AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Diploma Projesi Yönergesi

KARAR 2012 / 46

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün Resim Bölümü Diploma Projesi Yönergesinin aşağıda belirtildiği şekilde ve 2011–2012 Eğitim Öğretim yılında 4. sınıf olan öğrencilerden de uygulanmasının kabulüne karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM BÖLÜMÜ DİPLOMA PROJESİ YÖNERGESİ

 

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1

Bu yönergenin amacı Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde uygulanacak “Diploma Projesi” ile ilgili aşamaları ve ilkeleri belirlemektir.

 

Madde 2

Diploma Projesi sanat öğrencisinin bilgi, birikim ve uygulama düzeyini gösteren bitirme çalışmasıdır ve Diploma Projesi I, Diploma Projesi II dersleri kapsamında yürütülür. Bölüm öğrencileri, görmüş oldukları eğitim sonucunda kazanmış oldukları mesleki bilgi, birikim ve becerilerini somutlaştırmak ve uygulama düzeyini geliştirmek amacı ile diploma projesi hazırlamak zorundadır. Güzel sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne kayıtlı olan öğrencinin mezun olabilmesi için “Diploma Projesi”ni başarması zorunludur. “Diploma Projesi” yapmayan ya da “Diploma Projesi”nde başarısız bulunan öğrenci diploma almaya hak kazanamaz.

 

DİPLOMA PROJE AŞAMALARI ve SÜRESİ

Madde 3

Diploma Projesi “Araştırma” ve “Uygulama” olmak üzere iki çalışmayı içermektedir.

Araştırma Aşaması;

a)      Araştırma Aşaması; Öğrencinin sunmuş olduğu konu önerisinin kabulüyle, ilgili konunun bilimsel ölçütlere uygun biçimde araştırılması ve “Bitirme Projesi Yazım Kılavuzuna” göre hazırlanan en az 50 sayfadan oluşan bir rapor çalışmasını içermektedir. Öğrencinin düşünsel-kuramsal anlatım gücüyle uygulamalarını yaşama geçirmesini de sağlamayı amaçlayan ‘Diploma Projesi Araştırma Aşamasında’ öğrencinin seçmiş olduğu konu, uygulama çalışması ile ilgili olmalıdır.

b)      Araştırma Aşaması: Proje Atölyesi I, Proje Atölyesi II dersleri kapsamında yürütülür. 7. Yarıyılda okutulan Proje Atölyesi I dersi kapsamında öğrencilere proje çalışmalarıyla ilgili yöntem ve sonuçların bilimsel raporlarıyla belirlenmesi ile ilgili metodoloji dersi verilir. Derse kayıt yaptıran öğrenci, Proje Atölyesi I kapsamında eğitim-öğretim döneminin 7. haftasında en az üç konu içeriğini öneren proje dosyasını dersi yürüten öğretim elemanına teslim eder. Dersi Yürüten Öğretim Elemanın yönlendirmesiyle geliştirilen proje önerileri eğitim-öğretimin en geç 12. haftasında Bölüm Başkanlığına sunulur. Dersi veren öğretim elemanı, sunulan projeleri mülakat yöntemiyle değerlendirir. Değerlendirme sonucunda projelerden bir tanesi seçilir ve uygulanmasına karar verilir.

c)      Öğrenicinin sunmuş olduğu projelerden birini diploma projesi olarak saptayan Diploma Projesi Dersleri öğretim elemanları, öğrencinin sunmuş olduğu projeler üzerinde değişiklik yapmak, konunun kapsamını daraltmak, genişletmek ya da öğrenciye yeni bir çalışma konusu verme yetkisine sahiptir.

 

Uygulama Aşaması;

Öğrencinin “Araştırma Aşamasında” seçtiği ve araştırdığı konu – kavram… ile ilgili bilgi ve sonuçların özgün bir çalışmada somutlandırılmasını-ilişkilendirilmesini (özgün bir sanat yapıtı ortaya koymasını) içermektedir.

Madde 4

Diploma Projesinin her iki aşaması Bölüm Başkanlığınca ilan edilen Final tarihinde bitirilmelidir.

 

PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ, DEĞERLENDİRME VE BAŞARININ SAPTANMASI

Madde 5

Tamamlanmış bir diploma çalışmasının değerlendirilmeye alınabilmesi için;

  • Araştırma çalışmasının ilan edilen tarihte teslim edilmiş olması,
  • Uygulama çalışmasının tamamlanmış olarak ve ilan edilen tarihte teslim edilmiş olması,
  • “Uygulama” türü çalışmaların Bölüm Başkanlığının önceden belirlenmiş ilke ve kriterlere uygun olarak tamamlanmış olması gereklidir.

Madde 6

Belirlenen süre içinde ve usule uygun olarak sunulmuş diploma çalışmaları Diploma Projesi Derslerini veren öğretim elemanları tarafından değerlendirilir.

a)      Diploma Proje Derslerinin başarı notu 100 tam not üzerinden 60 puandır. Öğrencinin Diploma Projesinden başarılı olabilmesi için her iki proje aşamasından 100 tam not üzerinden 60 puan alması zorunludur. Yapılan değerlendirmede 100 tam not üzerinden 60 puan alamayan öğrenci başarısız sayılır.

b)      Diploma Projesinin her iki aşamasından 100 tam not üzerinden 60 puan ve üstü alan öğrencinin almış olduğu notların ortalaması proje notunu oluşturacaktır. Proje notu Diploma Projesi II dersinin final notu olarak ilan edilecektir.

c)      Diploma Projesinden 100 tam not üzerinden 60 puan ve üstü alamayan başarısız durumdaki öğrenciler sonraki yılda bu yönergede geçen usuller doğrultusunda diploma projesine girerler.

 

Madde 7

Bu yönerge hükümleri uyarınca hazırlanan ve Diploma Projesi Derslerini yürüten öğretim elemanları tarafından başarılı bulunan Diploma çalışmalarından;

a ) Araştırma türü çalışmalarından

1 Adet Bölüm Başkanlığına

1 Adet Bölüm Kitaplığına

1 Adet Üniversite Merkez Kütüphanesine verilmek üzere,

üç adet

b ) Uygulama türü çalışmalarından, öğrenci arşivi için belirlenecek olan sayı kadar orijinal çalışma Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

 

EK Maddeler

Madde 1

Senato’nun 11.02.2010 tarih ve 2010/8 ile 07.10.2010 tarih ve 2010/124 ile 14.06.2011 tarih ve 2011/03 sayılı kararları ile kabul edilen Resim Bölümü Diploma Projesi Yönergesi bu yönergenin kabul tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 8

Bu yönerge kabul tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 9

Bu yönergeyi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı yürütür.