Sosyal Bilimler Dergisi Yönergesi

 KARAR 2015/29       10/04/2015      2015/29

Üniversitemiz Senatosunun 2007/59 sayılı kararı ile kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönergesi’nin iptal edilmesine ve aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYONKOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar

 Amaç ve Kapsam

Madde1- (1) Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ),Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.

(2)AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

(3) AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Tarih, İktisat, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, İşletme, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Coğrafya, Eğitim Bilimleri,  Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi, Müzik, Güzel Sanatlar, Turizm, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Teoloji vb. alanlardaki bilimsel çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir. 

 (4) AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1999 yılından itibaren "Hakemli Dergi" statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir.

 

Dayanak 
Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İçerik

Madde 3-  Dergiye gönderilen yazılar;

(1) Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

(2) Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.

(3) Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve kitap eleştirilerine de yer verilmektedir.

 

  Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Dergi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ni,

Derginin Sahibi: Afyon Kocatepe Üniversitesi adına, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi’nin sahibi olarak üniversite rektörünü,

Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü,

Yayın Kurulu: Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarında görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini,

Hakem Kurulu: Alanında öne çıkmış, yayın kurulu tarafından belirlenen en az beş farklı üniversitede görev yapan öğretim üyelerini,

Baş Editör: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü’nü,

Alan Editörleri: Yayın Kurulu tarafından salt çoğunluğun oylarıyla üç yıl görev yapması için seçilen öğretim üyelerini,

Editör Yardımcıları: Baş Editör tarafından belirlenen öğretim elemanlarını

ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

 Görevler

Madde 5- Derginin işleyişini sağlayan kurullar ve görevleri;

(1) Yayın Kurulu: Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarında görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmış, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek öğretim üyelerinden oluşur.

(a) Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.

(b) Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

(c) Özel sayı çıkarılmasına karar verir.

(d) Dergi editörlerini seçer.

(2) Hakem Kurulu: Yayın kurulu tarafından belirlenen, alanında öne çıkmış en az beş farklı üniversitede çalışan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent’lerden oluşur.

(a) Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.

(3) Baş Editör ve Alan Editörleri: 

(a) Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

(b) Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için belli dönemlerde Yayın Kurulunu toplantıya çağırır.

(c) Yayın Kurulu adına derginin yazı işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir.

(4) Editör Yardımcıları: Teknik konularda ve yazıların takibinde Baş Editöre yardımcı olurlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Yazım Kuralları:

Madde6- Dergide yer alacak makaleler, aşağıdaki maddelerde yer alan kuralları taşıyor olmalıdır:

1.  Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir sorunsala dayanmalı ve başlıklar bu sorunsalla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

2. Dergi, Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu editör yardımcıları yapar. Yazım ve noktalamada TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

3. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar (özetler ve kaynakça dahil) 3000-8000 kelime arasında olmalıdır.

4. Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları üç hakeme gönderir. Makaleler hakemlerin en az ikisinin oluruyla yayına kabul edilir. Hakem sürecinden geçmiş yayınların yayınlanması ile ilgili nihai kararı dergi Yayın Kurulu verir. 

5. Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayımlanır.  

6. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, telif hakkı karşılığında yazarlara bir adet dergi gönderir. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.

7. Dergiye gönderilen tercüme ve çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına gönderilir.

8. Dergideki yazıların bilimsel ve idari sorumluluğu yazara aittir. 

9. Dergiye gönderilen yazılar Windows ortamında ve Ms Word uygulamasının 2007 ve sonrasındaki sürümlerinde yazılmalı ve elektronik   ortamda   derginin  web sayfasında (www.sbd.aku.edu.tr)  yer alan  program  üzerinden gönderilmelidir. Yazı içinde kullanılan grafikler Windows ortamında açılabilecek bir grafik formatında, fotoğraflar da fotoğraf formatında olmalıdır. Orijinal fotoğraflar yüksek kontrastlı ve ser karton olmalıdır. Şekil, tablo ve fotoğraflar numaralandırılmalıdır. Şekil, tablo ve fotoğraf adları üstte yer almalı; şayet alıntı yapılmışsa kaynak, altında gösterilmelidir. Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır. (Bkz. Örnek makale)

10. Makalenin ilk sayfasında, Türkçe ve İngilizce olmak üzere, en az 100 en fazla 150kelimeden oluşan özetler, Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (en az 3, en fazla 5 kelime) ve makalenin Türkçe (Türkçe başlık, başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfi büyük harfle olmak üzere 14 punto koyu olarak yazılmalı) ve hemen altında İngilizce (İngilizce başlık, başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfi büyük harfle olmak üzere 12 punto koyu olarak yazılmalı) başlığı verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın amacını, yöntemini, kapsamını ve temel bulgularını kapsamalıdır. 

11. Yazı karakteri özet için Times New Roman 10 punto; ana metin için ise, Times New Roman 11 punto, satırlar tek aralıklı, varsa dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

12.Paragrafların  ilk satırı 1,25 cm içeriden başlamalı, paragraflar arası ise önce 3nk, sonra 3nk ve iki yana dayalı olmalıdır.

13. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 5 cm, alttan 5,5 cm, sol 4,5 cm, sağ 4,5 cm, cilt payı 0 olmalıdır.

14. Denklemler numaralandırılmalı ve numaralar denklemin sağına hizalı olacak şekilde parantez içerisinde yer almalıdır. 

15. Metin içerisinde yer verilen tablolarda satır ve sütun çizgileri olmamalıdır. (Bkz. Örnek makale)

16. Metin içerisindeki başlıklar, aşağıdaki sıra ve karakterler şeklinde sadece ilk harfleri büyük olmalıdır: 


Özet (10 Punto, Koyu)
Abstract (10 Punto, Koyu)
Giriş (11 Punto, Koyu)
1.Birinci ana başlık (11 Punto, Koyu) 
1.1. Birinci ana başlığın alt başlığı (11 Punto, Koyu değil, İtalik)
1.1.1. Birinci ana başlığın alt başlığının alt başlığı (11Punto, Koyu değil, İtalik)
2. İkinci ana başlık (11 Punto, Koyu)
…..
Sonuç (11 Punto, Koyu)
Kaynakça (11 Punto, Koyu)

17. Referans vermede;
a) Referanslar dipnotlar şeklinde değil, Harvard (Bağlaç) Sistemi olarak adlandırılan ve yazar soyadı (kurum ve rapor adı vs.), tarih ve sayfa numaralarının verildiği sisteme göre yapılmalıdır. Örnek: Eğer Ahmet Öztürk'e ait 2012 yılında yayınlanmış bir kitabın 35. sayfasını makalenizde kullandıysanız, makalenin sonunda kaynağın tam kimliğini vermek şartıyla yazı içerisinde referans şöyle verilmelidir (Öztürk, 2012: 35). Eğer gönderme DPT'nin 2014 yılındaki raporunun 48. sayfasına yapılıyor ise şöyle verilmelidir(DPT Raporu, 2014: 48). 

b) Yazarlar, konu ile doğrudan ilgili olmayıp makalede yer alması gerektiğine inandığı bilgileri, metin içerisinde ilgili sözcüğün sağ üst köşesine sıra numarası vererek, aynı numara ile sayfa altına 9 punto tek satır aralığı ile dipnot olarak vermelidir. 

c) Tablo, Şekil ve Grafik gibi normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda tablo, şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalıdır. Ekler bölümü metin sonunda Kaynakça'dan sonra verilmelidir. Bu göstergelere metini çerisinde yapılan göndermeler mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil:7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

d) Makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek Kaynakça kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada sadece makalede kullanılan eserler yer almalıdır ve kaynakça, metin içerisinde verilen referanslar çerçevesinde aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır:

• Örnek Kaynak Gösterme: Kitaplar 
1) Tek yazarlı kitap:
Kaynakçada: Özdemir, A. 2008. Yönetim Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, İstanbul: Beta Yayıncılık. 
Metin içinde: (Özdemir, 2008: 107)
2) İki yazarlı kitap:
Kaynakçada: Kula, V. ve Aydemir, O. 2013. Finans Matematiği SPKve KPSS Soru Çözümlü Ticari ve Mali Matematik Uygulamaları, Ankara: Hermes Matbaacılık. 
Metin içinde: (Kula ve Aydemir, 2013: 112)
3) İkiden çok yazarlı kitap:
Kaynakçada: Büker, S., Aşıkoğlu, R. ve Sevil, G. 2008. Finansal Yönetim, IV. Baskı, Ankara.
Metin içinde: (Büker vd., 2008: 286)
4) Derleme kitap:
Kaynakçada: İnalcık, H. 2000. Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar, (Ed.) E. Fuat Keyman ve A. Yaşar Sarıbay, Global Yerel Eksende Türkiye, İstanbul: Alfa Yayınları. 
Metin içinde: (İnalcık, 2000: 594)

• Örnek Kaynak Gösterme: Makaleler
1) Tek yazarlı makale: 
Kaynakçada: Aydınözü, D. 2010. Trakya’da Vejetasyon Devresi ve Bu Devredeki Yağışlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 227-232. 
Metin içinde: (Aydınözü, 2010: 229)

2)İki yazarlı makale:
Kaynakçada: Şimşek, A. ve Bal, Mehmet S. 2010. Tarih Şeridi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Tarihsel Zaman Algılarının İncelenmesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 124-151. 
Metin içinde: (Şimşek ve Bal, 2010: 135)
3) Aynı yazara ait birden fazlar eser: 
Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri makalede kullanılmışsa eserler a,b,c, şeklinde sıralamaya tabi tutulur: 

Kaynakçada: Gregory,A.W. and Hansen, B.E. 1996a. Residual-based tests for cointegration in modelswith regime shifts. Journal of Econometrics, 70, 1-26.

Metiniçinde: (Gregoryand Hansen, 1996a: 22)

Kaynakçada: Gregory, A. W. and B. E. Hansen 1996b. Tests forcointegration in models with regime and trend shifts. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 58(3), 555 – 559.

Metiniçinde: (Gregoryand Hansen, 1996 b: 198)

• Örnek Kaynak Gösterme: Çeviri Eserler
Kaynakçada: Gujarati, D.N. 2011. Temel Ekonometri, (Çev.)Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen, Literatür Yayıncılık.
Metin içinde: (Gujarati, 2011: 120)

• Örnek Kaynak Gösterme: Tezler
Kaynakçada: Küçükkahraman, B. 2013. TMS 20 Standardına Göre Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi: Örnek Uygulamalar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
Metin içinde: (Küçükkahraman, 2013: 75) 

• Örnek Kaynak Gösterme: Yazarı belli olmayan resmi, özel yayınlar, raporlar vb.
Kaynakçada: MEB. 2012. İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, İkinci Baskı. 
Metin içinde: (MEB, 2012: 65). 

• Örnek Kaynak Gösterme: İnternet Kaynakları 
Kaynakçada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.2014. Enflasyon Raporu 2013-IV, http://www.tcmb.gov.tr(Erişim tarihi: 10.02.2014). 
Metin içinde: (TCMB, 2014) 

18. Yazarlara önemli notlar;

1.Gönderilen yazılar, mutlaka derginin yayın ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yayın ve yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, editör tarafından yazara geri gönderilir.

2.Gönderilen yazıların intihal programlarıyla kontrolü yapılmaktadır.

3.Gönderilen yazılar bir üst yazıyla gönderilmelidir. Üst yazı aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır.  
 

 Makalenin Başlığı     

Sorumlu Yazar, Sorumlu Yazarın İletişim Bilgileri 
Ünvan, Ad Soyad 
Adres Bilgileri (Üniversite, Bölüm, Şehir, Posta Kodu, Ülke)
E-mail   

Tel
Diğer Yazarlar  (sırasına göre) ve İletişim Bilgileri
Ünvan, Ad Soyad 
Adres Bilgileri (Üniversite, Bölüm, Şehir, Posta Kodu, Ülke)
E mail 
Özet 
Anahtar Kelimeler