Lisansüstü Uzaktan Eğitim Yönergesi

18/07/2012  KARAR 2012 / 86

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Uzaktan Eğitim Yönergesi’nin aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarında yapılacak olan Uzaktan Eğitiminde uygulanacak esasları tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesinde Lisansüstü Programlarda uzaktan eğitimde yürütülen programlarda/derslerde öğrencilere eğitim için gerekli olan bilgi, beceri, danışmanlık, rehberlik, eğitim doküman ve malzemeleri ile araştırma ve sorgulama hizmetlerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge 2547 sayılı yasanın 12. maddesinin c, d, f, h bentleri, 44. maddesinin e bendi ile 46.maddesinin a, b ve c bentleri, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 14.12.1999 tarih ve 23906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası Bilgi ve İletişim Teknolojisine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 46. maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede adı geçen;

a)        Asenkron             Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

b)        Çevrimiçi             Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma halini,

c)        Danışman            Programı açan anabilim dalı öğretim elemanları içinden öğrencilere danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,

d)        Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (EABD/EASD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan Anabilim/Anasanat dalını,

e)        Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) : Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

f)         Enstitüler             Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

g)        Koordinatör        : Tüm uzaktan eğitim lisansüstü programların koordinasyonunu sağlamak amacıyla Rektörlük tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

h)        Öğrenci               Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü uzaktan eğitim programlarına/derslerine kayıtlı öğrencileri,

i)          Program              Afyon Kocatepe Üniversitesi lisansüstü Uzaktan Eğitim Programlarını,

j)         Senato                  : Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

k)        Senkron               Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

l)          Sınav                    Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, uygulama sınavı, tek ders sınavını,

m)      Tez                       : Yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

n)        Uzaktan Eğitim   Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimini,

o)        Uzaktan Eğitim Dersi            Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

p)        Üniversite            Afyon Kocatepe Üniversitesini,

r)        Yönetmelik           Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KONTENJANLAR, ÖĞRENCİ KABULÜ, GİRİŞ SINAVLARI, KESİN KAYIT, DERS KAYDI, DERSLERİN AÇILMASI, ÖĞRENCİ HİZMETLERİ, DANIŞMANLIK VE DUYURULAR

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

MADDE 5- Lisansüstü Uzaktan Eğitim Programları için İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, Yönetmeliğin 5.maddesine göre yapılır.

Başvuru Esasları

MADDE 6- Lisansüstü Uzaktan Eğitim programlarına başvuru esaslarında Yönetmeliğin 6.madde hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci Kabulü

MADDE 7- Lisansüstü Uzaktan Eğitim programlarına öğrenci kabulü Yönetmeliğin 7.madde hükümlerine göre yapılır.

Giriş Sınavları

MADDE 8- Lisansüstü Uzaktan Eğitim programlarına giriş sınavları Yönetmeliğin 8.madde hükümlerine göre yapılır.

Kesin Kayıt

MADDE 9- Programa kesin kayıt ve kabul işlemleri, Yönetmeliğin 14. madde hükümlerine göre yapılır.

Bilimsel Hazırlık ve Özel Öğrenci Kabulü

MADDE 10- a) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü, Yönetmeliğin 13. madde hükümlerine göre yapılır.

b)      Özel öğrenci kabulü, Yönetmeliğin 9. madde hükümlerine göre yapılır.

Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme

MADDE 11- a) Ders kaydının ve kayıt yenilemenin internet ortamında yapılması esastır. Öğrencinin isteği doğrultusunda, danışman nezaretinde de ders kayıtları yaptırılabilir.

b)      Ders kayıt işlemleri, Yönetmeliğin 15. madde hükümlerine göre yapılır.

Derslerin Açılması

MADDE 12- Lisansüstü uzaktan eğitim programlarında derslerin açılabilmesi için o derse en az kaç öğrencinin kayıtlı olacağı EABD/EASD başkanlığının talebi ve EYK Kararı ile belirlenir.

Lisansüstü uzaktan eğitim programları dışındaki lisansüstü programlarında Uzaktan Eğitim Dersi veya Lisansüstü uzaktan eğitim programlarında var olan dersler diğer lisansüstü programlarındaki öğrencilerin alması durumunda ilgili EABD/EASD başkanlığının talebi ve EYK Kararı ile açılabilir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

MADDE 13- Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları her yarıyıl için hazırlanan lisansüstü programların başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır. Uzaktan Eğitim yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü yönetmeliğin 10. madde hükümlerine göre yapılır.

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

MADDE 14- Her öğrenciye, programı açan anabilim dalı öğretim üyeleri veya yüksek lisansta ders verme yetkisine sahip öğretim üyeleri arasından bir danışman görevlendirilir. Uzaktan Eğitim programlarındaki danışman görevlendirmelerinde, yönetmeliğin 16 (3) maddesindeki danışman görevlendirme sınırlamasının dışında tutulur.

Gerektiğinde, Üniversite içinden veya dışından da ders danışmanı görevlendirilebilir.

Danışmalar, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla yükümlüdürler.

Öğrenciler, danışmanları ile ilgili her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

Öğrenci Hizmetleri

MADDE 15- Öğrenciler, eğitim-öğretimleri konusunda karşılaşacakları her türlü sorunlarını danışmanlarıyla internet üzerinden görüşür, Gerektiğinde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlar.

Öğrencilere, Eğitim Planları, Uzaktan Eğitim Programı Yönergesi, Yönetmelik, derslerin konu başlıkları, içerikleri, gerekli kaynaklar, etkileşimli ders malzemeleri ve gerekli diğer bilgiler internet üzerinden yayınlanır.

Öğrencilerin sınavlarda sorumlu olduğu konular, sınavların niteliği ve sınavların değerlendirme biçimleri her eğitim-öğretim yılı başında internet üzerinden duyurulur.

Duyurular

MADDE 16- Eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmi duyurular, internet üzerinden yapılır.

Danışmanlara ait özel duyurular, internet üzerinde, danışman bilgilendirme platformları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır.

Öğrencilerin uzaktan eğitim için yönetime bildirdikleri e-posta adresi aynı zamanda tebligat adresidir. Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEVAM DURUMU, KAYIT DONDURMA VE İZİNLİ SAYILMA

Devam Durumu

MADDE 17- Uzaktan Eğitim Programlarında yıl içi faaliyetlerin (ödev, ara sınav vb.) en az birinin yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur.

Uzaktan eğitim programına enstitülerde/ilgili anabilim dallarında yerinde devam etme zorunluluğu yoktur.

Kayıt Dondurma ve İzinli Sayılma

MADDE 18- Öğrencilerin mazeretleriyle ilgili Yönetmeliğin 33. maddesinin hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SINAVLAR, BAŞARI DURUMU, DERS TEKRARI, DERS SAYDIRMA, SINAVLAR, DEĞERLENDİRME, DÖNEM PROJESİ VE TEZ ÇALIŞMASI

Sınavlar

MADDE 19- Öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerden en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı, varsa bir uygulama sınavına tabi tutulur.

Yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır.

Uygulama sınavları, ilgili anabilim dalında yapılabileceği gibi, öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesiyle de yapılabilir.

Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri dersi veren öğretim elemanı tarafından internet üzerinden sınavların başlangıç tarihinden en az 10 gün öncesinden duyurulur.

Ders tekrarı, ders saydırma, Sınavlar, değerlendirme ve not ortalaması

MADDE 20- a) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu veya seçmeli dersleri için Yönetmeliğin 22.madde hükümlerine göre işlem yapılır.

b)      Ders saydırma işlemlerinde Yönetmeliğin 23.madde hükümlerine göre işlem yapılır.

c)      Sınavlar ve not değerlendirmeleri için Yönetmeliğin 24.ve 25.madde hükümlerine göre işlem yapılır.

d)      Not ortalamaları için Yönetmeliğin 30.madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Dönem Projesi

MADDE 21- Dönem projesi tezsiz lisansüstü uzaktan eğitim programlarında uygulanır. (Yönetmeliğin 41., 42., 43., 44. ve 45. maddesi)

            Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı/yeterli veya başarısız/yetersiz olarak değerlendirilir.

Dönem projeleri danışmanın denetiminde hazırlanır. Dönem projesi ile ilgili çalışmalar internet ortamı üzerinden gerçekleştirilir. Ancak, öğrenci dönem projesini tamamladığında, dönem projesini basılı olarak danışmanı kanalıyla ilgili enstitüye sunmak zorundadır.

Tez Çalışması

MADDE 22- Tez çalışması tezli lisansüstü uzaktan eğitim programlarında uygulanır. (Yönetmeliğin 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. maddesi)

Tez çalışması danışmanın denetiminde hazırlanır. Tez çalışması ile ilgili çalışmalar internet ortamı üzerinden gerçekleştirilir. Öğrenci Tez çalışmasını tamamladığında ve Yönetmelikte belirtilen ilgili maddeler çerçevesinde tezini jüri önünde savunup başarılı olması durumunda tezini ilgili enstitüye teslim eder.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YATAY GEÇİŞLER, ÖĞRENCİ HAKLARI, KAYIT SİLME VE İLİŞİK KESME

Yatay Geçişler

MADDE 23- Yatay geçişler, Yönetmeliğin 11. madde hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci Hakları

MADDE 24- Lisansüstü Uzaktan Eğitim Programı kapsamında öğrenim gören öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere azami eğitim süresi boyunca öğrencilik haklarından yararlanırlar.

Kayıt Silme ve İlişik Kesme

MADDE 25- Öğrencilerin kayıt silme ve ilişik kesme işlemleri, Yönetmeliğin 34. madde hükümlerine göre yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

MEZUNİYET VE DİPLOMA

Mezuniyet ve Diploma

MADDE 26- a) Tezsiz lisansüstü uzaktan eğitim programlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencisine ilgili alanda yüksek lisans diploması verilir.

b)      Tezli lisansüstü uzaktan eğitim programlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan tezli uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencisine ilgili alanda yüksek lisans diploması verilir.

c)      Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıt yaptırmış olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmayan Hususlar

MADDE 27- Bu yönergede karşılığı bulunmayan hususlarda Yönetmeliğin ilgili hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 28- Bu yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- Bu yönerge hükümleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.