Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi

15/04/2013   KARAR 2013/59

Üniversitemiz “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi”nin aşağıdaki şekliyle kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı;

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından kullanılan yapı, bina, tesis ve açık ve kapalı işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınlara karşı gerekli önlemlerin alınması, herhangi bir yangın çıkması durumunda can ve mal kaybının en aza indirilerek söndürülmesini sağlamak üzere yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2

Bu Yönerge;

 1.        Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından kullanılan yapı, bina, tesis ve açık ve kapalı işletmelerde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini,
 2.       Yangının, ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için, yapı, bina, tesis ve işletmelerin, çalışma ofisleri, depo ve arşivlerin kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-Bu Yönerge, 14.02.1985 tarihli ve 3152 sayılı İç İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33.’üncü maddesi ve 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A Maddesi ile 09.06.1958 tarihli ve 7126 sayılı “Sivil Savunma Kanununun” Ek 9. maddesi gereğince hazırlanan, Bakanlar Kururlunun 2007/12937 Sayılı kararı ile yürürlüğe konan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik“ in 136. maddesine dayanılarak ve 2009/15316 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik” esaslarına göre Afyon Kocatepe Üniversitesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Birimi tarafından hazırlanmıştır.

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1)  Bu Yönergede geçen;

 1.        Hidrant: Yapılarda meydana gelen yangına dışarıdan müdahale edebilmek veya itfaiyenin su alabilmesi için bina çevrelerine tesis edilen sistemi,
 2.       Yangın söndürme ekibi: Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin tüm birimlerinde oluşturulan yangından korunma, önleme, söndürme gibi görevleri üstlenen ekibi ve nöbetçi koruma ve güvenlik personeli,
 3.        Yangın uyarı sistemi: Yangının başlangıcında oluşan duman, gaz ve ısıyı sisteme bağlı detektörler vasıtasıyla otomatik olarak algılayarak merkeze ileten sistemi,
 4.       Kampüs: Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne ait tüm bina, tesis ve eklentilerinin bulunduğu araziyi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yangın Güvenliği, Sorumluluğu ve Önlemler

Yangın güvenliği konusunda ilgili yetkilendirilmeler

MADDE 5- (1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından;

 1.        19.12.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 124.üncü maddesi gereğince Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü her türlü yangın güvenlik önlemlerini aldırmaktan sorumludur.
 2.       Her türlü yangın güvenlik işlerinin denetimini yapıp, Rektörlük Makamına veya ilgili birim amirlerine yazılı olarak bildirmekten, ilgililere talimat vermekten Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Yapı İşleri ve Teknik Daire başkanı ve Sivil Savunma Uzmanı müştereken görevli, yetkili ve sorumludur.
 3.        Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde bulunan binaları kullanan birimlerin Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri, Hastane Baştabibi, Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları, Merkez Müdürleri, Daire Başkanları, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Sekreterleri, Hastane Müdürleri, Şube Müdürleri bu yönergenin eksiksiz uygulanmasından görevli, yetkili ve sorumludur.
 4.       Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından kullanılan yapı, bina, tesis ve açık ve kapalı işletmelerdeki bina genel yangın güvenliği, bina bölümlerine ve tesislerine ilişkin yangın düzenlemelerini, kaçış yolları, kaçış merdivenleriyle ilgili, elektrik tesisatı ve sistemleriyle, duman kontrol sistemleri, yapısal yangın söndürme sistemleriyle ilgili alınacak her türlü koruyucu, kurtarıcı ve önleyici tedbirlerini tasarlamak, bu tedbirlerin yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmesini sağlayarak yapılabilir olanların yapılmasını ve ıslah edilmesini ya da güçlendirilmesine yönelik hususları planlamak ve gerçekleştirilmesi için Rektörlük Makamına teklifte bulunmaktan, gerekli bütçelerini takip etmekten Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı görevli, yetkili ve sorumludur.
 5.        Afyon Kocatepe Üniversitesi’ndeki binaların yangın güvenliği sistemleri, yangın algılama ve söndürme projeleri, tahliye projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanmasından, uygulanmasından ve yapılmış olanların denetlenmesinden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, Bakım Onarım Şube Müdürü müştereken görevli, yetkili ve sorumludur.
 6.        Her türlü yangın güvenlik eğitim hizmetlerinin planlanması, koordinasyonundan, gerçekleştirilmesinden, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sivil Savunma Biriminde Acil Durum Ekipleri, Yangın söndürme Ekibi, Koruma ve Güvenlik, Arama- Kurtarma ve İlk Yardım oluşturulmasından birimlerde bu işlere bakmakla görevlendirilen birim amirleri görevli, yetkili ve sorumludur.
 7.        Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından kullanılan yapı, bina, tesis ve açık ve kapalı işletmelerdeki portatif yangın söndürme tüplerinin mevzuattaki koşullarda gerekli dolum, bakım, onarım ve taleplerinin yapılmasını ve bu iş için gerekli bütçeleri takip etmekle Sivil Savunma Birimi koordinasyonunda ilgili birim amirleri görevli, yetkili ve sorumludur.
 8.       Bu yönergenin ilgili bölümlerinde belirtilen tedbirlere riayet etmekten ve kendilerine tevdi edilen görevleri yapmaktan bütün personel görevli ve sorumludur.
 9.         Yangın sırasında, yangının çıktığı yer ve civarında, İtfaiye ve Ambulans araçlarının yönlendirilmesini, park etmesini sağlamaktan, yangın mahalline ilgisiz kişilerin girmesini engellemekten İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün o andaki nöbetçi personeli görevli, yetkili ve sorumludur.
 10.         Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından kullanılan yapı, bina, tesis ve açık ve kapalı işletmelerde veya çevresinde bulunan her çeşit sabit veya seyyar yangın güvenlik malzeme, tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak veya kullanılmayacak hale getirmek yasaktır. Bunları kontrol etmek ve korunmasını sağlamakla Bina Amiri ve Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli müştereken görevli, yetkili ve sorumludur.
 11.       Yangın sırasında İtfaiyenin olay yerine intikalinden sonra orada bulunan tüm personel İtfaiye Amirinin emrine girerler. Yetkili itfaiye amirinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik vereceği karar ve talimatlarını uygulamaktan oradaki tüm personel görevli ve sorumludur. İtfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olurlar, çalışmalarını güçleştirecek davranışta bulunmazlar.
 12.         Birimlerde oluşturulacak acil durum telefonunun belirlenmesinden ve personele duyurulmasından ilgili birim amirleri, merkezi acil durum telefonunun belirlenmesinden ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yetkili ve sorumludur. 

Genel sorumluluklar ve yasaklar

MADDE 6-

 1.       Bu yönerge kapsamındaki yerlerde kontrol dışı ateş veya duman görenler adres veya yer bildirerek tüm birimlerde oluşturulacak acil durum telefonuna haber verir ve yangın söndürme ekibini bilgilendirir.
 2. Yangın söndürme aracının geçişini ve yangın söndürme malzemelerinin kullanımını zorlaştıracak şekilde araç park edilmez. Park halindeki yangın söndürme araçlarının önü kapatılmaz.
 3.       Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin tüm birimlerinde kâğıt, naylon, kıvılcımlı küller ile sigara izmaritleri gibi kolay yanan maddeler bina önlerine, çöp konteynerlerine, ağaçlık alanlar ile sokaklara atılmaz ve dökülmez.   
 4.       Sabit veya seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını kullanılmayacak hale getirmek veya yangın musluklarının önünü kapatmak yasaktır. Bunlardan birinin bozuk olduğunun görülmesi veya anlaşılması halinde birim amirine haber verilir.
 5.       Açık alanlarda sigara ve diğer tütün ürünlerini kullananlar, ortaya çıkan tütün atıklarını bu amaçla yerleştirilen kutulara, söndüğünden emin olduktan sonra atarlar. 
 6.       Yangın söndürme sistemleri ile malzemeler amacı dışında kullanılmaz ve yangın söndürme ekibinin bilgisi dışında yerleri değiştirilemez. 
 7.       Herhangi bir sebeple yangın su hattından su alınması gerektiğinde bina amirine haber verilir.
 8.       Yangın çıkması halinde olaya müdahale eden yangın söndürme ekibi, itfaiyenin intikalinden itibaren resmi ekibin emrine girer.  
 9.       Yönerge hükümlerinin yürütülmesinden ve yangın tedbirlerinin gereği şekilde alınmasından her kademedeki personel bağlı bulunduğu amire karşı sorumludur. 
 10.   Binaların çalışma alanları ve koridorlarında atık kâğıt kutusunun dışında kâğıt toplanmaz ve biriktirilmez. Binaların bodrum katlarında kontrolsüz şekilde ahşap, kâğıt, plastik gibi yangına neden olacak maddeler bulundurulmaz.  
 11.   Binalarda bulunan yangın merdivenleri ile yangın kaçış yollarının önü kapatılmaz ve depo olarak kullanılmaz, bu durumdaki kapılar içten rahatlıkla açılacak şekilde hazır bulundurulur.
 12.   Elektrik tesisatı güçlendirilerek ve gerekli tedbirler alınmak ve sorumluluk kullanıcıya ait olmak üzere elektrikli ısıtıcılar, elektrik ocağı, çay ve kahve makinesi büro, salon gibi yerlerde kullanılabilir.

İdari önlemler                           

MADDE 7

 1.       Üniversitemiz tüm birimlerinde oda kapıları numaralandırılır. Bu kapıların anahtarlarına numara bulunan birer plaka takılır. Kapı anahtarları bina giriş kapılarında bulunan kilitli camlı bir dolap içerisinde güvenlik personelinin sorumluluğunda saklanır.
 2.       Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin tüm birimlerinde yangın ihbar telefon numarasını gösteren duyuru levhaları binaların görülebilecek noktalarına asılacaktır.
 3.       Her birim yangında kurtarılacak evrak ve malzemelerini önem sırasına göre belirler ve “yangında ilk kurtarılacak” (Y) işaretini, evrak dolabı veya malzemelerin üzerine yapıştırır. Kırmızı zemin üzerine siyah yazılı bu işaretler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan temin edilir. 
 4.       Yangın anında iletişimi sağlamak amacıyla birimlerde görev yapan personelin ev adresleri ile telefon numaralarını gösteren listelerin bir sureti ilgili birimin güvenlik görevlilerinde gizli olarak muhafaza edilir. Yıllık olarak güncellenir. Bir sureti İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sivil Savunma Birimi’ne gönderilir. 
 5.       Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin tüm birimlerinde görevlendirilen yangın söndürme ekip amirleri, sorumlu oldukları alanlarda yangın tehlikesine karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla görevlidir.
 6.       Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin tüm birimlerinin büro ve dersliklerinden çıkan kâğıtlar, atık kâğıt kutularında toplanır. Atık kâğıtlar çalışma saati bitimine yakın görevliler tarafından toplu halde bina dışında yangın tehlikesi oluşturmayacak şekilde konumlandırılmış atık kâğıt konteynırlarına bırakılır.  
 7.       Bürolarda madeni çöp sepeti bulundurulur. Toplanan çöpler mesai saati bitimine yakın zamanda toplanarak bina dışındaki çöp toplama noktalarına bırakılır.
 8.       Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin tüm birimlerinde kameralı veya kamerasız yangın oluşumu tespit edildiğinde derhal yangın söndürme ekip amirine ve bina amirine en kısa sürede haber verilerek yangın ekiplerinin yangına müdahalesi sağlanır.
 9.       Boya, tiner, benzin gibi yanıcı ve parlayıcı maddelerin kullanıldığı yerlerde, yangına karşı önleyici tedbir olarak bu maddelerin kullanımı ve muhafazası için gerekli önlemler ilgili birimlerce alınır.
 10.   Katı yakıtların kullanıldığı yerlerdeki bacalar iki ayda bir temizlenir. 
 11.   Yangın önlemleri açısından ağaçlık alanlar ile yollarda bulunan kuru yaprak, dal, kâğıt gibi atıklar görevliler tarafından periyodik olarak temizlenir.
 12.   Bu Yönerge kapsamındaki yer ve binalarda yapılacak bakım, onarım ve diğer çalışmalardan önce, yangın güvenliği açısından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sivil Savunma Birimi ve ilgili birimin yangın söndürme ekibi ve bina amiri bilgilendirilir. Çalışma yapılan bölge, ilgili birimce yangına sebebiyet verecek maddelerden temizlenir ve gerekli emniyet tedbirleri alınır.     

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Binaların Kontrolü, Giriş ve Çıkışlar

Binaların kontrolü

MADDE 8

 1.       Çalışma saatlerinden sonra, odadan en son çıkan personel, açık kalan pencereleri kapatır, ışıkları söndürür, elektrikli cihazların fişlerini çıkartır ve odanın kontrolünü yaparak kapıları kilitler. Sorumluluk odayı en son terk eden personele aittir. 
 2.       Mesai bitiminde koridor, salon ve odalar, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli tarafından kontrol edilir, açık ışıklar söndürülür. Odaların kapısı açık veya kapısı kilitli ışığı yanık ise, güvenlik görevlisi tarafından odanın kapısı açılır, gözle kontrol edilerek yangına karşı tehlike arz edecek bir durumun olup olmadığına bakılır, açık lambalar, elektrikli cihazlar ile kapılar ve pencereler kapatılır, binada yapılan kontroller bittikten sonra bina kontrol tespit tutanağı saati belirtilerek iki nüsha halinde doldurulur ve imzalanır. Tutanağın bir kopyası güvenlik görevlisinde, diğeri ilgili birimdeki  görevliye gönderilir. 

Çatılarda önlem alınması

MADDE 9-

 1.       Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatılara gerekli görüldüğü durumlarda ilgili birim amirlerinin bilgisi ve izni ile çıkılabilir.
 2.       Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaz. Çatı arasına yalnız el feneri ile çıkılır. Çatı giriş kapıları kilitlenir ve anahtarlar bina girişindeki camlı ve kilitli bir dolap içerisinde saklanır.
 3.       Çatı araları sürekli temiz halde bulundurulur, depo ve arşiv olarak kullanılmaz.

 

Otoparklar

MADDE 10-

Afyon Kocatepe Üniversitesi kampüslerinde yer alan açık otopark alanlarında, müdahaleye en yakın yerde devamlı kontrol altında tutulan en az 1 adet 12 kg.lık AFFF köpüklü Yangın Söndürücü Cihazı bulundurulur. Araç sayısı ve risk fazla ise yangın söndürücü cihazlarının sayısı artırılarak yeterli miktarda bulundurulması sağlanır. İmkanlar elverişli ise bina için yapılan “itfaiye su alma ağızları” otopark için de kullanılır. Yangın riski yüksek ise otopark yakınına “itfaiye su alma ağızlığı” yapılır. Otoparklardaki tedbirleri almaktan ve takibinden bina amirleri ve görevlendirilen personel sorumludur.

 

Arşiv ve depolara giriş, çıkışlar

MADDE 11-

 1.       Arşiv ve depolara burada görevli personel nezaretinde girilir. Arşiv ve depolara yangına sebebiyet verecek maddelerle giriş yapılmaz.
 2.       Birimlere ait arşiv, kütüphane ve yangın riski yüksek diğer depoların yangın güvenliği açısından yerlerinin belli olması için giriş kapılarına hangi birime ait olduğu, ne amaçla kullanıldığı ve sorumlu personelin ismi ile telefon numaraları yazılır. Yangın riski yüksek olan depolar için yangın söndürme ekibi ile ilgili birimlerin yetkilileri birlikte gerekli gördükleri ek önlemleri alırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller ile Kullanım Talimatları

Bakım ve onarım

MADDE 12-

 1.       Yangın söndürme cihazları, yangın algılama ve erken uyarı sistemleri, otomatik söndürme sistemleri, yangın dolapları ile hidrant sistemlerinin kontrolü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 
 2.       Yangın söndürme arozözlerinin her türlü tamir, bakım, servis işleri ve şoför temini ile yangın söndürme cihazlarının bakım ve onarımları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca yapılır.

Periyodik kontroller

MADDE 13-

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Sivil Savunma Birimi tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin tüm birimlerinde yer alan mevcut yangın algılama, erken uyarı ve söndürme sistemlerinin kontrolü, binalarda bulunan duvar içi su yangın dolapları, yangın hidrant sistemi ile yangın söndürme cihazlarının kontrolü 3 aylık periyotlarla yapılır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yangın Söndürme Ekibinin Görevleri

Yangın söndürme ekibinin görevleri

MADDE 14-

 1.       Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yangın riskine karşı gerekli tedbirleri almak, yangınlara karşı çalışanları bilgilendirerek güvenli bir ortam sağlamak ve çıkan yangınlara en kısa sürede müdahale etmek amacıyla yerine getirilen önleyici hizmetler ile yangın söndürme hizmetleri görevi tüm birimlerce görevlendirilen yangın sorumlusu ve oluşturulan Yangın Söndürme Ekipleri tarafından yürütülür.
 2.       Bu hizmetler; yangın algılama ve erken uyarı sistemleri, otomatik söndürme sistemleri, yangın dolapları, hidrant sistemleri, yangın söndürme cihazları, yangın su deposu ve donanımları ile yerine getirilir. 
 3.       Yangın söndürme ekibinin görevleri şunlardır:

 

 1.       Yangın tehlikesi arz eden yerleri tespit ederek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 
 2.       Yangın söndürme malzeme ve araçlarının her an kullanılır durumda bulundurmak,
 3.       Yönerge kapsamındaki yer ve binaları yangın güvenliği açısından çeşitli zamanlarda ve mesai bitiminde kontrol etmek, 
 4.       Yangın güvenliği açısından tatil günleri dâhil, yirmidört saat vardiya sistemine göre, güvenlik görevlilerinin sorumluluğunda yangın algılama ve erken uyarı sistemleri ile yangın ihbar telefonunu sürekli takip etmek,
 5.       Periyodik olarak personele yangın önleme ve söndürme eğitimi vermek,
 6.        Afyon Kocatepe Üniversitesi kampüslerinde ve kullanımındaki binalarda yapılan bakım ve onarımlarına yangın güvenliği açısından, gerektiğinde yangın söndürme ekip amiri ve güvenlik görevlisi ile birlikte nezaret etmek,
 7.       Çıkabilecek yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 8.       Meydana gelebilecek çökme, patlama, mahsur kalma ve kazalara müdahale etmek. 

ALTINCI BÖLÜM

Acil Durum Ekipleri ve Yangını Haber Verme, Yangın Anında Yapılacaklar

Acil durum ekipleri

MADDE 15-

 1.       Acil durumlara ilk müdahale, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin tüm birimlerinde oluşturulan yangın söndürme ekipleri tarafından yapılır.
 2.       Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yer alan mevcut binalara yangın talimatı asılır, görevli personeller bu talimata göre hareket eder.                               

Yangını haber verme

MADDE 16-

 1.       Afyon Kocatepe Üniversitesi tüm birimlerinde yangını gören şahıs, yangın ihbar butonuna basmakla beraber, bulunduğu yerdeki telefonla, belirlenen acil durum telefon numarasına ve yangın sorumlusuna yangını bildirir. Yangın ekiplerini haberdar eder. Ayrıca bağlı bulunduğu yöneticilerine bilgi ve haber verir.

 

Yangın ilk görüldüğünde yapılacaklar

MADDE 17-

 1.       Yangın, telaşlanmadan çevredekilere duyurulur.
 2.       Bulunulan yerde yangın ihbar butonu var ise butona basılır veya en kısa ve doğru olarak yangın yeri, belirlenen acil durum ihbar telefonuna haber verilir.
 3.       Ortamdakilerin can güvenliği riske atılmadan yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılır. 
 4.       Yangın söndürme ekibi gelinceye kadar eldeki mevcut araç, gereçten faydalanmak suretiyle yangın söndürülmeye çalışılır.
 5.       Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine engel olunur.
 6.       Önce canlılar, sonra kıymetli evrak ve malzeme kurtarılır.
 7.       Yangın söndürme ekibi gelince, yangın söndürme ekibi sorumlusunun emrine girilir.
 8.       Hasta ve yaralılar varsa acil ilkyardım yapılır.

Yangın söndürme ekibi tarafından yapılacaklar

MADDE 18-

 1.       Afyon Kocatepe Üniversitesi kampüslerinde ve bağlı birimlerinde yangın için belirlenen acil durum telefonundan yangın veya yangın algılama sistemlerinden haber alınır. Telefondan yangın ihbarı alınırken, yangın ihbarını verenin adı soyadı, ihbar saati, yangın yerinin adresi, yangının biliniyorsa (cinsi; katı, sıvı, gaz)  not alınır.
 2.       Yangın ihbarını alan yangın söndürme görevlisi, telsiz veya telefonla diğer yangın söndürme görevlilerine, yangının yerini ve türünü de bildirerek yangın söndürme ekibinin olay yerine, yangın türüne göre söndürmede kullanılacak malzemelerle birlikte derhal intikal etmesini sağlar. Yangın kontrol altına alınarak yayılması önlenir ve yangın söndürülür. Söndürülemeyecek yangın olduğunun anlaşılması halinde acele, mahalli itfaiye ekibinin en kısa sürede yangına müdahalesi sağlanır.
 3.       Yangın söndürüldükten sonra olay yeri detaylı şekilde kontrol edilir. Yangın söndürme ekibi malzemeleri ile birlikte binadaki yerine döner.
 4.       Yangın dönüşünde malzemeler yeni bir yangına müdahale için hazır hale getirilir. Yenilenecek yangın söndürme malzemeleri yenilenir. 
 5.       Yangın hakkında rapor tutulur. Yangın raporunda; yangın ihbarını verenin adı ve soyadı, ihbar saati, yangın yerinin adresi, yangın yerine varış saati, yangının türü, yangının çıkış nedeni, yangın söndürmede kullanılan malzemeler, yangında oluşan zarar ve yangının söndürülüş saati detaylı bir şekilde yazılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Nöbet Hizmetleri ve Eğitim

Eğitim

MADDE 19-

Afyon Kocatepe Üniversitesi tüm birimlerinde oluşturulan yangın ekiplerine Sivil Savunma Birimi tarafından eğitim verilir. Yangın riski yüksek olan yerlerde çalışan personele ve yangın söndürme ekiplerine Afyonkarahisar Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerekli görülen ileri düzeyde eğitimlerin verilmesi sağlanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bulundurulacak Malzemeler,  Plan ve Krokiler

Bulundurulacak malzemeler

MADDE 20-

Afyon Kocatepe Üniversitesi tüm birimlerinde yangın söndürme araç, gereçleri ihtiyaçlara ve teknolojik yeniliklere göre bütçeden ayrılan ödenek ile temin edilir. Yeni oluşacak ihtiyaçlar için Sivil Savunma Birimi ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nın görüşü ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca temin edilecektir. 

 

Plan ve krokiler

MADDE 21-

 1.       Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne ait tüm bina yerleşimleri, bina iç ulaşım yolları, yangın bölmeleri, yangın duvarları, yatay bölmeleri, cepheleri, söndürücü sistemi, uyarıcı sistemi, su besleme üniteleri ve bu hususlardaki tüm plan ve krokilerin aslı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ait olduğu birimde, kopyası ise Sivil Savunma Birimi’nde bulunur. 
 2.       Plan ve krokiler birim amirleri tarafından CD ve basılı kâğıt şeklinde muhafaza edilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22-

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Bakanlar Kurulunun 19.12.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 2009/15316 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan hükümler

MADDE 23-

11/Temmuz/2006 toplantı sayısı 09, Karar sayısı 2006/169 Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Afyon Kocatepe Üniversitesi “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” ile 13.04.2011 tarih, Toplantı Sayısı:07,  Karar 2011/72 sayılı “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 24-

Afyon Kocatepe Üniversitesi “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” Üniversite Senatosu Kararı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 25-

Afyon Kocatepe Üniversitesi “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.