Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması Dersi Yönergesi

KARAR 2010 / 28

b) Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde okutulmakta olan “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulamaları” dersinin Proje Yönergesinin 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren aşağıdaki yönergesine göre uygulanmasına ve yönergenin kabulüne;

 

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMASI DERSİ

YÖNERGESİ

A- GENEL KURALLAR

A.1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmeleri için ; zorunlu / seçmeli dersler öncelikli olmak üzere , 60 iş günü staj çalışmasını ve “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması” dersinin başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

A.2. “ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması”, öğrencinin lisans öğretiminde aldığı teorik ve pratik bilgileri uygulayabildiği ve analitik düşünme yetisini bitirme tezine yansıttığını gösteren çalışmadır. Öğrenci kendisine verilen araştırma konusunda Danışman Öğretim Elemanının kontrolü ve denetimi altında veri toplar, gerekli bilgi birikimini sağlar ve şayet deneysel bir çalışmaysa laboratuar ölçekte uygulama yapar.

A.3. Öğrencilerin, “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması” dersini alabilmeleri için ön koşul; en az 4. yarıyıl sonuna kadar teorik ve uygulamalı tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olmaları gerekmektedir.

A.4“ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması” dersi isteğe bağlı olarak Güz veya Bahar yarıyılında alınabilir.Bu ders tek yarıyıl süreli bir derstir.Güz yarıyılında dersi alan öğrenci bu dersin gereğini yerine getirmediği taktirde bu dersten başarısız sayılır. Takip eden yarıyılda yeniden alabilir.Bu dersin sınavları final sınavlarının son haftasında yapılır.

 

B. MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMASI DERSİNİN ALINMASI

B.1. Ön koşulu yerine getiren ve “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması” dersini almak isteyen öğrenciler, 6. yarıyıl sonunda (Bahar Yarıyılı) yaz tatilinde araştırma yapmak ve deneysel çalışmalarını gerçekleştirmek için bölüm başkanlığının ilan ettiği tarihlerde tercih yapmak üzere formları doldurur, bölüm başkanlığına teslim eder.Bölüm başkanı yönerge çerçevesinde dağıtımı yapar ve Malzeme Bölümünün Web sayfasında ilan eder.Güz veya Bahar Dönemi başında kayıtlarla birlikte resmiyet kazanır.

B.2. “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması” ders başvurusunda bulunan öğrenci , çalışma yapmak istediği öğretim üyelerinin isimlerini ve /veya anabilim dalını ve /veya çalışmak istediği konuyu öncelik sırasına göre yazar.

B.3. Geçerli bir mazereti nedeniyle zamanında başvuramayan öğrenciler, başvuru süresinin bitiminden sonra en fazla bir hafta içinde başvurdukları taktirdeancak Bölüm Başkanının onayı ile “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması” dersini alabilirler.

B.4. “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması” dersi için yapılan başvurular, öğrencilerin tercihleri baz alınarak Bölüm Başkanlığınca değerlendirilir, öğretim elemanlarına dengeli sayıda dağıtımı yapılır ve sonuç Bölüm Başkanlığınca bölüm panosunda ilan edilir.

B.5. Dağıtım tamamlanarak sonuçların ilan edilmesini müteakip danışman değiştirilmesi söz konusu değildir. Özel hallerde (Danışman Öğretim Üyesinin ayrılması vb.) Bölüm Başkanlığı yeni bir danışman öğretim üyesi belirler.

B.6. Öğrencinin “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması” dersini aldığı yarıyılda danışmanınca istenen çalışmayı tamamlayamadığı veya sınavda başarısız olduğu durumlarda bir sonraki yarıyılda isterse aynı danışmanı ile çalışmaya devam edebilir, isterse de Bölüm Kurulu Kararı ile yeni danışman görevlendirilebilir.

 

C. MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMASI DERSİNİN RAPORUNUN HAZIRLANIŞI VE TESLİMİ

C.1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması dersi kapsamında istenen çalışma raporu, Yazım Kılavuzundaki belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanır.Bitirme projesi Yazım Kılavuzu,http://www.afmuh-malzeme .aku.edu.tr/adresinden temin edilebilir.

C.2. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması dersi raporu yazım kurallarına uygun olarak hazırlandıktan ve danışman onayı alındıktan sonra, bölüm başkanı tarafından ilan edilen tarihte Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Çalışma raporu süresi içinde teslim edilmemişse, çalışma yapılmamış sayılır ve öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

C.3. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması dersi sınavında öğrenci, bölüm kurulunca belirlenen tarihte öğretim üyeleri ve danışmandan oluşan “Sınav Jürisi” önünde çalışmasını anlatır. Anlatıma dinleyicilerde katılabilir, fakat soru soramazlar.

C.4. Sınavda öğrenci, Bitirme Projesini 20 dakikalık sürede sunduktan ( Power Point ortamda ) sonra jüri üyeleri öğrenciye yaptığı çalışma ile ilgili sorular sorar. Başarı notu jüri üyeleri tarafından 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve tutanak ile bölüm başkanlığına bildirilir.

C.5. Sözlü sınavdan sonra öğrenciler; teslim ettikleri çalışma raporlarını tekrar geri alır, jürinin vereceği düzeltme kararına bağlı olarak gerekli düzeltmeleri yapar ve Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilecek tarihte tezinin son halini ciltletilmiş bir şekilde Bölüm başkanlığına teslim eder. Bir diğer nüshası da danışman öğretim üyesine teslim edilmek zorundadır. Öğrenci, çalışma raporunun son halini ilan edilen tarihe kadar teslim etmemişse Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Uygulaması

 

Katılanların oy birliği ile karar verildi.