Öğle Yemeği, Burs ve Barınma Yardımı Verilmesine Dair Yönerge

KARAR 2012 / 79       18/07/2012

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğle Yemeği, Burs ve Barınma Yardımı Verilmesine Dair Yönergesi’nin aşağıdaki şekilde kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞLE YEMEĞİ, BURS VE BARINMA YARDIMI VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

MADDE 1- Amaç

Bu yönergenin amacı Üniversite öz gelirlerinden ve çeşitli kaynaklardan sağlanan imkanların, gelir düzeyi düşük ve başarılı öğrencilere dağıtılması usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 2- Kapsam

Bu yönerge Üniversitede kayıtlı normal öğrenim süresi içinde bulunan öğrencilere yapılacak yardımları kapsar.

MADDE 3- Dayanak

Bu Yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4- Tanımlar

Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini

b) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu

c) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu

d) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB): Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını

e) Birim: Enstitü, Fakülte, Devlet Konservatuarı, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını

f) Birim Yöneticisi: Enstitü, Fakülte, Devlet Konservatuarı, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının birimlerinin yöneticisi.

g) Birim Yönetim Kurulu (BYK): Enstitü, Fakülte, Devlet Konservatuarı, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının yönetim kurulunu

h) KYK: Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB): Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL İLKELER

 

Madde 5- Değerlendirme Komisyonları

a) Rektörlükte, SKSDB’ndan sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında, ÖİDB’ndan sorumlu rektör yardımcısı, SKSD başkanı, ÖİD başkanı ve rektör tarafından görevlendirilecek farklı birimlerden dört öğretim üyesi ile öğrenci konseyi yönetim kurulunun sağlık, spor ve kültür sorumlusundan oluşan Rektörlük Yardım Değerlendirme Komisyonu kurulur.(Ek cümle: ÜSK-07/07/2015-2015-40-g.) Rektörlük Yardım Değerlendirme Komisyonu tarafındanYemek, Barınma ve Burs Yardımı almak için belirlenen öğrenciler ÜYK’na sunulur.

b) Birimlerde, birim yöneticisi ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında her bölümden bir temsilci, birim sekreteri ve birim öğrenci temsilcisinin katılacağı Birim Yardım Değerlendirme Komisyonu kurulur. Tek diploma programı olan birimlerde birim yöneticisi tarafından öğrenci üye dışında en az dört kişilik bir komisyon görevlendirilir.(Ek cümle: ÜSK-07/07/2015-2015-40-g.) Birim Yardım Değerlendirme Komisyonu tarafından Yemek,Barınma ve Burs Yardımı almak için belirlenen öğrenciler BYK’ na sunulur. BYKkararı SKSDB’na gönderilir.

 

Madde 6. Rektörlük/Birim kontenjanlarının belirlenmesi

a) Her türlü yardımın %5’i dengeleme kontenjanı olarak kullanılmak üzere Rektörlüğe tahsis edilir. Bu yardımların dağıtımı Rektörlük Yardım Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Dengeleme kontenjanı, birim kontenjanından yararlanamayan gelir düzeyi düşük ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi için kullanılır.

b) SKSD Başkanlığı, birim öğrenci sayısı ile dengeleme kontenjanı hariç Üniversite geneli için belirlenen yardım yapılacak öğrenci sayısının çarpımını, toplam üniversite öğrenci sayısına bölerek her birim için yardım yapılacak öğrenci sayısını belirler. Küsuratlar dengeleme kontenjanına eklenir.

c) Üniversiteye tahsis edilmiş toplam kontenjanın 10 veya daha az olması durumunda birimlere kontenjan dağıtımı yapılmaz. Bu yardımların değerlendirilmesi Rektörlük Yardım Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.

d) Barınma yardımının birimlere paylaştırılmasında yurdun bulunduğu yerleşim yerindeki öğrenci sayıları dikkate alınır.

(Değişik: ÜSK-24/07/2014-2014/83-d.) e) Barınma ve Yemek Bursu için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra boş kontenjan kalması durumunda Birim Yöneticisi tarafından sonradan ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrenciler Rektörlük Yardım Değerlendirme Komisyonu onayı ile burslardan faydalanabilirler.

Madde 7- Başvuru şekli, zamanı ve öğrencilerin seçimi

a) Yardımlara başvuru ilanı, her eğitim öğretim yılı başında SKSDB tarafından öğrenci bilgi sisteminden yapılır. İlanda başvuru tarihleri, başvuru şartları, başvurunun nasıl yapılacağı ve gerekli belgeler belirtilir.

b) Başvuru ilanı ve birimlerce yapılacak işlemler birimlere bir yazı ile bildirilir.

c) Yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını hazırlanan web sitesi yoluyla başvuru tarihleri arasında yaparlar. Başvurular EK’te verilen kriterlere göre puanlanır. Başvuruda bildirilen bilgilerin doğruluğundan öğrenci sorumlu olup daha sonra yapılan araştırmalar sonunda yanlış beyan saptanırsa yardım kesilerek öğrenci hakkında disiplinsoruşturması açılır.

d) Komisyonlar hazırlanan internet sitesi üzerinden yapılan başvuruları değerlendirir. Birime/rektörlüğe ayrılan kontenjanın iki katı kadar adayı puan sıralamasını göz önünde bulundurarak incelemeye alır. Bu adayları, öğrencinin danışmanlarının görüşleri ve sunduğu belgelere göre kendi içinde sıralayarak ayrılan kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek adayı belirleyip birim aracılığıyla SKSDB’na bildirir.

e) Yardım almaya hak kazanan öğrenciler öğrenci bilgi sistemi üzerinden bilgilendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YEMEK, BURS VE BARINMA YARDIMI

 

YEMEK YARDIMI

Madde 8- Tanım

Bu yardım hafta içerisinde Üniversite yemekhanelerinde verilen yemekten ücretsiz olarak faydalanma şeklindedir. Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek yardımından faydalanılmaz. Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer. Yemek yardımı verilme şekli ve süreleri SKSDB tarafından değiştirilebilir.

MADDE 9- Yemek Yardımı Verilecek Toplam Öğrenci Sayısının Belirlenmesi

Her eğitim öğretim yılı başında geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, ücretsiz yemek yardımı verilecek toplam öğrenci sayısı SKSDB’nın teklifi üzerine ÜYK tarafından tespit edilir.

Madde 10- Yemek yardımının iptali

Asıl adaylardan yardımın başladığı tarihten itibaren ilk bir ay içerisinde (4 hafta) yemek yardımından hiç faydalanmayan, bir dönemde yemek yardımı hakkının yüzde ellisinden azını kullanan ve yemek yardımını kötüye kullanan öğrencilerin yardımı SKSDB tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilerek iptal edilir. Kesilen yardım yerine sıradaki yedek adaya yemek yardımı verilir.

MADDE 11- Haftalık ücretsiz yemek kartları her hafta pazartesi ve Salı günleri merkez öğrenci yemekhanesi kart satış odasından kimlik kontrolü ile imza karşılığında öğrencilere verilir. Bu işlem İlçe yemekhanelerinde aynı standartlar dikkate alınarak okul müdürlükleri tarafından yapılır. Yemek sisteminin elektronik kartlı olduğu birimlerde ise yemek yeme hakkı öğrencinin kartına SKSDB tarafından yüklenir.

 

BURS YARDIMI

Madde 12- Tanım ve Burs Sayısı

KYK tarafından Üniversiteye tahsis edilmiş olan karşılıksız burstur. Toplam burs sayısı her eğitim öğretim yılı başında KYK tarafından belirlenir.

Madde 13- Bursların verilmesi

Genel ilkeler doğrultusunda belirlenen asil ve yedek adaylar SKSDB tarafından KYK sistemine girilir. Burslar konusunda son karar KYK’na aittir. Kurum belirlediği ilkeler çerçevesinde bursun sürdürülmesine ya da iptaline karar verebilir.

BARINMA YARDIMI

Madde 14- Tanım

(Değişik: ÜSK-07/07/2015-2015/40-g.) Üniversitemiz ile Astra Yapı İşletmeciliği San.Tic.A.Ş. (Özel Üniyurt Yükseköğretim Kız-Erkek Öğrenci Yurtları) arasında imzalanan"İrtifak Hakkı Sözleşmesi"nin Üniversiteye Tanınacak İmtiyazlarbaşlıklı 24. Maddesi uyarınca bedelsiz olarak Üniversitemizin kullanımınatahsis ediliş olan 10 barınma ve yemek ile 43 barınma yardımıdır.

Madde 15- Yardım alacak öğrencilerin belirlenmesi

(Değişik: ÜSK-07/07/2015-2015/40-g.) Hangi öğrencilerin bu yardımdan faydalanacağıgenel ilkelere göre Rektörlük Yardım Değerlendirme Komisyonu tarafındanbelirlenir. Genel ilkelere göre yapılacak sıralamada en yüksek puandan başlamaküzere ilk on sıradaki öğrenciler tam burslu sayılır. Öğrencilerin kalacaklarıodalar irtifak hakkı sözleşmesi çerçevesinde yurt yönetimi tarafından kararlaştırılır.

Madde 16- Yardımın iptali

Öğrenciler yurt yönetimi tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadır. Asıl adaylardan belirtilen süre içerisinde barınma yardımına müracaat etmeyen veya yurt kurallarına uymayan öğrencilerin yardımı kesilir ve yerine sırasına göre yedek adaylar çağrılır.

Madde 17- Yardımın Süresi (Değişik ÜSK-28/02/2013-2013/37-20/11/2013-2013/114)

Yardımın süresi akademik takvimle sınırlıdır. Ancak her öğretim yılı başında genel not ortalaması 2,25 (iki virgülyirmibeş) ve üzerinde olan öğrencilerin süreleri Rektörlük Yardım Değerlendirme Komisyonu kararıyla her defasında bir öğrenim yılı olmak üzere normal öğrenim süresinin sonuna kadar uzatılabilir.

                                                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

MADDE 18- Denetim

Her birimin yöneticisi ve SKSDB öğrencilerin yardımdan amaca uygun faydalanmaları için gerekli bütün önlemleri almakla görevli ve yetkilidir.

MADDE 19- Yürürlük

Bu yönerge Üniversite Senatosunca kabul edilmesine müteakip 2012-2013 eğitim öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 20- Yürütme

Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

EK

YARDIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK KRİTERLER VE SAĞLANACAK BELGELER

(*) ile belirtilmiş kriterlerden 0 puan dışındaki durumlar belgelendirilecektir

ANA KRİTER

ALT KRİTER

PUAN

Ailenin aylık geliri (*)

Asgari ücret veya daha az

15

Asgari ücretin 1,5 katına kadar

10

Asgari ücretin 2 katına kadar

5

Asgari ücretin 2 katından fazla

0

Aile birlikteliği (*)

Anne baba birlikte

0

Boşanmış

5

Biri vefat etmiş

10

Ailenin barınma durumu (*)

Aileye ait ev

0

Lojman

5

Kira

10

Kardeş sayısı (*)

Sayı x 2

Açık ve uzaktan öğretim dışında üniversitede okuyan kardeş sayısı (*)

Sayı x 5

Öğrencinin aylık kişisel gelir durumu (*)

0-200

10

200-400

5

400-600

0

600-800

-5

800 den yüksek

-10

Sigara alışkanlığı

Var

-5

Yok

0

Öğrencinin okurken ikamet ettiği yer (*)

Aile yanı

0

Özel yurt

5

KYK yurdu

10

Kira

10

Başarı durumu (Ara Sınıflar)

Not ortalamasına göre

1,75 ten düşük

0

1,75-2,5 arası

10

2,5-3 arası

15

3 ve üzeri

25

Başarı durumu (Yeni Kayıt)

Yüzdelik dilime göre

5’ten az

30

5-10

20

10-25

10

25’ten yüksek

0

Öğrenim türü

Birinci öğretim

0

İkinci öğretim

-5

Uzaktan öğretim

-10

Sınıfı

Hazırlık – Birinci sınıf

15

İkinci sınıf

10

Üçüncü sınıf

5

Üst sınıflar

0

Alttan aldığı ders sayısı

Sayı x (-3)


 

Yönergenin Kabul Edildiği Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

18/07/2012

2012/79

 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin Kabul Edildiği

Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

28/02/2013

2013/37

20/11/2013 2013/114

24/07/2014

2014/83-d.

07/07/2015

 

2015/40-g.