Mezunlar Birliği Yönergesi

KARAR 2008 / 32

            Afyon Kocatepe Üniversitesi Mezunlar Birliği Yönergesinin 2547 sayılı Kanun’un     14. maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca aşağıdaki şekilde kabul edilmesine;

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

MEZUNLAR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde mezunlar birliği ile her eğitim biriminin kendine özgü alt mezun birliklerini ve bunların ortak çalışma ilkelerini belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Mezunlar Birliği’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Kanun’un 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

a)      Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

b)     Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

c)      Birlik: Afyon Kocatepe Üniversitesi Mezunlar Birliğini,

ç)  Birim: Afyon  Kocatepe  Üniversitesine  bağlı  fakülte,  enstitü,  yüksekokul, devlet

konservatuvarı ve meslek yüksekokullarını,

d) Yürütme Kurulu: Birliğin Yürütme Kurulunu,

e) Alt   Mezun   Birlikleri:   Afyon   Kocatepe   Üniversitesine  bağlı   fakülte,   enstitü,

yüksekokul, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokullarında oluşturulan mezunlar birliğini,

 ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Birliğin amacı

MADDE 5- Birlik, Afyon Kocatepe Üniversitesinden mezun olmuş bütün mezunlarla iletişimi sağlar ve yürütür. Mezunlar, mezunlarla öğrenim gören öğrenciler ve diğer ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlar arasındaki kültürel, ekonomik, eğitsel, toplumsal dayanışmayı ve üniversite birimlerinde kurulmuş bulunan alt mezun birlikleriyle işbirliğini sağlar.

 

Birliğin faaliyet alanları

MADDE 6- Birlik 5. maddede belirtilen amaca ulaşmak için;

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunluğunun ulusal ve uluslararası toplumsal ortamlarda saygın bir yer edinmesi konusunda her türlü çabayı gösterir.

b) Mezunlarla iletişimi sağlamak üzere, her türlü aracı kullanarak bir iletişim düzeni kurar.

c) Mezunların iş, adres ve meslek konumlarını içeren, “Mezunlar Kılavuzu” hazırlayarak, bunların belli aralıklarla yayımını sağlar.

ç) Birimlerin bünyesindeki alt mezun birliklerinin, her yıl düzenleyecekleri “Mezun Günleri” için destekleyici hizmetler sağlar.

d) Mezunların kendi aralarında kuracakları dernek, vakıf gibi kuruluşları üniversitenin olanakları içerisinde destekler.        

e) Mezunlara yönelik seminer, konferans, sergi, gösteri, söyleşi, konser vb. kültürel ve toplumsal etkinlikleri gerçekleştirir.                                                          

f) Mezunların  iş bulmalarında, iş değiştirmelerinde, mesleklerinde ilerlemelerinde kendilerine her türlü desteği sağlar.

g) Mezunlarla ilgili her türlü araştırma, inceleme ve anket çalışmalarını yürütür.

ğ) Öğrenim gören öğrencilerin mezunların çalıştığı işyerlerinde staj,     araştırma ve inceleme vb. yapmaları konusunda yardımcı olur.

h) Mezunlar içerisinde muhtaç olanlara burs, kredi, yardım vb. olanakların sağlanmasında kendilerine yardımcı olur.

ı) Mezunların kendi aralarında ve mezun adayları arasındaki ilişkiyi ve     iletişimi sağlamak üzere web sayfası düzenler.

i) Mezunların yurtdışındaki öğrenim ve eğitimlerini sürdürmede, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.

j) Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunları ile diğer üniversitelerin mezunları için oluşturulan birlik, dernek, vakıf, kulüp vb. kuruluşları arasında dayanışmayı sağlayacak iletişim olanaklarını araştırır ve gerçekleştirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Yönetim organları

MADDE 7- Birimin yönetim organları şunlardır:

a)      Mezunlar Birliği Yürütme Kurulu,

b)     Alt Mezun Birlikleri,

 

Mezunlar birliği yürütme kurulu ve görevleri

MADDE 8- Mezunlar Birliği Yürütme Kurulu; Rektörün belirleyeceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, yine Rektörün belirleyeceği üniversitede görevli en az üç üyeden oluşur.

 

Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

 

Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a)      Yıllık çalışma planı, programı ve harcamaları görüşüp karara bağlamak,

b)     Alt mezun birliklerinden gelen istek ve başvuruları görüşüp, karara bağlamak,

c)      Yönergenin 6. maddesinde belirtilen faaliyetleri yürütmek,

ç)    Birliğin yıllık çalışma ve sonuçlarını gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulu ile

Senato’nun bilgisine sunulacak biçimde rapora bağlamak.

 

            Alt mezun birlikleri ve görevleri

            MADDE 9- Alt mezun birlikleri, birimin üst yöneticisi olan dekan veya müdürün başkanlığında, dekan/müdür yardımcıları ile bölüm/program başkanlarından oluşur. Yönergenin 6. maddesinde belirtilen faaliyetleri kendi birimleri adına gerçekleştirir. Çalışmaları bir rapor halinde Yürütme Kuruluna sunarlar.

 

            Alt mezun birliklerinde gerekli görüldüğü takdirde, seçimi ve çalışma biçimi Yürütme Kurulunca belirlenecek olan bir Alt Mezun Birlikleri Danışma Kurulu oluşturulabilir.

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

            Personel ihtiyacı

            MADDE 10- Birliğin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanılır.

 

            Yürürlük

            MADDE 11- Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 12- Bu Yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Katılanların oy birliği ile karar verildi.