Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (Klasik Sistem)

(Klasik Sistem)

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM – ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

Amaç ve Dayanak

Madde 1 : Bu yönergenin amacı Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretim ile sınavlarda uyulacak esasları belirlemek olup Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim – Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 33. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Madde 2 : Lisansüstü eğitim – öğretim ( Yüksek lisans ve Doktora ) ile tıpta uzmanlık eğitimi bu yönerge kapsamı dışında olup sadece tıp doktorluğu eğitim programını kapsamaktadır.

 

Öğretim Esasları – Öğretim Düzeyleri

Madde 3 : Tıp Fakültesinde öğretim her biri bir ders yılını kapsayan altı yıllık bir eğitim ve öğretim programıdır.

Bu programın 1. ve 2. sınıf Temel Tıp Bilimleri önlisans dönemini, 4. ve 5. sınıf staj eğitimi dönemini ve 6. sınıf Aile Hekimliği ( İntörnlük ) dönemini oluşturur.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtildiği gibi fakültede sınıf geçme esası uygulanır. Tıp Doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılı bir sonraki yılın ön koşuludur. Bu nedenle ön koşullu olmadığı tespit edilen ortak ve zorunlu dersler dışındaki bütün dersler, uygulamalar ve stajlar başarılmadan bir üst sınıfa geçilemez. Öğrenci altı yıllık tıp eğitimi programını dokuzuncu yılın sonunda tamamlamak zorundadır.

 

Eğitim-Öğretim Sistemi

Madde 4 :

a- Eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.

b- Bir ders yılı en az 32 haftadır.(*)

c- Eğitim – öğretimin düzenlenmesi ve yürütülmesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8. maddesinde yer alan hükümler geçerlidir. Buna göre her ders yılı başında Temel Tıp Bilimleri Bölümünden bir, Dahili Tıp Bilimleri Bölümünden bir ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden bir öğretim üyesi olmak üzere toplam üç öğretim üyesi ve başkoordinatörden oluşan bir eğitim komisyonu oluşturulur. Bu komisyonun başkanı Dekandır. Eğitim-öğretimin sınıf düzeyinde yürütülmesi ve organize edilmesi için her eğitim-öğretim yılı başında yönetim kurulunca bir başkoordinatör ile her sınıf için bir koordinatör ve koordinatör yardımcısı seçilir

d- Eğitim komisyonu her sınıftaki derslerin sayısını, kapsamını, uygulamalarını, süresini ve sınav takvimini içeren eğitim-öğretim programını ve akademik takvimi bir önceki yılın en son Mayıs ayı sonuna kadar hazırlar. Daha sonra Dekan tarafından fakülte kuruluna sunulan program fakülte kurulunca onaylandıktan sonra Üniversite Senatosuna sevk edilir. Eğitim programı her yıl eğitim – öğretim başlamadan önce öğretim üyelerine ve öğrencilere basılı olarak duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ve 5. Sınıf Eğitim Dönemi ( staj dönemi)

Madde 5 :

 

  1. 4. ve 5. Sınıflarda eğitim-öğretim dönemi teorik ve uygulamalı stajlar şeklinde düzenlenir.
  2. Öğrenci en az 3 ay önce dekanlığa başvurmak kaydıyla fakülte yönetim kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde stajlarından bazılarını tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara muadil yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarda yapılabilir. Bu süre zarfında öğrenci Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğindeki kurallarına tabidir.(*)
  3. Yürürlükten Kalktı(*)
  4. Staj Sonu Sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavlar stajın son gününde yapılır. Teorik (yazılı veya sözlü, veya hem yazılı hem sözlü) veya uygulamalı (yazılı veya sözlü, veya hem yazılı hem sözlü) olarak yapılabilir.

 

e- Staj tekrarı: Stajların bir veya birden fazlasından başarısız olan öğrenciler için biri güz yarıyılı sonunda ve diğeri bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez bütünleme sınavı açılır. Her staj için bir bütünleme sınav hakkı vardır. Öğrenci güz yarıyılında aldığı ve başarısız olduğu stajların bütünleme sınavına güz dönemi sonunda girmek isterse dilekçe ile Baş koordinatörlüğe müracaat eder. Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olamayan öğrenci bundan sonraki süreçte devam koşulunu da yerine getirerek stajı tekrarlar. Öğrenci tekrar ettiği stajın sonunda staj sonu sınavına alınır. Başarısız olan öğrenciye bir sonraki staj sonu sınavında bütünleme sınav hakkı verilir. Öğrenci 4. veya 5. sınıf stajlarını başarıyla tamamlaması halinde, aynı yılda açılmış olan bir üst yıldaki stajlara veya aile hekimliği dönemine devam edebilir. (***)

f- Stajlara devam Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesinde yer alan süreler geçerlidir. Devamsızlık hali ilgililerce staj sonunda dekanlığa bildirilir.

g- Staj geçme notu: Staj sonu/bütünleme sınav notu üzerinden hesaplanır. Bir öğrenci staj sonu / bütünleme sınavından başarılı olmak için CC veya üzerinde not almak zorundadır.

 

Aile Hekimliği (intörnlük) Dönemi

Madde 6 : 6. Sınıf eğitimi 12 ay süreli Aile Hekimliği dönemini kapsar. Bu dönemde başarı, öğrencinin stajlara devamı ile her anabilim dalında yapılan klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, bizzat yaptırılan tıbbi müdahaleler, yazdığı hasta müşahadeleri ve epikrizler, nöbetler, hastalara davranış ve katıldığı toplantı ve seminerlerdeki katkıları göz önüne alınarak dekanlık tarafından düzenlenen “uygulama-yeterlilik karnesi ve yeterlilik belgesi” ile değerlendirilir. Bu “uygulama-yeterlilik karnesi ve yeterlilik belgesi” ilgili birimin yöneticisi tarafından düzenlenir. Aile Hekimliği dönemi stajlarının bir ya da birkaçından kalan öğrenciye 3. maddede belirtilen öğretim şartları elverdiği takdirde bu stajları tekrarlama hakkı verilir.

 

Aile Hekimliği Dönemi (İntörnlük) İlkeleri

Madde 7 :

a- Aile hekimliği programının amacı öğrenciye daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, hekimlik sanatının uygulamasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını hekimlik sanatını yalnız başına en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

b- Aile hekimliği dönemi, her yıl Temmuz ayının ilk günü başlar.

 

 

 

 

c- Aile hekimliği döneminin eğitim dilimlerine ait süreler aşağıda gösterilmiştir(*)(**).

 

İç Hastalıkları 1,5 ay

Kardiyoloji 15 gün

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 ay

Halk Sağlığı 15 gün

Aile Hekimliği 1,5 ay

Acil Tıp 2 ay

Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 ay

Genel Cerrahi 15 gün

Adli Tıp 15 gün

Psikiyatri 1 ay

Seçmeli 1 ay

 

Seçmeli dilim çalışması yapılacak anabilim dalları, bu dalların olanakları gözönünde tutularak eğitim komisyonunca her yıl belirlenir. Seçmeli dilim çalışması zorunlu olarak yapılan klinik dallarında uygulanamaz. Öğrenciler seçmeli dilim tercihlerini programın başlamasından en az 2 hafta önce dilekçe ile dekanlığa bildirmek zorundadırlar. Dilekçe ile başvuran öğrencinin seçmeli dilimleri dekanlık tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilere duyurulur.

d- Aile hekimliği dönemi iç hastalıkları dilimi, İç Hastalıkları Anabilim Dalını oluşturan bütün bilim dalları ile Kardiyoloji Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalını kapsar. Öğrenci bu dönemi eğitim komisyonu tarafından belirlenen sürelerde yukarıda belirtilen anabilim veya bilim dallarının bir kısmında yapar.

e- Aile hekimliği döneminde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve kırsal hekimlik alanlarında bir hekimin sorumluluğu altında çalışır. Bu çalışmalarda öğrenci Aile hekimliği dönemde “uygulama-yeterlilik karnesi ve yeterlilik belgesinde“ belirtilen hususları yerine getirmek zorundadır. Aile hekimliği eğitim ve uygulamaları ilgili tüm anabilim dalı öğretim üyelerinin katkısı ile yürütülür. Eğitim programlarının yürütülmesinden anabilim dalı başkanı sorumludur. Bölüm başkanı esaslara uyulup uyulmadığını denetler.

f- Bu dönemde Aile hekim adaylarının devamsızlığında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11. maddesi hükümleri geçerlidir.

g- Aile hekimliği döneminde öğrenci, eğitim gördüğü tüm kurum ve kuruluşların koşullarına uymak, her çeşit sağlık hizmetlerini yapmak, cerrahi girişim, laboratuvar çalışması, vak’a takdimi, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik aktivitelere katılmak zorundadır.

h- Aile hekimliği döneminde uygulanacak programa göre öğrenci, klinikte, poliklinikte ve nöbet sırasında görevli hekime karşı doğrudan sorumludurlar. Nöbet sayısı anabilim dallarının yer ve çalışma koşullarına göre düzenlenir.

i- Aile hekimliği uygulaması öncelikle fakültemiz anabilim dallarında yapılır. Ayrıca gerekli görülen durumlarda Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı v.b. sağlık kuruluşlarından yararlanılabilir.

j- Yönetim kurulunun onayı ve ilgili kuruluşların kabul etmesi koşuluyla aile hekimliği dönemi eğitiminde en fazla 2 aylık bir dilim, yurt içinde başka bir Tıp Fakültesinde veya yurt dışı sağlık kuruluşlarında yapılabilir. Yurt dışından alınan sertifikanın geçerliliğine eğitim komisyonunun önerisi ile yönetim kurulu karar verir.

k- Yurt içi veya yurt dışındaki tıp fakültelerinin aile hekimliği dönemi öğrencileri fakültelerinin izni ve fakülte dekanlığının uygun görmesi ile eğitim dilimlerinden biri veya birkaçını Fakültemizde yapabilirler.(***)

 

 

 

 

l- Aile hekimliği eğitim programının sonunda sorumlu öğretim üyesi yeterlilik belgesini doldurur ve imzalar. Anabilim dalı başkanı öğrenci yeterlilik belgesini inceler ve öğrencinin o dilimde edindiği teorik ve pratik bilgi hususunda olumlu kanaat sahibi olursa yeterlilik belgesini onaylar ve dekanlığa gönderir.

 

Diplomalar

Madde 8 : 6 yıllık tıp eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere “ Tıp Doktoru Diploması” verilir.

 

Madde 9 : Bu yönergede yer almayan konularda ise Fakülte Yönetim Kurulu, ilgili kanun ve yönetmeliklere ters düşmemek kaydıyla karar almakta yetkilidir.

 

Yürürlük

Madde 10 : Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve tüm sınıflar için uygulanır.

 

Yürütme

Madde 11 : Bu yönerge hükümleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

 

(*) Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun 23.06.2006 tarih ve 2006/06-31 sayılı kararı.

(**) Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun 06.07.2007 tarih ve 2007/08-75 sayılı kararı.

(***) Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun 27.11.2008 tarih ve 2008/10-102 sayılı kararı.