Veteriner Fakültesi Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönergesi

KARAR 2015/95      12 Kasım 2015

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Teşhis ve AnalizLaboratuvarları Yönergesinin aşağıdaki gibi kabulünekatılanların oy birliği ile kararverildi.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARI YÖNERGESİ

           

VeterinerFakültesi Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıtarafından ruhsatlandırılmış birimlerden oluşur.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1. Bu Yönerge Afyon Kocatepe ÜniversitesiVeteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarının oluşum, görev, yetki vesorumlulukları ile çalışmalarının düzenleme ve denetimlerine ilişkin ilkeleribelirler.

 

Amaç

Madde 2. Bu yönergenin amacı; Veteriner Teşhis veAnaliz Laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi velaboratuvar işleyişinin düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde 3. Yönerge, Afyon Kocatepe ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Teşhis ve Analiz Laboratuvarları'nın organizasyonu veişleyişini kapsar.

 

Dayanak

Madde 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık BakanlığıVeteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği (11.12.2011 tarih ve28139 Sayılı Resmi Gazete) maddelerinden dayanak bulmaktadır.

 

Tanımlar

Madde 5. Bu Yönergede geçen;

Dekan; Afyon KocatepeÜniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını

Koordinatör; Fakülte öğretimüyeleri arasından 3 yıl süreli olarak belirlenen ve Dekan tarafındangörevlendirilen kişiyi,

Veteriner Teşhisve Analiz Laboratuvarı Sorumlu Yöneticisi/Müdür; Dekantarafından 3 yıl süreli olarak görevlendirilen Veteriner hekim diplomasınasahip Araştırma Görevlisini ya da ilgili Anabilim Dalları'nda Doktora veyauzmanlık eğitimi almış Veteriner Hekimi,           

Veteriner Teşhisve Analiz Laboratuvarı Birimleri; Patoloji, Parazitoloji, Mikrobiyoloji,  Viroloji,Biyokimya ve Farmakoloji-Toksikoloji laboratuvarlarını ve gerektiğindekurulabilecek yeni laboratuvarları,

Birim Sorumlusu;  VeterinerTeşhis ve Analiz Laboratuvarı Birimlerinde görevli uzman ya da öğretimelemanını,

Öğretim Üyesi; Afyon KocatepeÜniversitesi Veteriner Fakültesinde görevli Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.ları,

Öğretim Elemanı; Afyon KocatepeÜniversitesi Veteriner Fakültesinde görevli Prof.Dr., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.larıve Araştırma Görevlilerini,

YardımcıLaboratuvar Personeli; Laboratuvarda analitik çalışmaları ve rutin işleriyapan ve en az laborant meslek lisesi mezunu olan Laborant, Teknisyen veTeknikerleri, ifade eder.

 

İKİNCİBÖLÜM:

VeterinerTeşhis ve Analiz Laboratuvarının Faaliyet Alanları

Madde 6. Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarınınfaaliyet alanları; Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kamuyayönelik tanı ve tedavi hizmetlerini desteklemek; özel ve tüzel kurum, kuruluşveya işletmelerden gelecek taleplere hizmet vermektir. 

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM:

Veteriner Teşhis ve Analiz LaboratuvarınınBirimleri, Çalışma Düzeni, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7. Veteriner Teşhis ve Analiz LaboratuvarıBirimleri; Patoloji, Parazitoloji, Mikrobiyoloji, Viroloji, Biyokimya veFarmakoloji-Toksikoloji Laboratuvarlarından oluşur.

 

Çalışma Düzeni

Madde 8. Veteriner Teşhis ve AnalizLaboratuvarlarının yönetim ve işleyişi, Dekanlığın ve Kordinatör'ündenetiminde,  Veteriner Teşhis ve AnalizLaboratuvarı Sorumlusu tarafından yürütülür.

 

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarının ÇalışmaDüzenine İlişkin Esaslar

Madde 9. Veteriner Teşhis ve AnalizLaboratuvarlarına gelen materyaller ilgili birimin numune kabul esaslarıdikkate alınarak teslim alınır.

Madde 10. Veteriner Teşhis ve AnalizLaboratuvarlarında hizmetlerin karşılığı ücret çizelgesi altı ayda birKordinatör tarafından Fakülte Yönetim Kuruluna önerilir ve  Fakülte Yönetim Kurulunun onayına sunulur,

Madde 11.  Veteriner Teşhisve Analiz Laboratuvarları'nın çalışmaları sırasında her türlü analiz ve tanıbulguları ile harcanan kimyasal madde, kit ve malzemeler,  kayıt defterine, tarih ve adres belirtilerekayrıca bilgisayar ortamında kayıt edilir.

Madde 12. Veteriner Teşhis ve AnalizLaboratuvarları'nın olanak ve işlevinin bireysel araştırma ve proje amaçlıkullanılması Kordinatörün teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu'nun izninebağlıdır ve ücrete tabidir.

Madde 13. Laboratuvarlardayapılacak her türlü çalışma, ilgili birimlerin yaptığı faaliyetler karşılığındaDöner sermaye kapsamında ücretlendirilerek gerçekleştirilir.

 

 VeterinerTeşhis ve Analiz Laboratuvarı- Görev Yetki ve Sorumluluklar

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı KordinatörüGörev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14. Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarıkordinatörü, bu yönerge çerçevesinde birimler arasında kordinasyonu,laboratuvarın düzenli çalışmasını, gerekli tetkiklerin uygun standartlardasunulmasını ve analiz ücretlerinin Fakülte Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar.

Madde 15. Kordinatör,  Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarıhizmetlerinin kesintisiz ve düzenli olarak verilebilmesi yönünden doğrudanDekan'a karşı sorumludur.

 

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Sorumlusu/Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16. Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarısorumlusu, laboratuvarın tüm işleyişinden sorumludur. Veteriner Teşhis veAnaliz Laboratuvarının Birimlerinden gelen raporlara üst yazı hazırlar, imzalarve ilgili yerlere gönderir. Laboratuvar defterlerinin günlük olarakişlenmesinden, laboratuvara gelen materyalin usulünce kaydından, dağıtımından,işlenmesinden ve sarf malzemelerinin temininden, alet ve ekipmanların bakım, onarım, kalibrasyon ve performanstestlerinin yaptırılmasından, laboratuvarın genel temizlik ve bakımı ileçalışma plan ve programının hazırlanmasından, testlerin karşılığı ücretçizelgesinin altı ayda bir güncellenerek Koordinatöre sunulmasından,Laboratuvarlarda görevli personelineğitiminden sorumludur.

Madde 17. Laboratuvarlarda analizi yapılanmateryallerde, 5996 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş yönetmeliklerlebelirlenmiş ihbari mecbur hastalıklardan birinin tespiti halinde, durumuDekanlığın bilgisi dahilinde Tarım İl Müdürlüğüne bildirmekle sorumludur.

 

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Sorumlusu/ Müdür Yardımcısı

Müdürünönerisiyle Dekan tarafından atanır. VeterinerTeşhis ve Analiz Laboratuvarı faaliyetlerininyürütülmesinde müdüre karşı sorumludur.

 

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı BirimSorumlusunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 18. Veteriner Teşhis ve Analiz LaboratuvarıBirim Sorumlusu laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesinden ve çıkansonuçların  Veteriner Teşhis ve AnalizLaboratuvarı Sorumlusuna iletilmesinden, gerekli kimyasal madde, kit, malzemeve temizlik ürünlerinin sağlanma, kullanılma ve korunmasından ve de testlerinkarşılığı ücret çizelgesinin altı ayda bir yenilenerek Laboratuvar sorumlusunasunulmasından sorumludur. 

 

 

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı YardımcıPersonelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 19. Veteriner Teşhis ve Analiz LaboratuvarıYardımcı Laboratuvar Personeli laboratuvarda rutin analizlerin yapılmasından,cihazların ve malzemelerin talimata uygun şekilde kullanılmasından, arızadurumlarının en kısa zamanda Laboratuvar Sorumlusuna bildirilmesinden,laboratuvarın bakım ve temizliğinden sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM:

ÖngörülemeyenDurumlar

Madde 20. Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde,Koordinatörün önerisi ile alınan Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 21- (1) AfyonKocatepe Üniversitesi Senatosunun 27.08.2012 tarih ve 98 sayılı kararı ilekabul edilen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Teşhis ve AnalizLaboratuvarlarının Yönetimi ve Çalışma Prensipleri Yönergesi” yürürlüktenkaldırılmıştır.

 

Yürürlük ve Yürütme

Madde 22. Buyönerge, Afyon KocatepeÜniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlülüğe girer.

 

Madde 23. BuYönergeyi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.