Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönergesi

KARAR 2015/94    12 Kasım 2015

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırmave Uygulama Çiftliği Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulünekatılanların oy birliği ile kararverildi.

 

AFYON KOCATEPEÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

EĞİTİM, ARAŞTIRMA VEUYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ

Amaç

MADDE1- (1) Bu Yönergenin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner FakültesiEğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğindeki tesislerde yapılan tüm eğitim,araştırma, uygulama ve üretim faaliyetlerinin planlaması ve yürütülmesinidüzenleyecek usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE2- (1) Bu Yönerge; Afyon Kocatepe ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin tesislerindeyapılan tüm eğitim, araştırma, uygulama ve üretim faaliyetlerinin planlamasıile ilgili usul ve esasları ile yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Yönerge; 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu’nun 14'üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 Tanımlar

MADDE 4-(1) BuYönergede geçen;

Çiftlik: Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğini,

Çiftlik Müdürü: Afyon KocatepeÜniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürünü,

Yönetim Kurulu: Afyon KocatepeÜniversitesi Veteriner Fakültesi YönetimKurulunu,

Çiftlik Komisyonu: Afyon Kocatepe Üniversitesi VeterinerFakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama ÇiftliğiKomisyonunu,

Dekan: Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,

Rektör: AfyonKocatepe ÜniversitesiRektörünü,

Üniversite: AfyonKocatepe Üniversitesini,

ifadeeder.

 

Çiftliğin amacı

 MADDE 5– (1) Çiftliğin amaçları aşağıdabelirtilmiştir;

a) Afyon KocatepeÜniversitesi Veteriner Fakültesi ve Üniversitenin konu ile ilgili diğer fakülteve yüksekokullarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinigerçekleştirmek, planlamak,hayvancılığı yaymak, ıslah ve teşvik amaçlı üretim faaliyetleriniplanlamak ve gerçekleştirmek,çiftliğe ayrılan alanlar ve tesislerde hazırlanan yıllıkplanlar doğrultusunda mevcut doğal kaynakları, sermaye ve işgücünü en rasyonelbiçimde ekonomi ve işletmecilik kurallarına uygun olarak kullanmak suretiyle her türlü hayvansal ve tarımsalüretimi yapmak, elde edilen ürünleri değerlendirmek ,

b) Lisans ve lisansüstü eğitim, öğretimprogramlarında öngörülen araştırma, pratik çalışma, uygulama ve stajlar içinyer, materyal ve hizmet sağlamak,

c) Çiftlik Komisyonuncaönerilen, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan araştırma projelerine;olanaklar ölçüsünde yer ve materyal sağlayarak projeleri desteklemek, bu yollateknoloji üretimine yönelik araştırma yapılmasına olanak sağlamak,

d) Ülke ve bölge üreticilerine önderlik etmek, eğitimprogramları tertip ederek bunları yaymaktır.

 

Çiftliğinişleyiş yapısı

MADDE 6– (1) Çiftliğin işleyiş yapısı aşağıdakişekilde oluşur;

Çiftlik müdürü ve çiftlikkomisyonunun önerileri doğrultusunda, Fakülte yönetim kurulunun alacağıkararlar çerçevesinde çalışır.

a) ÇiftlikKomisyonu

b) Çiftlik Müdürü

 

Çiftlik Komisyonu

MADDE 7– (1) Çiftlik Komisyonu;

a) Dekan  tarafından görevlendirilen 5 (beş) öğretimüyesinden oluşur. 

b)Çiftlik komisyonu olağan olarak üç ayda bir, başkanın veya üye tamsayısının yarısından bir fazlasının isteği üzerine olağanüstü toplanabilir.Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

 

Çiftlik Komisyonunun görevleri

MADDE 8- (1) Çiftlik Komisyonunun görevlerişunlardır;

a)       Fakülte,Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu ve diğer birimlerde görevli öğretimelemanlarından çiftlikte eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve incelemefaaliyeti gerçekleştirmek isteyenlerin başvurularını değerlendirmek ve FakülteYönetim Kuruluna sunmak,

b)       Fakülte,Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu ve diğer birimlerin ihtiyaç ve önerileridoğrultusunda çiftliğin yıllık gelişme planını hazırlamak ve yatırımönceliklerini   belirlemek,

c)       Çiftlikteüretilen iktisadi mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerine ait politikaesaslarını tespit etmek, bu doğrultuda fiyat belirleyerek Fakülte YönetimKuruluna sunmak, Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra çiftlik müdürütarafından uygulanmasını sağlamak,

d)       Çiftliğinidari, teknik ve yardımcı personeli ile bu ünvanlar altında çalıştırılacaksözleşmeli personelin planlamasını çiftlik müdürü ile birlikte yapmak veihtiyaçları belirlemek,

e)       Çiftliğeait arazi ve tesislerde üretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesi içingerekli olan makine teçhizat ve sarf malzemesi ihtiyacını çiftlik müdürünün degörüşlerini dikkate alarak belirlemek,

f)        Çiftliktekihayvancılık ünitelerinin ihtiyacı olan yem maddelerinin çiftlik arazisindenmaksimum seviyede sağlanması hususunda, arazi ekim planlamasını çiftlikmüdürünün de görüşlerini dikkate alarak yapmak,

g)       Bölgehayvancılığının gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimprogramları ile kurslar düzenlenlemek,

 

Çiftlik Müdürü

MADDE 9- (1)Çiftlik Müdürü, Afyon Kocatepe Üniversitesindegörevli Veteriner Hekim diplomasına sahip personel arasından Rektör tarafından görevlendirilir ya da atanır.

(2) Çiftlik Müdürü, idari açıdan VeterinerFakültesi Dekanına karşı sorumludur.

 

Çiftlik MüdürününGörevleri

MADDE 10- (1) Çiftlik Müdürünün görevleri şunlardır;

a)       Çiftliktehizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için çiftlik komisyon üyeleriylekoordineli çalışmak,

b)       Çiftlikteyapılmak ve uygulanmak üzere çeşitli birimlerden gelecek araştırma vegeliştirme projelerine imkânlar çerçevesinde yer ve materyal sağlamak,

c)       Çiftliktegörevlendirilmiş bulunan idari, teknik ve hizmet kadrosunda çalışan memurlarile geçici ve mevsimlik olarak çalıştırılan işçilerin hizmetleri en etkin veverimli şekilde gerçekleştirmeleri için iş bölümü yapmak, görevlendirmek vedenetlemek,

 

d)       Çiftlikteihtiyaç duyulan personel, ödenek, makine ve teçhizat ile sarf malzemelerinibelirleyerek Dekanlığa yazılı olarak bildirmek,

e)       Çiftliktekitesislerde yetiştirilen hayvanlardan elde edilen hayvansal ürünlerin  belirlenmiş olan fiyatlardan satılmasınısağlamak,

f)        Elde edilenher türlü gelirin yasal süresi içerisinde Üniversitenin özel bütçesine kaydınısağlamak,

g)       Ünitelerdekiüretim sırasında yapılan harcamalar ile elde edilen ürün miktarlarınınkayıtlarının tutulmasını sağlamak,

h)       Çiftliğe aither türlü demirbaşın ve diğer malzemelerin ilgililerce kayıt altına alınmasınıve korunmasını sağlamak,

i)         Çiftliktehayvancılık ünitelerinin ihtiyacı olan yem maddelerinin çiftlik arazisindenmaksimum seviyede sağlanması doğrultusunda arazi ekimini gerçekleştirmek,  biçtirilmesi gereken alanların biçilmesi veyabiçtirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

j)        Çiftliğinyıllık gelir gider tablolarını tutmak, çiftlikte yapılan eğitim, öğretim,araştırma, üretim ve inceleme faaliyetlerine ilişkin bilgileri çiftlikkomisyonu ile birlikte  rapor halinegetirmek ve yıl sonunda Fakülte yönetim kuruluna sunmak,

k)       Çiftlikiçinde yer alan ünitelerde hastalık çıkmasını engellemek ve hastalık çıkmasıveya şüphelenilmesi durumunda sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

l)         Dekanlıkçaverilecek diğer görevleri yapmak.

 

Demirbaşlar

MADDE 11- (a) Çiftlik için alınan her türlü âlet,donanım ve demirbaşlar Fakülte kayıtlarına kaydedilerek çiftliğin kullanımınatahsis edilir.

b) Araştırma Projeleri bittikten sonra devredilecekolan hayvanlar ile makine ve teçhizat Fakülte kayıtlarına kaydedilir.

 

Öngörülemeyen Durumlar

Madde 12. Buyönergede hükmü bulunmayan hallerde, Çiftlik komisyonunun önerisi ile alınanFakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılanyönerge

MADDE 13- (1)  AfyonKocatepe Üniversitesi Senatosunun 2012 tarih ve 61 sayılı kararı ile kabuledilen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ÇiftliğiYönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlülük

MADDE 14- (1) Bu yönerge, Afyon Kocatepe ÜniversitesiSenatosu’nca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlülüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönergeyi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.