İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi Yönergesi

KARAR2014/110        31/12/2014

Afyon Kocatepe Üniversitesi İşSağlığı ve İş Güvenliği Birimi Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanlarınoy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; AfyonKocatepe Üniversitesinin faaliyetleriesnasında oluşabilecek veya gelecekteki dönemlerde Afyon Kocatepe Üniversitesininkarşılaşabileceği risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, olumsuz etkilerininen aza indirilmesi için uygulanacak prensip, politika ve programlara ilişkinusul ve esasları belirlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 -(1) Bu Yönerge, 30.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve GüvenliğiKanununun 4, 5, 11, 12, 13, Maddeleri ile İş Sağlığı ve GüvenliğiKurulları Hakkında Yönetmelik 8. Maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE3 – (1) Bu Yönergede geçen,

a)   Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

b)       Rektör: Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektörünü,

c)    Asıl İşveren: Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektörlüğünü,

ç) Alt İşveren: AfyonKocatepe Üniversitesi işyerlerinde mal veya hizmet üretimineilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünden iş alan ve bu iş içingörevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran işvereni,

d)   Birim: Afyon Kocatepe Üniversitesi İşSağlığı ve İş Güvenliği Birimini,

e)        Koordinatör: Afyon Kocatepe Üniversitesiİş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi Koordinatörünü,

f)         Kurul: Afyon Kocatepe Üniversitesi İşSağlığı ve İş Güvenliği Kurulunu,

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Koordinatörlüğün Amaçları, Faaliyet Alanları, Görevleri

Koordinatörlüğün Amaçları

MADDE 4 – (1)Koordinatörlüğün amacı; İş sağlığı ve iş güvenliği alanında faaliyet gösterenkamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği sağlamak, iş sağlığı vegüvenliği ile ilgili yasal mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmek,çalışanların sağlığını koruyucu ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerdebulunmaktır.

 

Koordinatörlüğün Faaliyet Alanları

MADDE 5- (l) Koordinatörlük, amaçlarını gerçekleştirmek üzereaşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a)  İş sağlığı ve işgüvenliği çalışma planı hazırlamak,

b)  İş sağlığı ve işgüvenliği eğitim planı hazırlamak,

c)   Riskdeğerlendirme çalışmalarını planlamak, 

d)  Acil durum planıhazırlamak ve acil durum tatbikatları düzenlemek,

e)   İş sağlığı ve işgüvenliği ile ilgili çalışmalar yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarlaişbirliği yaparak düzenlenen konferans, seminer ve kursları takip etmek,

f)   İş kazaları vemeslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak işverenlere ve çalışanlarayönelik eğitimler düzenlemek, işyeri ortam risk faktörlerinin kontrolünüsağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

g)   Talep veyaihtiyaca göre diğer gerekli çalışmaları yapmak,

h)  Koordinatörlük;düzenlediği eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi,sertifika ve benzeri belgeleri verebilir. Bunların verilme koşulları Senatotarafından belirlenir.

 

Koordinatörlüğün Yönetim Organları

MADDE -(1) Koordinatörlük organları şunlardır:

a)   Koordinatör

b)   İş Sağlığı ve İşGüvenliği Birimi

 

Koordinatör

MADDE – (1) Koordinatör; Rektör tarafından üniversitenin Rektör Yardımcılarıarasından üç yıl sure ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Koordinatör yeniden görevlendirilebilirKoordinatörün altı aydan fazla görevininbaşında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2)    Koordinatör, çalışma alanında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları veya idari personeli arasindan en fazla iki kişiyi koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilmek üzereRektörün onayına sunar.

(3)    Koordinatörün görevi sona erdiğinde koordinatör yardımcılarınıngörevi de sona erer.

(4)    Koordinatörün görevi başında bulunmadığı zamanlardayardımcılarından birisi vekâlet eder.

 

 

Koordinatörün Görevleri

MADDE 8- (1) Koordinatörüngörevleri şunlardır:

a)   Koordinatörlüğü temsil etmek,

b)       Afyon KocatepeÜniversitesi İş Sağlığı ve İşGüvenliği Birimi yönergesinde belirlenen amaçlarıgerçekleştirecek görevleri yürütmek,

c)        Koordinatörlüğün çalışmalarıyla ilgili olarak Rektör'e çalışma raporu sunmak,

d)   Faaliyet alanında yer alan kurulların etkin çalışmasınısağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi

MADDE 9 – (1) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi;  koordinatörün önerisi ve Rektörün onayı ilekoordinatör yardımcıları, birimin kuruluş amacına uygun üniversite öğretimelemanları ve idari personel arasından İş Güvenliği Uzmanı , İşyeri Hekimibelgesine sahip kişilerden oluşur.

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi YönetimOrganları

MADDE 10- (1) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi YönetimOrganları şunlardır:

a)     Koordinatöryardımcısı,

b)     Üyeler

 

İş Sağlığı ve İşGüvenliği Biriminin Görevleri

a) İş sağlığı ve iş güvenliği çalışma planıhazırlamak,

b) İş sağlığı ve iş güvenliği eğitim planı hazırlamak,

c) Risk değerlendirme çalışmalarını planlamak,

d) Acil durum planı hazırlamak ve acil durumtatbikatları düzenlemek,

e) İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyeyönelik olarak işverenlere ve çalışanlara yönelik eğitimler düzenlemek ve işyeri ortam risk faktörlerinin kontrolünü sağlamaya yönelik faaliyetlerdebulunmak,

f) Talep veya ihtiyaca göre diğergerekli çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulların Amaçları, Görevleri, Faaliyet Alanları

MADDE 11 – (1) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi çalışmaalanlarıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzereeğitim, danışmanlık, proje, saha araştırmaları gibi geçici veya süreklibirimler oluşturulabilir. Kurullar, kurul başkanı veya bir İş Sağlığı ve İşGüvenliği Birimi üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak ve yürütmek üzeregörevlendirilen üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Kurul yönetim organları şunlardır:

a) İşveren veya İşveren vekili

              İşveren vekili kurullara Rektör tarafından atanır.

b) İş Sağlığı ve İş GüvenliğiBirimi

c) Çalışan ve/veya sendikatemsilcisi

d) Alt işveren bulunmasıhalinde alt işveren temsilcisi

e) Sivil savunma uzmanı

(3) Kurullara İşveren veyaİşveren vekili kurul başkanlığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Birimi kurulsekreterliği görevini yürütür.

 

Kurulların Görev ve Yetkileri

MADDE 12- (1) Kurulların göre ve yetkileri şunlardır;

a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği içyönerge taslağı hazırlamak, Koordinatörlüğünonayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleribelirlemek ve kurul gündemine almak,

b) İş sağlığı vegüvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek.

c) İşyerinde işsağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek,tedbirleri belirlemek, Koordinatörlüğe bildirimde bulunmak,

ç) İşyerindemeydana gelen her is kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarakdeğerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olanolayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birtehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gerekentedbirleri bir raporla tespit ederek Koordinatörlüğe vermek,

d) İşyerinde işsağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarlailgili programları hazırlamak, Koordinatörlüğün onayına sunmak ve buprogramların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geribildirimde bulunmak,

e) İşyerindeyapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirleriniplanlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

f)İşyerinde yangın, doğal afet,sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarınıizlemek,

g) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliğidurumuyla ilgili yıllık bir raporhazırlamak,  yıl içindeki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve Koordinatörlüğe teklifte bulunmak,

ğ)6331 sayılı İş Sağlığı veGüvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilençalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarakkarar vermek ve durumu Koordinatörlüğe bildirmek,

h) İşyerinde teknoloji, işorganizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önlemepolitikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

(2) Kurul üyeleribu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı haklarıkısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.

 

 

 

 

 

Kurulların Çalışma Usulleri

MADDE 13- (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzeniçinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır.

a) Kurullar ayda enaz bir kere toplanır.

b) Toplantınıngündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurulüyelerine bildirilir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğineilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemdedeğişiklik isteyebilirler.  Bu istekkurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.

c) Ölümlü, uzuvkayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemlihallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıyaçağırabilir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.

ç) Kurultoplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kuruluntoplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.

d) Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kurul başkanının başkanlığında toplanır vekatılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylarıneşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veyabaşka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanakdüzenlenir.

e) Her toplantıda,görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir.Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altınaalınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Koordinatörlüğebildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasındasaklanır.

f) Toplantıdaalınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlaraduyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir.

g) Her toplantıda,önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkındabaşkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir vegündeme geçilir.

(2) Kurulcaişyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.

(3) Kurul, 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilençalışmaktan kaçınma hakkı taleplerinde birinci fıkranın (a) bendine görebelirlenen süre dikkate alınmaksızın acilen toplanır. Toplantıda alınan kararçalışan ve çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurul Başkanlarının kurula ilişkin genel yükümlülüğü

MADDE 14-(1) Kurulan kurullarınbaşkanları, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar.

(2)     Kurulan kurulların başkanları,kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulcaişyerindeyapılan denetim sonuçlarınaait kurul raporlarını, işmüfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.

(3)     Kurulan kurulların başkanları,kurullarca konulan kurallar, yasaklar ile alınankarar ve tedbirlere çalışanların uymalarını sağlamak için yeterli kıdem ve deneyimesahip, fiili çalışma ortamında bulunan bir veya birden fazla personeli iş sağlığı ve güvenliği sorumlusuatar.

 

Çalışanların yükümlülüğü

MADDE 15 -(1) Çalışanlar sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla işsağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklarile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.

(2) İşyerinde işsağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi,uygulanması ve alınan tedbirlereuyulması hususunda çalışanlar kurullarla işbirliği yaparlar.

(3) Kurullartarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışanlar çalışan temsilcileriaracılığı ilekurula bilgiverirler.

 

Yürürlük

MADDE 16– (1) Bu Yönerge 31/12/2014 tarih ve 2014/110 sayılı karar ile AfyonKocatepe Üniversitesi Senatosunda kabul edilmişveyürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

MADDE17 –(1) Bu Yönerge hükümlerini AfyonKocatepe Üniversitesi Rektörüyürütür.