Yabancı Dil Destek Birimi Yönergesi

KARAR 2011 / 55

Üniversitemiz “Yabancı Dil Destek Birimi Yönergesi”nin aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİL DESTEK BİRİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Destek Birimi’nin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Destek Birimi’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine,

(2) Üniversite Senatosu’nun 13.04.2011 tarih ve 2011/20 sayılı Üniversite Senatosu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1Bu Yönergede geçen;

a)Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

b)Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

c)Birim: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Destek Birimini

ç) Birim Koordinatörü: Birimin Koordinatörünü,

d)Koordinatörlük: Birim Koordinatörlüğünü,

e)Yönetim Kurulu: Birimin Yönetim Kurulunu,

f) Koordinatörlük birimleri: Koordinatörlük bünyesinde oluşturulacak birimleri,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birimin Amacı ve Faaliyet Alanları

Birimin amacı

MADDE 5 – (1) Birimin amacı; Üniversitenin uluslararası platformlarda görünürlüğünü ve tanınırlığını artırma yönündeki faaliyetlere gereken yabancı dil desteğini sağlamak ve akademik personelin yabancı dile ilişkin yeteneklerini değişik bakımlardan geliştirici faaliyetlerde bulunmaktır.

Birimin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Birim, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Üniversitenin web-sitesinin, başta İngilizce olmak üzere, yaygın kullanılan yabancı dillerde hazırlanması ve güncellenmesinden sorumlu olmak,

b) Üniversite ve bağlı birimler tarafından yabancı dilde hazırlanan tüm materyali yazıldıkları dilin gramer kurallarına uygunluk, anlaşılabilirlik ve akıcılık bakımından gözden geçirmek,

c) Akademik personelin yabancı dilde yazmış oldukları eserleri, yazıldıkları dilde belirli bir seviyede olmaları kaydıyla, gramer kurallarına uygunluk, anlaşılabilirlik ve akıcılık bakımından gözden geçirmek,

ç) Akademik personele yönelik olarak yabancı dilde proje hazırlama ve yazma teknikleri konusunda eğitim seminerleri düzenlemek,

d) Akademik personelin yabancı dilde yazma ve konuşma yetenekleri ile ilgili sınavlardaki başarı düzeylerini geliştirici eğitim seminerleri ve kurslar düzenlemek,

e) Birim bünyesinde yerli ve yabancı uzmanlar istihdam etmek, ilgili tüm resmi veya özel kurum, kuruluş ve şahıslar ile işbirliği yapmak,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimin Yönetim Organları ve Görevleri

Birimin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Birimin yönetim organları şunlardır:

a) Birim Koordinatörü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Koordinatörlük birimleri ve dil rehberleri

Birim koordinatörü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Birim Koordinatörü; Koordinatörlüğün çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Birim Koordinatörü tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya Rektör tarafından görevden alınan Birim Koordinatörünün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(2) Birim Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a)Birimi temsil etmek,

b) yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

ç) Koordinatörlüğün ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

d) Koordinatörlük birimlerinin görüşünü alarak gerekli fiziksel olanaklar (binalar, araç-gereçler vb.) ile personel ihtiyacını Rektörlüğe bildirmek,

e) Yıl sonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programlarını hazırlamak ve bunları yönetim kuruluna sunmak.

(3)Birim Koordinatörü, Üniversite öğretim üyeleri arasından birini kendisine yardımcı olmak üzere, üç yıl süre için koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan koordinatör yardımcısının yerine aynı yöntemle bir başkası görevlendirilir. Birim Koordinatörünün görevi sona erince yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(4) Koordinatör yardımcısı, Birim Koordinatörünün verdiği işleri yapar. Birim Koordinatörünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlerini koordinatör yardımcısı yürütür.

 

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Birim Koordinatörü başkanlığında Koordinatör Yardımcısı ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek 3 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3)Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Birim Koordinatörü gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4)Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(5)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Koordinatörlük çalışması ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Birim Koordinatörünün önerilerini değerlendirmek,

c) Yönergede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

ç) Birim Koordinatörlüğünün eleman ihtiyacını belirlemek ve talepte bulunmak.

Koordinatörlük birimleri ve dil rehberleri

MADDE 10 – (1) Birim; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla; Birim bünyesinde koordinatörlük birimleri ve dil rehberleri şeklinde alt birimler oluşturabilir.

(2) Koordinatörlük birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararlan uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge Senato kararıyla yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 13 -(1) Bu Yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.