Pedagojik Formasyon Yönergesi

KARAR 2014/94

Üniversitemiz Senatosu’nun 02.11.2011 tarih ve 2011/130 sayılı kararı ile kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi”nin aşağıdaki şekilde kabulüne; katılanların oy birliği ile karar verildi.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı karar ile 14 Ağustos 2014 tarih ve 74 sayılı karar ve eklerindeki çizelgelerde yer alan lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim programlarına devam eden veya bu programlardan mezun olan öğrencilere pedagojik formasyon eğitimi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde pedagojik formasyon eğitimi verilmesini, programa başvuru, kabul ve kayıt koşulları ile eğitim-öğretim ve sınav esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve 25/09/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

b) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

ç) Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu,

d) Fakülte: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesini,

e) Eğitim-Öğretim: Pedagojik Formasyon Eğitimini ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Pedagojik Formasyon Eğitimi

MADDE 5- Pedagojik formasyon eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı karar ile 14 Ağustos 2014 tarih ve 74 sayılı karar ve eklerindeki çizelgelerde yer alan lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim programlarına devam eden veya bu programlarından mezun olan öğrencilere Eğitim Fakültesi bünyesinde verilir.

 

Başvuru ve Kabul Esasları

MADDE 6- Öğrencilerin seçimi, ilan edilen kontenjana bağlı olarak, başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler arasından öğrenimine devam eden öğrencilerin genel not ortalaması, mezun olan öğrencilerin mezuniyet not ortalaması sıralamasına göre yapılır. Not ortalaması eşit olanlarda mezun olduğu programa girdikleri tarihteki esas ÖSYM puanlarına bakılır.

MADDE 7- Asıl ve yedek kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanlar için yedek kayıtların yapıldığı son gün mesai bitiminden sonra kayıt bürosu önünde hazır bulunan öğrenciler arasından 6. maddeye göre kayıt yapılır.

 

Dersler

MADDE 8- Pedagojik formasyon eğitimi süresi iki yarıyıldır. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Derslerin haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara göre dağılımı, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen esaslara göre yapılır.

 

Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Sınavlar ve Başarı Notunun Hesaplanması

MADDE 9- Derslere devam zorunluluğu, sınavlar ve başarı notunun belirlenmesinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE 10- Pedagojik Formasyon Sertifika Programına başlayan öğrenciler, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

MADDE 11- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı öğrenciler başarısız oldukları dersleri, dersin açılacağı ilk dönem içinde yeniden alır. Başarısız oldukları dersler için ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder.

MADDE 12- Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o eğitim döneminde kaydını yenilemiş ve o derse kayıt yaptırmış olması gerekir. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı veya girme hakkını kazanmadığı bir dersin sınavına girmesi durumunda aldığı not duyurulmuş olsa bile geçersiz sayılır.

 

Pedagojik Formasyon Sertifikası

MADDE 13- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını tamamlayan öğrenciye “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Belgesi” verilir. Sertifikaya sahip olmak için ilgili lisans programından mezun olmak şarttır. Bu belgenin düzenlenmesine ilişkin karar Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nca verilir. Rektör ve Eğitim Fakültesi Dekanı tarafından imzalanır. Pedagojik formasyon derslerinin tamamının başarı ile verilmesi öğrenciye sadece öğretmenliğe başvuru için gerekli belgeyi sağlar. Öğretmenlik hakkı ancak ilgili mevzuat çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilir.

Pedagojik Formasyon Birimi

MADDE 14- Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, fakülte dekanı tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülür. Bu birim; bir dekan yardımcısı başkanlığında eğitim bilimleri bölüm başkanı, doktorası ya da doçentliği eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanından olan bir öğretim üyesinden oluşur. Dekan yardımcısı, programın idari ve mali; eğitim bilimleri bölüm başkanı ise, akademik konularındaki koordinatörüdür. Birimin sekretarya işleri için de yeterli sayıda personel görevlendirilir. Birimin görevleri şunlardır:

a) Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, uygulama ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek.

b) Diğer birimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim üyelerinin ders programlarını belirlemek.

c) İlgili birim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

ç) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,

d) Öğretmenlik Uygulaması dersinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı uygulama yapılacak okulları ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini ve hazırlamak.

e) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim üyelerini ve rehber öğretmenleri belirlemek,

f) Uygulamalar için valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri almak için gerekli belgelerle birlikte dekanlığa başvurmak.

g) Dekanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Ücret

MADDE 15- Sertifika programına katılan öğrencilerden alınacak ücret Pedagojik Formasyon Birimi ve Fakülte Yönetim Kurulu'nun önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Ücretler Eğitim Fakültesinin Döner Sermaye hesabına yatırılır.

MADDE 16- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ücretinin tamamı veya bir kısmı her ne sebeple olursa olsun geri ödenmez.

 

Disiplin

MADDE 17- Pedagojik Formasyon öğrencilerinin disiplin işlemlerinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 18- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği, konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları ve genelgeleri, Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 19- Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nun 02.11.2011 tarih ve 2011/130 sayılı kararı ile kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

MADDE 20- Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21- Bu Yönergeyi Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.