Örgün Eğitim Öğrencilerine Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi

KARAR 2012 / 7

Üniversitemiz Örgün Eğitim Öğrencilerine Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi’nin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLECEK DERSLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç-Kapsam-Yürütme Kurulu

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, senato kararına göre örgün eğitim öğrencilerine uzaktan eğitimle verilecek derslerin işlenişi, sınavların yapılması ve uzaktan eğitim performansının arttırılması için oluşturulacak kurul ve görevlileri, verilen yetki ve görevlerin ilke ve usullerini bir bütünlük içinde düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, örgün eğitim öğrencilerine uzaktan eğitimle verilecek derslerin bulunduğu birimlerin faaliyet esaslarını kapsar.

 

Yürütme kurulu

MADDE 3- Yürütme kurulu uzaktan eğitimle verilecek örgün eğitim dersleri için birimlerin akademik ve idari konularda organizasyonunu sağlar. Sistemin uygulamasına dönük 2547 sayılı kanunun 19. ve 20. maddelerinde yer alan hükümlere aykırı olmamak üzere bütün işlem ve tasarruflarını karara bağlar, onaylar ve denetler.

Yürütme Kurulu; Eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı, Uzaktan Eğitim MYO Müdürü, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Öğrenci işleri daire başkanı ve Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlarından oluşur. Yürütme Kurulunda görev alan Rektör Yardımcısı aynı zamanda kurulun başkanıdır. Kurulun sekretaryası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Kurul üyelerinden biri başkan tarafından koordinatör olarak görevlendirilebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevliler ve görev tanımları

 

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

MADDE 4- Uzaktan Eğitim sisteminin akademik ve teknik hizmetlerini koordine eder. Teknik birimleri ve idari personeli amaca uygun biçimde yönlendirir ve denetler. Bu birimlerle ilgili teklif ve kararları yürütme kuruluna sunar. Koordinatör yürütme kuruluna karşı sorumludur.

 

Bölüm başkanları

MADDE 5- Bölüm başkanı birimin yönetim hizmetlerini Koordinatör ile birlikte yürütür. Öğretim üyelerinin eğitim faaliyetlerini izler ve faaliyetleri denetler. Görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimi konusunda Yürütme Kurulu’na öneride bulunur.

Bölüm Başkanının görevleri şunlardır:

a) Yürütme kurulu çalışmalarına katılmak,

b) Ders içeriği hazırlayacak ve ders verecek öğretim elemanlarını belirleyerek yürütme kuruluna sunmak,

c) Öğretim elemanlarının derslere katılım, sınavlar ve ödev faaliyetlerini denetlemek,

d) Öğretim elemanlarının öğrencilerle olan etkileşimini belirlemek,

e) Öğrencilerin akademik konudaki sorunlarına çözümler üretmek,

f) Dönem içi faaliyetleri planlayarak akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.

 

Birim Koordinatörü

MADDE 6- Akademik birimin amiri tarafından belirlenen, Fakültelerde Dekan Yardımcısı, Yüksekokullarda Müdür yardımcısıdır. Uzaktan Eğitim sisteminin akademik ve teknik hizmetlerini koordine eder. Teknik ve idari personelin öneri ve taleplerini Uzaktan Eğitim Koordinatörüne bildirir.

Birim Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Birim koordinatörleri eğitim öğretim yılının ilk haftasında uzaktan eğitim sisteminin nasıl işleyeceğini öğrencilerine konferans vererek açıklamak,

b) Birim koordinatörleri kendi belirleyeceği tarihte öğrenci danışmanlarına uzaktan eğitim sistemini anlatmak,

c) Şifre problemi yaşayan öğrenci listesini Öğrenim Yönetim Sistemi Sorumlusuna bildirmek,

d) Haftalık ders programında Uzaktan Eğitimle yapılacak ders öncesi ve sonrasının programda boş bırakılmasını sağlamak,

e) Uzaktan Eğitimle yapılacak ders saatinde bir derslik veya tercihen bilgisayar laboratuvarının öğrencilere açık tutulmasını sağlamak (Derslik açık tutulacaksa internet bağlantılı bilgisayar, hoparlör ve projeksiyon cihazıyla öğrencilerin topluca dersi izleyebilmelerine olanak sağlanır),

f) Rektörlüğe bağlı olmayan bölümlere ait derslerin uzaktan eğitimle verilmesi halinde, bu bölümlerin Yürütme Kurulu ve Öğrenim Yönetim Sistem Sorumlusuyla koordinasyonunu sağlamak.

 

Öğrenim Yönetim Sistem Sorumlusu

MADDE 7 – Öğrenim Yönetim Sistem Sorumlusu, Uzaktan Eğitim Koordinatörünün teklifiyle Yürütme Kurulu tarafından akademik veya idari personel arasından belirlenir. Öğrenim Yönetim Sistem Sorumlusu Uzaktan Eğitim Sisteminin akademik ve teknik yeterliğini sağlar. Uzaktan Eğitim Sistemiyle ilgili öneri ve taleplerini Uzaktan Eğitim Koordinatörüne bildirir.

Öğrenim Yönetim Sistem Sorumlusunun görevleri şunlardır:

a) Uzaktan Eğitim sisteminden ders alacak öğrenci listesini sisteme tanımlamak,

b) Uzaktan Eğitimle ilgili gelişmelerin öğrencilere duyurulmasını sağlamak,

c) Ders içeriklerinin güncelliğini takip etmek,

d) Öğrenci ve öğretim elemanlarının sistemle ilgili sorunlarını çözmek,

e) Uzaktan Eğitim Sisteminde ortaya çıkana sorunları Uzaktan Eğitim Koordinatörüne bildirmek.

 

Öğretim elemanları

MADDE 8- Uzaktan eğitim sisteminde yer alan öğretim elemanlarının görevleri şunlardır:

a) Ders tanıtım formuna uygun olarak yarıyıl akademik takvimine göre ders planını belirlemek,

b) Bölüm başkanının koordinasyonunda ders video kaydını yapmak,

c) Dersin sınav sorularını hazırlamak, yapmak ve değerlendirmek,

d) Ödev, proje, tartışma konusu vermek ve değerlendirmek,

e) Öğrencilerin mesajlarını yanıtlamak,

f) Eş zamanlı derslere belirlenen saatlerde katılmak,

g) Telafi dersleri ile ilgili olarak Bölüm Başkanını, Birim Koordinatörünü, Öğrenim Yönetim Sistem Sorumlusunu bilgilendirmek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Yöntemi – Sınavlar – Başarı Notu

 

MADDE 9- Uzaktan Eğitim Sistemi önceden hazırlamış ders içeriklerinin internet üzerinden bireysel olarak izlenmesi, dinlenmesi ve çalışılması ile yine internet üzerinden yapılan eş zamanlı eğitimden oluşmaktadır.

Bireysel çalışmada; Öğrenci, öğretim elemanı tarafından daha önce hazırlanıp sisteme yüklenmiş video, animasyon, ses kaydı, doküman vb. ders içeriklerini istediği zaman sisteme girerek inceleyebilir, olası sorularını öğretim elemanına mesaj ile yöneltir.

Eş zamanlı eğitimde; Öğrenci ve öğretim elemanı haftalık programda belirtilen saatte sesli ve görüntülü olarak iletişime geçebilir, yazılımlarda yer alan beyaz tahta uygulaması ile tahta üzerinde konu ile ilgili tartışmalar yapabilir.

 

Başarı Notu – Ders Geçme

MADDE 10- Başarı puanının belirlenmesi için bir ara sınav ve final ( ve varsa bütünleme) sınavı yapılır. Ara sınav notunun %40’ı ve Final sınavı notunun %60’ı toplanarak dönem sonu ders geçme notu belirlenir.Belirlenen puanlar harf notuna dönüştürülerek öğrenciye duyurulur.

 

Sınavlar

MADDE 11- Sınavlar Yürütme Kurulunun belirleyeceği usullerle, Yürütme Kurulunun belirleyeceği tarih ve saatlerde yapılır. Birimler sınav düzeninin sağlanmasından, gerekli sayıda gözetmen görevlendirilmesinden, sınav sorularının çoğaltılması ve sınav görevlilerine ulaştırılması ile cevapların sınav sonrası dersin yürütücüsü olan öğretim elemanına ulaştırılmasından sorumludur.

 

Yürürlük

MADDE 12- Bu yönerge Senatonun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13- Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.