Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

KARAR 2015/67    27/08/2015 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

T.C. 
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin tüm birimlerinde maddi imkânı yetersiz olan öğrencilerin desteklenmesi amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin kısmi zamanlı statüde geçici işlerde çalıştırılması ile ilgili öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak
MADDE 2– (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46 ncı maddesinin 5917 sayılı Kanun’un 20 nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmüne ve bu hükme dayanılarak Yükseköğretim Kurumu tarafından çıkartılanYükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılma Usul ve Esasları’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE3– (1) Bu yönergede geçen; 
a)Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
b) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,
c) Rektörlük: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
ç) SKS Daire Başkanlığı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
d) Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ): Bu Yönergeye göre Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciyi,
e) Birim: Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlükleri,
f) Birim Amiri: Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini,
g) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak birimlerin ve öğrenci sayılarının belirlenmesi
MADDE 4- (1) Üniversitenin tüm birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalışabilir.
(2)Birimler, ihtiyaçlarına göre kısmi zamanlı statüde geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci sayılarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Eylül ayı sonuna kadar veya ihtiyaç duydukları dönemlerde SKS Daire Başkanlığına bildirirler.
(3) Birimlerin kısmi zamanlı statüde çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak SKS Daire Başkanlığı tarafından birimler itibariyle belirlenir ve Rektörün onayına sunulur.
(4) Birimlerin kullanmadıkları boşta kalan kısmi zamanlı öğrenci kontenjanları, bütçe imkânları dikkate alınarak farklı dönemlerde kısmi zamanlı öğrenci talebinde bulunan birimlere SKS Daire Başkanlığı tarafından kullandırılabilir.

Duyuru
MADDE 5- (1) Birimlerin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, ekim ayı başında veya bu yönergenin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne uyularak ihtiyaç duyulan dönemlerde SKS Daire Başkanlığı veya kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı olan birimlerce (günün şartlarına göre web sitesi, ilan panoları ve bu gibi yollarla) yayınlanır.
(2) Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışacak öğrencilerde aranacak şartlar
MADDE 6- (1)Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:
a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak, 
b) Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirilecektir), 
c) Yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
ç) Kayıt donduran öğrenci olmamak,
ç) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, 
e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak, 
f) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak, 
g) Daha önce kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmasından dolayı sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.   

Kısmi zamanlı öğrencilerin seçimi
MADDE 7- (1)Birimlerin ihtiyacı olan kısmi zamanlı öğrenciler; kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı sayısı kadar yedeği ile beraber birim amiri başkanlığında oluşturulan bir komisyon tarafından bu Yönergenin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden değerlendirilerek belirler. Tespit edilen yedek öğrenciler birimlerin ilk kısmi zamanlı öğrenci ihtiyaçlarında öncelikli olarak tercih edilir. 
(2) Birimlerin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyaçları kısmi zamanlı öğrencilerin farklı zamanlarda işi bırakmalarından dolayı dönem içinde farklı zamanlara yayıldığından ve dönem içinde birimlerin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyaçlarının yoğunluğundan dolayı birim amirleri başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından tespit edilen öğrenci listeleri için işlemlerin daha hızlı işlemesi amacıyla Rektör onayına gerek kalmadan birim komisyonlarının onayı yeterlidir. 
(3) Çalışmaya hak kazanan öğrencilerden SKS Daire Başkanlığı’nca istenilen belgeler kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrenciler tarafından doldurularak birimler tarafından öğrenci kısmi zamanlı olarak işe başlamadan 5 iş günü önce SKS Daire Başkanlığı’nda olacak şekilde gönderilir. 
(4) SKS Daire Başkanlığı tarafından SGK’ya bildirilen işe giriş bildirgesinde yer alan işe giriş tarihi itibari ile öğrenci kısmi zamanlı öğrenci olarak göreve başlamış sayılır. Bu tarihten önce SKS Daire Başkanlığı’ndan sigorta ve maaş gibi konularda her hangi bir hak talep edilemez sorumluluk tamamen birim amirlerine aittir.

Sözleşme yapılması ve sözleşmenin sona ermesi
MADDE 8-(1) Kısmi zamanlı statüde çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile SGK nezdinde Rektörlük adına işveren konumunda olan SKS Daire Başkanlığı arasında “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi” imzalanır.
(2) Öğrenci ile yapılan sözleşme, öğrencinin talep etmesi, bu yönergenin 6 ncı maddesindeki aranan şarları taşımaya devam etmesi ve çalışacağı birim amirinin uygun görmesi halinde uzatılabilir.
(3) İşe geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getiren kısmi zamanlı öğrenci ile 4857sayılı İş Kanunun 25/II-(g) Maddesi hükmüne göre, izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmeyen kısmi zamanlı öğrencinin sözleşmesi feshedilir.
(4) Kısmi zamanlı öğrenci olma koşullarını kaybetme ve bu yönergenin 11 inci maddesinde belirtilen görev ve sorumlukları yerine getirmeme durumlarında sözleşme feshedilir.
(5) Sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş kısmi zamanlı öğrenci tekrar Üniversite bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamaz.

 

 

 

 

Çalışma süresi, idari ve mali hükümler
MADDE 9- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 (onbeş) saattir. 
(2) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri birim amirleri tarafından belirlenir.
(3) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim amirinin isteği üzerine bu zamanlarda çalışmak zorundadır.
(4) Kısmi zamanlı öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi kabul edilmezler.
(5) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sigorta primleri yönünden 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimler SKS Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(6) Kısmi zamanlı öğrencinin bir aylık toplam çalışma saatinin karşılığı çalışma günü; 4857 sayılı İş Kanunu’na göre her 7,5 saatlik dilim bir gün olarak hesaplanır. 7,5 saatin altındaki çalışma saatleri 1 gün olarak hesaplanır. Toplam çalışma günü karşılığı SGK sigorta primleri için hesaplanan bürüt ücretin asgari ücret rakamlarının altında kalması durumunda asgari ücret rakamları kullanılır.
(7) Kısmi zamanlı öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret; bütçe imkanları dahilinde daha fazla öğrenciye kısmi zamanlı çalışma imkanı sağlamak amacıyla taban ücret olan 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin 1/7,5 u (4857 sayılı İş Kanunu’na göre 1 günlük çalışma 7,5 saat) olarak uygulanır ve bir günlük bürüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere artırılmasına da Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.
(8) Kısmi zamanlı öğrencilerin bir aylık çalışma dönemi her ayın 15 i ile başlar ve takip eden ayın 14 ü ile sona erer. Bu bir aylık çalışma dönemine ait birim amirlerince onaylanmış imzalı çalışma puantaj cetvelleri ilgili birimlerce ayın 14 ünü takip eden 3 iş günü içerisinde SKS Daire Başkanlığı’nda olacak şekilde gönderilir. Zamanında teslim edilmeyen “puantaj cetvelleri” için geriye dönük ücret ödemesi yapılmaz.
(9) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak SKS Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır. Kısmi zamanlı öğrencilere ait 1 (bir) aylık çalışma ücreti, SKS Daire Başkanlığı’nın belirlediği bankada öğrenciler tarafından açılan hesaplara ilgili ayın sonuna kadar yatırılır.
(10) Kısmi zamanlı öğrenci olma şartlarını kaybeden, kendi isteği ile bu görevinden ayrılan ve mezun olan öğrenciler ilgili birimler tarafından öğrencinin çalıştığı son günü kapsayan puantaj cetveli ile beraber aynı gün SKS Daire Başkanlığı’na bildirilir.
(11) Kısmi zamanlı öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesi durumunda alınan raporlar, birim amirleri tarafından üç iş günü içinde SKS Daire Başkanlığı’na bildirilir.
(12) Kısmi zamanlı öğrenciler aynı dönemde sadece bir birimde çalışabilirler.

 

 

İş tanımı ve iş değişikliği
MADDE 10- (1) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.
(2) Birim amirleri gerek gördüğü takdirde kısmi zamanlı öğrencinin birim içinde yapacağı iş ve işlemlerde değişiklik yapabilir. Ancak Kısmi zamanlı öğrenciler temizlik, taşıma ve benzeri ağır işlerde çalıştırılamazlar.

Kısmi zamanlı öğrencilerin davranış, görev ve sorumlulukları
MADDE 11- (1) Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.
(2) Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.
(3) Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve  sorumludur.
(4) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.
(5) Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

Belge ve formlar 
MADDE 12- (1) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıran birimler ve kısmi zamanlı öğrencilerle ilgili istenilen belgeler ve formlar SKS Daire Başkanlığı tarafından günün değişen şartlarına göre güncellenerek yayınlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönergeyi Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.