Gıda Mühendisliği Bölümü Bitirme Tezi Yönergesi

KARAR 2010 / 28

d)    Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde okutulmakta olan “Bitirme Tezi” dersinin Yönergesinin 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren aşağıdaki yönergesine göre uygulanmasına ve yönergenin kabulüne;

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİTİRME TEZİ ÇALIŞMA ESASLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi Esasları Lisans Eğitim Öğretim Sınav yönetmeliğinin 33. Maddesine Dayandırılarak hazırlanmıştır.

1. BİTİRME ÖDEVİ KURALLARI

a) Tüm bitirme ödevleri "Gıda Mühendisliği Bitirme Ödevi Hazırlama Kılavuzu"na göre hazırlanacaktır.

b) Öğrencinin hazırladığı tez çalışmasının bu kılavuza uygunluğu, danışman öğretim üyesinin sorumluluğundadır.

c) Bitirme Ödevi Yönergesi’ne göre her öğrenci bitirme ödevine kayıt yaptırabilmek için ilk dört yarıyılın bölüm derslerinin tümünü başarı ile tamamlamış ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekir. Bu koşul yerine getirildikten sonra bitirme çalışmasına kayıt yapılır.

d) 8. Yarıyıldaki Bitirme Ödevi 7. yarıyıldaki Bitirme Ödevinin devamı niteliğinde olduğundan, 7. yarıyıldaki Bitirme Ödevini almayanlar veya 7. yarıyıldaki Bitirme Ödevini alıp da başarısız olanlar 8. yarıyıldaki Bitirme Ödevini alamazlar. 7. yarıyıl sonunda öğrenci o yarıyıl içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bir ara raporu danışmanına sunar. Bu rapor değerlendirilerek Bitirme Ödevinin 7. yarıyıldaki notu danışmanı tarafından verilir. Bitirme Ödevinin 8. yarıyıldaki başarı notu ise, bitirme ödevinin seminer olarak sunulması ve başarılı bulmasından sonra jüri tarafından verilir. Jürinin başarısız bulduğu bitirme ödevi dersi sonraki yıllarda aynı dönemde tekrar edilir. Bitirme ödevi tek ders sınavı kapsamında değerlendirilmez.

 

2. BİTİRME ÖDEVLERİNİN DANIŞMANLARA DAĞILIMI

İLK KADEME – Tahmini olarak toplam bitirme ödevi alacak öğrenci sayısının öğretim üyesi sayısına bölünmesiyle her öğretim üyesinin asgari alabileceği öğrenci sayısı Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir ve 6. dönemin son haftalarında bu sayı ilan edilir. İsteyen öğrenciler bölüm öğretim üyeleri ile ön görüşmelerini yapar. Öğretim üyesi talepte bulunan öğrencileri danışman olarak kabul ettikten sonra öğrenciler 7. Dönemdeki bitirme çalışmasının konusunu önceden belirleme şansına sahiptir.

Bölüm başkanlıkları, öğrencilerin bitirme çalışmalarına daha fazla zaman ayırabilmeleri için bitirme çalışması konularının dağıtımını bir yarıyıl önce yapabilir. Ancak çalışmanın resmi süreci, bu maddede belirtilen şartların yerine getirildiği yarıyıl ile başlar. Bu hükmün öngördüğü şartlar oluşmadıkça, bitirme çalışmasının konusunu almış olmak, bitirme çalışmasını ders olarak alma ve sınavına girme hakkı yaratmaz.

İKİNCİ KADEME – 7. Dönemin ikinci haftasının son günü öğretim üyesi kendisi ile çalışacak öğrencilerin çalışma konularını belirler ve öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış Bitirme Ödevi Danışmanlık Sözleşmesi'ni Bölüm Başkanlığı'na teslim eder.

ÜÇÜNCÜ KADEME  Her öğretim üyesinin asgari çalışacağı öğrenci sayısının üzerindeki danışmansız kalan öğrenciler, çalışmak istedikleri Öğretim üyesinin onayı ile bitirme konularını belirler. Danışman bulmakta güçlük geçen öğrencilere ise Bölüm Başkanlığı tarafından Danışman atanır. Her iki durumda da Bitirme Danışmanlık Sözleşmesi, öğrenci ve danışman tarafından imzalanarak Bölüm Başkanlığı'na teslim edilir.

 

3. BİTİRME ÖDEVİ TESLİM ESASLARI

Bitirme ödevi hazırlama kılavuzunda belirtildiği şekilde yapılacaktır. Ödevler, en geç DÖNEMİN tamamlanmasından sonraki haftanın son günü jüri üyelerine verilmek üzere 3 nüsha halinde ciltlenmiş olarak BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE teslim edilmelidir. Ayrıca öğrenci, ödevinin hazırlanmasında kullandığı makale ve kaynakların tamamını bir klasör içinde Bölüm Sekreterliği’ne bırakmalıdır. Sınav sonrası Jürinin gerekli gördüğü düzeltmeler (varsa) yapılır ve ödevin son şekli metin kısmı ve Power Point sunum ile birlikte elektronik ortamda ve 4 nüsha basılı olarak tekrar teslim edilir. Danışman ve Bölüm Başkanı tarafından onaylanan 4 nüshanın 1 nüshası Fakülte kütüphanesine 1 nüshası da Bölüm Başkanlığı’na (1 nüsha Danışman ve 1 nüsha öğrencide kalmak üzere) teslim edilir. Fakülte kütüphanesine teslim edildiğine dair alınan belgenin aslı öğrenci işlerine bir kopyası da Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Talepleri durumunda jüri üyeleri için de ödevin düzeltilmiş şekli çoğaltılıp kendilerine teslim edilir.

 

4. BİTİRME ÖDEVLERİ SINAV ŞEKLİ

Sınavlar yönetmeliğe göre final sınavları takip eden hafta içinde yapılır. Bitirme ödevi sınavında, önce Microsoft Office’in Power Point programı ile bilgisayar ortamında öğrenci tarafından sunu yapılır. Bu sunuyu hazırlarken öğrenci çalışmasının amacını, gerekçesini ve neler yaptığını açıklamalıdır. Yaklaşık 15 dakika sürecek bu sunu, çalışmayı en iyi şekilde temsil etmelidir.

 

5. BİTİRME ÖDEVİ SINAV DEĞERLENDİRMESİ

5.1. Bölümümüz Bitirme Ödevi sınavı Jürinin Tablo 1'de verilen kriterlerin değerlendirilmesi suretiyle toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.

 

 

 

TABLO 1. Tez Çalışması Değerlendirme Kriterleri

 

 

Tez Çalışmasının Bilimsel Yeterliliği

1

Tez Çalışmasının amaçlarının belirlenmiş olması ve bu amaçlar doğrultusunda tasarlanmış olması

2

Çalışmanın belirlenen amaçlar doğrultusunda incelenmiş olması

3

Çalışmada Uygulanan yöntemlerin bu amaçları başarmak için doğru seçilmiş olması

4

Çalışmanın bulgu ve sonuçlarının mevcut literatüre ile yorumlama ve tartışma kalitesi

5

Konu ile ilgili incelenen literatürlerin konuyu yansıtması ve yeterliliği

 

Öğrencinin Tez Çalışmasına Hakimiyeti

6

Öğrencinin çalıştığı konuya vakıf olduğunu jüri üyelerinin sorduğu sorulara yanıtları ile göstermesi

7

Projenin takdimi, sunuşta kullanılan görsel teknikler ve özellikle bilgisayar kullanımı, konuşma kalitesi, sunuş süresi (15 dk’dan her 2 dk az veya fazla konuşma %10 indirim esası)

 

Bitirme Tezinin Yazım Kalitesi

8

Tezin yazım kılavuzuna uygunluğu, yazım şekli, basım kalitesi

9

Tezde kaynak kullanımının doğruluğu ( Jüri üyesinin kontrolü ile )

 

Danışman Öğretim Üyesinin Yıl İçi Performans Değerlendirilmesi

10

Danışmanın öğrencinin yıl içinde takip ettiği düzen,araştırıcılığı, konuya ilgisi ve motivasyonu

 

5.2. Her kriter 10 puan üzerinden aşağıda verilen puan cetveline göre puanlandırılacaktır.

Yetersiz:0 Zayıf:2 Yeterli:4 Orta:6 İyi:8 Mükemmel:10

5.3. Her Jüri üyesinin toplam olarak vereceği puan toplamlarının ortalama değeri, Tablo 2' deki mutlak skalayı kullanmak suretiyle harflendirilir.

TABLO 2: Mutlak Skala

AA

90 -100

BA

85 ve 89 arası

BB

75ve 84 arası

CB

70 ve 74 arası

CC

60 ve 69 arası

DC

50 ve 59 arası

FF

49’un altı

 

 

Katılanların oy birliği ile karar verildi.