Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

02/05/2008  KARAR 2008 / 48

02.12.2002 tarih ve 2002/6 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu Yönergesinin iptal edilerek, yeniden hazırlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesinin aşağıdaki şekilde kabul edilmesine;

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ
MADDE  1 –

Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) deney hayvanları ile gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırma, deneysel çalışma, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili minimum etik standartları saptamak, gerektiğinde yeni ilkeler oluşturmak, bunların uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak, etik ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek ve araştırma önerilerini bu açıdan değerlendirmek üzere oluşturulan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun (AKÜHADYEK) kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

KAPSAM 
MADDE  2 –

Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesinde Madde 1’de yer alan etkinliklerde kullanılacak hayvanların kullanımından önce alınması gereken izinleri, bu amaçla AKÜHADYEK’in oluşturulmasını, çalışma usul ve esaslarını, görevlerini, eğitim, denetim ve yükümlülüklerini kapsar.

 

DAYANAK 
MADDE  3 –

a) Değişik: (ÜSK-24/02/2016-09) 15.02.2014 tarih ve 28914 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Çevre Bakanlığı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

b)   Değişik: (ÜSK-24/02/2016-09) 24.06.2004 tarih ve 5199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Hayvanları Koruma Kanunu

c)      Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılacak Omurgalı Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (European Convention for the Protection of  Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes -ETS  No.123).

d)     ABD’de Ulusal Araştırma Konseyi bünyesindeki İnstitue of Laboratory Animal Resources tarafından hazırlanan ve “The Guide for the care and Use of Laboratory Animals” isimli kitaptan toplanan ilkeler, American Association for Accreditation Of Laboratory Animal Care (AAALAC) ‘in etik değerlendirme kriterleri, The Council of the European Communities’in bilimsel ve deneysel amaçlar için kullanılan hayvanların korunmasına yönelik direktifleri

 

TANIMLAR

MADDE 4 –

Bu Yönerge’de geçen; 

a)      Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

b)      Başkan: Etik Kurul Başkanını,

c)       Etik Kurul: Hayvan Deneyleri Etik Kurulları’nın Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun (HADYEK) karşılığı olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu, 

d)      Deney: Hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı ile ilgili deneysel olmayan uygulamalar ile koruyucu, tanı amaçlı ve/veya tedavi edici Veteriner Hekimliği uygulamaları dışında kalan ve hayvanlar üzerinde yapılacak olan her türlü uygulamayı,

e)       Deney Hayvanı: Deneyde kullanılan veya kullanılacak olan hayvanı,

f)       Deney Hayvanı Kullanıcısı: Deney hayvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırma, uygulama ve test yapmak isteyen veya bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak ve gözlemleyerek katkıda bulunan öğrenciler, araştırmacılar, akademik, sağlık, teknik ve idare personeli

g)      Çiftlik Hayvanı: Çiftlik ortamında yetiştirilen at, sığır, koyun ve keçi ile kanatlı (tavuk, hindi, sülün vb.) hayvanları,

h)      Araştırma Projesi: Uygulanmasına başlanmamış olan projeyi

i)        Başvuru Formu: Uygulanmasına başlanmamış olan proje ile ilgili olarak düzenlenen ve Etik Kurula sunulan formu,

j)        Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı: Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri uyarınca deney hayvanı üretilmesi, yetiştirilmesi ve bakımına ilişkin esaslara uygun olarak kurulmuş birimi,

k)      Hayvan Kullanım Ünitesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde deneysel ve bilimsel amaçlarla hayvanlara müdahale yapılan birimi,

l)        Hayvan Barındırma Ünitesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde deneysel ve bilimsel amaçlarla kullanılacak hayvanların refahları için gerekli koşulların sağlanarak barındırıldıkları birimi,

m)    Yetkili Kişi: Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde deney hayvanları yetiştiren ve barındıran birimlerle, Hayvan Kullanım Laboratuvarlarının sorumlusunu, tanımlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

         Etik Kurulun Kuruluş, Görev Süresi, Çalışma Yöntemi, Görev ve Yetkileri

            ETİK KURULUN KURULUŞU, ÜYELERİN NİTELİKLERİ ve GÖREV SÜRELERİ

            MADDE 5 –                 

a)      (Değişik: ÜSK-24/06/2010-2010/54) Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 7 üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yıl görev yapmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü tarafından atanırlar. 
              yerine;
            (Değişik:ÜSK-05/06/2012-2012/70) Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 9 üyeden oluşur. Bu üyeler 4 yıl görev yapmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü tarafından atanırlar.                                                             

b)     Rektör bir üyeyi başkan, diğer bir üyeyi ise başkan vekili olarak görevlendirir.

c)       Başkanın olmadığı durumlarda başkan vekili başkana vekalet eder.

d)      Görev süresi dolan bir kurul üyesi üniversite rektörü tarafından tekrar atanabilir.

e)       Bir takvim yılı içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılamayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

f)       Üyelik sıfatının herhangi bir nedenle (ölüm, emeklilik gibi) sona ermesi veya üyeliğin düşmesi halinde geri kalan süreyi tamamlaması için yerine aynı usulle ayrılan üyenin niteliklerini taşıyan yeni bir üye seçilir.

g)      Hayvan Etik Kurulu aşağıda belirtilen dört farklı kategoriden temsil edilecek üyelerden oluşur. Bunlar;

I. Kurum bünyesinde Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuarında deney hayvanı üretilmesi, yetiştirilmesi ve bakımından sorumlu bir Veteriner Hekim

II.   Kurumla çıkar ilişkisi olmayan sivil toplum kuruluşuna kayıtlı T.C. vatandaşı sivil bir üye

III.  Kurumla çıkar ilişkisi olmayan ve kendisi ya da yakınları deney hayvanları ile çalışmayan T.C. vatandaşı bir üye

IV.  Kurum bünyesinde deney hayvanları ile çalışma yapan birimlerde görevli öğretim üyeleri arasından ve kurumun ihtiyacına göre belirlenen diğer uzmanlık alanları ya da birimlerden seçilecek üyeler

*AKÜHADYEK’de görev alacak en az bir üyenin in vivo hayvan  deneylerinde en az bir yıldeneyimli bir öğretim üyesi olması şarttır.

*AKÜHADYEK başka alanların uzmanlarından görüş alır ve/veya toplantılara davet eder.

     

      ETİK KURUL ÇALIŞMA ESAS ve YÖNTEMLERİ

      MADDE 6 –

a)      Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu en az ayda bir kez olmak üzere üye salt çoğunluğu ile toplanır.

b)      Toplantı, Etik Kurulu Başkanı tarafından, başkanın hazır bulunmadığı durumlarda ise başkan vekili tarafından yürütülür.

c)       Tüm başvurular kayıt altına alınır ve başvurulara bir ay içerisinde cevap verilir.

d)      Etik Kurulu, kurul başkanının belirleyeceği gündemle en az ayda bir defa ve salt çoğunlukla toplanır. Olağanüstü hallerde başkan gerekli görürse üyeleri toplantıya çağırabilir.

e)       Kurul bilimsel veya eğitim faaliyeti hakkındaki değerlendirmesini mevcut bilgiler ışığında yapar ve başkan üyeler oyna sunar. Karar için üye çoğunluğunun (üyelerin üçte ikisi) oyu dikkate alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu yönünde karar verilir.

f)          Etik Kurul yapılacak olan değerlendirmeleri saptamak için bir form hazırlar.

Formda, deney hayvanı kullanmanın gerekçesi, yapılacak işlemler, kullanılacak hayvan türleri ve sayıları, hayvanlara verilecek rahatsızlığın niteliği ve boyutları ile deneylere katılacak personel ayrıntılı şekilde yer alır.

g)      Araştırmacıların başvuru formlarını Etik Kurula toplantıdan en az bir hafta önce

ulaştırması gerekir.

h)      Gerçekleştirilecek deneylerin başvuruları yürütücü/yürütücüler konumundaki en kıdemli personel tarafından yapılır.

·   Üniversite ve eğitim kurumlarında yürütücü, tezler için danışman öğretim üyesi, diğer araştırma projeleri için ise öğretim üyesi statüsündeki araştırma

  yürütücüsüdür.

i)        Etik Kurulu gerektiğinde alanında deneyimli uzmanların yazılı görüşlerini alabilir veya Etik Kurul toplantısına davet ederek sözlü görüş isteyebilir.

 

            ETİK KURULA BAŞVURU

            MADDE 7 –   

a)      Etik Kurula başvurular, Araştırma Projesi Yürütücüsü tarafından ve araştırmanın amacına uygun başvuru formları ile yapılır.

*Saha ya da klinik çalışmaları için çalışmanın yapılacağı kurum/kuruluş yöneticilerinin veya hayvan sahiplerinin çalışma ve çalışmanın sonuçları hakkında bilgilendirildikleri ve çalışmayı onayladıklarını bildiren imzalı onay belgelerini eklenmesi zorunludur.

b)      Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin personeli haricindeki araştırıcıların çalışmanın yapılacağı birim amirince yazılmış izin belgesini sunmaları zorunludur.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KARAR 


MADDE 8 –   

a)      Etik Kurul, usulüne uygun olarak yapıldığı saptanan başvuruları kayıt altına alır, incelenmek üzere kendi belirleyeceği raportör(ler)e iletir. Raportör(ler) başvuru ile ilgili incelemelerini, gerekli gördüğünde araştırmacılar ile de görüşerek bir sonraki Etik Kurul toplantısına kadar tamamlar. Raportörün görüşünü hazırlamasını takiben, ilk Etik Kurul toplantısında başvuru gündeme alınır. İkinci Etik Kurul toplantısında başvuru hakkında kesin karar verilerek başvuru sahibine bildirilir.

b)      Etik Kurul onayı alınmış çalışmaların araştırıcı ekibinde yapılacak değişiklikler kurul onayı ile yapılabilir.

c)       Etik Kurul yaptığı değerlendirme neticesinde ‘uygun’, ‘düzeltilmesi gerekir’, ‘koşullu olarak uygun’ ya da ‘uygun değildir’ şeklinde karar verir. Etik Kurul Tarafından verilen başvurunun reddine ilişkin karara karşı Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’na itiraz edilebilir.

d)      “Düzeltilmesi gerekir” kararı verilen başvurular, başvuru sahibi tarafından düzeltildikten sonra Etik Kurul tarafından tekrar değerlendirilir. ‘Koşullu olarak uygun’ kararı verilen projeler, Etik Kurul tarafından izlenip, istenilen koşulların yerine getirilip getirilmediği değerlendirildikten sonra ‘uygun’ ya da ‘uygun değildir’ şeklinde karara bağlanır.

e)      Etik Kurul üyelerine ait başvurular görüşülürken, ilgili kurul üyesi görüşmelere katılamaz ve oy kullanamaz.

f)       Tarih ve sayı numarası verilerek kayıt altına alınan tüm başvuru ve kararlar, en az beş yıl süreyle korunmak zorundadır. Etik Kurul toplantı tutanakları da gerektiğinde ulaşılabilecek şekilde en az beş (5) yıl boyunca saklanır. Tüm kayıtlar Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın denetimine açık tutulur.

 

             ETİK KURULUN GÖREVLERİ

             MADDE 9 –

a) Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm işlemlerin etik yönden kabul edilebilir sınırlarını belirleyerek, kendisine iletilen araştırma projeleri ile ilgili başvuruları onaylamak veya gerekçeli olarak reddetmek,

b) Kurum içinde deney hayvanı kullanılması sürecinin etik kurallara uygun olarak sürdürülmesini denetlemek, bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak,

c) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerin, onaylanmış şekline uygun olarak yapılmasını sağlamak, aksi durumların tespitinde gerekli işlemleri başlatmak

d) Deney hayvanlarıyla çalışacak personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak. Bu amaçla sertifika programları düzenlemek. Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası olmayanların, hayvan deneyleri yapmasına izin vermemek,

e) AKÜDAUM’nin dışındaki Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı ve Hayvan Barındırma ve Kullanım Üniteleri gibi birimlerin etik yönden uygun olup olmadığını denetlemek, uygun görmediği durumlarda deney hayvanı kullanımını engellemek.

f) Yetkili kişiler tarafından tutulan deney hayvanı kullanımı ile ilgili her türlü veriyi toplamak, deney hayvanları kullanımı yıllık raporunu hazırlamak ve Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’na sunmak,

g) Deneysel çalışmalar sonunda ortaya çıkan ölü hayvanlar ile tıbbi ve diğer atıkların 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bertarafını sağlamak,

h) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın getirdiği hükümler çerçevesinde deney hayvanlarının kayıt altına alınmalarını ve izlenebilmelerini sağlamak.

 

 

             ETİK KURUL ÇALIŞMA İLKELERİ   
             MADDE 10 –

1        Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm uygulamaların etik kurul tarafından onaylanması gerekmektedir.

2        Etik Kurulun, araştırmalarda kullanılacak hayvanlarla ilgili genel ilkeleri aşağıdaki gibidir.

a)      Etik Kurul tarafından yapılan düzenlemelerle ilgili olarak bir genel veya özel istisna olmadıkça, deneylerde kullanılacak olan fare (Mus musculus), sıçan (Rattus norvegicus), tavşan (Oryctolagus cuniculus), kobay (Cavia porcellus), golden hamster (Mesocricetus auratus), köpek (Canis familiaris),kedi (Felis catus), bıldırcın (Coturnix coturnix) ve primat türlerinin (insan dışındaki) kayıtlı yasal deney hayvanı üreticisi ve tedarikçilerinden alınmış olması şartı aranır.

b)     Etik Kurul, deney hayvanları olarak kullanılan hayvanların hangi üretici ya da tedarikçilerden temin edildiğini gösteren belgeyi kayıt altına alır.

c)      Kedi, köpek gibi evcil türlerin sokakta başıboş olanları deney hayvanı olarak kullanılamaz.

d)     Doğadan alınmış yaban hayvanı üzerinde yapılacak çalışmalar, araştırmanın amacı bakımından diğer hayvanların yeterli olmaması durumunda onaylanabilir.

3        Etik Kurul başvuru formlarını öncelikle temel etik ilkeleri çerçevesinde  değerlendirilir. Bunun için araştırma proje ve deney hayvanı kullanım protokolleri hazırlanırken aşağıdaki ilkelere dikkat edilmelidir. 

a)     Öncelikle, geçerliliği kanıtlanmış alternatif yöntemler tercih edilmelidir. Çalışma, yeni bilgilerin elde edilmesi açısından zorunlu ise ve/veya insan ve/veya hayvanların sağlık ve yaşamları için yararlı olacak ise hayvanlar üzerinde gerçekleştirilebilir.

b)     Deney protokolüne anlamlı bir katkı yapmayacak, yinelenen hayvan kullanımlarından kaçınılmalıdır.

c)      Eğitim için sunum amacıyla kongre, konferans ve seminerlerde ağrılı deneylerin yapılmasına izin verilmez.

d)     Etiğin “yaşama saygı” ilkesi her hayvan türü için kabul edildiğinden, çalışmada kullanılacak hayvanlara kötü uygulamalardan kaçınılmalıdır.

e)      Deney için en uygun hayvan modeli seçilmeli ve kesin bilgi ve sonucun edinilebileceği en az sayıda hayvan kullanılmalıdır.

f)      Bakıcı, teknisyen ve araştırıcılar, kullanılacak hayvan türü ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmalı ve deney hakkında eğitilmelidir. 

g)     Maliyet ve kolaylık hiçbir zaman hayvanın fiziksel sağlığından daha önemli tutulmamalıdır.

h)     Canlı hayvanlar üzerinde yapılacak deneysel çalışmalar Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasına sahip kişiler tarafından, gerektiğinde bir veteriner hekim danışmanlığında yapılmalıdır.     

i)       Araştırma süresince, hayvanlar için türüne uygun yaşama ve barınma koşulları sağlanmalı, stres faktörleri ortadan kaldırılmalı ve hayvanların güvenliğine özen gösterilmelidir.

j)       Hayvanlar, deney sırasında gereksiz ağrı ve strese maruz bırakılmamalı, ağrı, acı ya da rahatsızlık veren uygulamaların süresi, şiddeti ve sıklığı olabildiğince azaltılmalıdır.

k)      Araştırıcılar tarafından, deneysel hedef noktaları önceden belirlenmelidir.

l)       Cerrahi yöntemler gibi acı ve ağrı verecek uygulamalar, ağrı kesici ve anestezik maddeler kullanılarak gerçekleştirilmelidir. İşlemden sonra post-operatif bakım verilmeli ve aseptik koşullar sağlanmalıdır.

m)   Şiddetli ağrı, stres ya da benzeri ağır rahatsızlık oluşturan deneylerde, yapılan  araştırmanın metotlarının gerektirdiği mutlak bir zorunluluk olmadıkça, bir deney hayvanı bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

n)     Deney sonuçlandıktan sonra, hayvanlar özenle iyileştirilmeli, yaşamlarını sürdürebilmeleri için optimal koşullar sağlanmalıdır.

o)     Araştırmanın herhangi bir evresinde deney hayvanının yaşamına son verilecekse, bunun araştırma protokolünde belirtilen en uygun yöntem ve usul ile uygulanması sağlanmalıdır.

p)     Yabani hayvanların doğal ortamlarında gözlenmelerini ve işaretlenmelerini kapsayan saha çalışmaları, ekolojik dengeyi, flora ve fauna zenginliğini gözetecek şekilde ve incelenen türün özelliklerini bozmadan, varlığını tehlikeye sokmadan, yapılmalıdır.

 

   DENEY HAYVANI İLE UĞRAŞACAK ARAŞTIRICILARIN VE  PERSONELİN EĞİTİMİ

   MADDE 11 –

a)   Deney hayvanı ile uğraşacak araştırıcılar ve diğer personel için Yönetmeliğe uygun eğitim ve sertifika programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden Etik Kurul sorumludur.

b)   Etik Kurul, deney hayvanı ile çalışacak kişilerin ehil olup olmadıklarını belirler ve ilgili Yönetmelikte belirtilen nitelikte eğitim alanlara “Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası” verir. 

c)    Başka kurumlardan alınmış olan deney hayvanları kullanım sertifikaları ya da benzerlerinin bu yönetmelik hükümlerine göre eş değer olup olmadıklarına Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu karar verir.

d)   Lisans/yüksek lisans düzeyinde deney hayvanı kullanımı ile ilgili alınmış olan eğitimlerin sertifika programına eş değer olup olmadığına etik kurul karar verir.

e)    Deney hayvanı kullanıcıları, sertifika almadan, deney hayvanları üzerinde Madde 1’de yer alan etkinliklerle ilgili herhangi bir uygulama yapamaz ve çalışma mekanlarında bu hayvanları barındıramazlar.

f)    Etik Kurulun onayına sunulan çalışmalarda, deney hayvanı kullanıcılarının sertifikası bulunmaması halinde Etik Kurul çalışmaya onay vermez.

g)   Bir araştırıcı, kendi sertifikası olmaması halinde, araştırma yürütücüsü olarak başka kişilerle ortak çalışma yapmak amacıyla Etik Kurula başvurabilir. Kendisinin katıldığı, ancak doğrudan deney hayvanlarıyla işlem yapmayan araştırmacılar, sertifikalı deney hayvanı kullanıcılarının sorumluluğunda deneylerini sürdürebilirler.

h)   Eğitim ya da etkinliklerin uygun olup olmadığına “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge” (2007/11)’yi baz alarak Etik Kurul karar verir ve ilan eder.

 

   ARAŞTIRMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

    MADDE 12 –

a)      Deney hayvanları kullanılarak yapılan her türlü ulusal ve uluslararası yayınlanacak bilimsel etkinlikte Yerel Etik Kurulu onayının alındığının ifade edilmesi zorunludur.

b)      Etik kurulun onayı alınmaksızın hiçbir protokol değişikliği uygulanamaz. 

c)      Araştırma protokollerinde gerekli görülen değişiklik talepleri Etik Kurul’ a yazılı olarak bildirilir ve kurul tarafından değerlendirilir.

d)     Çalışmada etik kurulca onaylanmamış protokol değişikliklerinin uygulanması durumunda çalışma durdurulur ve araştırıcılar hakkında gerekli işlemler yapılır.

    DENETİM
     MADDE 12–

Etik Kurul, deney hayvanlarının üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil koşulları ile deneylerin yapıldığı laboratuvar koşullarının ve ekipmanının etik yönden uygun olup olmadığını denetler; uygun bulmadığı durumlarda deney hayvanı kullanılmasını engeller. 


GİZLİLİK
MADDE 13–

Etik Kurul yazışmaları gizli olup, ilgili mevzuat ve Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen yetkili kurumlar dışında üçüncü şahıslara bilgi verilemez.


GEÇERLİLİK SÜRESİ
MADDE 14–

Etik Kurul olurları, verilen süre boyunca geçerlidir. Bitirilemeyen projeler için ek süre talep edilebilir.

 

YÜRÜRLÜK    

MADDE 15–

Bu Yönerge, Üniversite Senatosu Kararı ile kabul edildikten sonra  Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kuruluna sunulur ve bu kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 16–

Yönerge hükümleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

Yönergenin Kabul Edildiği Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

02/05/2008

2008/48

 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin Kabul Edildiği

Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

24/06/2010

2010/54

05/06/2012 

2012/70 

24/02/2016

2016/09