Öğrenci Konsey Yönergesi

 19/09/2011  KARAR 2011 / 128

Üniversitemiz Senatosu’nun 07.10.2010 tarih ve 2010/126 sayılı kararı ile kabul edilen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Konsey Yönergesi”nin iptal edilerek, yeni yönergenin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.                    

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KONSEY YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ KISIM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

              Amaç

             Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, Afyon Kocatepe Üniversitesi yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi kuruluş görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

              

 

 Kapsam

             Madde 2- Bu Yönerge; Afyon Kocatepe Üniversitesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

             Madde 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4- Bu Yönergede geçen

a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,            

b) Öğrenci: Enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarına kayıtlı öğrenciyi,

c) Öğrenci Konseyi: Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

ç) Öğretim birimi: Üniversiteye bağlı olarak eğitim-öğretim yapan enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarını,

d) Alt Birim: Öğretim birimlerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalını,

e) Alt Birim Öğrenci Temsilcisi: Öğretim birimlerindeki her bir alt birim öğrencilerinin, kendi aralarından, öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

f) Alt Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Öğretim birimlerindeki alt birim öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

g) Öğretim Birimi Öğrenci Temsilcisi: Öğretim birimlerindeki alt birim öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları öğretim birimi öğrencilerini öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

ğ) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Öğretim Birimi öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

h) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Öğretim Birimi öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,

ı) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin bu yönergeye ve yükseköğretim kurumlarının konuya ilişkin hazırlayacakları yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

i) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

j) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

k) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını,

ifade eder.

             2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu Yönerge için de geçerlidir.

 

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Öğrenci Konseyi

 

             Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

             Madde 5- Üniversite Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Üniversite rektörlüğü tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde ilgili yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde  temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

             Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

             Madde 6- (Değişik ÜSK-12/03/2013-2013/48.a) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili öğretim biriminin kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye ve görevli olmaması,

c) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,

d) İlgili yükseköğretim kurumundaki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış olması (Enstitü öğrencileri hariç) (Değişik:ÜSK 31.08.2016 – 2016/44),

e) Sabıka kaydının bulunmaması,

f) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması

g) Bulunduğu sınıf itibariyle (yeni kayıt yaptıran öğrenciler hariç) alttan dersinin olmaması, ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50 ve üzerinde olması
 

 

             Öğrenci konseyi organları

 

             Madde 7- Öğrenci Konseyi Organları, "Alt Birim Öğrenci Temsilcisi", "Alt Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Öğretim Birimi Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanından oluşur.

             Öğrenci Konseyi yapılanma şeması EK-1’de gösterilmiştir.

             Öğrenci temsilcisi seçimi

             Madde 8- Alt Birim Öğrenci Temsilcisi, Öğretim birimlerindeki alt birimlerden

Alt birimleri öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

             Öğrenci temsilcisinin görevleri

             Madde 9- Alt Birim Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği Alt Birimde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Öğretim Birimlerinin Alt Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi Alt Birim öğrencilerini temsil etmek,

ç) Temsil ettiği Alt Birimdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

d) Kendi Alt Birim öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

e) Temsil ettiği Alt Birimdeki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

f) Temsil ettiği Alt Birimdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği Alt Birimin akademik toplantılarına katılmak.

             Öğrenci temsilcileri kurulu

             Madde 10- Alt Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğretim Birimlerindeki Alt Birimler Öğrenci temsilcilerinden oluşur ve üniversitenin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Alt Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

             Alt Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

             Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri

             Madde 11- Alt Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,

b) Alt birimlerin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

c) Bulundukları öğretim birimlerinde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

ç) Alt birim öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

d) Alt birim öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

e) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

             Öğrenci temsilcisi

             Madde 12- Öğretim Birimi Öğrenci Temsilcisi, bir Üniversitenin öğretim birimlerindeki alt birim öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir Alt Birim bulunan öğretim biriminde, var olan alt birim Öğrenci Temsilcisi, söz konusu öğretim birimi temsilcisi olarak görev yapar.

             Öğretim Birimi Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Üniversitenin ilgili Öğretim Biriminde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, Öğretim Birimi öğrenci temsilciliğine, Üniversitenin öğretim birimindeki alt birim Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

             Öğrenci temsilcisinin görevleri

             Madde 13- Öğretim Birimi Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği Öğretim Biriminde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil Öğretim Biriminde duyurmak ve uygulamaları izlemek,

c) Temsil ettiği Öğretim Biriminde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

ç) Bulunduğu Öğretim Biriminin öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

d) Temsil ettiği Öğretim Biriminde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

e) Temsil ettiği Öğretim Birimindeki Alt Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği Öğretim Birimi yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

             Öğrenci konseyi genel kurulu

             Madde 14- Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Üniversitenin Öğretim Birimlerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere bağlı bulunduğu ilgili Üniversitenin "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

             Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

             Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

             Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

             Madde 15- Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

ç) Öğrenci Konseyinin ve bağlı bulunduğu Üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

d) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

             Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu

             Madde 16- Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

             Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri

             Madde 17- Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

ç) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak ilgili rektörlüğe sunmak.

             Öğrenci konseyi yönetim kurulu

             Madde 18- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

             Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

     

            Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri

             Madde 19- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

b) Üniversitendeki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

ç) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

d) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

e) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

f) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

g) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu Üniversitende duyurmak ve izlemek,

ğ) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

             Öğrenci konseyi denetleme kurulu

             Madde 20- Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

             Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri

             Madde 21- Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu Yönerge hükümlerine, üniversite hazırlayacağı yönergelere ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b) Yaptığı çalışmalar hakkında Üniversitenin rektörlüğünü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

             Öğrenci konseyi başkanı

             Madde 22- (Değişik ÜSK 15/04/2013-2013/67)

 

Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. (Değişik:ÜSK 31.08.2016 – 2016/44) Tüm öğrencileri temsil edebilmeleri için birinci ve son sınıf öğrencilerinden (enstitü öğrencileri hariç) konsey başkanı seçilemez. ­

 

Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

             Öğrenci konseyi başkanının görevleri

             Madde 23- Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

a) Kendi Üniversite öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

ç) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

d) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Üniversitenin senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak.      

             Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

Madde 24- (Değik ÜSK-12/03/2013-2013/48.a)  Madde 24- Öğrenci Konseyi ve tüm Öğrenci Temsilcilikleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin suçu sayılan ve disiplin cezasını gerektirecek hiçbir faaliyette bulunamaz. Mezuniyet veya başka bir nedenle Üniversiteden ilişiği kesilen ya da Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğine göre haklarında disiplin cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi Temsilcilerinin Öğrenci Temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

 

 

  

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve son Hükümler

 

Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi

             Madde 25- Öğrenci Konseyi’ne, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Üniversite tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 26- 07.10.2010 tarih ve 2010/126 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 27- Bu Yönerge 2011-2012 eğitim – öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28- Bu Yönerge Hükümleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

19/09/2011

2011/128

 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin Kabul Edildiği

Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

12/03/2013

2013/48.a)

15/04/2013

2013/67

31/08/2016

2016/44