Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

04/03/2008  KARAR 2008 / 31

Üniversitemiz Senato’sunun 26.06.2002 tarih ve 2002/4 sayılı kararıyla kabul edilen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi”nin ve sonradan yapılan değişikliklerin iptal edilerek, 2547 sayılı Kanun’un 14. maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca yeniden hazırlanan aşağıdaki yönergenin kabul edilmesine;

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde l-  Bu Yönerge, “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Afyon Kocatepe Üniversitesince desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin önerilmesi, değerlenmesi, kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve kamuoyuna duyurulması ile araştırma projelerinin kabulü ve takibini sağlayacak komisyonun yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesini kapsar.

Tanımlar

Madde 2- Bu Yönergede, Senato, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu; Rektör, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü; Komisyon (BAPK), Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu ifade eder.

Komisyon

Madde 3- (Değişik ÜSK-10/04/2015-2015/21) Amaç ve kapsam maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal Ek:(ÜSK-24/02/2016-17.a) Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdürleri ve Senatonun önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen, Uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan Değişik:(ÜSK-24/02/2016-17.a) yedi öğretim üyesinden oluşan bir Komisyon kurulur. Komisyon üyeleri yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. 

Proje Önerileri (Değişik ÜSK-18/05/2011-2011/35)

Madde 4- Komisyon, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanlarından en az doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yöneticiliğini yaptığı proje önerilerini değerlendirir.Ek:(ÜSK-24/02/2016-17.a) Bilimsel araştırma projeleri konusu, amacı, kapsamı, süresi, özel şartları ve bütçesi belirlenmiş; yeni bilgiler üretilmesi ve bilimsel yorumlarının yapılması veya problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak gerçekleştirilen ve sonuç raporu BAP Komisyonu tarafından kabul edilmiş çalışmalardır.

Aşağıda verilmiş olan proje türleri için destekleme üst limitleri ve birimlerin kullanabileceği bütçeler, birimlerin öğretim üye ve lisansüstü öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak komisyon tarafından belirlenir.

 
a)Değişik:(ÜSK-24/02/2016-17.a) Lisansüstü Tez Projeleri:

Lisansüstü tez projeleri bir akademik dereceye yönelik çalışmalardır. Değişik:(ÜSK-24/02/2016-17.a) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez projelerinin yöneticisi tez danışmanlarıdır ve tez danışmanları Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden olmak zorundadır. Başka üniversitelerde yürütülen tez projelerine destek verilemez. Tez projelerinin süreleri tez süreleri ile sınırlı olup, üç yılı geçemez. Tez projelerinin komisyon tarafından kabul edilmesi ve desteklenebilmesi için proje sunulurken, projenin tez olarak kabul edildiğine dair bağlı bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu karar belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

b) Değişik:(ÜSK-24/02/2016-17.a) Genel Amaçlı Projeler:

Genel amaçlı projeler, doğrudan bir akademik dereceye yönelik olmayan, evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunabilecek özgün çalışmalar veya birimlerin araştırma altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerdir.

c) Tematik Projeler

Üniversite yönetim kurulunun belirlediği, üniversite bilim politikasına veya ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek, yapılacak çağrı üzerine desteklenecek projelerdir.

d) Değişik:(ÜSK-24/02/2016-17.a) Kariyer Destek Projesi

Değişik:(ÜSK-24/02/2016-17.a)

İvedi olarak tamamlanmasında fayda bulunan küçük bütçeli bilimsel projeler, kariyer destek projeleri kapsamında desteklenebilir. Kariyer destek projeleri de özgün, bilimsel araştırma projeleri komisyonunca ya da diğer kurumlar tarafından desteklenmemiş bir konuda yapılacak yeni çalışma olmalıdır. Her takvim yılında bir kez başvurulabilir. Bir yürütücü birden fazla kariyer destek projesi yürütemez. Başvuru yapıldıktan sonra geri çekilmesi durumunda tekrar başvuru yapılamaz. Kariyer destek projesi kapsamında aktif katılımlı yurt içi ve yurt dışı bilimsel ve sanatsal etkinlikler desteklenebilir. Kariyer destek projesi kapsamında, bilimsel projenin amacına uygun olmak şartıyla yurt içi bilimsel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesine destek sağlanabilir. Kariyer Destek projesine ek bütçe talebinde bulunulamaz.

Kariyer Destek projesinin bütçesi sadece proje yürütücüsünün akademik teşvik puanı esas alınarak belirlenir. Bütçe belirlemeye esas akademik teşvik puanı katsayısı BAP Komisyonu tarafından belirlenir.

 

Proje Önerilerinin Değişik: (ÜSK-24/02/2016-17.a) Değerlendirilmesi (Değişik ÜSK-18/05/2011-2011/35)

Madde 5- Proje önerileri, proje türlerine göre komisyon tarafından her yıl Nisan ayı sonuna kadar belirlenen bir takvim doğrultusunda sunulur. Genel amaçlı projeler Fakülte Dekanlıkları / Yüksek Okul Müdürlükleri / Konservatuar Müdürlüğü / Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri kanalıyla, Lisansüstü Tez Projeleri Enstitü Müdürlükleri / Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu kanalıyla komisyona iletilir. Tematik ve Ek:(ÜSK-24/02/2016-17.a) Kariyer destek projeleri için doğrudan komisyona başvuru yapılır. Projeler en geç bir hafta içinde Komisyonda olacak şekilde birimlerden topluca gönderilir.

Madde 6- 

Genel amaçlı projelerin bilimsel ve mali yönden incelenmesi için, komisyon tarafından en az üçer kişiden oluşan alt komisyonlar kurulur. Alt komisyonda üyelerinden biri bilimsel araştırma projeleri komisyonu üyesi, biri de projenin sunulduğu birim tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir. Komisyon alt komisyon kararlarını göz önünde bulundurarak karar verir.

Ek:(ÜSK-24/02/2016-17.a) Genel amaçlı, altyapı ve kariyer destek projelerinin bilimsel ve mali yönden incelenmesi için, komisyon tarafından en az üçer kişiden oluşan alt komisyonlar kurulur. Alt komisyonda üyelerinden biri bilimsel araştırma projeleri komisyonu üyesi, biri de projenin sunulduğu birim tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir. Komisyon alt komisyon kararlarını göz önünde bulundurarak karar verir.

Tematik projelerin bilimsel incelemesi için, her temaya yönelik olarak, bilimsel proje deneyimi ile öne çıkan biri üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan birer alt komisyon kurulur. Bu projelerin mali durumu bilimsel araştırma projeleri komisyonu tarafından incelenir.

Tez projeleri enstitülerin ve Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulunun tez projesi belirleme prosedürlerine uygun olarak bilimsel ve mali açıdan değerlendirilir. Bilimsel araştırma projeleri komisyonu enstitü yönetim kurulu kararlarını göz önünde bulundurarak karar verir.

Değişik: (ÜSK-24/02/2016-17.a) Kariyer destek projeleri bilimsel araştırma projeleri komisyonu tarafından değerlendirilir, Komisyon gerekli görmesi halinde bu projeler için de alt komisyon görüşüne başvurabilir.

Madde 7- Desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektörün onayı ile kesinleşir. Proje önerisi hakkındaki karar proje yöneticisine ve ilgili birime bildirilir. Proje yöneticisi ile Komisyon Başkanlığı tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır. Protokol tarihi projenin başlangıç tarihidir.

Projenin Uygulanması

Madde 8- Değişik: (ÜSK-24/02/2016-17.a) Proje yöneticisi, çalışmalarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporu altı ayda bir Komisyon Başkanlığına sunar. Ara rapor Komisyonca değerlendirilir. Komisyon, raporları ilgili uzmanlara veya Alt Komisyon üyelerine inceletebilir. Ara raporu yeterli bulunmayan projelere ait bütçenin sonraki dilimleri kullanılamaz.

Madde 9- Projeler esas olarak önerilen süre içinde tamamlanır. Gerekli durumlarda ek süre, kaynak ya da süre dondurma istekleri, proje yöneticisinin gerekçeli başvurusu üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. Verilecek ek süre bir yılı, ek kaynak ise toplam proje maliyetinin %50’sini aşamaz.

Madde 10- Projelere ait harcamalar Komisyon tarafından onaylanan ödeme planına göre yapılır. Komisyon oluru alınmadan projelerde personel değişiklikleri ve bütçe içi aktarmalar yapılamaz.

Madde 11-  Gerekli görülen hallerde Komisyon proje ile ilgili çalışmaları yerinde denetleyebilir veya denetletebilir.

Madde 12- Proje (bireysel/tez) kabul edildikten sonra materyal ve metod bölümünde değişiklik yapılması gerekirse bu değişiklikler, proje amacından çok farklı olmamak ve araştırmanın ana hatlarını bozmayacak şekilde düzenlenerek yeniden komisyona sunulabilir.

Projenin Tamamlanması

Madde 13- Değişik (ÜSK-24/02/2016-17.a) (Değişik ÜSK-24/03/2009-2009/22) Proje süresinin bitiş tarihinden önce tüm araştırma sonuçlarını içeren ve öngörülen kurallara göre yazılan sonuç raporu Komisyon Başkanlığına sunulur. Komisyon Başkanlığı sonuç raporunu, konu ile ilgili bir raportöre veya alt komisyona sevk edebilir. Alt Komisyon veya raportör tarafından uygun görülmeyen sonuç raporları bütünüyle reddedilir veya ek süre verilerek düzeltilmesi istenir.

Madde 14- Değişik (ÜSK-24/02/2016-17.a) Sonuç raporu, tez ve kariyer destek projeleri için BAP kapağı ile ciltli 1 kopya ve 1 adet CD ortamında kayıtlı şekilde BAP Koordinatörlüğü Birimine teslim edilir. Sonuç raporlarının e-BAP sistemine de yüklenmesi gerekmektedir. Genel amaçlı ve kariyer destek projelerinin tüm araştırma sonuçlarını içeren ve öngörülen kurallara göre yazılan sonuç raporu, yürütücü tarafından e-BAP sistemine yüklendikten sonra, BAP Koordinatörlüğü Birimince hakemlere gönderilir. Hakem değerlendirme sonuçları proje yürütücüsüne bildirilir. Eğer varsa, gerekli düzeltmeler yürütücü tarafından yapıldıktan sonra, sonuç raporu otomasyona yüklenir. BAP kapağı ile ciltli 2 kopya ve 1 adet CD ortamında kayıtlı şekilde BAP Koordinatörlüğü Birimine teslim edilir. Proje, Komisyonun inceleyip onaylamasından sonra tamamlanmış olur. Tematik projeler de aynı şekilde değerlendirilir.

Proje İptali

Madde 15- 

Aşağıdaki hallerde Komisyon kararı ile projeler iptal edilir:

a) Projenin mali desteğiyle sağlanan her türlü araç, gereç, yazılım, donanım, malzeme veya hizmetlerin amaç dışı kullanımı,

b) Proje ara raporunun bir aydan fazla gecikmesi,

c) Komisyon tarafından projede ilerleme kaydedilmediği kanaatinin oluşması,

d) Bireysel projelerde herhangi bir nedenle proje yürütücüsünün görevinden ayrılması,

e) Lisansüstü tez çalışmasında öğrencinin çalışmayı bırakması veya bağlı bulunduğu Enstitüden ayrılması,

f) Değişik (ÜSK-24/02/2016-17.a)Sonuç raporunun süresinde teslim edilmemesi, düzeltilmesi Komisyon veya hakem tarafından talep edilen

sonuç raporlarında gerekli düzeltmelerin yapılmaması,

g) Proje öneri, ara veya sonuç raporlarında yanlış bilgi verilmesi,

Ek (ÜSK-24/02/2016-17.a) h) Yürütücünün iptal talebinde bulunması.

 

Madde 16-Değişik (ÜSK-24/02/2016-17.a)İptal edilmiş projeler için satın alınmış her türlü demirbaş geri alınır. Bunun dışında yapılmış yolluk hizmet alımı vb. harcamalar yürütücüden tahsil edilir. Ayrıca projesi iptal edilen yönetici aynı yıl içinde hiçbir proje tipine, izleyen yılda ise genel amaçlı ve altyapı projesine başvuruda bulunamaz.

Diğer Hükümler

Madde 17- Değişik (ÜSK-24/02/2016-17.a)Proje yöneticileri aynı anda birden fazla genel amaçlı proje yürütemezler.

Madde 18- Proje kapsamında satın alınan her türlü araç, gereç, yazılım, donanım ve malzemeler ayniyat kaydına müteakip ilgili birimin ayniyat mutemedine zimmetlenir. Sonuçlanmış veya iptal edilmiş proje için satın alınan her türlü araç, gereç, yazılım, donanım ve malzemeler, başka projelerde kullanıma tahsis edilebilir.

Madde 19- Devam etmekte olan ya da tamamlanmış bulunan projelerle ilgili yapılacak her türlü yayında “Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen …..nolu proje kapsamında desteklenmiştir” dipnotu konulması, yayınların bir kopyasının Komisyon Başkanlığına gönderilmesi zorunludur.

Madde 20- Bu Yönergede yer almayan konularda “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Madde 21- Bu Yönerge Senatonun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 22- Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

            Katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

Yönergenin Kabul Edildiği Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

04/03/2008

2008/31

 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin Kabul Edildiği

Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

24/03/2009

2009/22

18/05/2011

2011/35

10/04/2015 

2015/21 

24/02/2016

2016/17.a