Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (Entegre Sistem)

KARAR 2013/98      27 Ağustos 2013/07 tarihli Senato Kararı

  1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM – ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan mezuniyet öncesi tıp eğitim ve öğretimi ile sınavlar hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi (Ek:ÜSK-24/07/2014-2014/87-1.) Önlisans ve Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde açıklanmayan uygulama esaslarına ilişkin hükümleri düzenlemektir. Bu yönerge sadece Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim-Öğretim Programını kapsar. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi bu yönergenin kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28. Maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Komisyonlar

Madde 3- Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim ve Öğretimi Programının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde aşağıdaki komisyonlar görev alır. Komisyon üyeleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına atanır. Komisyonlar, Fakülte Kurulu veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma esasları çerçevesinde yetkilendirilerek görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

a) Fakülte Eğitim Komisyonu: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim ve Öğretimi Programı öncelikli olarak Fakülte Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanır ve yürütülür. Fakülte Eğitim Komisyonu; dekanın başkanlığında, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı ile her öğretim yılı başında Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilen baş koordinatör, baş koordinatör yardımcısı, sınıf koordinatörleri ve sınıf koordinatör yardımcılarından oluşur. Fakülte öğrenci temsilcisi, Eğitim Komisyonu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

b) Ölçme-Değerlendirme Komisyonu: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim ve Öğretimi Programında yer alan sınav ve değerlendirme ile etkinlik ve uygulamalarının planlanması, önerilmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu komisyondur. (Ek cümle:ÜSK-24/07/2014-2014/87-2.) Komisyon üyeleri; bir başkan, beş öğretim elemanı ve bir öğrenciden oluşur.

c) Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu: Mezuniyet öncesi tıp eğitimi sırasında, öğrencilere verilen danışmanlık hizmetler sisteminin planlanması, organizasyonu, izlenmesi ve geliştirilmesinden sorumlu komisyondur.(Ekcümle:ÜSK-24/07/2014-2014/87-2.) Komisyon üyeleri; bir başkan, beş öğretim elemanı ve bir öğrenciden oluşur.

d) BolognaErasmusFarabi Komisyonu: Bologna süreci ve öğrenci değişimleri ile ilgili tüm etkinlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu komisyondur. (Ek cümle:ÜSK-24/07/2014-2014/87-3.)Komisyon üyeleri; bir başkan, üç öğretim elemanı ve bir öğrenciden oluşur.

e) Mesleki Yabancı Dil Komisyonu: Mezuniyet öncesi tıp eğitimine entegre edilmiş mesleki yabancı dil programının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu komisyondur. (Ek cümle:ÜSK-24/07/2014-2014/87-3.)Komisyon üyeleri; bir başkan, üç öğretim elemanı ve bir öğrenciden oluşur.

Danışmanlıklar:

Madde 4- 1. sınıftan 5. sınıfa kadar tüm öğrencilere Dekanlık tarafından danışman öğretim elemanı atanır. Danışmanlar öğrencilerin eğitimleri ile ilgili soru ve sorunlarında rehberlik yapar. 1. sınıftan 5.sınıfa kadar aynı öğrencilerin danışmanlığını yaparlar. Bir danışman en fazla20 (yirmi) öğrencinin danışmanlığını alabilir. İntörnlük Döneminde ise “İntörn Danışmanlığı” adı altında ve en fazla 10 intörne danışmalık yapabilen öğretim üyeleri dekanlık tarafından atanır.

Eğitim-Öğretim Esasları ve Düzeyleri

Madde 5- Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Tıp doktorluğu düzeyinde yapılan eğitim-öğretim dört aşamadanoluşur:

a) Normal Yapı ve Fonksiyon: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan 1. ve 2. sınıf olmak üzere iki dönemden ibarettir.

b) Fizyopatoloji ve Hastalık: Bir eğitim-öğretim yılını kapsayan3. sınıftan ibarettir.

c) Staj Dönemi: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan 4. ve 5. sınıf olmak üzere iki dönemden ibarettir.

d) İntörnlük: Klinik, poliklinik ve laboratuvar uygulamalarını içine alan, teorik ve pratik eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan 6. sınıftan ibarettir.”

Eğitim-Öğretimin Kapsamı, Süreler ve Sorumluluklar

Madde 6- Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim Programında;

a) Eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.

b) Bir ders yılı en az 32 haftadır.

c) Akademik eğitimin her bir yılı bir sonraki yılın ön koşuludur. Bu nedenle ön koşullu olmadığı tespit edilen ortakve zorunlu dersler ile seçmeli dersler dışındaki- bütün dersler, uygulamalar ve stajlar başarılmadan bir üst sınıfa geçilemez.

d) 1., 2. ve 3. sınıflarda eğitim, ders kurulları esasına dayanır. Her sınıftaki ders kurulları ve sayıları Eğitim Komisyonu önerisi ile Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato onayından sonra uygulanır. İlk üç sınıf eğitimi ders kurulları halinde birleştirilmiş programlarla yürütülür. Fakültede yürütülen bu standart programa ek olarak klinik beceri eğitimi, özel çalışma modülleri, probleme dayalı eğitim ve Mesleki İngilizce gibi eğitim yöntemleri eklenebilir. Bu programa o sınıfta okuyan tüm öğrenciler dahildir.

e) İlk üç sınıf eğitimi ders kurullarının ders programı sınıf koordinatörleri tarafından ilgili anabilim ve bilim dallarıyla koordineli olarak hazırlanarak Eğitim Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra Fakülte Kuruluna sunulur.

f) Eğitim Komisyonu her sınıftaki derslerin sayısını, kapsamını, AKTS kredilerini, uygulamalarını, süresini ve sınav takvimini içeren eğitim-öğretim programını ve akademik takvimi bir önceki yılın en son Haziran ayı sonuna kadar hazırlar. Daha sonra Dekan tarafından Fakülte Kuruluna sunulan program onaylandıktan sonra Üniversite Senatosuna sevk edilir. Eğitim programı her yıl eğitim – öğretim başlamadan önce öğretim üyelerine ve öğrencilere duyurulur.

Eğitim Öğretimin Uygulanması ve Sorumluluklar

Madde 7

a) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim-Öğretim Programında aşağıdaki Eğitim‐Öğretim Yöntemleri kullanılır.

– Sınıf Dersi: Fakülte mezuniyet hedefleri ile bağlantılı olarak öğretim üyeleri tarafından büyük gruplara kavramsal bilgilerin aktarıldığı ve tartışıldığı oturumlardır.

– Entegre Oturum: Kurul veya staj eğitimleri sırasında önceden aktarılan konuların, olgu ya da durum temelinde farklı disiplinler tarafından vurgulanarak tekrarlandığı oturumlardır.

– Panel: Programda yer alan bir konuda farklı disiplinlerin ve deneyimlerin birden fazla öğretim üyesi veya öğrenci tarafından büyük gruplarda paylaşıldığı ve tartışıldığı oturumlardır.

– Olgu Tartışması: En az bir hasta örneği üzerinden temel ve klinik bilim bilgilerinin kaynaştırılmasını amaçlayan oturumlardır.

– Öğrenci Sunumu: Eğitim programındaki hedeflerle bağlantılı olarak, öğrenciler tarafından sunulan, her türden makale, seminer, olgu, proje, poster v.b. sunumların yer aldığı oturumlardır.

– Uygulamalı Eğitim: Eğitim birimleri kapsamında yer alan teorik konuları ile bağlantılı, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta beceri kazandırmaya yönelik oturumlardır. Laboratuvar-demonstrasyon, beceri eğitimi, küçük grup oturumları, çalıştaylar, simüle hasta görüşmeleri, mesleki yabancı dil eğitimleri vb. uygulamaları kapsar.

– Klinikte Eğitim: Servis ve poliklinik gibi hasta hizmeti sunulan klinik ortamlarda gerçekleştirilen hasta başı uygulamalı eğitimlerdir.

– Bağımsız Öğrenme ve Klinikte Bağımsız Öğrenme: Öğrencilerin, kendilerine sağlanan eğitim araç gereç ve yöntemleriyle, kendi kendine öğrenme süreçlerini devam ettirdikleri, ders programı kapsamında yer alan zaman dilimidir.

– Simüle Hasta Görüşmesi: Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek için birebir ya da gruplar halinde, simüle hasta laboratuvarında, hasta rolü oynayan gönüllülerle hekim‐hasta görüşmesi yaparak öğrendikleri oturumdur.

– Alan Çalışması: Öğrencilerin eğitici eşliğinde bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak, yeni bilgi, beceri ve tutumlar edinmek ve uygulamalı becerilerini pekiştirmek amacıyla fakülte dışındaki ortamlarda geçirdikleri, ders programı kapsamında yer alan zaman dilimidir.

b) İlgili komisyonların önerisi ve Fakülte Kurulu onayı ile programa yeni bir eğitim öğretim yöntemi eklenebilir ya da çıkarılabilir.

c) Eğitim Komisyonunun eşgüdümünde, ilgili kurul ve komisyonlarla anabilim dallarının katkısı ile “Yıllık Program Kitabı” hazırlanır. Bu kitabın kapsamında, Senato tarafından onaylanmış akademik takvim, dersler ve diğer öğrenme etkinlikleri ile sınav ve değerlendirmelerin yer ve zamanı, sınav ve değerlendirmelerin nasıl yürütüleceği, kimlerin sorumlu olduğu bilgileri yer alır.

d) Yıllık program kitabında adı yazılı öğretim elemanları; fakülte mezuniyet hedefleri, derslerinin veya stajların hedeflerini belirlemek, içeriğini gerekli sunum ve öğrenme kaynaklarını belirlemek/oluşturmak, dersler ve öğrenim oturumlarını programdaki şekli ile gerçekleştirmek, sınav ve değerlendirmelere dair soruların hazırlıkları zamanında yapıp ilgili kurul ve komisyonlara iletmek ve sınavlarda gözetmenlik yapmaktan sorumludur. Bu sorumluluklar; ilk 5 sınıfta ilgili sınıf koordinatörünün, intörnlük döneminde ise Anabilim Dalı Başkanlığının bilgisi ve onayı olmadan başka kişilere devredilemez, ders ve uygulamaların yeri, saati ve süresi değiştirilemez. Zorunlu hallerde değişikliklerin nasıl yapılacağı, ilgili eğitim kurullarının çalışma esaslarında belirlenir.

Seçmeli Dersler

Madde 8-Seçmeli ders; öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda aldığı dersleri ifade eder. Seçmeli dersler her yılın başında Fakülte Eğitim Komisyonunca düzenlenerek Fakülte Kurulu’nun onayından sonra ilan edilir. Bu dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan konulardan olabileceği gibi, bireysel gelişime katkı sağlayacak genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından konuları da içerebilir. Dönem koordinatörleri, her bir yarıyıl için öğrencilerin seçmeli ders dağılımlarını başvuru dilekçelerinde belirttikleri tercihleri göz önünde bulundurarak tespit ve ilan eder. Seçmeli derslere devam hususu diğer derslerde olduğu gibidir. Devamın denetimi Dekanlıkça uygun görülen bir yöntemle yapılır. Öğrenci seçmeli dersleri öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı yıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Seçmeli derslerde ders geçme esası uygulanır ve bir üst döneme geçmede bu derslerin başarısı göz önünde bulundurulmaz.

Devam Zorunluluğu

Madde 9- Tıp Fakültesi öğrencilerinin ders veya stajlara devam zorunluluğu Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. maddesine göre düzenlenir. Tıp fakültesinde öğrencilerin devam durumları 1., 2. ve 3. sınıflarda ilgili sınıf koordinatörleri, 4., 5. ve 6. sınıflarda ise Anabilim Dalı Başkanları tarafından izlenir.

İlk Üç Sınıf İçin Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 10-

a) Sınav ve değerlendirmeler öğrencilerin başarısını belirlemenin ve geçme kalma durumuna karar vermesinin yanı sıra bilgi ve beceri düzeylerine ilişkin geribildirim verilmesi, fakülte mezuniyet hedeflerine göre gelişimlerinin değerlendirilmesi için yapılır. Sınavların uygulanmasında ve değerlendirilmesinde eşitlik ve tarafsızlık ilkesi esas alınır.

b) Ders Kurulu Ara Sınavı: 1., 2. ve 3. sınıftaki ders kurullarının her birinin sonunda bitirme ara sınavı uygulanır. Sınav zamanları, soru sayısı ve dağılımı Eğitim Komisyonu tarafından ders programı ile birlikte eğitim-öğretim dönemi başında ilan edilir. Kurul sınavları sınıf koordinatörleri sorumluluğunda düzenlenir ve yürütülür.

İlk üç yıldaki ders kurulları sonunda, kurulda yürütülen uygulama çalışmalarının notu, sınıf koordinatörü tarafından belirlenecek yöntemle (uygulama sınavı, ödev, klinik, laboratuar çalışmaları v.b) değerlendirilir. Uygulama çalışmalarının ders kurulu geçme notuna yüzde (%) olarak katkısı sınıf koordinatörü ve ilgili anabilimdalı başkanları tarafından belirlenir. Her ders yılı başında uygulama çalışmalarının değerlendirme yöntemi ve ders kurulu geçme notuna yüzde (%)olarak katkısı belirlenerek Başkoordinatörlüğe yazılı olarak önerilir. Başkoordinatörlük ders yılı başında bu oranı ilan eder.

c) Ders Kurulu Mazeret Sınavı: Bu sınav, ilk üç sınıftaki kurul sınavlarına mazeretli katılamayan öğrenciler için düzenlenir. Sınav şekli ve uygulaması ile ilgili karar Fakülte Eğitim Komisyonu tarafından verilir. Yılsonu genel sınavı ile bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

d) Yılsonu Genel Sınavı: Yılsonunda, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Uygulama sınavı teorik sınavdan bir gün önce bitecek şekilde, ilgili anabilim dalı öğretim elemanları tarafından yapılır. Uygulama notu ders saatine orantılanıp sınıf koordinatörü tarafından hesaplanarak ilan edilir. Uygulama ve teorik sınav notlarının genel sınav notuna katkısı o yılın teorik ve uygulama ders saatleri göz önüne alınarak sınıf koordinatörü tarafından belirlenir.

e) Yılsonu Bütünleme Sınavı: İlk üç sınıfta yılsonu genel sınavına katılmayan öğrenciler veya sınıf geçme notu 60’ın altında olan öğrenciler için düzenlenir. Yılsonu genel sınavından en erken 15 gün sonra yapılır. Sınav yöntemi ve not hesaplaması yılsonu genel sınavıyla aynıdır.

f) Ders kuruluna ait ara sınavlar, yılsonu genel sınavı ve yılsonu bütünleme sınavları çoktan seçmeli sorulardan(Değişik:ÜSK-24/07/2014-2014/87-4.)oluşabilir. (Ek:ÜSK-24/07/2014-2014/87-4.) Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavda; bir öğrenci herhangi bir sınavda bir branştan %50’ninaltında not alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın %50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülür. İlgili sınıf koordinatörü baraj sisteminin uygulanabilmesi için kuruldaki ders ağırlığının %5’i altındaki derslere ait sınav sorularını en yakın branş sorularıyla gruplandırır.

g) Sınıf Geçme Notu: Ders kurulu arasınavları notları ortalamasının %60’ı ve yılsonu genel sınavı (veya yıl sonu bütünleme sınavı) nın %40’nın toplamından oluşur. Başarılı sayılabilmek için (Ek:ÜSK-24/07/2014-2014/87-5.)yılsonu sınavının (veya yıl sonu bütünleme sınavının) en az 50 olması ve sınıf geçme notunun en az 60 olması gerekir.

h) Genel Zorunlu ve Seçmeli Dersler: Bu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil ile seçmeli dersler ders geçme esasına göre okutulur. Bu derslerin ara sınavlarının, bitirme ve bütünleme sınavlarının şekli ve tarihi her yıl eğitim- öğretim dönemi başında duyurulur.

Son Üç Sınıf İçin Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 11- Mezuniyet öncesi eğitim programında yer alan stajların ve intörnlük döneminin bilgi, beceri ve tutum hedeflerinin sınanmasında Dekanlık ile Anabilim Dalı Başkanları ortak sorumluluğunda, aşağıdaki sınav ve değerlendirme yöntemleri kullanılır. Seçilecek sınav ve değerlendirme yöntemleri eğitim-öğretim dönemi başında dekanlığa bildirilir. Sınavların uygulanmasında ve değerlendirilmesinde eşitlik ve tarafsızlık ilkesi esas alınır.

a) Yapılandırılmış Pratik ve Klinik Sınavlar: Staj sonunda yapılan, notlandırma ve başarı kriterleri önceden belirlenmiş bir gözlem‐ölçme aracı ile öğrencinin sınav sırasında ya da sonrasında performansının değerlendirildiği yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlardır.

b) Uygulamanın Gözlemi: Eğitimler sırasında ya da sonunda değerlendirme alanları, notlandırma ve başarı kriterleri önceden belirlenmiş matbu bir gözlem‐ölçme aracı ile öğrencilerin başarı düzeylerinin belirlendiği ve not verildiği değerlendirmelerdir.

c) Mini Klinik Değerlendirme: Klinikte eğitim sırasında öğrencilerin hasta başındaki performansının değerlendirildiği, değerlendirme ve notlandırma kriterleri önceden belirlenmiş matbu bir gözlem‐ölçme aracına dayalı bir değerlendirme yöntemidir.

d) Ödev ve Projeler: Öğrencilere bireysel ya da grup olarak verilen, değerlendirme ve notlandırma kriterleri önceden belirlenmiş bir gözlem‐ölçme aracı ile öğrencilerin sözlü ve yazılı performanslarının değerlendirildiği sınama araçlarıdır.

e) Portfolyo (Gelişim Dosyası): Öğrencinin eğitim sırasındaki performansını gösteren basılı ya da elektronik belge ve kayıtların yer aldığı, notlandırma kriterleri önceden belirlenmiş bir gelişim dosyası şeklidir..

Sınavlara İtiraz

Madde 12- Ders Kurulu ara sınavları, staj sınavları, yılsonu sınavları ve yılsonu bütünleme sınavlarına yönelik itirazlar, (Ek:ÜSK-24/07/2014-2014/87-6.) ilgili anabilim dalı başkanı veya kurul sorumlusu ya da sınıf koordinatörü tarafından incelenerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

4. ve 5. Sınıf Eğitim Dönemi (Staj Dönemi)

MADDE 13-

a) 4. ve 5. sınıflarda eğitim-öğretim dönemi teorik ve uygulamalı stajlar şeklinde düzenlenir. Anabilim Dallarının uygun görmesi halinde, uygulamalı eğitimin bir parçası olarak öğrencilere nöbet programı uygulanabilir.

b) Öğrenci, en az üç (3) ay önce dekanlığa başvurmak kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde stajlarından bazılarını tercih edeceği ilgili tıp fakülteleri ile bunlara muadil yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarda yapılabilir. Bu süre zarfında öğrenci Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kurallarına tabidir.

c) Staj Sonu Sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır.Sınavların zamanı ve yapılma şekli, Eğitim Komisyonu tarafından ders programıile birlikte eğitim-öğretim dönemi başında ilan edilir.

d) Staj Bütünleme Sınavı ve Staj Tekrarı: (Değişik:ÜSK-29/01/2014-2014/12) Stajların bir veya birdenfazlasından başarısız olan öğrenciler için biri güz yarıyılı sonunda ve diğeribahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez bütünleme sınavı açılır. Her staj için bir bütünleme hakkı vardır. Öğrenci güz yarıyılında aldığı ve başarısız olduğu stajların bütünleme sınavına güz dönemi sonunda girmek isterse, bütünleme sınavı tarihinden en az15 gün önce dilekçe ile Başkoordinatörlüğe müracaat eder. Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olamayan öğrenci bundan sonraki süreçte devam koşulunu da yerine getirerek stajı tekrarlar. Öğrenci tekrar ettiği stajın sonunda staj sonu sınavına alınır. Başarısız olan öğrenciye bir sonraki staj sonu sınavında bütünleme sınav hakkı verilir. Öğrenci 4. veya 5. sınıf stajlarını başarıyla tamamlaması halinde, aynı yılda açılmış olan bir üst yıldaki stajlara veya intörnlük dönemine devam edebilir.

e) Stajlara devam hususunda Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. maddesinde yer alansüreler geçerlidir. Devamsızlık hali ilgililerce staj sonunda dekanlığa bildirilir.

f) Staj Geçme Notu: Bu not staj sonu veya bütünleme sınav notu üzerinden hesaplanır. Bir öğrenci staj sonu/bütünleme sınavından başarılı olmak için CC (2.0 başarı katsayısı veya 60) veya üzerinde bir not almak zorundadır.

İntörnlük Dönemi

Madde 14 – Eğitiminin ilk beş yılını başarıyla tamamlamış, 6. sınıf Tıp Fakültesi öğrencisi “İntörn Doktor” olarak isimlendirilir. 6. Sınıf eğitimi 12 ay süreli İntörnlük Dönemini kapsar. Bu dönemde başarı, öğrencinin stajlara devamı ile her anabilim dalında yapılan klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, bizzat yaptırılan tıbbi müdahaleler, yazdığı hasta gözlemleri ve epikrizler, nöbetler, hasta, hasta yakını, hekimler ve diğer çalışanlara karşı davranışı ve katıldığı toplantı ve seminerlerdeki katkıları göz önüne alınarak Dekanlık tarafından düzenlenen “uygulama-yeterlilik karnesi ve yeterlilik belgesi ile değerlendirilir. Bu “uygulama-yeterlilik karnesi ve yeterlilik belgesi” ilgili birimin yöneticisi tarafından düzenlenir ve çalışma döneminin bitiminde (Değişik:ÜSK-24/07/2014-2014/87-8.) beş (5) iş günü içinde öğrenci işlerine teslim edilir. Öğrencinin başarısı, devam durumu ve stajdaki performansı temelinde değerlendirilir. İntörnlük dönemi stajlarının bir ya da daha fazlasından kalan öğrenciye bu stajları tekrarlama hakkı verilir.

İntörnlük Dönemi İlkeleri

Madde 15-

a) İntörnlük programının amacı öğrenciye daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, hekimlik sanatının uygulamasında beceri ve deneyim kazandırmak ve hekim adayını hekimlik mesleğini kendi başına en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

b) İntörnlük dönemi, her yıl Temmuz ayının ilk günü oryantasyon programı ile başlar.

c) İntörnlük döneminin eğitim dilimlerine ait süreler aşağıda gösterilmiştir.

(Değişik:ÜSK-07/07/2015-2015/40-c.) (2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 6. Sınıfa başlayacak öğrencilere uygulanmak üzere) İç Hastalıkları-Kardiyoloji 2 ay

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 ay

Halk Sağlığı 2 ay

Acil Tıp 2 ay

Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 ay

Genel Cerrahi 1 ay

Psikiyatri 1 ay

Seçmeli 1 ay Toplam 12 ay

d) Seçmeli dilim çalışması yapılacak anabilim dalları, bu dalların olanakları göz önünde tutularak Eğitim Komisyonunca her eğitim-öğretim dönemi başında belirlenerek ilan edilir. Seçmeli eğitim dilimi çalışması zorunlu olarak yapılan klinik dallarında uygulanmaz. Öğrenciler seçmeli dilim tercihlerini İntörnlük dönemi başında dilekçe ile sınıf koordinatörlüğüne bildirmek zorundadır. Sınıf koordinatörü de Başkoordinatöre bildirerek karar alır. Seçmeli dilim tercihini bildirmeyen öğrenciler sınıf koordinatörünce yerleştirilir.

e) İntörnlük dönemi İç Hastalıkları dilimi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanının oluşturacağı çalışma programına göre yapılır. Anabilim Dalı Başkanı gerekirse İç Hastalıkları kapsamında yer alan Bilim Dallarını ve İç Hastalıkları ile ilgili anabilim dallarını kapsayacak şekilde programı düzenleyebilir.

f) İntörnlük döneminde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve diğer ilgili alanlarda bir hekimin sorumluluğu altında çalışır. Bu çalışmalarda öğrenci İntörnlük dönemde “uygulama-yeterlilik karnesi ve yeterlilik belgesinde” belirtilen hususları yerine getirmek zorundadır. İntörnlük eğitim ve uygulamaları ilgili tüm anabilim dalı öğretim üyelerinin katkısı ile yürütülür. Eğitim programlarının yürütülmesinden Anabilim Dalı Başkanı sorumludur. Eğitim Komisyonu esaslara uyulup uyulmadığını denetler.

g) Bu dönemde intörn doktorların devamsızlığında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12.maddesindeki hükümler geçerlidir.

h) İntörnlük döneminde öğrenci, eğitim gördüğü tüm kurum ve kuruluşların koşullarına uymak, her çeşit sağlık hizmetlerini yapmak, cerrahi girişim, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, vizit, konferans, seminer ve benzeri tüm eğitim ve klinik aktivitelerine katılmak zorundadır.

ı) İntörnlük döneminde uygulanacak programa göre öğrenci, klinikte, poliklinikte ve nöbet sırasında görevli hekime karşı doğrudan sorumludur. Nöbet sayısı anabilim dallarının yer ve çalışma koşullarına göre düzenlenir. Öğrencinin düzenlenmiş nöbet programına uyması zorunludur.

i) İntörnlük uygulaması öncelikle fakültemiz anabilim dallarında yapılır. Ayrıca gerekli görülen durumlarda Sağlık Bakanlığı’na bağlı vb. sağlık kuruluşlarından da yararlanılabilir.

j) Öğrenci en az üç ay önce Dekanlığa başvurmak kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ve ilgili kuruluşların kabul etmesi koşuluyla İntörnlük dönemi eğitimini en fazla 2 aylık bir dilim olacak şekilde, yurt içinde başka bir Tıp Fakültesinde veya yurt dışı sağlık kuruluşlarında yapılabilir. Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine Eğitim Komisyonunun önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

k) Yurt içi veya yurt dışındaki Tıp Fakültelerinin İntörnlük dönemi öğrencileri Fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden biri veya birkaçını fakültemizde yapabilirler. Böyle bir başvuru halinde kabul edilecek öğrenci sayısı Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

l) İntörnlük eğitim dilimi sonunda sorumlu öğretim üyesi yeterlilik belgesini doldurur ve imzalar. Anabilim Dalı Başkanı öğrenci yeterlilik belgesini inceler ve öğrencinin o dilimde edindiği teorik ve pratik bilgiyi yeterli bulduğunda yeterlilik belgesini onaylar ve Dekanlığa gönderir.

Yatay Geçiş ve Değişim Programları:

Madde 16- Tıp fakültesine yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür. Tıp fakültesinde eğitim sistemi; İlk üç sınıfta ders kurulları halinde birleştirilmiş entegre programlar, son üç sınıfta ise staj şeklinde olduğu için, eğitim sistemleri benzer tıp fakültelerinden geçiş yapılabilir.

Yürürlükten Kaldırma:

Madde 17- 06.07.2007 tarih ve 2007/8-76 sayılı Senato kararıyla kabul edilen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük ve Yürütme:

Madde 18-

a) Bu yönerge, 2013‐2014 döneminde tüm sınıflarda uygulanmak üzere, Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nun … … … tarih ve … … yılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

b) Bu yönerge hükümleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür ve kapsamı dışında kalan tüm durumlarda kararlar, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin genel hükümlerine göre, Eğitim Komisyonu önerisiyle ilgili kurullar tarafından alınır.

 

Yönergenin Kabul Edildiği Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

27/08/2013

2013/98-a.

 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin Kabul Edildiği

Üniversite Senato Kurulu’nun

Tarihi

Sayısı

29/01/2014

2014/12

24/07/2014

2014/87

07/07/2015

2015/40-c.