Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi İntörn Olgunlaşma Eğitim Programı Yönergesi

KARAR 2015/23               10/04/2015              2015/23

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi İntörn Olgunlaşma Eğitim Programı Yönergesi'nin aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

İNTÖRN OLGUNLAŞMA EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ

 

AMAÇ

Madde 1: Bu yönergenin amacı, AKÜ Veteriner Fakültesi’ndeki IX. ve X. Yarıyıl uygulama ağırlıklı eğitim ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2: Bu Yönerge, AKÜ Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerinin Veteriner Hekimlik nosyonu ile ilgili gerekli teorik bilgilerini tamamlamak ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla görecekleri eğitimi kapsamaktadır.

 

DAYANAK

Madde 3: 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek Madde 23 ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAMALAR

Madde4: Bu yönergede adı geçen;

İşyeri Eğitimi: Öğrencilere, belirli zaman dilimi ve süreler içinde öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki uygulamalarla karşı karşıya gelmelerini sağlayarak ve öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama deneyimi kazandırarak günümüz iş ortamına uyumlu teknolojilerle donatılmış Veteriner Hekim yetiştirme çalışmalarıdır. İşyeri eğitimi 8 ECTS kredisi olarak değerlendirilir. Öğrencinin işyeri eğitiminden başarılı sayılabilmesi için Dekanlığın belirlediği gün miktarınca işyerinde bulunması gereklidir. Toplam devamsızlık hakkı 5 iş günü ile sınırlıdır. İşyeri eğitiminden devam alamayan öğrenciler dönem sonunda ilgili işyerinden devam alabilmek için tekrar eğitime baştan başlar ancak yine devam konusunda başarısız olan öğrenciler intörn eğitiminden başarısız sayılıp bir sonraki yıl intörn eğitimini tekrar alırlar.

İşyeri Eğitiminin Yeri: Öğrencinin eğitim gördüğü programın gereklerine ve o programdan beklenen eğitim öğretime uygun olarak uygulama yapabilecek, fiziksel ve nitelik olarak yeterli bulunan; fakülte öğrencilerinin eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, işyeri eğitimi yoluyla pekiştirdikleri, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum ve kuruluşlardır.

İşyeri Yöneticisi: İşyeri eğitimi protokolünü, İşyeri Eğitiminin uygulanacağı kamu veya özel sektör kuruluşu adına imzalayan yetkili kişidir.

İşyeri Eğitimi Yetkilisi: İşyeri Yönetici tarafından yetkilendirilmiş olan kişidir.

Protokol: İşyeri Eğitimi uygulamasıyla ilgili kontenjanları, şartları ve kuralları açıklayan ve İşyeri Yöneticisi ile Fakülte Dekanı tarafından imzalanan iyi niyet belgesini ifade eder.

İşyeri eğitimi, Protokol imzalanmış ve Fakülte Dekanlığınca onaylanmış işyerlerinde yapılabilir.

 

İNTÖRN EĞİTİMİNE HAK KAZANMA ŞARTLARI

Madde 5: İntörn Eğitimi, IX. Yarıyılda, 16 hafta ve X. yarıyılda 16 hafta olmak üzere 2 dönem olarak uygulanır.

Madde 6: İntörn Eğitimine hak kazanabilmek için her iki dönemde de alttan alınması zorunlu olan dersleri öncelikli olarak almak koşuluyla her iki yarıyılda İntörnlük uygulaması ile beraber 45 ECTS kredisinin üzerinde dersi bulunan öğrenciler İntörn eğitimine başlayamaz.

Madde 7: İntörn Eğitimi IX. dönemi almayanöğrenciler X. dönem eğitimine katılamazlar. X. dönem eğitimini alacak öğrencilerin listesi, grupları ve Anabilim

Dallarındaki eğitim tarihleri, bu Yönergedeki esaslar uyarınca Dekanlıkça düzenlenir.

 

UYGULAMA ESASLARI

Madde 8: Öğrenciler IX. Yarıyılda, Dekanlık tarafından Anabilim Dallarında belirtilen sürelerde dönüşümlü olarak uygulama derslerini alırlar. IX. Yarıyıl sınavı komite şeklinde ders görülen tüm Anabilim Dallarının katkısıyla ortak 1 adet vize, final ve bütünlemeden oluşan şekliyle İntörn Komitesi tarafından uygulanır. 

Madde 9:Öğrenciler kendi tercihleri doğrultusunda X. Yarıyılda;

1-Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği Grubu

2-Pet Hayvanları Hekimliği Grubu

3-Kanatlı Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği Grubu

4-Besin Hijyeni ve Teknoloji Grubu olarak 4 farklı gruba ayrılırlar.

                Tercih yapmayan öğrenciler Dekanlık tarafından uygun görülen bir gruba yerleştirilir. Dekanlık Gerekli gördüğünde grupların oluşmasında öğrenci tercihleri yanı sıra not ortalamasını da dikkate alarak grupları yeniden düzenleyebilir. Dekanlığın gerekli görmesinde mevcut gruplara ilave olarak yeni gruplar oluşturulabilir.

Gruplar Anabilim Dallarında, Dekanlıkça belirtilen süreyle rotasyonlu uygulama eğitimi alırlar. Her bir gruptaki öğrenciler en az 4 hafta olmak üzere Dekanlık tarafından protokol yapılmış olan ilgili özel sektörde çalışırlar. Özel sektöre devam konusunda başarısız olan öğrenciler dönem sonunda tekrar özel sektörde bulunmaları gereken zamanı baştan itibaren yenilemek zorundadır. Dönem sonu yine devam alamayan öğrenciler bir sonraki sene İntörn Eğitimi X. yarıyılını tekrar alırlar.

Madde10: Dekanlık tarafından görevlendirilmiş bir öğretim üyesi İntörn Eğitimi Genel Koordinatörü olarak görev yapar. İntörn Eğitimi Genel Koordinatörüne yardımcı olacak her bir grup için öğretim üyelerinden grup koordinatörleri Dekanlık tarafından atanır. Grup koordinatörleri grubun özel sektördeki devam durumları ve kontrollerinden sorumlu olup grupların yılsonunda yapılacak vize, final, bütünleme sınavlarının koordinasyonundan sorumludur. Sınav notları Genel Koordinatör üzerinden sisteme girilir.

Madde11:Öğrenciler IX. Ve X. yarıyılda Anabilim Dalları tarafından verilen derslerin her birinden devam almak zorundadır. Devam alınamayan derslere yönelik olarak Eğitim Öğretimin bitmesini takip eden ilk hafta telafi derslerinden devam alınması zorunludur. Telafi derslerinden devam alamayan öğrenciler İntörn Eğitiminin ilgili dönemini bir sonraki yıl almak zorundadır.

Madde 12: İntörn Eğitimi X. yarıyılında her bir öğrenci istediği öğretim üyesinden Denetimli Çalışma dersi adı altında 2saatlik uygulama dersi almak zorundadır. Her bir öğretim üyesi en fazla 2öğrenci tarafından seçilecek olup öğretim üyeleri öğrencilerin kendilerini geliştirmek istedikleri konu veya konular hakkında dönem boyunca öğrencilere yardımcı olacaklardır.

 Madde 13: İntörn Eğitimi 9. dönemi almayan öğrenciler 10. dönem eğitimine katılamazlar. 10. dönem eğitimini alacak öğrencilerin listesi, grupları ve Anabilim Dallarındaki eğitim tarihleri, bu Yönergedeki esaslar uyarınca Dekanlıkça düzenlenir.

Madde14:  İntörn Eğitimi X. yarıyıl uygulanacak olan işyeri eğitiminin amacı; Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerine

a) Lisans Programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak,

b) Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için görev yapacakları işyerlerindeki hiyerarşik sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon yapısını, iş disiplinini gözlemleyerek, uygulama yaparak ve sektör çalışanlarının yaptıkları işlevleri yakından izleyerek, diploma programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı sağlamak,

c) Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak,

d) İşyeri eğitimi yaptıkları kurumun görevli personeli ile uyumlu çalışma ve işletmenin ilgili olduğu diğer kişilerle (müşteri ya da diğer kurumlar) iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak,

e) Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri izleyerek tanımalarını sağlamak,

Olarak dikkate alınmaktadır.

Madde 15. Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde16. Bu Yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.