Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi

10/09/2002   KARAR 2002/1

            Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) yönergesinin aşağıdaki şekilde kabulüne;

 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK) YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK

 

 

AMAÇ

 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan “Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü”nün çalışma esaslarını belirlemektedir.

 

KAPSAM

 

MADDE 2- Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.

 

YASAL DAYANAK

 

MADDE 3- Bu Yönerge 2547 Sayılı Yasanın 13. ve 14. maddelerine dayalı olarak düzenlenmiştir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR, ORGANLAR VE NİTELİKLERİ

 

 

TANIMLAR

 

MADDE 4- Bu Yönergede yer alan terimlerden;

 

a)    “Üniversite”, Afyon Kocatepe Üniversitesi;

b)    “Senato”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu;

c)    “Rektör”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü;

d)    “MEYOK”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü

e)    “Koordinatör”, MEYOK Koordinatörü,

f)     “Meslek Yüksekokulları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını ifade eder.

 

MADDE 5- MEYOK’un çalışma alanları: Meslek Yüksekokullarında eğitimin organizasyonu, üretkenliğin artırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulan MEYOK, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

 

a)    Sektörlerin ara kademe meslek elemanları ile ilgili gereksinimlerini belirleyerek, Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim-öğretim planlarında uygulamalar ağırlık verilmesini sağlayıcı kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini artırıcı düzenlemeler yapmak, personel, kütüphane, laboratuar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak ve destekleme,

b)    Meslek yüksekokullarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının genel niteliklerini belirleyici kriterleri tespit ederek Senatonun onayına sunmak,

c)    Meslek Yüksekokulları mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek.

 

ORGANLAR

 

MADDE 6- MEYOK’un organları şunlardır:

 

a)    Koordinatör

b)    Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu,

c)    Danışma Kurulları,

d)    Program Kurulları,

e)    Bilim Dalı Kurulları

 

MADDE 7– Koordinatör, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendiriliri. Süresi biten koordinatör aynı usulle görevlendirilebilir.

 

Rektör, Koordinatörün önerisi ile bir Koordinatör yardımcısı görevlendirir.  Koordinatör olmadığı zamanlarda Koordinatör Yardımcısı vekaleten görevi yürütür. Koordinatör Yardımcısı’nın görev süresi Koordinatörün görevi ile sınırlıdır.

 

MADDE 8- Koordinatörün görevleri şunlarıdır:

 

a)    Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’na Program ve Bilim Dalı Kurulları’na başkanlık etmek,

b)    Bu yönerge esaslarına göre MEYOK’u yönetmek,

c)    Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’nun karalarını Rektörlüğe mteklif vermek,

d)    MEYOK’un faaliyetleri ile ilgili olarak her üç ayda bir Rektöre rapor vermek.

 

MADDE 9- Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokulları Müdürlerinden oluşur.

 

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, ayda en az bir kere MEYOK Koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Kurul toplantıları üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

MADDE 10- Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, bu yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

 

MADDE 11- Danışma Kurulları, Müdürler Kurulu tarafından kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşturulur.

 

Danışma Kuruları’nın görevi: Meslek Yüksekokullarının faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile Meslek Yüksekokulları arasında işbirliğini ve endüstriye dayalı öğretimin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmaktır.

 

MADDE 12- Program Kurulları Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokullarının benzer programlarındaki eğitimi-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini programlamak, araç- gereç ve fiziksel imkanlardan en etkin bir biçimde yararlanmak için eğitim planlarını hazırlamak  ve Müdürler Kuruluna sunmaktır.

 

MADDE 13– Bilim Dalı Kurulu üyeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin farklı meslek yüksekokulu programlarında yer alan benzer dersleri yürüten öğretim elemanlarından oluşur. Koordinatör Bilim dalı Kurulu’nun başkanıdır.

 

Bilim Dalı Kurulunun görevi: Farklı programlardaki derslerin ve bu derslere ilişkin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin içeriklerinin uyumlaştırılmasına ilişkin öneriler yapmaktır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

 

YÜRÜRLÜK

 

MADDE 14– Bu yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği gün yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

 

MADDE 15- Bu yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.