Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

KARAR 2009 / 80

Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin aşağıdaki şekilde kabulüne;

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönerge Afyon Kocatepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim ve Bilim Dallarında tıpta uzmanlık ve yan dal eğitimi programlarının standartlarının oluşturulması, kalitesinin yükseltilmesi, korunması, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu’nun oluşumu, üyelerin görevleri ve görev sürelerinin tanımlanmasına ilişkin esasları belirler.

 

Dayanak

MADDE 2 – 2547 Sayılı Kanun, 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve 18.04.1973 tarih ve 14511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğü, 22.03.1974 tarih ve 14993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliği,

 

Tanımlar

MADDE 3 – Bu yönergede geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı

YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı,

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (TUT): 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nü,

Tababet Uzmanlık Tüzüğü: 18.04.1973 tarih ve 14511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nü,

Tababet Uzmanlık Yönetmeliği: 22.03.1974 tarih ve 14993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliği’ni,

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği : 28.04.2007 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 05.05.2007 tarih ve 26523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değiştirilen Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği’ ni ,

Tıpta Uzmanlık Eğitimi: İlgili kanun ve tüzükte tıpta uzmanlık eğitimi verebileceği belirlenmiş dallarda, söz konusu eğitimi almak için atanmış olan kişiye pratik uygulama ve teorik eğitimi içeren ve bilimsel araştırmaların sonuçlarını ortaya koyup değerlendirmeyi kapsayan, bilimsel gelişim, özel yetki, beceri ve bilgiyi kazandıran eğitimi,

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi : Tıpta uzmanlık çalışması yapmak amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim ve Bilim Dallarında, eğitim ve öğretim ile ilgili kamu hizmetleri dahil bütün hizmetleri görmek, araştırma ve uygulamalara katılmak üzere yasanın öngördüğü şekilde atanan kişilerdir ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün 2. maddesindeki asistan kapsamındadırlar.

Tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencileri, unvanlarına bakılmaksızın, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün 13. maddesi gereğince  “Araştırma Görevlisi” kadrosuna atanırlar.

Eğitim Sorumluları : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre profesör ve doçent olanlar ile en az 3 yıllık uzman olan yardımcı doçentler uzmanlık eğitiminden sorumludur.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu: Anabilim ve Bilim Dallarından tıpta uzmanlık öğrencileri için öngörülen çerçeve içinde öğretim, eğitim ve uygulama çalışmalarının planlanması ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlayan kurulu,

Eğitim Dosyası: Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için göreve başladığı tarihten itibaren hazırlanan Anabilim veya Bilim Dallarından gelen yeterlilik formları, rotasyon belgeleri,  yabancı dil belgesi ve özlük işleri ile ilgili her türlü belgeleri (yıllık izin, görevlendirme yazısı, askerlik belgesi gibi) içeren dosyayı,

Çalışma Dosyası: Asistan Karnesini de kapsayacak şekilde Anabilim veya Bilim Dalı tarafından hazırlanan ve uzmanlık öğrencisinin yapmak veya katılmak zorunda olduğu bilimsel etkinliklerin dokümanlarının (seminer, literatür, pratik uygulama belgesi, yeterlilik formları, sınav evrakları, varsa yayınlar ve kongre katılım belgeleri) birer örneğini içeren Anabilim Dalı veya Bilim Dalı Başkanlığı’nda kalacak dosyayı,

Değerlendirme Formu: Altı ayda bir eğitim sorumlusu öğretim üyeleri tarafından birlikte doldurularak imzalanan, öğretim üyelerinin değerlendirmelerinin ortalamasını gösteren  ve Dekanlığa gönderilen formu ifade eder. 

 

Atama Şartları,

MADDE 4 – Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık öğrencisi olarak kabul edilebilmek için:

a) Tababet Uzmanlık Tüzüğünün öngördüğü şartlara sahip olmak ve yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği sınavları kazanmış olmak, yan dalda uzmanlık çalışması yapacaklar için ana dalda uzman olmak.

            b) Fakültemizde yan dal uzmanlık eğitimi yapmak isteyenler, uzmanlık eğitiminde uygulanan yönetmelik ve yönergelere tabidir.

             c) Muvazzaf askerlik hizmeti yükümlüleri Tıpta Uzmanlık Tüzüğü madde 14 hükümlerine uymak zorundadır.

 

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ

MADDE 5 – Yan dal uzmanlık kadrolarının tespiti, giriş sınavı, atama koşulları ve diğer ilgili konularda 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 05.05.2007 tarih 26523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişiklik yapılan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği esastır.

Sınavda başarılı olanlar Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre yan dalda uzmanlık çalışması yapmak için araştırma görevlisi kadrosuna atanırlar.

 

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN GÖREVLERİ

MADDE 6 – Tıpta uzmanlık öğrencilerinin görevleri:

a) Öğretim ve eğitim için gerekli olan kamu görevleri ve bu görevlerin gerektirdiği diğer bütün hizmetleri (her türlü nöbet, laboratuar çalışması gibi) yapmak.

b) Öğrencilerin çalışma ve uygulamalarına yardımcı olmak.

c) Verilen görevle ilgili çeviri, inceleme, araştırma ve yayın görevlerini yerine getirmek.

d) Gerekli görülen eğitim, öğretim çalışmaları ile uygulamalarda hazır bulunmak.

e) Üniversite veya Fakülte organlarınca verilecek görevleri yerine getirmek.  

f) Görevin yerine getirilmesi için çalışmanın süreklilik gerektirdiği hallere uymak.

                                                                                                

SORUMLULUKLAR

MADDE 7 – Tıpta Uzmanlık öğrencileri öğrenimleri esnasında üniversite dışında özel veya resmi hiçbir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler, özlük işleri ve disiplin uygulamaları yönünden kamu görevlisi sayılırlar ve bu konudaki Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmeliklere tabidirler.

 

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİNİN YENİDEN ATANMASI

MADDE 8 – Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, araştırma görevlisi kadrosuna her defasında 1 (bir) yıl için atanırlar. Bu süre sonunda Anabilim veya Bilim Dalı Başkanının önerisi, Bölüm Başkanı görüşü, Dekan’ın teklifi ve Rektör’ün onayı ile yeniden atanır.

Uzmanlık eğitiminin kesintisiz olması şarttır.

İlgili mevzuat ve Tüzükte belirtilen hükümler dışında, kendi ihmali sebebiyle sevk tehiri yaptırmadığı için muvazzaf askerliğe başlamak da dahil herhangi bir sebeple veya kendi isteğiyle uzmanlık eğitimi sona erenler ya da eğitime ara verenler, uzmanlık eğitimine tekrar başlayamazlar.

            Yıllık izin, kanuni izinler ve bilimsel kongreler için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, Uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitim ve rotasyon sürelerinden sayılmaz.

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOORDİNASYONU

MADDE 9 – Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim ve Bilim Dallarında tıpta uzmanlık öğrencileri için öngörülen çerçeve içinde, eğitim öğretim ve uygulama çalışmalarının planlanması ve koordinasyon içinde yürütülmesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu aracılığı ile sağlanır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulunca seçilen Temel Tıp Bilimleri Bölümünden 1, Dahili Tıp Bilimleri Bölümünden 2 ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden 2 (iki) öğretim üyesi olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Kurul  kendi içerisinden 1 (Bir) Başkan ve raportör seçer. 

Kurulun görev süresi 3 (üç) yıldır, mazeretsiz olarak bir yıl içinde üst üste iki veya aralıklı üç kez toplantılara katılmayan kurul üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine Fakülte Yönetim Kurulunca yeni bir üye atanır.

Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıda alınan kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olduğu durumda başkanın oy verdiği taraf kurul kararı olarak kabul edilir. Görüşülen konularda üyeler çekimser oy kullanamaz.

Kurulun aldığı kararlar tavsiye niteliğinde olup, Fakülte Yönetim Kurulu’nun Kararı ve Dekanın onayı ile kesinleşir.

 

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULU

MADDE 10 – Kurulun görevleri şunlardır:

a) Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim, öğretim, araştırma ve sorumlu oldukları diğer görev ve hakları ile ilgili her türlü koordinasyon ve düzenlemeyi ilgili Anabilim veya Bilim Dalının görüşlerini de alarak yapar ve gerekli gördüğü değişikliklerle birlikte Dekanlığa sunar,

b) Anabilim veya Bilim Dalları tarafından uzmanlık öğrencileri için çalışma dosyalarının hazırlanması ve eğitim süreleri içinde usulüne uygun doldurulmasını sağlamak ve izlemekle görevlidir,

c) Her uzmanlık öğrencisi için hazırlanmış olan eğitim dosyasındaki kayıtlara dayanarak uzmanlık öğrencileri ile ilgili işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli gördüğü önerileri Dekanlığa iletir,

d) Mezuniyet sonrası eğitimi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik kurum içi ve dışında kurslar, seminerler, ek eğitim programları düzenleyebilir ve yürütebilir,

e) Kurulca çözümlenemeyen sorunları Fakülte  Kurullarına sunar.

 

ANABİLİM VE BİLİM DALLARININ GÖREVLERİ

MADDE 11 – Anabilim ve bilim dallarının görevleri şunlardır.

a) Anabilim ve Bilim Dalı, her ders yılı içinde öğretim üyeleri tarafından anlatılmak üzere uzmanlık düzeyinde dersler ve/veya kurslar düzenler. Tıpta uzmanlık öğrencileri kendi Anabilim veya Bilim Dallarınca programlaştırılan kurs veya derslere devam etmek zorundadırlar.

b) Anabilim veya Bilim Dalları her ders yılı başında o yıl içinde yapılacak konferans, panel, sempozyum, seminerler gibi etkinliklerin konularını tespit ederek tıpta uzmanlık öğrencilerine duyururlar. Her tıpta uzmanlık öğrencisi bir ders yılı içinde en az bir seminer hazırlamak ve Anabilim Dalı veya Bilim Dalınca düzenlenen diğer seminerlere katılmak zorundadır.

c) Anabilim veya Bilim dalları her bir uzmanlık öğrencisi için çalışma dosyası hazırlar ve eğitim süreleri içinde usulüne uygun olarak doldurur.

 

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 12- Uzmanlık öğrencileri hakkında Anabilim veya Bilim Dalı Başkanlarınca,  adayın meslek bilgileri, meslek uygulamaları, göreve bağlılıkları, çalışmaları, araştırma ve yürütme yetenekleri ve meslek etiği hakkında öğretim üyelerinin görüşlerini  içeren ve öğretim üyeleri tarafından 6 (altı) ayda bir birlikte doldurularak imzalanan  form  Dekanlığa gönderilir(Ek-1). Bu değerlendirme formları üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda olumsuz not alan tıpta uzmanlık öğrencisi yazı ile uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz not alan tıpta uzmanlık öğrencisinin kurumu mevzuatlar çerçevesinde değiştirilir. Üçüncü kez olumsuz not alan tıpta uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun araştırma görevliliği ile ilişkisi kesilir. Bu suretle araştırma görevliliği ile ilişkisi kesilenler, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü gereğince aynı uzmanlık dalında bir daha araştırma görevlisi olamazlar.

Ayrıca araştırma görevlisi olarak göreve başladıklarında her tıpta uzmanlık öğrencisine (ana dal ve yan dal) bir karne verilir. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin yaptığı teorik ve pratik tüm etkinlikler yazılarak eğitim sorumlusu tarafından onaylanır.

 

TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIĞI SÜRELERİ VE ROTASYONLAR

MADDE 13- Tıpta uzmanlık süreleri 19.06.2002 tarihli Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne, Rotasyonlar ve süreleri ise 22.03.1974 tarih ve 14993 sayılı Tababet Uzmanlık Yönetmeliğine tabiidir.  Sağlık Bakanlığı tarafından tüzükte yapılacak değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmaya başlanır.

Tıpta Uzmanlık öğrencileri rotasyonlarını kendi fakültemizde yapacaklardır. Rotasyon yapılacak birimin Fakültede bulunmaması veya bulunsa bile Anabilim veya Bilim Dalı Başkanlığınca rotasyonlarını, kendi kurumları dışındaki yetkili kurumlarda yapmak istediği takdirde gerekçesi ve Akademik Kurul Kararı ile birlikte Dekanlığa başvurarak, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Dekanlık Makamının onayı ile başka bir Fakültede rotasyon eğitimi yaptırabilirler. Anabilim veya Bilim Dalı Başkanlıkları, uzmanlık öğrencilerine belirtilen süreleri aşmamak şartı ile Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yer almayan rotasyonları önerip,  Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığı takdirde yaptırmaya yetkilidirler. 

Rotasyon eğitimi gören tıpta uzmanlık öğrencisi, bu süre boyunca rotasyon eğitimini sürdürdüğü Anabilim veya Bilim Dalının programına uymak, kurs, ders, seminer gibi etkinliklere katılmak ve rotasyon eğitimi sonunda rotasyon yeterlilik ve başarı belgesi almak zorundadır. Yetersiz bulunanlar rotasyon eğitimini  bir defa daha tekrarlar. Bunda da başarısız olanlar rotasyon eğitimini başka bir kurumda tekrarlar.Üçüncü kez başarısız olanların araştırma görevliliğiyle ilişkisi  kesilir.

UZMANLIK TEZİ

MADDE 14- Tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamak zorundadır.

             Tez konusu ve tez danışmanı öğretim üyesi, ana dallar için uzmanlık eğitim süresinin yarısı tamamlandıktan sonra, yan dallar için ilk altı ay içinde Anabilim Dalı veya Bilim Dalı Akademik Kurulunca belirlenerek uzmanlık öğrencisine ve Dekanlığa yazılı olarak bildirilir.

 Tez, uzmanlık dalı ile ilgili konuda, bilimsel ve yayınlanabilir bir inceleme ve araştırma niteliğinde olmalıdır. Tez danışmanı (yalnızca tek öğretim üyesi) ilgili Anabilim/Bilim Dalında görev yapan eğitim sorumluları arasından atanır.

Tez projelendirmesi ve gerçekleşmesi aşamasında eğer tez konusu ve/veya danışmanı ile ilgili zorunlu değişiklik olmuş ise (6 ay ve üzeri  süreyle Anabilim Dalındaki görevinde fiili olarak bulunamayacağı hallerde)  bir ay içinde yeni tez konusu ve/veya danışmanı Anabilim/ Bilim Dalı Kurulu tarafından belirlenerek Dekanlık Makamına yazılı olarak bildirilir.

Tez yapılırken “Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım ve Basım Yönergesi” kurallarına uyulur.   


Tez Değerlendirmesi

MADDE 15- Araştırma görevlilerinin Uzmanlık Tezi, uzmanlık eğitim süresinin son 3 (üç) aylık devresinden önce Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararıyla belirlenen ve Anabilim Dalı öğretim üyelerinden (Anabilim Dalında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmadığı takdirde rotasyon eğitimi yapılan Anabilim Dalı öğretim üyelerinden, yok ise Anabilim Dalına yakın Anabilim Dalı/Dalları öğretim üyelerinden) oluşturulan 3 (üç) kişilik jüri önerisi  ve tez Dekanlık Makamına bildirilir.

      Tez jürisinde yer alacak öğretim üyeleri Dekanlık Makamı tarafından görevlendirilir.

      Tez jüri üyelerinin her biri adayın uzmanlık tezi hakkında söz konusu tez kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde bilimsel rapor hazırlar. Tezin kabulü için oy birliği aranmaz, oy çokluğu yeterlidir ve üyeler çekimser kalamaz. Tıpta uzmanlık öğrencisi tez jürisi tarafından belirlenen tarihte tezini jüri huzurunda savunur.

      Anabilim Dalı Başkanlığınca kabul edilen araştırma görevlisinin tezi (Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım ve Basımı Yönergesi’ne uygunluğu yönünden), eğitim ve rotasyon belgeleri Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulunca incelenmek üzere Dekanlık Makamına gönderilir. Tıpta Uzmanlık Kurulunca sınava girmesinde engel bulunmayan araştırma görevlisi uzmanlık sınavına girmeye hak kazanır.

Tezin kabul edilmemesi halinde sonuç, Anabilim Dalı Başkanlığınca en geç 15 (on beş) gün içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak ilgili araştırma görevlisine tebliğ edilir, aynı zamanda konu hakkında Dekanlık Makamına yazılı bilgi verilir (yazı ekine araştırma görevlisine yazılan yazı ve Uzmanlık eğitim süresinin uzatılmasına ilişkin Anabilim Dalı Akademik Kurul Karar  örneği eklenir).

Tezi kabul edilmeyen araştırma görevlisi, sonucun kendisine tebliğinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli değişiklikleri yaparak tez jürisine teslim eder.

                      İkinci defa tezi reddedilen araştırma görevlisinin asistanlıkla ilişiği kesilir. Bu kişiler aynı dalda tekrar araştırma görevlisi olamazlar.

 

 

Sınav Jürileri

MADDE 16- Uzmanlık sınavı için Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararıyla 5 (beş) asil 3 (üç) yedek uzmanlık sınav jürisi ve sınav tarihi belirlenerek Dekanlığa iletilir. Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla uzmanlık sınav jürisi görevlendirmesi yapılır ve Dekanlık tarafından üyelere tebliğ edilir. Uzmanlık sınav jürisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, rotasyon eğitimi yapılan Anabilim Dalı öğretim üyeleri veya ilgili Anabilim Dalına yakın diğer Anabilim Dalı/Dalları öğretim üyelerinden oluşturulur. 

 

Bilim Sınavı

MADDE 17 – Asistanlık süresini, eğitimini, rotasyonlarını  tamamlayan ve uzmanlık tezi kabul edilen aday uzmanlık bilim sınavına girmeye hak kazanır. Tez kabul raporu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulunca incelenmek üzere Dekanlığa gönderilir. Kurul, adayın eğitim dosyası üzerinde gerekli incelemeyi usul bakımından yaptıktan sonra Dekanlığa iletir. Bilim sınavı uygulama, sözlü ve/veya  yazılı olarak yapılır. Adayın  sınavda başarılı olması şarttır. Uzmanlık bilim sınavını başaramayanlar asistanlıkla ilişkileri kesilmeksizin aradan 6 (altı) ay geçmedikçe yeniden sınava giremezler, ikinci bir başarısızlık halinde adayın Fakülte ile ilişkisi kendiliğinden kesilir. 

Uzmanlık sınav jürisi belirlenen tarihte uzmanlık sınavını yapar. Anabilim Dalı Başkanlığı sınav evraklarını ve belgeleri Dekanlığa bildirir.

KADROYU BOŞALTMA

MADDE 18 – Uzmanlık sınavında başarılı olanların, sınav sonuçlarının Bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde Fakülte ile ilişkisi kesilir.

 

Yürürlük

MADDE 19 – Bu Yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi  Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20 – Bu Yönerge hükümlerini, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Katılanların oy birliği ile karar verildi.