraki öğretim yılının başında girecekleri yeterlik sınavından da başarısız olan;

             a) En az %30 yabancı dille öğretim yapan programlar ile yabancı dille öğretim yapan programlardaki öğrenciler bir sonraki yeterlik sınavına katılır ve/veya hazırlık programını tekrarlar. En az % 30 yabancı dille öğretim yapan program öğrencileri ile yabancı dille öğretim yapan program öğrencileri yeterlik sınavında veya hazırlık programında başarılı olmadan ilgili programa başlayamaz.

             b) En az %30 yabancı dille öğretim yapan program ile yabancı dille öğretim yapan programdaki öğrenciler, hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu, Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

             c) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencileri; hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmasalar bile, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilir. Ancak bu öğrenciler, kısmen veya tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilir.

Kayıt dondurma

Madde 14 — Hazırlık sınıfında öğrenimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazeretlerini kanıtlamaları ve bunun da Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre ile kayıt dondurabilirler. Bu durumdaki öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Kayıt dondurma süresi bittikten sonra hazırlık sınıfına devam ederler.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

Madde 15 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında, Yükseköğretim Kurulu’nca çıkarılan ve 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek-öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 20/6/2003 tarihli ve 25144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 16 — 4/9/1999 tarihli ve 23806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik, 2005–2006 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

            Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.