Uzaktan Öğretim Birimi Yönergesi

KARAR 2013/98          27/08/2013-07 sayılı Senato Kararı

 

d. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Öğretim Birimi Yönergesinin aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Öğretim Birimi Yönergesi

Madde 1- Bu yönergenin amacı Afyon Kocatepe Üniversitesinde Uzaktan Öğretim yoluyla yürütülen diploma programları için kurulan uzaktan öğretim biriminin çalışma ilkelerini belirlemektir.

Madde 2 – Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar’ın Madde 4 (g) bendinde tanımlanan uzaktan öğretim birimi görevini Enformatik Bölüm Başkanlığı yürütür.

Madde 3 – Enformatik bölüm başkanlığı, madde 2’de tanımlanan görev kapsamında; 

a) Uzaktan öğretim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar,

b) Üniversite tarafından uzaktan öğretim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının standartları ile ders içeriklerinin formatını belirler, paydaşlara gerekli eğitimleri verir, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlar,

c) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları hazırlar, akreditasyonları yapar, bu konularda gerekli koordinasyonu sağlar,

ç) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile destekler,

d) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlar,

e) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan öğretim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarır. 

Madde 4 – Koordinasyon kurulu;

(1) Enformatik bölüm başkanı başkanlığında, bünyesinde uzaktan öğretim diploma programı bulunan MYO/YO/FAKÜLTE/ENSTİTÜ’lerin uzaktan öğretim birim koordinatörlerinden oluşur.

(2) a) Öğretim elemanı tarafından verilen telif/tercüme eser, derleme, ders notları ve sunumların telif ve öğretim materyali hazırlama yöntemlerine uygunluğunun denetlenmesi ve raporlanması faaliyetleri olarak tanımlanan yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyalinin denetimini yapacak öğretim elemanı,

b) Canlı dersin gerçekleştirilmesi için gereken tüm altyapının kurulmasını, işlemesini ve canlı dersin yapılmasını başından sonuna kadar yöneten yöneticinin faaliyetleri olarak tanımlanan canlı ders yönetimini yapacak öğretim elemanı,

 

c) Canlı dersin gerçekleştirilmesi için gereken öğretim materyalinin sisteme yüklenmesini, teknik altyapının sorunsuz şekilde çalışmasını, canlı ders programlarının hazırlanmasını, yürütülmesini koordine eden/denetleyen yöneticinin faaliyetleri olarak tanımlanan canlı ders koordinasyonu/denetimini yapacak öğretim elemanı,

 

d) Uzaktan öğretim birimi gözetimli yapılan sınav hazırlık sürecinde soruların değerlendirilmesi, redakte edilmesi, sınavda kullanılacak soru kitapçıklarındaki soruların belirlenmesi, ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların geliştirilmesi için raporlama gibi faaliyetleri kapsayan öğretim elemanı faaliyetlerini tanımlayan uzaktan öğretim birimi ölçme-değerlendirme faaliyetlerini yapacak öğretim elemanı,

 

e) Uzaktan öğretim birimi ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların öğretim elemanı tarafından hazırlanması faaliyetlerini tanımlayan ölçme-değerlendirme soru bankası hazırlama faaliyetlerindeki öğretim elemanı,

 

koordinasyon kurulu tarafından belirlenir ve öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.

 

3) İkinci fıkra kapsamında yapılacak personel görevlendirmesi sonucu tahakkuk edecek ücretler koordinasyon kurulu tarafından belirlenen öğretimi sürdüren ilgili birim tarafından ödenir.