Pamukkale Üniversitesi İle Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Ortak Doktora Programı Eğitim-Öğretim Yönergesi

KARAR 2015/40   07/07/2015

e.    “Pamukkale Üniversitesi İle Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Ortak Doktora Programı Eğitim-Öğretim Yönergesi” nin aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

ELEKTRİKMÜHENDİSLİĞİ

ORTAK DOKTORA PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM,DAYANAK ve TANIMLAR

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Pamukkale Üniversitesiile Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında ortaklaşa yürütülecek Elektrik Mühendisliği Doktora Programı kapsamında iki Üniversite arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını biraraya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim-öğretim almalarını sağlamak ve araştırma imkânı vermek amacıyla düzenlenen işbirliğinin uygulama esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge ortak Elektrik Mühendisliği Doktoraprogramına öğrenci kabulü, müfredat, sınav, değerlendirme, devam, izin,verilecek diploma gibi programın başlangıcından sonuçlandırılıncaya kadar ortaklisansüstü programda yapılacak uygulamalara ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yüksek Öğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile bu yönetmeliğin atıfta bulunduğu 2547 sayılı Kanunun50 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (13) numaralı alt bendindeki hükümlere ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.09.2010 tarih ve 4284-32005 sayılı yazısı ile bildirilen 26.08.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokole dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a)  Ortak Enstitü: Doktoraprogramını ortaklaşa yürüten Pamukkale Üniversitesi ve Afyon KocatepeÜniversitesinin Fen Bilimleri Enstitülerinin her birini,

b)  YürütücüEnstitü: AfyonKocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yürütücü enstitüdür. Ayrıca,öğrencinin başvuru, kayıt, ders alma, sınavlar, mezuniyet gibi tüm öğrencilikişlemlerine ilişkin bilgileri tutacağını ve yürüteceğini,

c)   Ortak Doktora Programı: Pamukkale Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinin Fen Bilimleri Enstitüsün’de açılan ortak “Elektrik Mühendisliği Doktora Programını”,

d)  Ortak Lisansüstü Programı Yürütme Kurulu (OLÜPYK): Pamukkale Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitülerinin Müdürleri ile ortak doktora programının Enstitü Anabilim Dalı (EABD) Başkanlarını,

e)   Öğrenci: Ortak doktora programına kayıt yaptıran kişiyi,

f)    Tez İzlemeKomitesi:Her öğrenci için, ortak enstitülerin her birinden en az bir üye olmak üzere,tez danışmanıyla beraber toplam üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi, (İkinciTez Danışmanı olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarınakatılır, ancak Tez İzleme Komitesi üyesi olamaz.)

g)  Doktora TezJürisi: OLÜPYKönerisi ve Yürütücü Enstitünün onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tezizleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretimkurumunun öğretim üyesi olmak üzere en az beş kişilik asıl, iki kişilik yedeküyeden oluşur. İki danışmanın olması durumunda, doktora tez jürisi, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri, biri ikinci danışman ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere yedi kişilik asıl, iki kişilik yedek üyeden oluşur.

h)  Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Kredisi: Bir dersten başarılı olunabilmesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma,sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ, ÖĞRENCİ KABULÜ, İDARİ İŞLER, MÜFREDAT, 
DİPLOMA ve DİSİPLİN

 

Ortak Programların Yürütülmesi

MADDE 5- Ortak Lisansüstü Programı Yürütme Kurulu (OLÜPYK), ortak lisansüstü programlarının yürütülmesine ilişkin her türlü kararı alır ve uygulanmasını sağlar.

Ortak enstitüler; OLÜPYK’nın kararlarınıkendi yönetim kurullarının onayından geçirirler. OLÜPYK, her yarıyıl başında enaz bir kez toplanır.

Toplantılar, yürütücü enstitüde yapılır.Ancak, ortak enstitü müdürlerinin kararı ile diğer ortak enstitüde deyapılabilir. Toplantı çağrıları yürütücü enstitü müdürü tarafından yapılır.Yürütücü enstitü müdürü toplantıya başkanlık eder.

Toplantı yeter sayısı, OLÜPYK’nın üyesayısının üçte ikisidir. Karar yeter sayısı ise bu kurulun üye sayısının saltçoğunluğudur.

 

Öğrenci Kabulü

MADDE 6- Ortak doktora programına başvuracak öğrencilerin, programın açıldığı Yürütücü Enstitünün“Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

Ortak doktora programına yabancı uyruklu öğrenciler de (denklik koşullarını sağlayan) OLÜPYK tarafından belirlenen kabul koşulları ile Yüklenici Enstitünün “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen şartları sağlamaları halinde ortak doktora programına kabul edilirler.

 

Öğrenim Ücreti

MADDE 7-     Öğrenim ücreti, yürürlükteki mevzuathükümlerine göre ve Yürütücü Enstitünün bağlı olduğu Üniversiteninbelirleyeceği hesaplara ödenir.

 

İdari İşler veSekretarya

MADDE 8-     Ortak doktora programına kabul edilen öğrenci, Yürütücü Enstitüye kayıt yaptırır ve lisansüstü eğitimi süresince kayıt ve öğrencilik işlemleri Yürütücü Enstitü tarafından yürütülür.

 

Müfredat

MADDE 9-     Pamukkale Üniversitesi ve Afyon KocatepeÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri tarafından hazırlanan ortak doktoraprogramında açılacak derslerin adı, saati, AKTS’si, ders içeriği ve öğretimelemanı ilgili anabilim dalının teklifi ile OLÜPYK Kararı ve iki ÜniversiteSenatosunu onayı ile belirlenir.

Öğrencininortak enstitülerin her birinden aldığı ders kredilerinin toplamı, almasızorunlu olan asgari toplam ders kredisinin üçte birinden az olamaz..

Öğrenciler eğitim-öğretim sürecindeortak doktora programın açıldığı Üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim veSınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

Lisans veya yüksek lisans derecesini,başvurdukları programdan farklı alanda almış olan öğrencilere, kabuledildikleri ortak lisansüstü programda eksikliklerini gidermek amacıyla yürütücüenstitünün yönetmelik hükümlerine göre Bilimsel Hazırlık Programıuygulanabilir.

 

Görevlendirmeler veÖdemeler

MADDE 10- Ortak lisansüstüprogramı kapsamında kadrosunun bulunduğu enstitüden ortak enstitüyegörevlendirilecek öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 6245sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümlerine göre görevlendirildiği Enstitününbağlı olduğu Üniversite tarafından harcırah ödemesi yapılır.

 

Ek ders Ücretleri

MADDE 11- Ortak lisansüstüprogramı kapsamında ders görevi verilen öğretim üyelerinin ek ders ücretlerikadrolarının bulunduğu enstitü tarafından 2914 sayılı Yüksek Öğretim PersonelKanununun 11. Maddesine göre bir kat olarak ödenir.

 

Tez danışmanı

MADDE 12- YürütücüEnstitünün ilgili anabilim dalı başkanı tarafından önerilen ve OLÜPYK tarafındantez danışmanı olarak atanan ortak enstitü anabilim dallarından birinde görevliöğretim üyesidir. Ortak enstitü anabilim dallarının hangisinden tez danışmanıatandıysa, danışmanın isteği üzerine diğer enstitü anabilim dalından da biröğretim üyesi “Ortak (İkinci) Tez Danışmanı” olarak atanabilir.

Öğrencilere tez danışmanı atanması,yeterlik jürilerinin kurulması, tez izleme komitesi oluşturulması ve tez jürisiatanmasında OLÜPYK yetkilidir.

Heriki Üniversitenin ilgili anabilim dallarındaki öğretim üyeleri; karşılıklıolarak yeterlik sınavı jüri üyeliği, tez izleme komitesi üyeliği, tez jüriüyeliği, tez danışmanlığı veya ikinci danışmanlık görevi üstlenebilir.

Öğrencilerintez veya proje önerileri, kayıtlı oldukları üniversitenin araştırma fonutarafından değerlendirilir. Tez danışmanının diğer üniversiteden olmasıdurumunda, tez danışmanı projenin yönetici yardımcısı olur. Projenin yöneticisiise tezin ikinci danışmanı olur.

 

Tez projesi desteği

MADDE 13- İşbirliğikapsamında Ortak Doktora programlarına kayıtlı olan öğrencilerin tez projeleri,birinci tez danışmanının bulunduğu Üniversitenin araştırma fonu tarafındandesteklenir.

 

Transkript ve OrtakDiploma

MADDE 14- Öğrencilerinbaşarı durumları programın açıldığı yürütücü enstitü tarafından her yarıyılsonunda not durum belgesi (transkript) ve tez izleme komitesi raporları ileortak enstitüye bildirilir.

Öğrencininmezun olabilmesi için kayıtlı olduğu Üniversitenin “Lisansüstü Eğitim- Öğretimve Sınav Yönetmeliği”ndeki koşulları yerine getirmesi gerekir. Yabancı DilHazırlık sınıfının olup olmayacağı ortak doktora programı kontenjanları ilanedilirken belirtilir.

Mezuniyetile ilgili gerekli koşulları yerine getiren öğrencilere her iki Üniversiteninortak hazırlayacağı tek bir diploma verilir. Diplomada yer alacak ibareler, ikiÜniversite tarafından kurulacak ortak komisyon tarafından belirlenir ve her ikiÜniversite Senatosunca onaylanır. Ortak diplomalar, Pamukkale Üniversitesi veAfyon Kocatepe Üniversitesinin ilgili Enstitü Müdürleri ve Rektörleritarafından imzalanır.

Disiplin Hükümleri

MADDE 15- Ortak lisansüstüprograma kayıtlı öğrenciler program süresince her iki Üniversitenin DisiplinYönetmeliği’ne tabidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

İzin

MADDE 16- Belgelenmesikoşuluyla, haklı ve geçerli nedenler ve her iki ortak enstitünün uygun görüşü(OLÜPYK kararı) ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. Bu süreazami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılabilecektoplam izin süresi normal öğretim süresinin yarısından fazla olamaz.

Ortaklisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, kütüphane, laboratuar, atölye vebenzeri imkânlarından yararlanma bakımından her iki Üniversitenin öğrencisigibidir.

 

 

Açık Hükümler

MADDE 17- Bu Yönergedeaçıkça hüküm bulunmayan konularda; öncelikle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,daha sonra sırasıyla 01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlananLisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Pamukkale Üniversitesi ve AfyonKocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri veYükseköğretim Kurulunca yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarının YurtiçindekiYükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ProgramlarıTesisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 18- Bu YönergePamukkale Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun onayındansonra yürürlüğe girer

 

Yürütme

MADDE 19- Bu Yönerge,Pamukkale Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörleri tarafındanyürütülür.