Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Yönergesi

KARAR 2015/73

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan “Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Yönergesi”nin aşağıdaki gibi kabulünekatılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam, İçerik ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde1- (1) Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ),Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Kuramsal Eğitimbilim Dergisi’nin yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, eğitim ve alan eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak eğitim ve alan eğitiminin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

(3) Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Eğitim, Eğitim teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi(Fizik-Kimya-Biyoloji), Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu), Sosyal Bilgiler Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Beden eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Sağlık Eğitimi ve eğitim ile ilgili alanlardaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemlibilimsel ve erişimi ücretsiz online bir dergidir.

(4) Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 23/03/2009 tarih ve 1308-1659 ISSN kod no ile "Hakemli Dergi" statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmış, 2012 yılından itibaren"Hakemli Dergi" statüsüne uygun; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir.

 Dayanak 
Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 İçerik

Madde 3-  Kuramsal Eğitimbilim Dergisi'ne gönderilen aday makaleler;

(1) Kendi alanında uygun araştırma,yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak,araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

(2) Daha önce yayınlanmış bir makaleyi değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.

(3) Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma,yayınlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine de yer verilmektedir.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Dergi: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Kuramsal Eğitimbilim Dergisi'ni,

Derginin Sahibi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi adına, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi’nin sahibi olarak üniversite rektörünü,

Fakülte: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'ni,

Baş Editör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyesini,

Yayın Kurulu: Baş editör ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar veÖğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi anabilim dallarının başkanlarını, baş editör tarafından önerilen farklı üniversitelerin eğitim ve alan eğitimi ile ilgili anabilim dallarında görev yapan,  alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini,

Alan Editörleri: Yayın Kurulu tarafından seçilen öğretim üyelerini,

Editör Yardımcıları: Baş Editör tarafından belirlenen öğretim üyelerini,

Hakem Kurulu: Yayın kurulu ve gerektiğinde alan editörleri tarafından en az beş farklı üniversiteden belirlenen, alanında öne çıkmış, dergiye gönderilen aday makalelerin hakem sürecinde görev alan öğretim üyelerini,

ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler

Madde 5- Derginin işleyişini sağlayan kurullar ve görevleri;

(1) Yayın Kurulu: Eğitim Fakültesi Dekanı tarafından atanan baş editör ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi anabilim dallarının başkanları, baş editör tarafından önerilen farklı üniversitelerin eğitim ve alan eğitimi ile ilgili anabilim dallarında görev yapan,  alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerinden oluşur.

Yayın Kurulu;

(a) En az beş farklı üniversiteden belirlenen, alanında öne çıkmış, dergiye gönderilen aday makalelerin hakem sürecinde görev alabilecek öğretim üyelerinden oluşan hakem listesini belirler.

(b) Hakem değerlendirmelerine göre,makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek, hakemlerin çoğunluğundan kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

(c) Özel sayı çıkarılmasına karar verir.

(d) Derginin alan editörlerini seçer.

(2) Hakem Kurulu: Yayın kurulu ve gerektiğinde alan editörleri tarafından belirlenen, alanında öne çıkmış en az beş farklı üniversitede çalışan Profesör, Doçent, Yardımcı Doçentve doktoralı öğretim elemanlarından oluşur.

Hakemler;

(a) Dergiye gönderilen aday makaleleri yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.

(3) BaşEditör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyesidir. 

Baş Editör;

(a) Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

(b) Dergiye gelen aday makaleleri ilgili alandaki alan editörüne iletir.

(c) Dergiye gelen aday makalelerin hakem raporlarına göre yayınlanmasına ilişkin değerlendirmesini yapabilmek için belli dönemlerde Yayın Kurulunu toplantıya çağırır.

(c) Yayın Kurulu adına derginin yazı işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir.

(4) Alan Editörleri: Yayın Kurulu tarafından salt çoğunluğun oylarıyla üç yıl görev yapması için seçilen öğretim üyelerinden oluşur.

(a) Baş Editör tarafından dergiye gelen aday makalelerden kendilerine iletilenlerin hakem sürecini takip eder.

(b) Hakem süreci sonunda dergiye gelen aday makalelerin yayınlanmasına ilişkin görüşünü yayın kuruluna sunar.

(5) Editör Yardımcıları: Baş Editör tarafından belirlenen öğretim üyelerinden oluşur.

(a) Teknik konularda ve aday makalelerin takibinde Baş Editöre yardımcı olurlar.

(b) Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu yaparlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Yazım Kuralları:

Madde6- Dergide yer alacak makaleler, aşağıdaki maddelerde yer alan kuralları taşıyor olmalıdır:

(1) Dergiye yayınlanmak için gönderilen aday makaleler, iyi tanımlanmış bir sorunsala dayanmalı ve başlıklar bu sorunsalla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

(2)Dergi, Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

(3)Yazım ve noktalamada TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

(4)Baş Editör dergiye gelen makaleleri ilgili alana göre Alan Editörü'ne iletir. Aday makale Dergi'nin yayın ilkelerine uygun görülürse Alan Editörü tarafından ilgili uzmanlık alanından iki hakeme gönderilir. Hakemlere değerlendirme yapmaları için 30 gün süre verilir. Atanan hakem(ler) tarafından değerlendirmenin yapılmaması durumunda Alan Editörü tarafından yeni hakem(ler) atanır. Hakemlerden makalenin yayınlanması hakkında kabul edilmesine ilişkin olumlu görüş gelmesi halinde Alan Editörü makalenin yayınlanması hakkında Yayın Kurulu'na olumlu görüş belirtir.Hakemlerden makalenin yayınlanması hakkında düzeltmelerle kabul edilmesine ilişkin olumlu görüş gelmesi halinde, makale üzerinde hakem görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla yazar(lar)a geri gönderilir. Yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına kanaat getirilmesi durumunda Alan Editörü makalenin yayınlanması hakkında Yayın Kurulu'na olumlu görüş belirtir. Yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığına dair kanaat oluşmaz ise makale Alan Editörü tarafından reddedilebilir. Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin bir olumlu bir olumsuz görüş gelmesi durumunda üçüncü bir hakem belirlenir, üçüncü hakemin vereceği karar doğrultusunda Alan Editörü makalenin yayınlanması hakkında Yayın Kurulu'na olumlu görüş belirtir veya reddine karar verebilir. Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin olumsuz (Red) görüş gelmesi durumunda Alan Editörü tarafından makalenin reddine karar verilir. Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu’nda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulabilir. Çalışmaların yayınlanabilmesi için yazar(lar) Hakem ve Yayın Kurulu’nun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.

(5)Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayımlanır.  

(6)Dergide yayımlanan makalelerin telif hakkı dergiye aittir.

(7) Dergide yayımlanan makalelerin bilimsel ve idari sorumluluğu yazara aittir. 

(8)Dergiye gönderilen aday makaleler Windows ortamında ve Ms Word uygulamasının 2007 ve sonrasındaki sürümlerinde yazılmalı ve elektronik  ortamda   derginin  web sayfasında (http://www.keg.aku.edu.tr) yer alan  program  üzerinden gönderilmelidir. Yazı içinde kullanılan grafikler Windows ortamında açılabilecek bir grafik formatında,fotoğraflar da fotoğraf formatında olmalıdır. 

(9)Türkçe aday makalenin ilk sayfasında, İngilizce başlık, yazar(lar) ismi, 150 kelimeyi aşmayan İngilizce kısa özet (Abstract), 3-5 kelimeyi geçmeyen anahtar kelimeler (Keywords), 750-1000 kelime arasında genişletilmiş İngilizce özet(Extended Abstract), bunlardan sonra yeni bir sayfada Türkçe başlık, yazar(lar)ismi, makalenin alındığı ve kabul edildiği tarih, 150 kelimeyi aşmayan Türkçe kısa özet, 3-5 kelimeyi geçmeyen Türkçe anahtar kelimeler ve Türkçe yazılmış ilgili diğer bölümler yer almalıdır.

İngilizce aday makalenin ilk sayfasında, İngilizce başlık, yazar(lar) ismi, makalenin alındığı ve kabul edildiği tarih, 150 kelimeyi aşmayan İngilizce kısa özet(Abstract), 3-5 kelimeyi geçmeyen anahtar kelimeler (Keywords) ve İngilizce yazılmış ilgili diğer bölümler yer almalıdır. İngilizce yazım ve kaynakçadan sonra yeni bir sayfada Türkçe başlık, yazar(lar) ismi, makalenin alındığı ve kabul edildiği tarih, 150 kelimeyi aşmayan Türkçe kısa özet, 3-5 kelimeyi geçmeyen Türkçe anahtar kelimeler, 750-1000 kelime arasında genişletilmiş Türkçe özet yer almalıdır.

(10)Aday makaleler Ek 1'deki şablon makaleye göre yazılmalıdır.

Ek1: Şablon Makale