AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Bitirme Projesi Yönergesi

KARAR 2014/93 09/10/2014

Üniversitemiz Senatosu’nun 16.08.2011 tarih ve 2011/106 sayılı kararı ile kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Bitirme Projesi Yönergesi’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Bitirme Projesi Yönergesi”nin aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ YÖNERGESİ

AMAÇ, DAYANAK VE KAPSAM

Madde 1 Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü 7. ve 8. yarıyılda açılacak Bitirme Projesi I ve II derslerinin gerçekleştirilmesini ve değerlendirilmesini düzenlemektedir.

Madde 2 Bu yönergenin dayanağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28. maddesidir.

Madde 3 Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’ne kayıtlı olan öğrencinin mezun olabilmesi için “Bitirme Projesi I” ve “Bitirme Projesi II” derslerini başarması zorunludur. “Bitirme Projesi” gerçekleştirmeyen ya da “Bitirme Projesi”nde başarısız bulunan öğrenci diploma almaya hak kazanamaz.

Madde 4 Öğrencinin Bitirme Projesi alabilmesi için, bölümde 4. yarıyıl sonuna kadar okutulan bölümün ana zorunlu derslerinden ve ilk dört dönemde alınması gereken seçmeli derslerden (Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Alandışı Seçmeli Ders hariç) başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca, 5. ve 6. yarıyılda yer alan bölümün zorunlu derslerinin alınmış olması ve devamsızlıktan kalınmamış olunması gerekmektedir.

PROJENİN KAPSAMI VE UYGULANMASI

Madde 5 7. ve 8. yarıyıllarda uygulanan Bitirme Projesi, Sinema ve Televizyon öğrencilerinin ilk 6 dönem boyunca aldıkları kurumsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını uygulamaya geçirecekleri, öğretim elemanlarının danışmanlığında gerçekleştirilecek bitirme tezi ve yapımlardan oluşmaktadır.

Madde 6 Bitirme Projesi, sinema ve televizyon alanındaki (kurmaca/deneysel ya da belgesel film, video sanatı ve televizyon programcılığı) uygulamaları ve tasarımı alanındaki kuramsal çalışmaları ifade etmektedir. Bitirme projelerinin biçimsel ve içeriksel koşulları ile ilgili değişiklikler Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu’nun onayına bağlıdır.

Madde 7 Bitirme projesinin, bu yönergeye uygun olarak yürütülmesini ve değerlendirilmesini, Bölüm Başkanı gözetiminde proje danışmanları sağlar.

DANIŞMANIN ATANMASI VE SORUMLULUKLARI

Madde 8

1. Bitirme Projesi danışmanları Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilir ve Bölüm Başkanı’na karşı sorumludur.

2. Danışman öğretim elemanları proje ile ilgili yönergeleri, formları, yazım formatlarını öğrencilere teslim eder ve proje hazırlama aşamaları ile ilgili olarak öğrencileri bilgilendirir.

3. 2547 Sayılı Kanun’un amaç ve ilkeleri doğrultusunda; proje danışmanıöğrenci çalışmalarını sürekli izlemek ve yol göstermekle yükümlüdür.

4. Kendi yetkinlik alanına giren konularda bitirme çalışması yöneticiliği görevini üstlenmiş olan danışman öğretim elemanları öğrencilerin bitirme çalışmaları süresince kullanılacak araştırma yönteminin belirlenmesinden literatür kapsamına kadar olan bütün konularda yönlendirici, yol gösterici ve açıklayıcı yardımda bulunacaktır. Bitirme çalışmasının araştırma aşamasının yazımında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tez yazımına ilişkin esaslarıkriter olarak alınır. Bitirme Projesi dersi kapsamında, proje çalışmasıyla ilgili yöntem ve sonuçlarının bilimsel raporlarıyla belirlenmesi ile ilgili yöntem dersini öğrencilere danışmanları verir.

5. Bitirme Projesi danışmanı, yarıyıl başında arasınav ve yıl içi çalışmalarında kullanılacak değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur. Yarıyıl içinde verilecek ödevler, yapılacak laboratuvar ve işlik vb. çalışmalar bu değerlendirme kapsamındadır.

PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ VE AŞAMALARI

Madde 9 Bitirme Projesi dersi kapsamında öğrenci, eğitim-öğretim yarıyılının 2. haftasında en az 3 konu içeren proje öneri dosyasını dersi yürüten öğretim elemanına 6 kopya olarak teslim eder. En az 5 kişiden oluşan Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu bir hafta içerisinde toplanarak sunulan proje önerilerini mülakat yöntemiyle değerlendirir. Değerlendirme sonunda proje önerilerinden bir tanesini seçer ve uygulanmasına karar verir.

Madde 10 Öğrencinin sunmuş olduğu proje önerilenden birini bitirme projesi olarak saptayan kurul, öğrencinin sunmuş olduğu projeler üzerinde değişiklik yapma, konunun kapsamını daraltma, genişletme ya da yeni bir çalışma konusunu öğrenciye verme yetkisine sahiptir.

Madde 11 Bitirme Projesi, araştırma ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşur. Araştırma aşaması; danışmanın yönlendirmesiyle, öğrencinin sunmuş olduğu konu önerisinin kabulünden sonra, ilgili konunun bilimsel ölçütlere uygun biçimde araştırılması ve en az 50 sayfadan oluşan bir rapor çalışmasını içermektedir. Araştırma aşamasında, bölüm başkanlığı tarafından oluşturulan kurul en az iki kez toplanarak araştırmayı izler.

Madde 12 Çalışmalar sırasında, Bitirme Projesi çalışması konusunda görevli danışmanın önerisi üzerine değişiklik yapılabilir. Bu durumda danışman istediği değişikliği gerekçeli bir raporla kurula bildirir. Kurul, değişiklik önerisini kabul ya da reddetme veya değiştirme yetkisine sahiptir.

Madde 13 Uygulama aşaması, öğrencinin araştırma aşamasında varılan sonuçların, özgün bir çalışmada somutlaştırılmasını (özgün bir sanat yapıtı ortaya koymasını) içermektedir. Görsel-işitsel projelerde öncelikli olarak konu bütünlüğü ve görsel-işitsel estetik ön planda tutulacaktır. Görsel ve işitsel yayınlar kapsamında; kısa filmler, belgesel filmler, televizyon programları yapılabilecektir. Bitirme projelerinin tesliminde yalnızca kaset, CD, DVD, VCD, MD vb. değil; içeriğinin, yapılan çalışmanın aşamalarının anlatıldığı bir dosyanın da ayrıca sunulması gerekmektedir. BİTİRME

PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE ÖĞRENCİ SORUMLULUKLARI

Madde 14

1. Öğrenci, bölümün bir öğretim elemanı danışmanlığında bitirme projesi hazırlayacaktır.

2. Bitirme Projesi’nde derslere devam zorunluluğu %80’dir.

3. Öğrenci, 7. ve 8. Yarıyılda Bitirme Projesi için, Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Takvimi’ne göre dönemin başlamasına ilişkin belirlenen tarihten 2 hafta sonra üç proje önerisini kurul önünde savunur. Her proje önerisinin gerçekleştirilmesi için gerekli aşamaları danışman öğretim elemanının yol göstericiliğinde oluşturur. Kurul, bu üç projeden birini seçer. Daha sonra öğrenci, danışman öğretim elemanı ile çalışmalarını sürdürür.

4. Öğrenci, proje önerisini hazırlarken, bölüm başkanlığınca istenen formatta; projenin konusu, gerekçesi, amacı, önemi, hedef kitlesi, genel akışını yazılı olarak komisyona teslim eder ve kurul önünde sözlü olarak savunur.

5. Kısa film çalışmaları 15 dakika (± 2 dakika), belgesel 20 dakika (± 2 dakika), TV Programı 30 dakika (± 2 dakika) ile sınırlıdır.

6. Projelerde konu sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak çekim mekanları Afyonkarahisar ile sınırdır.

7. Projelerde arşiv görüntüsü kullanımı; belgesel ve televizyon programı için jenerik ve krediler hariç proje süresinin %10’unu, video sanatı için %30’unu geçmeyecektir. Kısa film projelerinde arşiv görüntüsü kullanılamayacaktır.

8. Her öğrenci kendi proje ekibini oluşturmak zorundadır. Kurulan ekiplerdeki çalışanlar, oyuncular dışında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nün aktif öğrencisi olmalıdır.

9. Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II dersinde öğrenciler farklı türden iki ayrı proje yapmak zorundadır.

10. Çekimler için öğrenciler Sinema ve Televizyon bölümünün demirbaşında bulunan kamera ve diğer ekipmanları 3 gün süre ile alabilirler.

11. Bitirme Projesi’nin teslim tarihi Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilen Akademik Takvim’de belirlenen dersin final tarihinden 1 hafta öncesidir.

DEĞERLENDİRME

Madde 15

1. Vize ve final sınavları Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

2. Danışmanından onay almayan bitirme projeleri değerlendirmeye alınmayacak ve başarısız sayılacaktır.

3. Vize notu; projenin çekim senaryosunu, konu ile ilgili literatür taramasını, yapım ekibi listesini, çekim planını ve bütçesini içeren ayrıntılı bir çalışma dosyasından; final notu ise projenin bitmiş halinin DVD olarak teslim edilmesinden ve bunların Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu önünde sözlü olarak savunulmasından alınır.

4. Bitirme Projelerinin vize ve yılsonu sınavı Bölüm Başkanlığı’nca belirlenen ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanan; Bitirme Projesi danışmanı yanında bölüm öğretim elemanlarından oluşan en az 5 kişilik bir kurul tarafından sözlü olarak yapılacaktır.

Madde 16 Tamamlanmış bir bitirme projesinin değerlendirmeye alınabilmesi için;

a) Araştırma çalışmasının ilan edilen tarihte teslim edilmiş olması,

b) Uygulama aşamasının tamamlanmış olarak ve ilan edilen tarihte teslim edilmiş olması

c) Uygulama çalışmasının, Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından önceden belirlenmiş ilke ve kriterlere uygun olarak tamamlanmış olması,

d) Araştırma ve uygulama çalışmalarının danışman öğretim elemanın onayını almış olması gerekmektedir.

Madde 17 Bitirme Projesi’nde vize final oranları; vize %20, final %80 şeklindedir.

Madde 18 Belirlenen süre içinde ve usule uygun olarak sunulmuş bitirme çalışmaları, Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilir. Bitirme Projesi derslerinin başarı notu 100 tam puan üzerinden 60 puandır. Öğrencinin, Bitirme Projesi’nden başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması zorunludur. Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede 100 tam puan üzerinden 60 puan alamayan öğrenci başarısız sayılır. Bitirme Projesi’nin başarılı sayılabilmesi için harf notunun en az CC olması gerekmektedir.

Madde 19 Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu, çalışmanın tesliminden sonra bir hafta içinde incelemelerini tamamlayarak toplanır, öğrencinin de katılımıyla gerçekleşen mülakat yöntemiyle, belirlenen ilkeler doğrultusunda değerlendirmeler yapılır. Sonuçlar, yarıyıl sonuçlarıyla birlikte Dekanlık tarafından ilan edilir.

Madde 20 Bu yönerge hükümleri uyarınca hazırlanan ve değerlendirme kurulu tarafından başarılı bulunan bitirme projeleri çalışmalarından;

a) Araştırma aşamasında (vize) Bölüm Başkanlığı’na 1 adet,

b) Uygulama aşamasında (final) bölüm arşivi için dosya ve orijinal çalışma 1 adet; kurul üyeleri için ise 5 adet orijinal çalışma Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir.

BİTİRME PROJESİ DEĞERLENDİRME KURULU

Madde 21 Öğrencinin bitirme projesine danışmanlık yapan öğretim elemanlarının da dahil olduğu en az 5 öğretim elemanından oluşan Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu, derslerin başlamasından 1 hafta önce Bölüm Başkanlığı tarafından atanarak Dekanlık’a bildirilir.

Madde 22 Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu,

a) Bitirme projesi çalışmaları savunma sınavı tarihinden 1 hafta önce “Bitirme Projesi Teslim Tutanağı”nı imzalamaları karşılığında teslim alır. İmzalanan tutanakla birlikte öğrencinin bitirme çalışmasını danışmanı Bölüm Başkanlığı’na teslim eder.

b) Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu önünde sözlü olarak yapılan sınavın sonucu, “Bitirme Çalışması Savunma Tutanağı” ile belgelendirilir.

c) Öğrencinin hazırlamış olduğu çalışmanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda ya “oy birliği/oy çokluğu” ile “kabulüne” ya da “reddine” karar verilir.

EK MADDELER

Madde 23 Senato’nun 16.08.2011 tarih ve 2011/106 sayılı kararı ile kabul edilen Sinema ve Televizyon Bölümü Bitirme Projesi Yönergesi, bu yönergenin kabul tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24 Bu yönerge kabul tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 25 Bu yönergeyi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı yürütür.