Organizasyon Hizmetleri Birimi Yönergesi

15/06/2011  KARAR 2011 / 57

 Üniversitemiz “Organizasyon Hizmetleri Birimi Yönergesi”nin aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

ORGANİZASYON HİZMETLERİ BİRİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             

Amaç

           MADDE 1. (1) Bu Yönergenin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Organizasyon Hizmetleri Biriminin yönetim, çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

           MADDE 2. (1) Bu Yönerge; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Organizasyon Hizmetleri Biriminin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

           MADDE 3. (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. Maddesine,

(2) Üniversite Senatosunun 13.04.2011 tarih ve 2011/12 sayılı Üniversite Senatosu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4. (1) Bu Yönergede geçen;

a)      Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

b)      Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

c)      Birim: Afyon Kocatepe Üniversitesi Organizasyon Hizmetleri Birimini,

d)      Birim Koordinatörü: Organizasyon Hizmetleri Birim Koordinatörünü,

              e)  Birim Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Organizasyon Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birimin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Birimin Amacı;

           MADDE 5. (1) Organizasyon Hizmetleri Birimi; Üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alanlara yönelik yapılacak olan etkinlikler ile bahar şenliği, mezuniyet törenleri, şölenler, sportif faaliyetler ve konser gibi etkinlikleri organize etmek ve belirtilen tüm etkinliklerde diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

 

Birimin Faaliyet Alanları;

MADDE 6. (1) Birim amaçlarına ulaşmak için Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde;

a) Bahar Şenliklerinde organizasyon komitesi ile beraber organizasyon aşamalarının planlanması ve koordine edilmesi,

b) Öğrenci kulüp ve toplulukları ile Üniversite birimlerinin yapacakları etkinliklerin düzenlenmesi,

c) Üniversite birimlerinin, öğrenci, öğrenci kulübü ve toplulukları ile yiyecek firmaların stant başvurularının Sağlık Kültür Spor Daire başkanlığı ile birlikte değerlendirilmesi,

d) Afyon Kocatepe Üniversitesini temsilen çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin organize edilmesi,

e) Mezuniyet Töreni ile ilgili organizasyon komitesi ile beraber organizasyon aşamalarının planlanması ve koordine edilmesi,

f) Diğer Üniversitelerin ilgili birimleri ile iletişim kurarak, Üniversitelerarası kültürel ve sanatsal işbirliğin sağlanması,

g) Üniversite yönetiminin uygun görüp görevlendirdiği diğer tüm konularda çalışmaların yapılması,

h) Öğrenci kulüp ve topluluklarının ulusal ve uluslararası şenlik, festival, şölen vb. faaliyetlerinin organizasyonlarının koordine edilmesi ve Üniversitemiz kulüp veya topluluklarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımının sağlanması,

ı) Toplumsal hizmetler konusunda çalışmaların yapılması,

i) Öğrenci Kulüplerinin yıl boyunca yaptıkları etkinliklerinin uygulaması ve sergilenmesi aşamalarında koordinatörlük hizmetlerini yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimin Yönetim Organları ve Görevleri

             

              Birimin Yönetim Organları;

             MADDE 7. (1) Birimin yönetim organları şunlardır:

             a) Birim Koordinatörü,

             b) Birim Yönetim Kurulu,

             

              Birim Koordinatörü ve Görevleri;

            MADDE 8. (1) Birim Koordinatörü; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Birim Koordinatörü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Birim Koordinatörü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Birim Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Birim Koordinatörünün görevi sona erdiğinde Birim Koordinatör Yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Birim Koordinatörü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

           (2)  Birim Koordinatörünün görevleri; Birimi temsil, Birim Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Birim çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

Birim Yönetim Kurulu ve Görevleri;

           MADDE 9. (1) Birim Yönetim Kurulu; Birim Koordinatörü, Birim Koordinatör yardımcıları ile Birim Koordinatörünün önereceği ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Birim Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri aynı usulle Rektör tarafından görevlendirilir. Birim Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Birim Yönetim Kurulu, Birimin karar organıdır.

            (2) Birim Yönetim Kurulunun görevleri; Birim Koordinatörü tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Birim Koordinatörüne yardımcı olmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller;

             MADDE 10. (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Diğer mevzuat hükümleri, Senato Kararları ile Birim Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

            

 Yürürlük

             MADDE 11. (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

           

Yürütme

             MADDE 12. (1) Bu Yönerge hükümlerini, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.