Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

KARAR 2015/102       16/12/2015

AfyonKocatepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Biriminde Döner SermayeGelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul Ve EsaslarıYönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliğiile karar verildi.

 

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİBİRİMİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDAUYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

 

Amaçve Kapsam

Madde1-  Afyon Kocatepe Üniversitesi Diş HekimliğiFakültesi Birimi’nde Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım Esasları, birimin dönersermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri dedikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları vesüresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ileilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmetekatkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerinusul ve yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu Yönerge; AfyonKocatepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Birimi bünyesinde tam gün görev yapanve/veya Döner Sermaye Gelirlerinden ek ödeme alan tüm çalışanları kapsar

 

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi (h) ve (i) fıkralarınave 18 Şubat 2011 tarih ve 27850 sayılı “Yüksek Öğretim Kurumlarında DönerSermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul veEsaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar 
Madde 3 –
 (1)Bu Yönergede geçen;

a.       Aktif çalışılangün katsayısı:Ödeme dönemi içerisindeki toplam gün sayısından (yataksız tedavi kurumlarındaise toplam iş günü sayısı) çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunançalışılan gün sayısının, o dönem içerisindeki toplam gün sayısına bölünmesisonucu bulunan bireysel katsayıyı, 

b.       Altbirim: Döner sermayegelirinin elde edildiği birimler içerisinde faaliyet gösteren bölüm, anabilim/ana sanat dalı, bilim/sanat dalını, ünite ve merkezleri,

c.        AKÜ: Afyon KocatepeÜniversitesi’ni

d.       Bireysel netkatkı puanı:İlgili döner sermaye birim/alt biriminde çalışan personel için, kapsamı 5.maddede açıklanan (A), (B), (C), (D) ve (E) puanlarından maddede belirtilenformüllere göre hesaplanan nihai toplam puanı, 

e.        Birim: Döner sermayegelirinin elde edildiği Afyon Kocatepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

f.          Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort)ortalaması:Ödeme dönemi içinde, birim veya alt birimde üretilen bireysel puanlarıntoplamının (Toplam = (B+C+D)), aynı dönemde tüm çalışanların aktif çalışılangün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen ve (A) puanınınhesaplanmasında kullanılan puanı (Birimde veya alt birimde üretilen toplam puan/ (birim veya alt birimde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayılarıtoplamı), 

g.       Dağıtılacakmiktar:İlgili ödeme dönemi için yönetim kurulunun, kanuni sınırlar dâhilinde yapılacakkesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği miktarı,

h.       Dönem ek ödemekatsayısı:İlgili dönemde tespit edilen ve 1 (bir) puanı ücrete dönüştürmek içinkullanılan katsayıdır. İlgili ödeme döneminde dağıtımına karar verilen dönersermaye miktarının, ilgili ödeme döneminde birim bireysel net katkı puanlarıtoplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı (Dağıtılabilecek Miktar/BirimBireysel Net Katkı Puanları Toplamı),

i.         Döner sermayegeliri:İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında dönersermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri, 

j.         Ek ödeme matrahı: Ek ödemedenyararlanacak personelin aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme, ödenek(geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev veyabancı dil tazminatı hariç) toplamını;

k.       Gelir getiricifaaliyet:Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getirenfaaliyetleri, 

l.         Gider: İlgilimevzuatı uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılanharcamaları, 

m.     Kadro/görevunvan katsayısı:Ek ödemeden yararlanacak personelin kurum içindeki kadro veya görev unvanlarınagöre ‘Kadro/görevUnvan Katsayı Cetveli’nde (Ek 1)belirlenen ve ortalamalardan faydalanma oranını gösteren katsayıyı, 

n.       Kalibrasyonkatsayısı (KK):Birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan katsayısına göre alınan(A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1+B2+C) katkı oranını belirlemeküzere (0,2) ile (0,9) arasında yönetim kurulu tarafından belirlenecekkatsayıyı,

o.       Kalite-verimlilikesasları ve katsayıları: Birim veya alt birimlerin verimlilik ve kaliteartırıcı faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslarile  katsayıları, 

p.       Kanun: 2547 sayılıYükseköğretim Kanununu,

q.       Kanunikesintiler:Kanunun 58 inci maddesi ile 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri, 

r.        Kurum: Afyon KocatepeÜniversitesini, 

s.        Mesai dışıçalışma:Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet hizmetleri hariç olmak üzere, hizmet çeşitleri ve sınırları  yönetimkurullarınca  belirlenen çalışmayı,

t.         Mesai dışıgelir:İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve hafta sonuve resmi tatillerde elde edilen geliri,

u.       Mesai içi gelir: İlgilimevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde edilen geliri,

v.       Ödeme dönemi: Yıl içerisindedöner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemler ile  gelirin tahsilatına göre bu Yönerge esaslarıdikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenen ödeme dönemini, 

w.      Rutin işlem: Sonuçları,işlemi/hizmeti talep eden öğretim elemanı tarafından yorumlanan (işlemi talepeden öğretim elemanı tarafından uygulanan endoskopi, ultrasonografi,ekokardiyografi gibi vs. işlemler hariç) laboratuar, görüntüleme, tahlil vetetkikleri, 

x.       Tavan ek ödemekatsayısı:Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev unvanına göre Kanunun 58 incimaddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını,

y.       Yönetici: Kanunun 58inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri,

z.        Yönetim kurulu: Afyon KocatepeÜniversite Yönetim Kurulunu, 

aa.   Yönetmelik: Yüksek ÖğretimKurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin DağıtılmasındaUygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği

bb.      Mesaidışı fark ücreti: Öğretim üyeleri tarafından mesaisaatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için 5510 sayılı Kanunun73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenenve hizmet alan tarafından ödenen ücreti,

ifadeeder. 

 

Genel İlkeler

Madde 4-

1)       Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları vediğer personele dağıtılacak ek ödemeler, bu Yönergede belirtilen esaslara veoranlara uygun olarak yetkili kurullara tanınan yetki çerçevesinde birimlerveya alt birimler bazında yapılır. 

2)         Kanunun 58inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel iledöner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanlarıdışındaki personele, bu yönerge kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz.

3)       Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamındabulunan birimler açısından; hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halindehizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aynı fıkrada belirtilen koşullardâhilinde ek ödeme aylara bölünerek yapılabilir.

4)        YönetimKurulunca, Kanunun 58 nci maddesi uyarınca belirlenen tavan ek ödeme oranlarınıgeçmemek üzere Ek Ödeme Oranları belirlenir. ‘Ek Ödeme Oranları Cetveli’  (Ek 2)esas alınarak uygulanır.

5)       Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesigözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır.

6)        YönetimKurulunca uygun görülmesi halinde öğretim elemanlarına gelir getiricikatkılarına göre yapılacak ek ödemelerde; yapılan hizmetlerde verimlilikunsurları da dikkate alınarak gelire doğrudan katkıları ile birim veya altbirim gelirine veya karına katkılarına göre ek ödeme hesaplamasıyapılabilir. 

7)       Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarınınbelirlenmesinde Yönergenin 5 nci maddede belirlenen; kurumsal katkı puanı (Apuanı), bireysel gelir getirici faaliyet puanı (B puanı), eğitim-öğretimfaaliyeti puanı (C puanı), bilimsel faaliyet puanı (D puanı) ve diğerfaaliyetler puanı (E puanı) esas alınır. Kanunun 58 nci maddesinin ( c )fıkrası kapsamında bulunan birimlerde söz konusu puanların tamamı kullanılır.

8)       Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbestolarak icra edenlere, mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı ek ödemeyapılmaz. 

9)       Ek Ödemenin hesaplanmasında öğretim üyeleriaçısından beyan esastır. Bu beyanda oluşabilecek herhangi bir hukuki sorunsebebiyle öğretim üyesi hukuken ve madden sorumludur.

10)   Kişi ya da kurum kusuruna bağlı fazla ödemeyapıldığı tespit olunması halinde söz konusu tutar geri alınır. Eksik ödeme durumundaise hesaplanan miktar  döner sermayegelirlerinden karşılanır. Eksik ödemeler için her dönemin ödeme miktarının %1oranında bütçe ayrılır. Bu oran yönetim kurulu kararı ile %3’e kadararttırılabilir.  Ancak eksik ödemeninyapılabilmesi için; yapılacak ek ödeme tutarının daha önce ilgili dönem içinyapılan ek ödeme tutarı ile birlikte 2547 sayılı kanunun 58.maddesindebelirtilen oran ve/veya tutarı aşmaması dikkate alınır. Hak ediş sistemi gereğidaha önce ödemesi yapılmış bir dönem için, yukarıda belirtilenler dışındayeniden hesaplama yapılmaz.  .

11)   Resmi tatil günleri hariç mesai içi ve mesai dışısaat idarece belirlenir. B1 ve B2 puanları bu saatlere göre uygulanır.

12)   Bu Yönerge ekindeki cetveller içerisindeYönetmelik’le izin verilenler için, katsayılarda  ve oranlarda değişiklik yapmaya YönetimKurulu yetkilidir.

 

13)   Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışındaki özelsigorta, özel kurum ve benzeri kuruluşlarla bir protokol ile belirlenen anlaşmaçerçevesinde sunulmuş hizmetlerle ilgili olarak, “Gelir Getirici FaaliyetCetveli”ndeki puanları alınacak ücrete paralel olarak artırmaya Yönetim Kuruluyetkilidir.

 

Dağıtım Esasları

Madde5

1)       Birimde çalışanların, birim veya alt birimortalamasına göre değerlendirilmesine veya birim veya alt birim ortalamasınınbirlikte veya hangi oranda değerlendirilmesi gerektiğine Yönetim Kurulu kararverir. Alt birimin özelliklerinden dolayı birim ortalamasının altında kalmasıdurumunda, hesaplamaların birim ortalamasından yapılıp yapılmamasına YönetimKurulu tarafından karar verilir. Adına bireysel gelir getirici faaliyet puanıgirilmeyen kadro-unvan gruplarından hangilerinin alt birim veya birimortalamasından ek ödeme alabileceklerine Yönetim Kurulu tarafından kararverilebilir.

2)       (A) Kurumsal katkı puanı; ilgili döner sermaye birimveya alt birim ortalamasının, kadro/görev unvan katsayısı ve aktif çalışılangün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puanı ifade eder. Bu puanınhesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır.

(A) = Birim (b-ort) ortalamasıveya Alt birim (ab-ort) ortalaması x kadro/görev unvan katsayısı x aktifçalışılan gün katsayısı 

3)       (B) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı; Kurumiçinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi (B1) vemesai dışı (B2) puanlarının toplamından oluşan puandır. Her bir döner sermayebirimi için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Gelir Getirici FaaliyetCetveli”ne göre kişinin ürettiği hizmetlerden elde edilen puanlar kullanılarakhesaplanır

 (B) = “ Gelir Getirici Faaliyet Cetveli(EK-3)” ne göre alınan toplam puan

4)       (C) puanı; döner sermayekapsamında yapılmayan eğitim-öğretim faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulutarafından hazırlanan “Eğitim- Öğretim Faaliyetleri Cetveli”nde yer alanpuanlar toplamıdır. Eğitim-öğretim faaliyetleri, kalite verimlilik unsurlarıdikkate alınarak puanlanır.Bu puanın hesaplanmasında kullanılacak cetvelde ,genel ve bireysel memnuniyet anketleri, ulusal ve uluslararası eğitim  değerlendirme ölçütleri, kurumunbelirleyeceği usule uygun olarak ders notlarını basılı veya elektronik ortamdabulundurulması, örnek sınav sorularının ve cevaplarının elektronik ortamdayayınlanması gibi kalite unsurlarına yer verilir.Bu puan aşağıdaki şekildebelirlenir.

(C)=“Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli”ne (Ek 4) göre alınan toplam puan

5)       (D) BilimselFaaliyet Puanı: Döner sermaye kapsamında yapılmayan bilimselfaaliyetleri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “BilimselFaaliyetler Cetveli”nde (Ek-5) yeralan puanlar toplamıdır. Bu puanlama bilimsel faaliyetlerin ölçme vedeğerlendirilmesi amacı ile yapılır. Bilimsel faaliyetler cetvelinde birfaaliyet için belirlenen puan, faaliyeti gerçekleştiren öğretim elemanlarıarasında katkılarına göre ve bu puan toplamını aşmayacak şekilde dağıtılır. Bupuanın hesaplanması; öğretim elemanlarının bir önceki yıl içerisindegerçekleştirdiği bilimsel faaliyetler puan toplamının aylara eşit dağıtılmasısuretiyle aşağıdaki şekilde belirlenir.

(D)=“Bilimsel Faaliyetleri Cetveli” ne göre alınan toplam puan) / 12

6)        (E) Diğerfaaliyetler puanı; (A), (B), (C) ve (D) puanlarının hesaplanmasında dikkatealınan faaliyetler dışındaki komisyon üyelikleri, özellik arz edenriskli birimlerde çalışma ve benzeri diğer hususlar dikkate alınarakhazırlanan ve bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek Görev Cetveli (Ek-6)  ve Risk Cetvelinde(Ek-7 ) tanımlanan vebelirlenen yüzdelik değerlerin kişinin birim ortalaması üzerindenhesaplanan (A) puanı ile çarpılması sonucu bulunanpuandır. (E) puanı; (A) puanının her bir görev için % 30’unu, toplamda ise% 50’sini geçemez. (E) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır

(E) = Birim ortalaması üzerinden hesaplanan (A) Puanı xBelirlenen yüzdelik değer.

7)       Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkralarıkapsamında bulunan personel ile (f) fıkrasının üçüncü paragrafı kapsamındayürütülen hizmetler için mesai dışı (B2) puanı hesaplanır. Bu hesaplama,ilgisine göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenen tavan tutarları geçmemeküzere yapılır. 

8)       Yapılacak ek ödemede; Diş Hekimliği Fakültesindekigörev yapan personele;

a)Öğretim üye ve görevlilerine, bireysel net katkı puanı = A + [(B1+B2+C) x KK]+D+E, 

b)Araştırmagörevlileri bireysel net katkı puanı = A + D + E, 

c)Diğer personel bireysel netkatkı puanı = A + E, 

ç)Yapılacak ek ödeme miktarı= Dönem ek ödeme katsayısı x Bireysel net katkıpuanı

formülleri kullanılarak hesaplama yapılır.

9)   Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgilibirim yöneticisi (dekan ve başhekim) için yönetim kurulunca Kanunda belirlenentavan oranını geçmemek üzere belirlenen yönetici payı      ek ödeme oranının;  öğretim elemanları için  % 25’inden, diğer personel için ise % 15'inden az olamaz.

10) Bir öğretim üyesive görevlisi ile diş tabibine yapılacak ek ödemede; yönetim kuruluncabelirlenen mesai içi  ek ödeme tavanoranının en fazla % 35 ine kadar (A) puanı, % 75 ine kadar mesai içi gelirgetirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla %25 ine kadar eğitim-öğretim faaliyeti(C) puanı,  en fazla %25 ine kadarbilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla %15 ine kadar diğer faaliyetler( E ) puanı dikkate alınır. Bunların toplamı yönetim kurulunca belirlenen tavanoranı geçemez.Nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı gelir getiricifaaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplananoran, yönetim kurulunca belirlenen ek ödeme oranının % 50'sinden fazla olamaz.

11) Öğretimelemanı (araştırma görevlisi hariç) dışındaki ve kanunun 58 nci maddesinin ( c) ve ( f ) fıkraları kapsamındaki personele nöbet hizmetleri hariç olmak üzeremesai dışı çalışılan her bir saat için (A) puanının % 1’ine kadar yönetimkurulu kararıyla ek puan verilir.Bu puan yönetim kurullarınca belirlenen eködeme oranının  % 20 sinden fazla olamaz.

12) Rutin işlemler, bu işlemi yapanalt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılamaz. Ancak bu alt birimlerde(B puanı bulunmayan) görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine (A)puanının % 100’üne kadar ek puan yönetim kurulu kararıyla verilebilir

13) Öğretim üyelerininmesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerindendolayı 5510 sayılı Kanunun 73  üncü  maddesinin  üçüncü fıkrası uyarıncaalınan ilave ücretler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabındatoplanır. Elde edilen gelirin % 50’sinden az % 60’ından fazlaolmamak üzere Üniversite Yönetim kurulunca tespit edilecek oranı,mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine mesaiiçinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarakbelirlenen toplam performansı aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının %800’ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenir. Bu fıkra uyarıncadağıtılan gelirlerden kalan tutarlar 2547 sayılı Kanunun 58 incimaddesinin (b) fıkrasında belirtilen işler ile (c) fıkrasının ikinciparagrafı uyarınca fiilen mesai dışında çalışan diğer personeleaynı paragraf uyarınca ve Üniversite Yönetim Kurullarınca belirlenecekusul ve esaslar çerçevesinde yapılacak ek ödemenin finansmanındakullanılır. 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (b)fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz.

14)Mesaidışı fark ödemesine esas alınan sağlık hizmetlerininkarşılığı işlem puanı, mesai içi sağlık hizmetleri karşılığı puandandaha fazla olursa, sadece mesai içi işlem karşılığı puan kadarolanı ödenir.

15)Mesai saatidışında özel hastaneler veya vakıf yükseköğretimkurumları hastanelerinde sözleşme gereğince çalışan profesör vedoçentlerin sözleşme bedeli, döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabındatoplanır. Bu tutardan 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (b)fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz. Bu gelirin % 50’si herhangi bir limitebağlı olmaksızın hizmeti sunan profesör ve doçentlere ödenir. Kalantutar 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilenişler için kullanılır.”

 

YöneticilereYapılacak Ek Ödeme 

Madde 6

1) Rektör, Rektör Yardımcıları ve Üniversite Genel Sekreterine gelirgetirici katkılarına bakılmaksızın, ödeme yerinin Yönetim Kurulunca “DişHekimliği Fakültesi” olarak belirlenmesi halinde, birimin döner sermayehesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan Kanunda belirtilen oranlarıgeçmeyecek şekilde Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda ek ödeme yapılır.

2) Döner Sermaye gelirinin elde edildiğibirimlerin Dekan ve  Başhekim ilebunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görevyaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılantutardan Kanunda belirtilen sınırları geçmeyecek şekilde Yönetim Kuruluncabelirlenen oranda ek ödeme yapılır.

 3)Birinci ve ikinci fıkra kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleriiçerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz.Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunulması hâlinde;bu katkıları karşılığında yapılacak ek ödemenin hesabında 14.fıkrası hariçolmak üzere 5 inci maddede belirtilen esaslar dikkate alınır ve ilgililerinyönetici payı olarak aldıkları ek ödeme de dahil  olmak üzere alabilecekleri toplam ek ödemetavan tutarı, ilgisine göre Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkralarındabelirlenen tavan tutarlarını ve her halükarda ek ödeme matrahının yüzdebinaltıyüzünü geçemez.

 

GörevlendirilenPersonele Yapılacak Ek Ödeme

Madde  7.

1)  İhtiyaç duyulmasıhalinde ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum vekuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerindeya da belirli vakalar ve işler için görevlendirebilir. Belirli bir vaka ve işiçin görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermayeişletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve işdolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden,bu Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda tavan oranlarınıgeçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılır. Bu kapsamda yapılacak eködeme emsali personelin yapmış olduğu hizmet esas alınarak ilgili birimtarafından belirlenir.

2)  Kanunun 58 inci maddesinin (c)fıkrası kapsamında bulunan öğretim elemanlarından, Kanunun 39 uncumaddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla bir takvimyılı içinde toplam üç aya kadar görevlendirilenler ileYükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurulile Adli Tıp Kurumunda Kanunun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilenlere,birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif çalışılan günkatsayısı tam dikkate alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Ancak,39’uncu maddede belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere,öğretim elemanları tarafından bildirisiz katılımları halinde (davetli konuşmacıve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş gününügeçemez.

3)  Kanunun 58.Maddesinin ( c ) fıkrası kapsamındaçalışan ve 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri SendikalarıKanununun 18'inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftadabir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günlerfiilen çalışılmış sayılır.

4)  Kanunun 58 nci maddesinin ( c ) fıkrası kapsamındaki657 sayılı Kanuna tabi personelin hizmet içi eğitim kursları, kongre,konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerde eğitici veya katılımcıolarak görevlendirilmesi durumunda, bir yılda toplam 10 günü geçmemek kaydıylabu süre içerisinde aktif çalışmış kabul edilirler.

5)  Kanunun 58 nci maddesinin ( c ) fıkrası kapsamındakiöğretim elemanlarının, yükseköğretim kurumları ile ilgili konularda yapılacakçalışmalara katılmak üzere Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurultarafından görevlendirilmeleri durumunda, ayda toplam 4 günü geçmemek kaydıylabu süre içerisinde aktif çalışmış kabul edilirler.

 

Dağıtılamayacakgelirler

Madde8.

(1) Bağış ve Faizgeliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbirşekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

 

Yasaklar

Madde 9.

(1)    Gelirgetirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış gibigösterenler ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında genel hükümleregöre işlem yapılır.

(2)    Haksızolarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan eködemeler geri alınır.

(3)    Kanunun 58nci maddesinin ( c ) ve ( f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışında 657 sayılıKanuna tabi memurlar ile sözleşmeli personele Kanunun 58.Maddesi uyarınca eködeme yapılmaz.

Madde 10-Alt Düzenlemeler

 (1) Kadro/görevunvan katsayısı, Ek-1 sayılı cetvelde yer alan katsayı aralıkları içerisindekalınmak kaydıyla yönetim kurulları tarafından belirlenir. Gruplar içindeki herunvan için aralıklar dâhilinde ayrı katsayı belirlenebilir. Yönetim kurullarıtarafından Listede bulunmayan görev unvanları için aynı grup içine girebilecekeşdeğer eklemeler ve puanlamalar yapılabilir.

 (2) “Gelir Getirici FaaliyetCetveli” Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Bu cetveldekipuanları, % 50 oranında artırmaya veya azaltmaya; işlem için ayrılan süre,emek, maliyet ve risk gibi unsurlar dikkate alınmak kaydıyla, üniversiteyönetim kurulu yetkilidir. Gelir getirici faaliyet cetvelinde bulunmayanişlemlerin puanları, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenebilir.

(3) “Eğitim-Öğretim FaaliyetleriCetveli” ile “Bilimsel Faaliyetler Cetveli” Yükseköğretim Kurulutarafından ayrı ayrı düzenlenir. Bu cetvellerde; eğitim-öğretim vebilimsel faaliyetleri tanımlayan, puanlandıran, ölçme ve değerlendirmesiile kontrol ve denetleme kurallarını belirleyen esaslar yer alır. Bilimselfaaliyet puanları, Bilimsel Faaliyetler Cetvelinde yer alan puanaralıkları içerisinde kalınmak kaydıyla Üniversite YönetimKurulu tarafından belirlenir.

(4) Kalite-verimlilik esasları vekatsayıları; Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir. Bu belirlemeyapılırken, kurumsal hedeflerin belirlenme ve denetim şekli, kullanılacakkalite-verimlilik belirteçleri, kabul edilecek kurum kalite-verimlilik denetimmetotları ve periyotları ile kurum kalite verimlilik puan veyakatsayısı dikkate alınarak kurum için genel değerlendirme notu olan birim veyaalt birimlerin verimlilik ve kalite artırıcı faaliyetleri içinkalite-verimlilik katsayısı tanımlanır.

(5)Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemleri yürütmek üzere komisyon ve incelemeheyetleri kurmaya ve bu komisyon ve inceleme heyetlerinin görev ve yetkilerinitespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

DiğerHükümler

Madde11

(1)  Ek görev cetvelinde tanımlanan görevler ileilgili bilgiler, her ayın ilk üç takvim günü içinde birim tarafından bağlıperformans birimine gönderilir.

 

 

Yürürlük

Madde 12

(1)Bu yönerge,01.01.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

 

 

YürürlüktenKaldırılan Mevzuat

Madde 13

(1)    Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun 16.01.2013tarih ve  17 sayılı  Karar no’lu “Afyon Kocatepe Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek ÖdemeninDağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” yürürlüktenkaldırılmıştır.

 

Yürütme 

Madde 14

(1) 13 ana madde vebir geçici maddeden oluşan bu Yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektörü yürütür.

 

Geçiş Hükümleri 

GeçiciMadde 1

1)  YükseköğretimKurulu tarafından kalite-verimlilik esasları ve katsayıları ile ilgilidüzenleme yapılıncaya kadar, kalite-verimlilik katsayısının kullanılmasınayönelik esaslar ile katsayılar, bu yönergedeki esaslara uygun olarak YönetimKurulu tarafından belirlenebilir.

 

Geçici Madde 2

1)  Yönergenin13.Maddesi ile yürürlükten kaldırılan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner SermayeGelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve EsaslarıHakkında Yönergesine göre daha önce alınan Yönetim Kurulu kararlarından, buyönerge hükümlerine aykırı olmayan ve Yönetim Kurulu tarafından değiştirilmeyenkararların yürürlüğü devam edecektir.

 

Ekler:                                                                                  

Ek 1. Kadro/GörevUnvan Katsayı Cetveli

Ek 2. Ek Ödeme Oranları Cetveli

Ek 3. Gelir Getirici Faaliyet Cetveli

Ek4. Eğitim-öğretim Faaliyetleri Cetveli

Ek 5. Bilimsel Faaliyetleri Cetveli

Ek 6. EkGörev Cetveli

Ek 7. Risk Cetveli