Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İş Başı Eğitim Yönergesi

KARAR 2014/95                  09/10/2014
Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İş Başı Eğitim Yönergesinin aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
İŞ BAŞI EĞİTİM YÖNERGESİ

Amaç 
MADDE 1– (1) Bu yönerge ilkeleri; Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin, eğitim-öğretim programlarında yer alan konuları uygulama içinde görmeleri, meslekleri ile ilgili kazanmış oldukları bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek iş ortamı içinde uygulayabilmeleri ve mezuniyet sonrası çalışma hayatına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için öğrenciyi deneyim sahibi yapacak İş başı Eğitim uygulamalarını düzenler.

Kapsam 
MADDE 2– (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin yurt içi iş yerlerinde yapacakları İş başı Eğitim uygulaması ile ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu uygulama ilkeleri 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Ek 23. madde ile “Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yüksekokul İş Başı Eğitim Kurulu 
MADDE 4- (1) Yüksekokul İş başı Eğitim Kurulu’nda; Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları kurulun doğal üyesidir. Yüksekokul Müdürü gerekli gördüğünde bölümler arası koordinasyonu sağlamak üzere Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) “İşbaşı eğitim kurulu üyelerinden” birini veya başka bir öğretim elemanını Yüksekokul İş başı Eğitim Koordinatörü olarak atayabilir.

Yüksekokul İş Başı Eğitim Kurulu’nun Görevleri 
MADDE 5- (1) Yüksekokul öğrencilerinin bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda İş başı eğitim uygulamalarını yapmaları için gerekli bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek, 
(2) İş başı Eğitim uygulamasında kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, basılarak hazır hale gelmesini sağlatmak, 
(3) İş başı Eğitim koşullarını belirlemek ve ilan etmek, 
(4) İş başı Eğitim çalışmalarını denetlemek, 
(5) İşyerleri ile koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 
(6) İş başı Eğitim yapacak öğrenci sayısını, uygulama yerlerini ve özelliklerini belirlemek, 
(7) İş başı Eğitim çalışmalarının genel değerlendirmesini yapmak, 
(8) Gerekli gördüğü takdirde İş başı Eğitim ile ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek,
(9) Kurul İş başı Eğitim çalışmalarını gözetlemek ve denetlemek amacıyla öğrencilere Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) “yönetici öğretim elemanı atamak” 

(10) İş başı eğitimi yapılacak kurumlar ile Yüksekokul arasında iş başı eğitim protokolü düzenlemek.

Bölüm İş Başı Eğitim Komisyonu 
MADDE 6- (1) Her bölümde öğrencilerin İş başı Eğitim işlerini yürütmek üzere bir İş başı Eğitim Komisyonu kurulur. Bölüm İş başı Eğitim Komisyonu; bölüm başkanı, bölüm başkanının görevlendireceği bir öğretim elemanı ve akademik danışmandan oluşur.

Bölüm İş Başı Eğitim Komisyonu’nun Görevleri 
MADDE 7- (1) Bölüm İş başı Eğitim Komisyonu eğitim-öğretim yılı başlamadan önce toplanarak o öğretim yılı için gerekli hazırlıklarını tamamlar, 
(2) Her iki yarıyılda Yüksekokul İş başı Eğitim Kurulunca belirlenen günlerde toplanarak, teslim edilmiş İş başı Eğitim dosyalarının ve İş başı Eğitim yapan öğrencilerin genel değerlendirmelerini yapmak, 
(3) Bölüm İş başı Eğitim Komisyonları bağlı oldukları Yüksekokul İş başı Eğitim Kurulu’nun belirleyeceği görevleri yerine getirmek, 
(4) Bölümlerin İş başında yapılan eğitimi, bu uygulama ilkelerindeki usul ve esaslara uygun olarak yürütülebilmesi ve düzenli sürdürülebilmesi için gerekli önlemleri almak, 
(5) Bölüm içinde İş başı Eğitim ile ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve sorunları bütüncül bir yaklaşım içinde ele alarak çözümlemek, 
(6) Bölüm içinde çözümlenemeyen sorunları Yüksekokul İş başı Eğitim Kurulu’na iletmek, 
(7) Öğrencilere İş başı Eğitim yeri temini hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
(8) Öğrencilerin İş başı Eğitim yerlerine dağılımını yapmak, 
(9) Bölümde İş başı Eğitim yapan öğrencilerin İş başı Eğitim başarılarını değerlendirmek ve İş başı Eğitim değerlendirme formunu birlikte doldurarak imzalamaktır.

Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03)Yönetici Öğretim Elemanının Görevleri

MADDE 8- (1)Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03)“İşbaşı eğitimi alan öğrencileri işyerlerinde çalışmaların öğrenci yararına ve işbaşı eğitim uygulama İlkelerine uygun yürüyüp yürümediğini denetlemek,”

 

(2) Yürürlükten Kaldırma: (ÜSK-01/02/2016-03)
(3)Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) “(2)Her denetim sonunda işyeri denetim formunu düzenleyerek bölüm işbaşı eğitim komisyonuna veya ilgili bölüm başkanlığına teslim etmek.”

 

İş Başı Eğitimi ile İlgili Genel Hususlar 
MADDE 9- (1) Öğrenciler; İş başı Eğitimi yedinci veya sekizinci yarıyılda yapabilirler. 
(2)İş başında eğitime başvurabilmek için öğrencinin 6. Dönem sonu itibariyle not ortalamasının en az Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) 1.75 olması gerekir.

(3)İş başı Eğitim sürelerini azami öğrenim süreleri dışında tamamlayan öğrencilerin, İş başı Eğitim süreleri hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan söz konusu kişilerin öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenciler bütün derslerden başarılı olsalar bile İş başı Eğitim yapacakları yarıyıl için kayıt yenilemek zorundadırlar. 
(4)Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) “Haklı ve geçerli nedenlerle ara verilen işbaşı eğitimin geri kalan süresi yer ve zaman tespiti yapılarak, akademik danışmanın önerisi ve bölüm işbaşı eğitim komisyonu’nun onayı ile daha sonra tamamlattırılır. 

 Haklı ve geçerli nedenler konusundaki karar;

a) İşyerinde grev, işyerinin kapanması, öğrenci dışında gelişen durumlar nedenleri ile işbaşı eğitim için koşulların uygun olmadığının belgelenmesi

b)Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afet meydana gelmiş olması

c)Öğrencinin birinci dereceden yakınının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka kimsenin bulunmadığının belgelenmesi

d)Öğrencinin tutukluluk hali veya öğrenci disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla çıkarma cezası gerektirmeyen suçlardan doğan mahkumiyet hali

e)Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması

f)Öğrencinin Üniversitemizi veya Ülkemizi temsilen görevlendirilmesi

g)İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması” 
(5) Öğrenci, İş başı Eğitim yeri araştırmalarını her zaman yapabilir. Ancak İş başı Eğitim yapma durumu, İş başı Eğitimin yapılacağı dönemin bir önceki yarıyıl başında Yüksekokul İş başı Eğitim Kurulu tarafından ilan edilen koşul ve takvime uygun olarak öğrencinin bu yöndeki talebi ve bölüm İş başı Eğitim Komisyonunun onayı ile belirlenir.
(6) Alttan dersi olan öğrenciler İş başı Eğitim uygulamasının yapıldığı dönemde 15 AKTS’i geçmemek şartı ile alttan ders alabileceklerdir. Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) “Ancak alttan alacağı derslere ilişkin devam mecburiyetini yerine getirmeyen veya devam mecburiyetini yerine getirmiş olsalar da alttan alması gereken teorik ve uygulama kısmı bulunan derslerin tekrarı durumunda öğrenciler işbaşı eğitimini Afyonkarahisar il sınırları içinde yapmak zorundadırlar.”

 

  (7) Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03)Öğrenciler 4. Sınıf derslerini işbaşı eğitimi uygulamasını gerçekleştirdikleri dönemde değil diğer dönemde alacaklardır. Dolayısıyla aynı dönemde hem işbaşı eğitim hem 4. Sınıf dersleri alınamayacaktır. Ancak üstten ders alarak 4. Sınıf güz döneminde en fazla 15 kredi aldığında mezun olabilecek durumda olan öğrenciler işbaşı eğitimi ile birlikte aynı dönemde ilgili dersleri alabilirler.

(8)Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03)Öğrencinin mazeretsiz olarak kullanabileceği toplam devamsızlık hakkı 5 iş günü ile sınırlıdır.

İş Başı Eğitim Süresi 
MADDE 10- (1) Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) İşbaşı eğitim, Afyon Kocatepe Üniversitesince her yıl ilan edilen lisans eğitimi akademik takviminde ilgili eğitim ve öğretim süresince gerçekleştirilir.
(2) Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) "İşbaşı eğitim günde en fazla 8 saat, haftada en az 30 saat ve bir dönemde 14 hafta olmak üzere gerçekleştirilir.” Öğrenciler bu süreleri dikkate alarak İş başı Eğitim yapacakları işletmelerin çalışma saatlerine uymakla yükümlüdürler. 

(3) Öğrenciler İş başı Eğitim yerlerinde Bölüm İş başı Eğitim Komisyonu’nun onayından sonra İş başı Eğitime başlayabilirler. 
(4) Yürürlükten Kaldırma: (ÜSK-01/02/2016-03)

İş Başı Eğitim Yeri
MADDE 11- (1) Öğrenciler İş başı Eğitim yerlerini kendileri bulur bölüm iş başı eğitim komisyonuna bildirirler. Öğrencilerin talep etmesi durumunda Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) işbaşı eğitim yerleri işbaşı eğitim komisyonunca önerilebilir ya da belirlenebilir.

 

  (2) Öğrenciler, Bölüm İş başı Eğitim Komisyonu’nun uygunluğunu kabul ettiği kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektör işletmelerinde veya üniversite bünyesinde ilgili bölümlerde İş başı Eğitim yapabilir.

İş Başı Eğitim Başvurusu ve İş başı Eğitime Başlama 
MADDE 12- (1) Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) Öğrencilerin, işbaşı eğitim yapmak istedikleri işyeri bilgilerini içeren ve okul internet sayfasından ulaşabilecekleri işbaşı eğitimi ile ilgili formları, eğitim ve öğretim başlangıç tarihinden önce işbaşı eğitim komisyonunca duyurulacak tarihe kadar doldurmaları gerekmektedir. Verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması durumundan öğrenci sorumludur.
(2) Öğrencilerin İş başı Eğitim Talep Formlarında önerdikleri işyerlerinden İş başı Eğitim yapmaya uygun görülen işyeri, İş başı Eğitim Komisyonunca ilgili eğitim ve öğretim dönemi başlamadan, yüksekokul Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) internet sayfasından duyurulur. 

(3) İş başı Eğitim yapacakları işyerleri belli olan öğrenciler, ilgili eğitim ve öğretim dönemi kayıt haftasında, İş başı Eğitim yapacakları kurumdan alacakları onaylı İş başı Eğitim Kabul Formunu, İş başı Eğitim sigorta giriş çıkış işlemlerinin yürütüldüğü yüksekokul birimine teslim ederek İş başı Eğitimlerine başlayabileceklerdir.

Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) “(4) Öğrencinin, hangi dönemde, nasıl ve nerede işbaşı eğitimini yapacağına işbaşı eğitim komisyonu karar verir.” 

İş Başı Eğitim Raporu 
MADDE 13- (1) Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) İşbaşı eğitim yapan öğrenciler en az 1(bir) adet işbaşı eğitim raporu düzenlemek zorundadırlar. Raporların okul internet sayfasından elde edilebilecek olan İşbaşı eğitim raporu düzenleme esasları, dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir.

 İş başı Eğitim Raporlarının ve İş Yeri Yetkilisi Değerlendirme Formunun Teslimi 

MADDE 14- (1) Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) İşbaşı eğitim raporlarının en geç işbaşı eğitimin bitimini takip eden 10 gün içerisinde yüksekokul işbaşı Eğitim Koordinatörlüğüne öğrenci tarafından elden / posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Evrakların yüksekokul işbaşı eğitim koordinatörlüğüne zamanında ulaşmasından öğrenci sorumludur.” 

Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) “(2)İş başı eğitimi ara denetim formunun ara sınavlardan(vize) önce, iş yeri yetkilisi değerlendirme formunun ise, işbaşı eğitimin bitimini takip eden 10 gün içerisinde, iş yeri birim yetkilisi tarafından imzalanıp kurumun kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde, yüksekokul işbaşı eğitim koordinatörlüğüne elden/posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Bu evrakın koordinatörlüğe ulaşmasının takibinden öğrenciler sorumludur.”

 İş başı Eğitimin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması 

MADDE 15- (1) İş başı Eğitim Bölüm Komisyonu İş başı Eğitimin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak, İş başı Eğitimin not ile değerlendirmesini yapar ve not sistemine girişlerini sağlar. 
(2) İş başı Eğitim değerlendirme notu İş başı Eğitim Bölüm Komisyonlarınca hesaplanarak İş başı Eğitim Komisyon Değerlendirme Formuna işlenir. Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) “İş Başı Eğitim değerlendirme notu İş Başı Eğitim Raporu notunun %60’ı ve İş Yeri Yetkilisi Öğrenci Değerlendirme Formu notunun%40’ı ağırlıkları alınarak hesaplanır.” Öğrencinin İş başı Eğitiminden başarılı sayılabilmesi için en az 60 ortalamaya sahip olması gerekir. Bu not öğrencinin dönem başarı notunu ifade eder.

(3) İşyeri eğitiminde başarısız olan öğrencilere tek ders ve bütünleme hakkı tanınmaz. Başarısız öğrenci başarılı oluncaya kadar iş başı eğitimine devam eder. Yürürlükten Kaldırma: (ÜSK-01/02/2016-03)

İş Başı Eğitim Komisyonu Kararına İtiraz 
MADDE 16- (1) Öğrenciler İş başı Eğitim değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. İtirazlar Yüksekokul İş başı Eğitim Kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içinde karara bağlanır.

Yatay Geçişle Yapılan İş Başı Eğitim
MADDE 17- (1) Yatay geçişle gelen ve bölümlere intibakı yapılan öğrencilerin geldikleri eğitim kurumlarında yaptıkları İş başı Eğitimin geçerliliği, akademik danışmanın önerisi ile Bölüm İş başı Eğitim Komisyonu’nca karara bağlanır. Ek Cümle: (ÜSK-01/02/2016-03) “Yapılan yaz dönemi stajları İş Başı Eğitim yerine kabul edilmez.”

 

İş Başı Eğitim Denetimi 
MADDE 18- (1) Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03)Öğrenciler İş Başı Eğitim sürecinde, iş başı yönetici öğretim elamanı tarafından ayda en az bir kez telefon ile denetlenir. Ayrıca fiili işyeri denetimi de ilgili yönetici öğretim elamanı ya da görevlendirilecek bir başka öğretim elamanı tarafından gerçekleştirilir. Bu denetimlerde iş yerinde denetim formu doldurulur. Bu form tüm denetimler bittikten sonra düzenlenerek iş başı eğitim koordinatörüne teslim edilir.

Disiplin ve Sorumluluklar 
MADDE 19- (1) Öğrenciler, İş başı Eğitim yaptıkları kuruluşun her türlü çalışma kural ve koşullarına uymak ve üniversite öğrencisi kimliğinin gerektirdiği sorumluluk bilincine uygun davranmak zorundadırlar. Öğrenciler, İş başı Eğitim süresince, Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 
(2) Öğrenciler, İş başı Eğitim süresince, iş yerlerinde kasıtlı ve isteyerek verecekleri tüm maddi ve manevi nitelikteki zararlardan bizzat kendileri sorumludurlar.

İş Başı Eğitim Yerinin Değiştirilmesi 
MADDE 20- (1) Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) “İş yerinin değiştirilmek istenmesi durumlarında öğrenci bir dilekçe (ayrıntılı gerekçenin açıklandığı) ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurur. Yüksekokul müdürlüğü dilekçeyi işlem yapılmak üzere İşBaşı Eğitim Komisyonuna iletir. İş Başı Eğitim Komisyonu kararı 5 iş günü içinde öğrenciye bildirir.

(2)İş Başı Eğitim yapılan işletmenin değiştirilmesi durumunda, öğrencinin önceki iş başı eğitim süresinin dikkate alınıp alınmayacağına, İş Başı Eğitim Komisyonu karar verir.”

İş Başı Eğitim Ücreti 
MADDE 21- (1) Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03) Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İş Başı Eğitim yapan yüksekokul öğrencilerine İş Başı Eğitim süresince herhangi bir ücret ödemesi yapmaz. Öğrencilerin İş Başı Eğitim yaptıkları ilgili kurum/kuruluşlarla olan mali ilişkileri Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nu bağlamaz.”

İş Başı Eğitiminde Yer Alan Görevlilerin Ücreti
Madde 22- (1) Uygulama eğitimi yapılacak sınıflar öğrenci sayısı dikkate alınarak şubelere bölünebilir. Her bir şube en az altı öğrenciden oluşturulur. Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03)“Yönetici öğretim elamanı, sorumlu olduğu her bir şube için ilgili bölüm ders ücreti dikkate alınarak haftada (T:0+U:6) saat ders ücreti ödenir.” Bu ücret yönetici öğretim üyesinin uygulamalı eğitim yönetim faaliyetlerinde geçirdiği zamana karşılık olarak değerlendirilir.

(2) Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03)Yönetici öğretim elemanının izinli/raporlu olduğu günler için telafi kabul edilmez ve bugünlere ilişkin ders ücreti ödemesi yapılmaz. 

(3) Değişik: (ÜSK-01/02/2016-03)Yönetici öğretim elemanına İlçe dışı denetleme görevleri için yolluk ve yevmiye ödenir.

Yürürlük
MADDE 23- (1) Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 24-(1)İş Başı Eğitim uygulama sürecinde öngörülemeyen problemlerin çözümüne ilişkin İş başı Eğitim Kurulu gerekli gördüğü düzenleme ve uygulamaları yapar.

Yürütme 
MADDE 25- (1) Bu uygulama ilkeleri hükümlerini Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü yürütür.

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

   09/10/2014

2014/95

 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin Kabul Edildiği

Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

01/02/2016

2016/03