Devlet Konservatuvarı Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönergesi

KARAR 2012 / 87                    18/07/2012

Üniversitemiz Senato’sunun 15.11.2011 tarih ve 136 sayılı kararı ile kabul edilen Devlet Konservatuvarı Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönergesinin ve ders programının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUVARI HAZIRLIK SINIFI

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönergenin amacı Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü, Türk Sanat Müziği Bölümlerine kabul edilen öğrencilerin mesleki eğitime hazırlayıcı çalışmaların yürütüleceği hazırlık sınıfı eğitim öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları belirlemektir.

Tanımlar
Madde 2- Bu Yönergede geçen;


a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

b) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu

c) Devlet Konservatuvarı: Üniversiteye bağlı olarak eğitim öğretim yapan devlet konservatuvarını,

d)Konservatuvar Kurulu: Devlet konservatuvarı kurulunu,

e) Konservatuvar Yönetim Kurulu: Devlet konservatuvarı yönetim kurulunu,

f) Öğrenci: Devlet konservatuvarına kayıtlı öğrenciyi,

g) Zorunlu Dersler: Bölüm/programda yer alan öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,

ğ)Yönetmelik: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,

 

ifade eder.

Yetenek Sınavları


Madde 3- Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü (Ses Eğitimi ve Çalgı Eğitimi Anasanat Dalları) Türk Sanat Müziği Bölümü (Temel Bilimler ve Ses Eğitimi Anasanat Dalları) Hazırlık Sınıfına yetenek sınavıyla öğrenci alınır. Devlet konservatuvarı bölümlerine öğrenci kabulü her yıl konservatuvar kurulu tarafından belirlenen ve senato tarafından onaylanan devlet konservatuvarı özel yetenek sınavı kılavuzunda belirtilen Giriş Sınavı Kriterlerine göre yapılır.


Kayıt ve Kayıt Yenileme


Madde 4- Hazırlık sınıfı öğrencileri her yarıyıl başında Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar ve süreler dâhilinde kaydolmak veya kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt veya kayıt yenileme sırasında katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

 

Öğretim Esasları


Madde 5- Yıl esasına dayanarak öğretim yapan hazırlık sınıfının eğitim ve öğretimi en az 70 iş günlük iki yarıyıldan oluşur. Öğrencinin hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi kayıtlı olduğu bölüm için 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinde belirtilen süreler dışındadır.

 

Madde 5/A- (Ek:ÜSK-07/07/2015-2015/40-d.)

Türk Halk Müziği Bölümü Hazırlık Sınıfı Muafiyet Koşulları

 2015 -2016 Eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Türk Halk Müziği Bölümü Anasanat Dallarından birinde okumaya hak kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler konservatuar müdürlüğüne eğitim öğretim yılının başladığı ilk hafta içinde dilekçe ile başvurarak hazırlık sınıfı müfredatında yer alan ders veya derslerden muafiyet sınavına girebilirler. Konservatuar kurulunca oluşturulacak komisyonun yapacağı sınavlarda bağlı bulunduğu ana sanat dallarına ait ön koşullu derslerden 70,bunların dışındaki derslerden 60 ve üzeri aldığı ders veya derslerden muaf sayılır ve birinci sınıftan itibaren öğrenimlerine devam ederler.

Madde 6- Hazırlık sınıfında okutulacak dersler ve bunların haftalık ders saatleri Konservatuvar Kurulunca belirlenir ve Üniversite Senatosunca onaylanır.

 

Madde 7- Hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin devamsızlığı, toplam yıllık ders saatinin % 15’ini geçtiği takdirde, bu öğrenci yılsonu sınavlarına giremez.

 

Madde 8- Biri güz dönemi sonunda olmak üzere her yıl en az iki yazılı ve/veya sözlü ara sınav, bir yılsonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır.

 

Madde 9- Genel başarı notu 100 üzerinden belirlenir. Genel başarı notuna yıl içi ortalamasının katkısı % 40, yılsonu veya bütünleme sınavının katkısı % 60’ tır.


Madde 10- Öğrencilerin hazırlık sınıfını başarmış sayılabilmesi için, yılsonu veya bütünleme sınavlarında;

 

Türk Halk Müziği Bölümü Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı için; Meslek Çalgısı, Temel Müzik Solfeji ve Teorisi, Türk Müziği Solfeji ve Teorisi, Ses Eğitimi Anasanat Dalı için; Ses Eğitimi, Temel Müzik Solfeji ve Teorisi, Türk Müziği Solfeji ve Teorisi,

 

Türk Sanat Müziği Bölümü Temel Bilimler Anasanat Dalı için; Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej, Meslek Çalgısı, Ses Eğitimi Anasanat Dalı için; Ses Eğitimi ve Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej derslerinin her birinden 100 tam not üzerinden en az 70 almaları, ders ortalamalarının ise en az 70 olması gerekir.

 

Bunların dışındaki derslerden yıl sonu ve bütünleme sınavlarında 100 tam not üzerinden 60 almaları, ortalamalarının da en az 60 olması gerekir Tüm dersler Önkoşulludur. Önkoşullu derslerin tümünden başarılı olamayan öğrenciler birinci sınıfa kayıt yaptıramazlar.

 

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

 

Madde 11-Sınavlar Yönetmeliğin 14. Maddesine göre değerlendirme yapılır. Bu yönergenin 7. Maddesinin 10. Fıkrasına göre hazırlık derslerinin başarı durumu belirlenir ve alınan dersler öğrencinin not dökümünde Yeterli (YT) veya Yetersiz (YZ) olarak gösterilir ve Genel Not Ortalamasına (GANO) etki etmez.

 

Mazeret


Madde 12- Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan öğrenciler için Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır. Yılsonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz, ancak öğrencinin sınav hakkı saklı kalır. Mazeretler ile ilgili her başvuru, raporun bitiş tarihinden, diğer hallerde mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç on gün içinde Konservatuvar Müdürlüğüne yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları veya sunulan sağlık raporları işleme konmaz.

 

 

Kayıt Dondurma

 

Madde 13-Hazırlık sınıfında öğrenimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazeretlerini kanıtlamaları ve bununda Devlet Konservatuvarı yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre ile kayıt dondurabilirler. Bu durumdaki öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Kayıt dondurma süresi bittikten sonra hazırlık sınıfına devam ederler.

 

Madde 14- Sınav sonuçlarında ve genel başarı notlarında, maddi hatalar dışında değişiklik yapılmaz. Sınav sonuçlarına veya genel başarı notuna itirazlar, notların duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

 

 

Çalgı Değiştirme

 

Madde 15-Öğrenciler, öğrenim gördüğü programın ilk yarıyıl sonunda ve bir defaya mahsus olmak üzere çalgı değiştirebilirler. Çalgı değişimine; bölüm kurlunca oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacak bir değerlendirme sonrasında hazırlanan rapora göre karar verilir. Konservatuvar yönetim kurulu onayından sonra öğrenci bu yönerge hükümlerine göre intibak ettirilir.


Yönergede Hükmü Bulunmayan Haller

 

Madde 16- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Birim Kurulu, Birim Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Madde 17- Hazırlık sınıfında, sınıf tekrarı yapan öğrenciler için de bu yönerge hükümleri uygulanır.


Yürürlük


Madde 18- Bu Yönerge 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

Yürütme


Madde 19- Bu Yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

BÖLÜM :TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

ANASANAT DALI :TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI

(Değişik:ÜSK-07/07/2015-2015/40-d.)

 

KODU

DERS ADI

YABANCI DİL ADI

SINIF

DÖNEM

T

U

K

AÇIKLAMA

 

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI VE SOLFEJ

SOLFEGE AND THEORY OF TRADITIONAL TURKISH MUSIC

HAZIRLIK

YILLIK

6

2

8

ZORUNLU

 

BATI MÜZİĞİ NAZARİYATI VE SOLFEJ

SOLFEGE AND THEORY CLASSİCAL MUSIC

HAZIRLIK

YILLIK

2

2

4

ZORUNLU

 

MESLEK ÇALGISI

INSTRUMENT TRAINING

HAZIRLIK

YILLIK

4

2

6

ZORUNLU

 

SES EĞİTİMİ

VOICE EDUCATION

HAZIRLIK

YILLIK

1

1

2

ZORUNLU

 

RİTİM UYGULAMA

RHYTHM PRACTICE

HAZIRLIK

YILLIK

1

1

2

ZORUNLU

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM :TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

ANASANAT DALI :SES EĞİTİMİ ANASANAT DALI

(Değişik:ÜSK-07/07/2015-2015/40-d.)

 

KODU

DERS ADI

YABANCI DİL ADI

SINIF

DÖNEM

T

U

K

AÇIKLAMA

 

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI VE SOLFEJ

SOLFEGE AND THEORY OF TRADİTİONAL TURKISH MUSIC

HAZIRLIK

YILLIK

6

2

8

ZORUNLU

 

BATI MÜZİĞİ NAZARİYATI VE SOLFEJ

SOLFEGE AND THEORY CLASSİCAL MUIC

HAZIRLIK

YILLIK

2

2

4

ZORUNLU

 

SES EĞİTİMİ

VOICE EDUCATION

HAZIRLIK

YILLIK

3

1

4

ZORUNLU

 

YARDIMCI MESLEK ÇALGISI

ASSISTAND INSTRUMENT TRAINING

HAZIRLIK

YILLIK

3

1

4

ZORUNLU

 

RİTİM UYGULAMA

RHYTHM PRACTICE

HAZIRLIK

YILLIK

1

1

2

ZORUNLU

 

 

BÖLÜM :TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

ANASANAT DALI :ÇALGI EĞİTİMİ ANASANAT DALI

 

 

KODU

DERS ADI

YABANCI DİL ADI

SINIF

DÖNEM

T

U

K

AÇIKLAMA

 

MESLEK ÇALGISI

PROFESSIONAL INSTRUMENT

HAZIRLIK

YILLIK

4

2

6

ZORUNLU

 

TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ

SOLFEGIO AND BASIC MUSIC THEORY

HAZIRLIK

YILLIK

4

2

6

ZORUNLU

 

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEORİSİ

TURKISH MUSIC AND THEORY SOLFEGGIO

HAZIRLIK

YILLIK

4

4

8

ZORUNLU

 

SES EĞİTİMİ

VOICE TRAINING

HAZIRLIK

YILLIK

2

0

2

ZORUNLU

 

 

 

 

BÖLÜM :TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

ANASANAT DALI :SES EĞİTİMİ ANASANAT DALI

 

 

KODU

DERS ADI

YABANCI DİL ADI

SINIF

DÖNEM

T

U

K

AÇIKLAMA

 

MESLEK ÇALGISI

PROFESSIONAL INSTRUMENT

HAZIRLIK

YILLIK

3

1

4

ZORUNLU

 

TEMEL MÜZİK SOLFEJİ VE TEORİSİ

SOLFEGIO AND BASIC MUSIC THEORY

HAZIRLIK

YILLIK

4

2

6

ZORUNLU

 

TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE TEORİSİ

TURKISH MUSIC AND THEORY SOLFEGGIO

HAZIRLIK

YILLIK

4

4

8

ZORUNLU

 

SES EĞİTİMİ

VOICE TRAINING

HAZIRLIK

YILLIK

3

1

4

ZORUNLU

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

18/07/2012

2012/87

 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin Kabul Edildiği

Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

07//07/2015

2015/40-d.