Veteriner Fakültesi Gezici Klinik Yönergesi ve Acil Klinik Yönergesi

KARAR 2010 / 115

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi “Gezici Klinik Yönergesi” ve “Acil Klinik Yönergesi”nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne;

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ ACİL KLİNİĞİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi  Acil Kliniği’nin çalışma düzeni ve Acil klinik uygulamasındaki esasları düzenlemektir.

 

 (2) Günlük mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve resmi tatil günlerinde hasta hayvanların teşhis ve tedavilerinde ilk müdahaleyi yapmak ve bu görevin en iyi şekilde yerine  getirilmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2– Bu Yönerge Acil Klinikteki görevlilerin ve bu amaçla kurulmuş olan komisyonun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3– Bu yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Fakülte: Veteriner Fakültesini,

b) Dekanlık: Veteriner Fakültesi Dekanlığını,

c) Komisyon: Veteriner Fakültesi Acil Kliniği Komisyonunu

d) Nöbetçi Veteriner Hekim: Veteriner Fakültesi Acil Kliniği Komisyonunu tarafından hazırlanan ve Dekanlıkça onaylanan listeye uygun görevlendirilen araştırma görevlisini, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Acil Klinik Komisyonu, Yetki, Sorumluluk,

 

Acil Kliniği Komisyonu’nun  Oluşumu

 

Madde 5– Acil Kliniği Komisyon’u Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Dekan Yardımcısı  başkanlığında, klinik anabilim dallarında görevli üç öğretim üyesinden oluşturulur. Bu öğretim üyelerinden Acil Klinik sorumlusu ve bir de demirbaş sorumlusu görevlendirilir.

 

 

Yetki ve Sorumluluk

 

Madde 6– Komisyon görevlerini bu yönerge çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca, tüm komisyon üyeleri Acil Klinik hizmetlerinin kesintisiz ve düzenli olarak verilebilmesi yönünde doğrudan Dekan’a karşı sorumludur.

 

Acil Kliniği Komisyonunun Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 7– (1) Komisyonun yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) ‘Komisyon  Başkanı’ Dekan adına, ‘Komisyon Sorumlusu’ Komisyon adına imza ve karar yetkisine sahiptir.

b)  Komisyon Başkanı, Komisyon Sorumlusu ve Komisyon üyeleri diledikleri her an Acil Kliniği incelemek ve görevlilerden bilgi almak yetkisine sahiptir.

 

Madde 8– Komisyonda görevlendirilenler, Acil Kliniğin olanak ve işlerini kendi Anabilim Dalları için kullanamayacağı  gibi, ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları  da kendilerinden böyle bir istekte bulunamazlar.

 

Acil Klinik  Komisyonunun Görevleri

 

Madde 9– Komisyon, Acil Klinikte ve evde nöbetçi veteriner hekim olarak görev alacak olan öğretim elemanlarının ve ihtiyaç duyulan idari personelin (sekreter, şoför ve diğer yardımcı personel) aylık rotasyon listesini hazırlayarak Dekanlığa sunar.  Dekanlıkça görevlendirilen personelin çalışmasını izler ve yönlendirir.

 

 Madde 10– Acil Klinik için gerekli her türlü temizlik, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan tüm araç, gereç ve sarf malzemesinin sağlanmasından, kullanılmasından ve korunmasından sorumludur. Demirbaş niteliğindeki malzemeler ‘Acil Kliniği Demirbaş Defterine’ sorumlusu tarafından kaydedilir.

 

Madde 11– Komisyon sorumlusu komisyonu her ay düzenli olarak toplayarak aylık çalışma raporunu hazırlar ve Komisyon Başkanına sunar. Komisyon Başkanının isteği üzerine gerekiyorsa bu rapor üzerinde tartışılır; rapor bilgi ve gereği için Dekanlığa arz edilir. Komisyon Sorumlusu Komisyonu gerektiği her an toplantıya çağırabilir.

 

 Acil Klinik Görevlileri ve Görecekleri İşler

 

Madde 12– (1) Acil Klinik görevlileri; nöbetçi veteriner hekim, sekreter, yardımcı personel ve stajyer öğrencilerden oluşur. Acil Klinikte görevli olanlar bu Yönergede belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdürler.

 

(2) Nöbetçi Veteriner Hekim:   Komisyonca hazırlanan ve Dekanlıkça onaylanan listeye uygun olarak görevlendirilen araştırma görevlisidir. Lisansüstü eğitim yapan veteriner hekimler ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Dekan onayı ile nöbetçi olarak görevlendirilebilirler. Nöbetçi Veteriner Hekim;

a)  Hasta hayvanları eksiksiz ve düzenli bir şekilde kayıt, kabul işlemi ve ilk müdahalesinin yapılmasından,

(b) Gerektiğinde uzmanlığı dışında kalan olaylarda ilgili kliniklere sevk edilmesi, hospitalizasyonuna, hasta hayvanın sahibinden tekrar getirilmesini istemeye,.

(c) Gerektiğinde ilgili kliniklerin evde nöbetçi öğretim elemanına durumu iletmeye ve o öğretim elemanının acil vakaya müdahalesi için resmi şoför göndermeye,

(d) Acil kliniğin ilaç alet ve her türlü malzemesinin korunması için gerekli tedbirlerinin alınmasına, nöbeti süresince kullandığı sarf malzemelerini bu amaçla hazırlanmış formlara kaydetmeye,

 

(e) Nöbetinde görevli sekreter ve yardımcı personelin klinikteki çalışmalarından ve stajyer öğrencilerin eğitim uygulamalarından sorumlu olup bu amaçla hazırlanan ‘Stajyer öğrenci Acil Klinik  Çalışma Formu’nu imzalamaya, birinci derecede yetkili ve sorumludur.

 

(3) Sekreter: Hasta hayvanın kabulü, Döner Sermaye makbuzlarının kesilmesi, ücretin tahsili ve bu paranın Döner Sermaye İşletmesi sorumlusuna tesliminden sorumludur. Ayrıca, Acil Kliniğin günlük temizliğinin sağlanmasında görevlendirilen personelin izlenmesinde yetkilidir.

 

(4) Yardımcı Personel: Dekanlık tarafından  Acil Kliniğin temizlik ve diğer işlerinde çalışmak üzere görevlendirilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nöbetçi Öğrenciler, Çalışma Düzeni

 

 

Madde 13– (1) Fakülte ilgili kurullarınca kararlaştırılan program çerçevesinde 4. ve 5. sınıf öğrencileri acil kliniği nöbeti tutarlar.

 

(2) Nöbetçi öğrenciler ilgili birimlerin görüşleri alınarak komisyon tarafından hazırlanacak ve Eğitim- Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından kararlaştırılarak Dekanlıkça onaylanacak uygulama programı çerçevesinde görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

 

(3) Nöbetçi öğrenciler kendileri dışında hiçbir öğrenciyi, arkadaşını vb. gibi bir başka kişi veya kişileri beraberinde getiremezler.

 

(4) Nöbetçi öğrenci nöbetçi veteriner hekimin direktifleri doğrultusunda görevini yerine getirmek zorunda olup, nöbetçi veteriner hekimin bilgisi dışında hiçbir hasta hayvanı muayene edemez, reçete yazamaz ve yalnızca nöbetçi veteriner hekimin verdiği görevleri yapar.

 

Acil Kliniğin Çalışma Düzenine İlişkin Esaslar

 

Madde 14– Komisyon çalışma düzeni ve prensiplerini yazılı olarak belirler ve klinikte görünür yerlere astırır.

 

Madde 15– Acil Klinik hafta içinde 18.00-07.00 saatleri arası, Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günleri de günde 24 saat süreyle hizmet verir.

 

Madde 16– Acil Klinikte görevli tüm personel Dekanlıkça kendilerine verilen kimliklerini belirten yaka kartlarını takmak zorundadırlar.

 

Madde 17– Onaylı acil kliniği çalışan rotasyon listesinde görevli olanlar Acil Kliniği kesinlikle terk edemez.

 

Madde 18– Acil Klinik  görevlileri ve stajyer öğrenciler Acil Kliniğin ilaç, alet ve her türlü malzemesini kişisel çıkarları için kullanamaz ve bunları Acil Klinikten çıkaramaz.

 

Madde 19– Acil Klinikte  verilecek hizmetlere ilişkin alınacak ücretler Komisyonun önerileri doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve kliniğin görünür bir yerinde ilan edilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük

 

Madde 20– Bu Yönerge Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 21– Bu Yönerge hükümleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

 

 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

GEZİCİ KLİNİK YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; (1) Gezici klinik uygulamasındaki esasları düzenlemektir.

 

(2) Veteriner fakültesi öğrencilerinin saha ve köy koşulları ile hayvancılıkla ilgili sorunları yakından tanımaları, uygulama yapmaları ile halka ve kamuya daha hızlı ve etkili bir hayvan sağlığı hizmeti götürmek için gezici klinik hizmetinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

 

Kapsam

Madde 2– Bu yönerge gezici klinik faaliyetindeki çalışma düzeni, denetim, gezici klinik komisyonun oluşumu, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Fakülte: Veteriner Fakültesini,

b) Dekanlık: Veteriner Fakültesi Dekanlığını,

c) Komisyon: Veteriner Fakültesi Gezici Klinik Komisyonunu

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki, Sorumluluk, Gezici Klinik Komisyonu

 

Yetki ve Sorumluluk

 

Madde 5–  (1) Gezici klinik uygulama programı gezici klinik uygulama komisyonu tarafından hazırlanır ve Dekanlıkça onaylanır. Komisyon, görevlerini bu yönerge çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Gezici Klinik Komisyonun Oluşumu

 

Madde 6- Gezici klinik komisyonu, Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla, klinik anabilim dallarından bir başkan ve iki üye olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşturulur.

 

Gezici Klinik Komisyonunun Yetki ve Sorumlulukları

 

Madde 7- (1) Komisyonun yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a)      Gezici klinik çalışmalarında tanı, tedavi ve uygulamalar için gerekli her türlü ilaç, malzeme, alet ve temizlik ürünlerinin sağlanma, kullanılma ve korunması;

b)      Gezici klinikte görev yapacak öğretim üyesi ve öğrencilerin bir yarıyıllık listesini hazırlayarak dekanlığa sunmak,

c)      Gezici klinik faaliyetine katılan öğretim üyesi, öğrenci ve diğer kişilerin çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek,

d)     Öğretim üyeleri veya öğrencilerin talepleri ile 4. sınıf öğrencilerinin de gezici klinik faaliyetine katılmasını değerlendirmek

e)      Nöbet çizelgesinde belirtilen günde katılmayanların tekrar görevlendirilmelerini değerlendirmek

 

(2) Komisyon üyeleri gezici kliniğin olanak ve işlevini kendi anabilim dalları için kullanamazlar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gezici Klinik Çalışma Esasları

 

Nöbetçi Öğretim üyesi ve Öğrencilerle İlgili Esaslar

 

Madde 8– (1) Gezici klinik uygulama programı çerçevesinde her 5. sınıf öğrencisi gezici klinik uygulamalarına en az 10 saat katılmak zorundadır. Gezici klinik uygulamalarına katılmayan veya tamamlamayan öğrenciler mezun olamazlar.

 

(2) Gezici klinik çalışmalarına, her yarıyıl başlangıcından önce hazırlanan bir nöbet çizelgesi çerçevesinde, ilgili öğretim üye ve yardımcılarının katılması zorunludur.

 

(3) Dekanlıkça onaylanan öğrenci nöbet çizelgesine, nöbetçi öğretim üyesi tarafından öğrencilerin devamları işlenir ve bu çizelge yıl sonu sınavlarından önce komisyon tarafından Dekanlığa iletilir.

 

(4) Gezici klinik etkinlikleri her öğrenci için Dekanlıkça düzenlenen resimli, mühürlü ‘gezici klinik uygulama kartı’na nöbetçi öğretim üyesi tarafından yazılır ve imzalanır. Öğrenciler bu kartları ile gezici klinik uygulamalarına katılırlar.

 

 

 

Gezici Kliniğin Çalışma Düzenine İlişkin Esaslar

 

Madde 9- Gezici klinik uygulaması eğitim-öğretim yılı içerisinde haftada en az bir gün uygulanır.

 

(5) Gezici klinik uygulamalarına katılan öğrenciler kendileri dışında başka öğrenci/leri veya başka kişi/leri beraberinde getiremezler. Öğrenciler, nöbetçi öğretim üye ve yardımcılarının direktifleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmek zorundadırlar.

 

Madde 10- Gezici kliniğe katılan öğretim elemanları ve öğrenciler Dekanlıkça kendilerine verilen ve Kimliklerini belirtir yaka kartlarını takmak zorundadırlar.

 

Madde 11- Gezici klinik uygulamaları sırasında her türlü uygulama, muayene, tedavi ve önergeler ücretsiz olup, harcanan ilaç ve malzemelerin bedelleri hasta sahiplerinden makbuz karşılığında tahsil edilecektir.

 

Madde 12- Gezici klinik çalışmaları sırasında her türlü tanı ve tedavi ile harcanan ilaç ve malzemeler, hasta kayıt defterine, tarih ve adres belirtilerek kayıt edilecektir.

 

Madde 13- Gezici klinik uygulamaları için yeterli malzeme-ilaç ile uygun donanımlı bir araç ve sürücüsünün temininden, bakımından ve yenilenmesinden Fakülte Dekanlığı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük

 

Madde 14. Bu yönerge Senatonun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 15. Bu yönerge hükümleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

 

Katılanların oy birliği ile karar verildi.