Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranac

KARAR 2012 / 66

Üniversitemiz Senatosu’nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Kriterler” Kararı’nın iptal edilmesine, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullar”ın aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA

ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR

 

Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanmalar için EK 1’de verilen puan tablosu kullanılır.

(Ek: ÜSK-12/11/2015-93) Ön Değerlendirme Koşulları

Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmalardailan edilen profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuran adaylarındosyaları Rektör tarafından belirlenecek yeterli sayıda öğretim üyesindenoluşan Akademik Değerlendirme Kurulu'nca ön incelemeye alınır.

 

Akademik Değerlendirme Kurulu adaylarındosyalarını inceleyerek puanların hesaplanmasını yapar. Öngörülen puanıtamamlayan ve diğer koşulları sağlayan adayın ilan edilen kadrolara başvurusukabul edilir ve daha sonra Afyon KocatepeÜniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak AsgariKoşullarının ilgili maddesine göre süreç başlamış olur.

 

I. Yardımcı doçentlik için başvuru ve değerlendirme koşulları

 

1. Başvuru koşulları:

a) İlk kez atamada en az 150 puan almış olmak

b) Yeniden atamalarda ise yeniden atanma öncesindeki iki yıl için en az 150 puan almak,

c) Atanma için istenen toplam puanın Sosyal, Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanlarında 90 puanını, Güzel Sanatlar, Tasarım, Görüntü, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında ise 60 puanını 1-17. maddelerden almış olmak

d) Yardımcı doçentin ilk atanmasından başlamak üzere, topladığı puanlar herhangi bir atama dönemi sonunda en az 600 puan ise veya doçentlik sınavına başvuru için gerekli asgari koşullar sağlanmış ise, dosya istenmez.

e) Başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca üniversitemizce yapılacak olan Türkçe’den yabancı dile ve yabancı dilden Türkçe’ye adayın kendi bilim alanında 150-200 kelime arasında bir çeviriden en az 65 puan almaları gerekir.

f) Öğretim üyesi sayısı üçten az olan anabilim / anasanat dalına, bilim / sanat dalına ve programa atanacak adaylarda, 1/a bendindeki koşulların %50’si aranır.

 

2. Değerlendirme koşulları:

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullara” uygun olarak hazırlanmış dosyaların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. maddesine göre oluşturulacak jüri tarafından incelenerek, çoğunluğunun olumlu görüş belirtmiş olması gerekir.

b) Atama önerisi yapmaya yetkili birimin yönetim kurulu, jüri raporlarına göre, adayın atanmasını ya da atanmamasını önerir.

c) Süresi uzatılacak adaylar için birim yönetimi, ilgili anabilim dalı ve bölüm başkanlığının “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullara” uygunluğuna ilişkin görüşünü alarak birim yönetim kuruluna sunar. Birim yöneticisi yönetim kurulunun kararını dikkate alarak yeniden atanma ya da atanmama önerisinde bulunur.

 

 

 

II. Doçentlik için başvuru ve değerlendirme koşulları;

 

1. Başvuru koşulları:

a) Üniversitelerarası Kurul’ca yapılan doçentlik sınavını başarmış olmak.

b) “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullarına” göre doçentlik kadrosuna başvurabilmek için en az 600 puan almış olmak

c) Atanma için istenen toplam puanın Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanlarında en az 400 puanını, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında en az 300 puanını, Güzel Sanatlar, Tasarım, Görüntü, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında ise en az 200 puanını 1-17. maddelerden almış olmak

 

2. Değerlendirme koşulları:

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullara” uygun olarak hazırlanmış dosyaların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre oluşturulacak jüri tarafından incelenerek, çoğunluğunun olumlu görüş belirtmiş olması gerekir.

b) Üniversite yönetim kurulu, jüri raporlarına göre, adayın atanmasını ya da atanmamasını önerir.

 

 

III. Profesörlük için başvuru ve değerlendirme koşulları


 
1.Başvuru koşulları:

a) Profesörlük kadrosuna başvurabilmek için adayın doçent unvanını aldığı dönemde geçerli olan ‘’Doçentlik Başvurusu İçin Asgari Koşullar’’ı bir kez daha sağlamış olmak.

b) “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullarına” göre profesör kadrosuna başvurabilmek için doçentlik en az 600 puan almış olmak

c) Atanma için istenen toplam puanın Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanlarında en az 400 puanını, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında en az 300 puanını, Güzel Sanatlar, Tasarım, Görüntü, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında ise en az 200 puanını 1-17. maddelerden almış olmak

 

2. Değerlendirme koşulları:

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalarda Aranacak Asgari Koşullara” uygun olarak hazırlanmış dosyaların, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğinin 20. maddesine göre oluşturulacak jüri tarafından incelenerek, çoğunluğunun olumlu görüş belirtmiş olması gerekir.

b) Üniversite yönetim kurulu, jüri raporlarına göre, adayın atanmasını ya da atanmamasını önerir.

 

EK 1

I- YAYINLARIN DEĞERLENMESİ

 
Genel İlkeler:

a) Eserlerin yayınlanmış veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir.

b) Bilimsel toplantı vb etkinlikler için sertifika ya da katılım belgesi olması gerekir.

c) Birden fazla yazarlı eserlerde, tablolarda verilen puanlar yazar sayısına bölünür.


 
A- MAKALELER
1
Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
180
2
SCI-Expanded tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
150
3
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
120
4
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
90
5
Diğer bilimsel, sanatsal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler ya da görsel, işitsel veya görsel işitsel üretimler
60
6
1, 2, 3 ve 4. maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, örnek olay/olgu sunumu ve özet türünden yayınlar adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı

 
B- BİLDİRİLER
7
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve programda yer alan
a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri
90
b) Özet metin olarak yayımlanan bildiri
60
c) Etkinlik kitapçığında yayınlanmamış poster, sözlü sunum ile gösterim
30
8
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve programda yer alan
a) Tam metin olarak yayımlanan bildiri
60
b) Özet metin olarak yayımlanan bildiri
40
c) Etkinlik kitapçığında yayınlanmamış poster, sözlü sunum ile gösterim
20

 
C- KİTAPLAR
9
Alanında kitap yazarlığı 
a) İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap
300
b) Tanınmış ulusal kurumlar ve yayınevleri ile diğer uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap
180
c) Ders kitabı olarak yayımlanan kitaplar için a veya b bentlerinde belirlenen puanların yarısı
10
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı (aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirilir)
a) İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm
150
b) Tanınmış ulusal kurumlar ve yayınevleri ile diğer uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm
90
c) Ders kitabı olarak yayımlanan kitaplar için a veya b bentlerinde belirlenen puanların yarısı

 
D- PATENT /TESCİL EDİLMİŞ BULUŞ/ FAYDALI MODEL 
11
Rüçhanlı, incelemeli patent
300
12
Rüçhansız, incelemeli patent
250
13
İncelemesiz, uygulamalı patent
200
14
İncelemeli, uygulamasız patent
120
15
Faydalı model
150
16
Endüstriyel tasarım tescili
100
17
Çeşit/ırk tescili
100
18
Alanında orijinal bilgisayar programı yazarlığı 
100

 
E- ÇEVİRİLER
19
Alanında kitap çevirisi
50
20
Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
20

 
F- EDİTÖRLER VE HAKEMLİKLER
21
SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük her yıl için 
180
22
SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük, her yıl için
150
23
Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde editörlük, her yıl için
90
24
Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki dergilerde editörlük, her yıl için 
45
25
Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük; her yıl için, ilgili maddelerde belirtilen puanların yarısı
26
Yukarıda belirtilen dergilerde hakemlik; her yıl en fazla 5 adet hakemlik için, ilgili maddelerde belirtilen puanların beşte biri
27
Kitap editörlüğü

 
a) İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü
150

 
b) Tanınmış ulusal kurumlar ve yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü
90

 

 
G- ATIFLAR
28
Web of Science tarafından belirlenen h faktörü
hx20
29
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, adayın atıf yapılan her eseri için(atıf sayısı ne olursa olsun).
15
30
SCI, SCI-Expanded, SSCI, VE AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, adayın atıf yapılan her eseri için (atıf sayısı ne olursa olsun)
9
31
Hakemli dergilerde, tezlerde ve bilimsel kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, atıf yapılan her eseri için (atıf sayısı ne olursa olsun)
6
32
Adayın yazar olarak yer almadığı diğer yayınlardan her birinde, adayın atıf yapılan her eseri için (atıf sayısı ne olursa olsun)
3

 
II- SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLEMESİ 
33
Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması
150
34
Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum çalışmalarının yurt içinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime dinletime girmesi veya tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması
90
35
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerinde kabul edilmek.
60
36
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurtdışı karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek
30
37
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile Yurt içinde jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek
15
38
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak
45
39
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak
30
40
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat ve tasarım etkinliklerine katılmak
15
41
Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat ve tasarım etkinliklerine katılmak
10
42
Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak.
30
43
Ulusal ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
25
44
Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak
90
45
Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak 
45

 

 
III- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

 
H- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
46
Son beş yılda verilmiş dersler; her yarıyılda verilen en fazla beş ders için
Lisansüstü
5
Lisans
4
Ön Lisans
3

 
I- TEZ YÖNETİMİ 
47
Danışmanlığında tamamlanmış her tez için
a) Doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik
30
b) Yüksek lisans
15
c) İkinci danışmalık için yukarda verilen puanların yarısı

 
J - SONUÇLANDIRILMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ
48
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
300
49
Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak 
100
50
Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü 
120
51
Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev almak
40
52
BAPK tarafından desteklenen proje yürütücülüğü
60
53
BAPK tarafından desteklenen projede görev almak
20

 
K - DİĞER BİLİMSEL, SANATSAL VE TASARIMA YÖNELİK ETKİNLİKLER
54
Yurtdışı sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak 
90
55
Yurtiçi sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak 
45
56
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bienal vb bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde

 

 
a) Başkanlık yapmak 
60

 
b) Görev almak
40
57
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bienal vb bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde

 
a) Başkanlık yapmak 
45

 
b) Görev almak
30
58
Yurtdışı yayınlarda adayın kendi alanında bilimsel, sanatsal çalışmaları hakkında yayın yapılmış olması
15
59
Yurtiçi yayınlarda adayın kendi alanında bilimsel, sanatsal çalışmaları hakkında yayın yapılmış olması
5
60
Alanı ile ilgili bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak 
15
61
Alanı ile ilgili bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
10
62
Alanı ile ilgili olarak

 
a) Bilimsel/sanatsal/sosyal toplantı ve programlarda konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak
20

 
b) Bilimsel/sanatsal/sosyal toplantı ve programlara katılmak 
5

 
c) Öğretim niteliklerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim programına katılmak
5
63
Bilimsel, sanatsal veya eğitsel içerikli olmak koşulu ile görsel, işitsel ve elektronik ortamlarda yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak

 
a) Yapımcı/yönetmen/proje sorumlusu 
20

 
b) Senarist
16

 
c) Görüntü yönetmeni 
14

 
d) Sanat yönetmeni 
10

 
L- ÖDÜLLER (Yayın teşvikleri hariç)
64
Alanında uluslararası bilimsel veya sanatsal nitelikli ödül almak
150
65
Alanında ulusal bilimsel veya sanatsal nitelikli ödül almak 
100