Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi

KARAR 2012 / 72   (05/06/2012)

Üniversitemiz ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan birimler için hazırlanan “Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi”nin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ

 

BÖLÜM 1

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

Madde 1: Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi birimlerine Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alımlarına ilişkin hükümleri düzenler.

 

Madde 2: Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesinin özel yetenek sınavları ile öğrenci alınan birimlerine giriş için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, asil ve yedeklerin tespit ve usulleri, sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

 

Madde 3: Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4: Tanımlar (Değişik: ÜSK-11/07/2013-2013/81)

        Bu Esaslarda geçen;

 

Üniversite                                          Afyon Kocatepe Üniversitesini,

Rektör                                                Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

Senato                                                Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

Öğretim Birimi                                 Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alan Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuarını,

Birim Kurulu (BK)                          Öğretim Birimi kurulunu,

Birim Yönetim Kurulu (BYK)       Öğretim Birimi Yönetim kurulunu

Sınav Komisyonu                             Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alımlarına ilişkin esasları düzenleyen komisyonu,

YGS                                                   Yükseköğretime Giriş Sınavını,

OBP                                                   Adayın Ortaöğretim Başarı puanını,

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS)             Özel Yetenek Eleme Sınavlarından oluşan giriş sınavını,

ÖSYM                                               Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi,

ÖYSP                                                     Özel Yetenek Sınavı Puanını,

Yerleştirme Puanı (YP)                   İlgili yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzundaki esaslar çerçevesinde hesaplanarak elde edilir.

ifade eder.

 

BÖLÜM 2

GİRİŞ ESASLARI

 

Madde 5: Ön kayıt bilgileri

  1. Öğretim birimleri her yıl özel yetenek sınavlarının takvimini, ön kayıt ve sınav yerini BYK kararıyla belirleyerek ilan eder. Bu amaçla internet sitesi, başvuru kılavuzu, uygulama ilkeleri ve tanıtım kitapçığı gibi hazırlıkları yapabilir.
  2. Öğretim birimleri ÖSYM tarafından ilan edilen kontenjan kitapçığındaki sınırlar içinde kalmak şartıyla BYK kararıyla bayan/erkek kontenjanı ve/veya branş kontenjanı belirleyebilir.

 

Madde 6: Ön kayıt koşulları

  1. Adaylar, ÖSYM tarafından her yıl açıklanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir.
  2. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt yaptıramazlar.
  3. Öğretmenlik branşlarında Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerindeki gereklilikleri sağlamayanlar ilgili programlara başvuramazlar.
  4. Ön başvuru için internet sitesi hazırlanabilir. Evrak teslimi aday tarafından şahsen yapılır.

 

Madde 7: Ön kayıt için gerekli belgeler

  1. Öğretim birimleri ön kayıt için gerekli belgeleri BYK kararıyla tespit ederek hazırlayacakları internet sitesi/başvuru kılavuzu/ uygulama ilkeleri/tanıtım kitapçığında belirtir.
  2. Belge sayısı Başbakanlık tarafından belirlenen Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesi ilkeleri esas alınarak belirlenir.

 

Madde 8: Sınavlar

1. Özel yetenek sınavları diploma programının özelliklerine göre BK kararıyla belirlenir ve birim tarafından hazırlanacak internet sitesi/başvuru kılavuzu/uygulama ilkeleri/tanıtım kitapçığında belirtilir.

2. Adaylar sınav süresince, sınav komisyonunda bulunan üyelere, sınav görevlilerine veya diğer adaylara sözlü veya fiili saldırıda bulunurlarsa sınavdan ihraç edilirler.

  1. Adayların sınavlarla ilgili her türlü itirazları için dilekçe ekinde BYK kararıyla belirlenen bir miktar ücret talep edilebilir. Başvurular Özel Yetenek Sınav Komisyonuna yapılır. İtirazın haklı bulunması durumunda yatırılan ücret iade edilir.

 

Madde 9: Kesin Kayıtlar

1. Sınav ve yerleştirme sonuçları, asil ve varsa yedek adaylar, ÖSYM tarafından sağlanacak verilerin açıklanmasına bağlı olarak, sınavı takip eden bir hafta içinde açıklanır.

2. Öğretim birimleri kesin kayıt takvimini ve kayıt yerlerini BYK kararıyla belirleyerek hazırlayacakları internet sitesi/başvuru kılavuzu/uygulama ilkeleri/tanıtım kitapçığında belirtilir.

3. Belirtilen tarihlerde başvuru veya kesin kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler.

 

Madde 10: Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. İlgili yıla ait ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi,

2. Adayın lise ve dengi okul mezun olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi,

3. Askerliğini tamamlamış olan adaylar için terhis belgesi,

4. 8 adet (4,5×6 cm) boyutunda vesikalık fotoğraf,

5. Katkı Payı/Öğrenim ücreti yatırıldığına dair belge

6. Diploma programı özelliğine göre tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu istenebilir.

 

Madde 11: Genel Hükümler

1. Sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi gerekmektedir.

2. Sınavlara girmeyen veya giremeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.

3. Sınav sırası gelen adayın, sınav yerinde bulunması şarttır. Haklı ve geçerli bir mazereti olup, bu mazeretin Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmesi halinde aday için farklı bir sınav takvimi belirlenebilir.

4. Asılların ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen belgelerden herhangi birinin fotokopisi ve asıllarının birbirine uymaması halinde, bu belge sahibinin sınavı kazanmış olması durumunda dahi, kaydı yapılmayacak ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

5. Diploma programları için yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı bulunması durumunda ÖSYM’ye ait sınav sonuç bilgileri ve ulusal kuruluşlardan alınacak belgeler dışında, adaylar Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylarla aynı şartlara tabiidir. Başvuru olmadığı takdirde bu kontenjanlar boş kalacaktır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve lisans programlarına “Yabancı uyruklu öğrenci kabul kılavuzu” ve “Yabancı öğrenci başvurularında dikkate alınacak sınavlar ve puanlar” ile ilgili kılavuz dikkate alınacaktır.

 

Madde 12: Özel Yetenek Sınavları Değerlendirme Esasları

1. Öğrenci adaylarının yerleştirilmeleri; ilgili yıla ait Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu”nda yer alan “Özel Yetenek Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına Öğrenci alımıyla ilgili İşlemler ve Değerlendirme Esasları” dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. Yerleşme Puanlarının eşitliği halinde öncelikle YGS puanı yüksek olan aday, bunların da eşitliği halinde OBP puanı yüksek olan aday kesin kayıt hakkı kazanacaktır.

 

Madde 13: Sınav Komisyonunun Oluşturulması ve Görevleri

1. BYK kararıyla, sınavın genel koordinasyonu için Birim Yöneticisi veya görevlendireceği bir yardımcısı başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir komisyon kurulur.

2. Diploma programının özelliklerine göre her diploma programı için ayrı ayrı olmak üzere sınav komisyonu önerisi ve BYK kararıyla en az üçer kişiden oluşan alt komisyonlar kurulabilir.

3. Sınav Komisyonunun Görev ve Yetkileri;

a) Özel yetenek sınav şeklinin belirlenmesi ve teknik olarak açıklık getirilerek bununla ilgili esasların hazırlanması,

b) Uygulama sınavında yapılacak testlerin uygulatılmasını ve özel yetenek giriş sınav programlarının yer ve zaman açısından belirlenmesi,

c) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması,

d) Sınav güvenliği için önlem alınması,

e) Sınavlarla ilgili araç – gereçlerin sağlanması,

 

BÖLÜM 3

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

Madde 14: Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği, Senato Kararları, Üniversite Yönetim Kurulu Kararları, BYK kararları ve Sınav Komisyonu kararları uygulanır.

 

Madde 15: Bu yönerge senato tarafından kabul edildikleri tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 16: Bu yönerge Rektör tarafından yürütülür. 
 

Yönergenin Kabul Edildiği Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

05/06/2012

2012/72

 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin Kabul Edildiği

Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

11/07/2013

2013/81