Araç Kullanım Yönergesi

KARAR 2015/40    07/07/2015

h.    Afyon Kocatepe Üniversitesi Araç Kullanım Yönergesinin aşağıdakigibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

AFYON KOCATEPEÜNİVERSİTESİ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönergeninamacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında üniversitenin sahipolduğu veya hizmet alım sözleşmesine istinaden temin edilmiş ulaşımaraçlarının, kadrolu veya hizmet alım sözleşmesine istinaden istihdam edilenşoförler ile bunlar haricinde belirlenen taşıtları sürebilecek kamu görevlileritarafından kullanım esaslarının belirlenmesidir.

Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesininbulunduğu il sınırları içerisinde ve dışında araç kullanımını gerektirecekgörevleri kapsar. Personel servis araçları ile Kampüs içi öğrenci ring araçlarıbu Yönerge kapsamı dışındadır.

 

Dayanak

Madde 2- Bu ilke vekurallar; 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 18.07.1997 tarih ve23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği,01.04.2006 tarih ve 26126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TaşıtlarıSürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller ile18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/3 noluBaşbakanlık Genelgesi hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönergedegeçen;

a) Üniversite: Afyon KocatepeÜniversitesini,

b) Rektör: Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektörünü,

c) Yetkili Makam: İl dışı araç tahsisi,teknik gezi, ders uygulamaları ile haftasonu ve tatil günlerinde hizmetineihtiyaç duyulan personele taşıt tahsisinde Rektör tarafından görevlendirilecekRektör Yardımcısı, İl içi araç tahsisinde Rektör tarafından görevlendirilecekhavuz sorumlusu üniversite personelini,

d) Taşıt sürücüsü: 657 Sayılı DevletMemurları Kanununa tabi şoförler ile üniversitede hizmet alım sözleşmesineistinaden istihdam edilen şoförler ve taşıtları sürebilecek kamu görevlileri,

e) Taşıt: Kanun kapsamına girenÜniversitesinin mülkiyetinde olan veya hizmet alımı suretiyle edinilmiş ulaşımaraçlarını,

ifade eder.

 

Genel Kullanım Esasları

Madde 5- (1) 237 sayılı Kanun’un eki 2 sayılıcetvelde yer alan Rektörlük Makamı dışında hiçbir makama taşıt tahsisedilmeyecektir. Üniversitenin kullanımında bulunan taşıtlar özel işlerde veYetkili Makam onayı olmaksızın hafta sonu ve tatil günlerindekullanılmayacaktır.

 

(2) 18.07.1997 tarihve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolları Trafik Yönetmeliği’ninilgili maddeleri uyarınca izin alınanlar dışında hiçbir taşıta ışıklı veyasesli uyarı işareti veren cihazlar kesinlikle takılmayacaktır.

 

(3) Hizmet alımısuretiyle edinilen taşıtların (Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilenleretahsis olunacak taşıtlar hariç) ön camına, 35 puntodan az olmamak kaydıyla"Resmî hizmete mahsustur" ibaresi yazılı bir etiketyapıştırılacaktır.

 

(4) Afyonkarahisar İlmerkezinde bulunan Ahmet Necdet Sezer, Ali Çetinkaya, Ahmet Karahisari Yerleşkeleriile Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde hizmet aracı havuzları oluşturulacaktır.Bu havuzlarda bulundurulacak araç sayıları ile araçların işletilmesindensorumlu Birimler, Yerleşke taşıt havuzu sorumluları ve araçları görevlendirmeyeyetkili makamlar Rektör tarafından belirlenecektir. Aynı Yerleşke içindekiokullar o Yerleşkede oluşturulan taşıt havuzlarından, İlçelerde bulunan MeslekYüksekokulları ise Ahmet Necdet Sezer Yerleşkesindeki taşıt havuzundanyararlanacaktır.

 

(5) Resmi hizmetinyerine getirilmesi amacıyla taşıt kullanımında, birimler arasında hizmet ayrımıyapılmayacaktır.

 

(6) Her taşıtavadanlığı ile birlikte Yerleşke taşıt havuzu sorumlusuna zimmetlenecektir.Hizmet gereği farklı birimlerde bulunması gereken iş makinası ve taşıtlarınzimmeti ilgili birimin sorumlu personeline verilebilecektir. Bu durumdakimakine ve taşıtların sevk ve idaresinde de bu Yönergede belirtilen hususlarauyulacaktır.

 

(7) Yetkili Makamınonayı ile tasarruf genelgesi doğrultusunda günlük çalışma saati dışında vetatil günlerinde görevde bulunmasına ihtiyaç duyulan personelin ikametgahındanişyerine geliş ve gidişleri için, birbirine yakın güzergahta bulunanların daaynı araçtan yararlanmaları sağlanmak suretiyle taşıt tahsis edilebilecektir.

 

(8) Şoför haricinde,görevlendirmede taşıt kullanımının zorunlu olduğu hallerde kamu görevlisinintaşıt sürmeyi kabul etmesi ve gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip olmasıve bu durumun taşıt talep ve onay formunda belirtilmesi halinde kamugörevlileri de taşıt kullanmak için Yetkili Makamca görevlendirilebilecektir.

 

(9) Rektörlük Makamınınkullanımında olanlar dışında, hizmetin gereği olarak il dışınagörevlendirilmesi talep edilen taşıtlar için talepte bulunan Birimin harcamayetkilisi tarafından imzalanan taşıt talep ve onay formu, hiyerarşik düzeniçerisinde yetkili makamdan alınacak görevlendirme oluru ile birlikte araçplanlamasının yapılabilmesi amacıyla 24 saat önce, teknik gezi ve dersuygulamalarında 7 gün önce Yerleşke taşıt havuzu sorumlusuna intikal ettirilir.Araç tahsisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanının teklifi ve Yetkili Makamınonayı ile yapılacaktır.

 

(10) RektörlükMakamının kullanımında olanlar dışında, hizmetin gereği olarak il içindegörevlendirilmesi talep edilen taşıtlar için talepte bulunan Birimin harcamayetkilisi veya onun yetkilendireceği personel tarafından imzalanan taşıt talepve onay formu, araç planlamasının yapılabilmesi maksadıyla 1 saat önce, teknikgezi ve ders uygulamalarında 7 gün önce Yerleşke taşıt havuzu sorumlusuna intikalettirilir. Araç tahsisi Yetkili Makamın onayı ile yapılacaktır.

 

(11) Açık ÖğretimFakültesi ve/veya ÖSYM Temsilciliği tarafından yapılan sınavlardakoordinatörlük tarafından talep edilecek taşıt ve şoför listeleri planlamayaesas olmak üzere 10 gün önceden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınailetilecek ve gerekli taşıt onayları anılan Daire Başkanlığı tarafından yetkiliRektör Yardımcısından alınacaktır.

 

(12) İl içi-dışıgörevlendirmelerde taşıt görev emri formu düzenlenmeden araç çıkış yapmayacaktır.Taşıtların her bir göreve çıkışında taşıtlarda bulunan taşıt görev emri formu,aracı kullanan taşıt sürücüsü tarafından eksiksiz olarak doldurulupimzalanacaktır.

 

(13) Taşıtlar görevkâğıdında belirtilen taşıt sürücüsü tarafından Yerleşke taşıt havuzusorumlusundan teslim alınacak ve görev tamamlandıktan sonra ilgili bölümleridoldurulmak suretiyle görev emri formu ile birlikte Yerleşke taşıt havuzusorumlusuna veya nöbetçi şoföre teslim edilecektir.

 

(14) Hizmettaşıtlarının yönetiminden sorumlu birimler tarafından, hizmetlerin daha hızlıve etkin bir şekilde verilebilmesi, gereksiz harcamaların önüne geçilmesi,kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması amacıyla taşıtların kullanımıdenetlenecek ve taşıt talep ve onay ile görev emri formları titizlikle takipedilecek ve her araç için oluşturulacak klasörlerde birlikte dosyalanacaktır.Ayrıca bu formlar Yerleşkelerin taşıt havuzu sorumlularının incelemesindengeçtikten sonra 15 günlük periyodlar halinde İdari ve Mali İşler DaireBaşkanının onayına sunulacaktır.

 

 (15) Taşıt sürücüsü, taşıt talep ve onay ilegörev kâğıdında belirtilenler dışında yazılı bir emir ve talimat bulunmadıkça,taşıta herhangi bir kişi veya yük almayacak ve belirlenen güzergah dışınaçıkmayacaktır.

 

(16) Araçlarınperiyodik iç ve dış temizliği Yerleşke taşıt havuzu sorumluları,  araçların periyodik bakım, onarım, muayene vesigorta işlemleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından takipedilecektir.

 

(17) Araç GörevKâğıdında belirtilen güzergâhı aşan kullanımlarda, bu taşıtları kullananlarhakkında gerekli idari işlem yapılacaktır.

 

(18) Taşıt sürücüleri,kılık kıyafetleri yönünden 25.10.1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve KıyafetineDair Yönetmelik hükümlerine riayet edeceklerdir.

 

(19) Taşıt sürücüleridiyaloglarında nezaket kurallarına azami özen gösterecek, kendilerine idaretarafından verilen yazılı veya sözlü bir talimat olmaksızın doğrudankendilerini ilgilendirmeyen ve yetkileri dahilinde olmayan konularda gereksizaçıklamalarda bulunmayacak ve tartışmaya girmeyeceklerdir.

 

 (20) Trafik mevzuatının yasak ettiğihususlardan doğacak mesuliyet taşıt sürücüsüne ait olup, taşıtların kullanımıve tahsisleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden ve kamugörevlilerinden kaynaklanan zararlar hakkında 237 Sayılı Taşıt Kanunun 16’ıncımaddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 48’incimaddesine göre işlem yapılır.

 

Yürürlük ve Uygulama

Madde 6- (1) Bu YönergeÜniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğegirer.

(2) Yönergenin ekindeyer alan formların içeriği, kullanım koşullarına göre Rektörlük Makamının Onayıile değiştirilebilir.

 

Yürütme

Madde 7- Bu Yönergehükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Ek 1-Taşıt Talep ve Onay Formu

Ek 2- Taşıt Görev Emri Formu

EK-1

T.C.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

 

TAŞIT TALEP VE ONAY FORMU

 

Taşıt Talep Eden

 

Birim Adı :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İrtibat Dahili No :

 

İrtibat GSM No :

 

 

 

 

 
                                                           

Talep Edilen Taşıt Tipi

 

 

                                                     

 

 

 

 

Otomobil

     

 

Kamyon (15 ton)

   

 

Midibüs (23 kişilik)

 

 

Midibüs (27kişilik)

 

 

                                                     

 

 

 

 

Otobüs (40 + kişilik)

 

 

Pikap (1,5 ton)

     

 

Kamyonet (5 ton)

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

Taşıt Talep Detayları

 

Göreve gidilecek yer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev gerekçesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevlendirme onayının tarih ve nosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareket Günü:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareket Saati

:

 

 

 

 

Hareket Yeri

:

 

 

 

 

 

 

Dönüş Günü:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönüş Saati

:

 

 

 

 

Varış Yeri

 

:

 

 

 

 

 

 

Görevli Personeller:

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 
                                                           

Şoför istenip istenmediği:

 

 

 

 

 

 

 

 

Şoför isteniyor

 

 

 

 

Şoför istenmiyor

 

 

 

 

 

 

 

 

Şoför istenmiyorsa aracı kullanacak personelin

 

Adı Soyadı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürücü Belgesinin Tarih ve Nosu

 

 

 

 

 

 

 

Görevi:

 

                   

 

Sürücü Belgesinin Sınıfı:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞITI SÜRECEK PERSONELİN KURUM ARACINI SÜRMEYİ KABUL ETTİĞİNE DAİR İMZASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Bilgiler

 

 

Form Ekine;

                   

 

Yakıt Masrafını

                 

 

 

 

 

Görevlendirme Onayı Eklenmiştir.

       

 

                         

 

 

 

                         

 

                         

 

 

 

 

Gezi Güzergahı Eklenmiştir.

         

 

 

Rektörlük Tarafından Karşılanacaktır.

     

 

 

 

                         

 

                         

 

 

 

 

Onaylı Yolcu Listesi Eklenmiştir.

       

 

 

Yolcular Tarafından Karşılanacaktır.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

Taşıt Talep Eden Birimi Yetkilisinin Onayı

 

Yukarıda türü ve yeri yazılı resmi görev için Yerleşkemiz araç havuzundan görev şartlarına uygun olan aracın tahsis edilmesini arz ederim. 

                                                                              İl dışında Harcama Yetkilisinin/İl içinde Birim Yetkilisinin
                                                                                                Adı, Soyadı, Ünvanı, İmzası

 
 
 
 
 

Yetkili Makam Onayı

 

Talep edilen aracın görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

 

(İl dışına yapılacak görevlendirmeler ile teknik gezi,
ders uygulamaları ve tatil günlerindeki görevlendirmeler)

(İl içine yapılacak diğer görevlendirmelerde)

 

 

 

 

 

Teklif eden

     

Onaylayan

 

 

Onaylayan

                 

 

 

Daire Başkanı

     

Rektör Yardımcısı

 

 

Yerleşke Taşıt Havuzu Sorumlusu

                 

 

 

 

                       

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

Formu Kontrol Edenin İmzası:

 

                               

 

  

EK-2

 

Tarih:

T.C.
AFYONKOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TAŞIT GÖREV EMRİ FORMU

Sayı:

Görevlendirilen Aracın;

Görevlendirenin;

Cinsi:

Adı Soyadı:

Markası:

Görevi:

Plakası:

İmzası:

Sürücünün
Adı Soyadı

Görevli
Personel

Görev
Güzergahı

Görev Çıkışı

 

Görev Dönüşü

Sürücünün
İmzası

Saati

Km'si

 

Saati

Km'si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çıkış Bakımı

 

 

 

 

Dönüş Bakımı

 

 

 

Hasar

 

Korna

 

 

Hasar

 

Korna

 

 

                   

 

Yakıt, Yağ, Su

 

Cam Silecekleri

 

 

Yakıt, Yağ, Su

 

Cam Silecekleri

 

                   

 

Gösterge

 

Lambalar

 

 

Gösterge

 

Lambalar

 

                   

 

Fren

 

Sızıntı

 

 

Fren

 

 

Sızıntı

 

                   

 

Aynalar

 

Lastikler

 

 

Aynalar

 

Lastikler