İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

KARAR 2013/98     27/08/2013

f.    Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesinin aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı'nda yürütülecek Arapça öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönerge; Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı'nda yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14'üncü ve 49'uncu maddeleri ile 04.12.2008 Tarih, 27074 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 27.08.2011 Tarih, 28038 Sayılı Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 06.09.2013 Tarih 28757 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;

    a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni,

    b) Fakülte: Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ni,

    c) Dekan: Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı’nı,

    d) Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulu'nu,

    e) Fakülte Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kurulu'nu,

    f) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı'nı,

    g) KPDS/YDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı / Yabancı Dil Sınavı’nı, 

    ğ) Koordinatör: Hazırlık sınıfının bütün faaliyetlerini koordine eden öğretim elamanını ifade eder.

h) Program ve Materyal Geliştirme Grubu: Arapça eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve duyurulmasını temin etmek amacıyla; Fakülte Kurulu tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen üçü (3) Arap Dili ve belagati, biri (1) Din Eğitimi Anabilim Dalı'ndan olmak üzere görevlendirilen toplam dördü (4) kişiden oluşan grubu,

    i) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Program ve Materyal Geliştirme Grubu ile işbirliği içerisinde Ara Sınavlar, Yıl Sonu Sınavı, Mazeret Sınavları, Yeterlik Sınavı ile bu sınavların test, klasik, web-tabanlı veya sözlü olmasını ve uygulanma yönteminin belirlenmesini, devam takibinin yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilip, programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; Fakülte Kurulu tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı'nda görev yapan öğretim elemanları arasından üç (3) yıl için seçilerek Dekan tarafından görevlendirilen ve toplam dört (4) kişiden oluşan komisyonu,

    k) Hizmet İçi Eğitim Grubu: Öğretim elemanlarının dil öğretimi alanındaki en son yöntemler hakkında bilgilendirilmelerini ve mesleki açıdan gelişmelerine yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak amacıyla; Fakülte Kurulu tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için üçü (3) Arap Dili ve Belagati, biri (1) Din Eğitimi Anabilim Dalı'ndan olmak üzere seçilerek Dekan tarafından görevlendirilen toplam dört (4) kişiden oluşan grubu,

    l) TÖMER: Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarına İlişkin Esaslar

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretiminin Amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere Arapçanın temel kurallarını öğretmek, sözlü, yazılı anlama ve anlatma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak, kayıt oldukları İslami İlimler Fakültesinde eğitim-öğretim programlarının öngördüğü dersleri takip edebilmek, akademik ve sosyal yaşamda gerekli olan dil iletişimini sağlayacak beceriyi kazandırmak ve çeşitli alanlardaki Arapça yayınları izleyebilme yeterliğine sahip olmalarını sağlamaktır.

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimin Yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür. Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili gerekli planlamalar; Program ve Materyal Geliştirme Grubu, Sınav ve Değerlendirme Komisyonu ve Hizmet İçi Eğitim Grubu tarafından yapılır ve Dekan tarafından onaylanır. Bu gruplar çalışmalarını, birbirleriyle koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütür

Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretimin Kapsamı

MADDE 7 – (1) Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim, zorunlu olarak bu Yönergedeki esaslar çerçevesinde yürütülür.

Zorunlu Hazırlık Sınıfı

MADDE 8 – (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan Yeterlik Sınavında veya bu Yönetmeliğin 9. Maddesinin (1). Fıkrasının (d) bendinde belirtilen KPDS/YDS sınavında başarılı olan öğrenciler, doğrudan lisans programına kayıt olur.

(2) Zorunlu Hazırlık Sınıfı öğrencileri, Hazırlık Sınıfına bir yıl devam edip başarısız oldukları takdirde Güz Dönemi Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler lisans programına devam ederler.

(3) Hazırlık Sınıfında devam koşulunu sağlamayan veya devam ettikleri halde başarısız olan öğrenciler Güz Dönemi Yeterlik Sınavından da başarısız oldukları takdirde Hazırlık Sınıfını bir kez daha tekrar eder.

(4) Tekrar yılı sonunda devam koşulunu sağlamayan veya devam ettikleri halde başarısız olan öğrenciler, Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar lisans programlarına başlarlar. Başarısız olanlar hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki ilgili madde hükümleri uygulanır.

 

Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muafiyet

MADDE 9 – (1) Aşağıdaki öğrenciler Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar:

a) Yeterlik Sınavında başarılı olanlar,

b) En az son üç yılında, Hazırlık Sınıfında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin (Arapça) anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler,

c) Yurt dışında veya yurt içinde Arapça Hazırlık Sınıfı olan başka bir yükseköğretim kurumundan Hazırlık Sınıfında başarılı olduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı olan bölüm/programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler,

d) Son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan KPDS/YDS Arapça Sınavından 60 ve üzeri puan alanlar,

(2) Yukarıda belirtilen öğrenciler; akademik takvimde, güz ve bahar yarıyıllarında mazeretli kayıtlar için öngörülen süre içinde, başarı belgelerini getirdikleri takdirde kazandıkları bölüme/programa kayıtları yapılır. Öngörülen süreyi geçirmeleri durumunda bir sonraki dönemi beklerler.

Sınavlar

MADDE 10 – (1) Arapça hazırlık eğitim-öğretimi ile ilgili sınavlar şunlardır:

a) Arapça Yeterlik Sınavı; Güz Dönemi başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınavla öğrencinin hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı ile hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenim göreceği belirlenir. Arapça Yeterlik Sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır. Bu sınava; Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı programına,

   (1) Yeni kayıt yaptıran,

   (2) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfının ilk yılı veya tekrar yılı sonunda başarısız olan ya da devam koşulunu sağlamayan,

   (3) Hazırlık Sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran,

   (4) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında devam şartını sağlamış, başarılı olamamış ve hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler girer.

b) Sınavlar: Güz Dönemi içerisinde iki Ara Sınav, Bahar Dönemi içerisinde ise bir Ara Sınav ile Yılsonu Sınavından ibarettir. Ara Sınavların yapılacağı tarih, sınav tarihinden en geç 10 gün önce öğrencilere duyurulur. Yılsonu Sınavı ise Akademik Takvimde belirtildiği tarihte yapılır.

Sınavlar sadece yazılı, sadece sözlü veya yazılı ve sözlü olarak yapılabilir.

c) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan öğrenciler mazeretlerini belgeleri ile birlikte 10 iş günü içerisinde Fakülte Dekanlığına sunar. Fakülte Yönetim Kurulu'nca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

(2) Yıl Sonu Sınavları ile Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

Eğitim-Öğretim Süresi

MADDE 11 – Arapça Hazırlık Sınıfında öğrenim süresi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından Akademik Takvimle belirlenir.

Arapça Yaz Okulu

MADDE 12 – (1) İslami İlimler Fakültesi Dekanlığının gerekli görmesi halinde Arapça Yaz Okulu açılabilir. Arapça Yaz Okulunun açılmasına karar verildiği takdirde Arapça Yaz Okulu takvimi, üniversitenin internet sayfasında duyurulur.

(2) Arapça Yaz Okulunun amacı; ilgili akademik yılda hazırlık eğitiminde başarısız olan öğrencilerin Arapça bilgilerini geliştirmelerini sağlamak ve program sonunda yapılacak Arapça Yeterlilik Sınavına hazırlamaktır.

(3) Arapça Yaz Okulu en az yedi (7) haftalık bir süreyi kapsar.

(4) Arapça Yaz Okuluna, ilgili akademik yılda hazırlık öğretimine devam eden öğrenciler katılabilir.

(5) Arapça Yaz Okulu sonrasında Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan veya bu Yönergenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen KPDS/YDS Arapça sınavlarından birinde hazırlık öğrenimine başladıktan sonra başarı sağlayan öğrencilerin eğitim-öğretim süresi bir sonraki güz yarıyılında başlar.

Devam Durumu

MADDE 13 – (1) Arapça Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, derslerin %80’ine devam etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen Hazırlık Sınıfı öğrencileri, yılsonunda yapılacak Genel Sınava giremezler.

(2) Hazırlık Sınıfının ilk yılında devamsızlık yaparak tekrara kalan öğrenciler, tekrar yılında da derslere devam etmek zorundadır. Bu öğrenciler, tekrar yılında da devam koşulunu yerine getirmezlerse Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliğinin ilgili maddesi uygulanır.

(3) Hazırlık Sınıfının devam takibinden Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sorumludur. Hazırlık Sınıfı derslerine giren öğretim elemanları devamsızlıkları Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun belirlediği şekilde her hafta sonu Komisyona bildirmek zorundadır.

 (4) Öğrenciler derslerin en az %80'ine devam etmekle yükümlü olduklarından, sosyal ve sportif etkinliklere katılma, raporlu olmaları gibi durumlarda, bu mazeretlerini %20 devamsızlık süresi içinde kullanmak zorundadır. Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

Başarı ve Değerlendirme

MADDE 14 – (1) Hazırlık Sınıfı'nda öğrenci başarısı; yıl içinde yapılan Ara Sınavlar ile Yılsonu Sınavının sonuçlarına göre belirlenir.  

(2) Yılsonu başarı notu; yıl içinde yapılan Ara Sınavların aritmetik ortalamasının  %40’ı ile Yılsonu Sınavının %60’ının toplamından oluşur. 

(3) Öğrencinin Hazırlık Sınıfında başarılı sayılabilmesi için yılsonu başarı notu 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir. 100 tam not üzerinden 60 ve üzeri alan öğrenci hazırlık eğitiminden başarılı sayılır ve YT harf notu ile değerlendirilir. Puan ortalaması 59,99 ve altında kalması halinde öğrenci başarısız sayılır ve YZ harf notu ile değerlendirilir.

(4) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bütün sınavlar yıl içinde okutulan bütün derslerden haftalık ders saatleri göz önünde bulundurularak hazırlanacak ortak sorularla yapılır.

(5) Ara Sınavlarda ve Yarıyıl Sonu Sınavlarında maddi hata yapıldığı kanısında olan öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden 3(üç) gün içinde Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına başvurur. Öğrenci dilekçeleri Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek 2(iki) iş günü içinde sonuçlandırılır.

(6) Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından; Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayanlara Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi, Yeterlik Sınavında başarılı olanlar ile KPDS/YDS sınavından yeterli puanı aldıklarını belgeleyenlere Arapça Yeterlilik Belgesi verilir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Hazırlık Sınıfına Devamı

MADDE 15 – (1) Üniversiteye girişte yabancı dil yeterlik belgesi alamayan yabancı uyruklu öğrenci adaylarının, Hazırlık Sınıfına başvurabilmeleri için TÖMER veya Üniversitenin Türk Dili Koordinatörlüğünden Türkçe Yeterlik Belgesi almaları ön şarttır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfında dersler Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin kendi mekânlarında yapılır. Ancak Afyon Kocatepe Üniversitesinin Arapça konuşulan herhangi bir ülkedeki bir üniversite ile anlaşma yapması durumunda, derslerin bir kısmı veya tamamı o yabancı üniversitede yapılabilir.

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 04.12.2008 tarihli ve 27074/ sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi ile Yabancı Dille Eğitim – Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hükümleri ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı yürütür.